Új Kelet, 1998. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

Nyíregyháza Munkatársaink pénzügyeit az ING JÉÚBANK intézi, valamint FUJI alapanyagra és technikával dolgoznak V. évfolyam, 77. szám - 1998. április 1., szerda SZA BOL CS-SZA TMA R-BEREG MEG YE/ NA Pl LA P Rákóczira emlékeznek K. I. (Új Kelet) _________ Me gemlékezést tart Vaján április 3-án Vaja Nagyközség Önkormányzata, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Mú­zeumok Igazgatósága, a Vay Ádám Múzeum és Baráti Köre II. Rákóczi Ferenc szü­letésének 322. évfordulója al­kalmából. Ünnepi beszédet mond dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnö­ke, majd Ulrich Attila törté­nész megnyitja a Kari Vey által adományozott metszetgyűjte- ményből rendezett kiállítást. A hangversenyt a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Isko­la Pro Musica kórusa adja, ve­zényel Szabó Dénes Liszt-dí­jas karnagy. Közreműködik az ünnepségen a Rákóczi Tá­rogató Együttes, valamint Ta­kács Brigitta hetedik osztályos tanuló, aki Ady Endre: A Rá­kóczi vén harangja című versét mondja el. „Mikkamakka” segít Babus Andrea (Új Kelet) Kevesen ismerik még a négy esztendővel ezelőtt megalakult Budapesti Mikkamakka Orszá­gos Játékközpont tevékenysé­gét. A hálózattá terebélyesedett intézmény nyíregyházi részlege a múlt év őszén kezdte meg munkáját a Kert közi óvodában. A Mikkamakka Játéktárban az egészséges és a sérült, valamint eltérően fejlődő gyerekek egy helyen, egy időben játszhatnak, s ezzel személyiségükbe beépül a másság elfogadása. Szakem­bereik együtt játszanak a gyere­kekkel, így ismerik meg őket, s ezzel időben fény derül az eset­leges rendellenességekre is. A szülőknek állandó szaktanács- adással állnak rendelkezésre, de a játéktár munkatársai nem csupán a gyerekeknek, az édesanyáknak és édesapák­nak tudnak segíteni, hanem pedagógustársaiknak is. Ilyen alkalom volt kedden az egész napos regionális szakmai nap, melyre a megye óvoda- pedagógusait hívták meg. Tóth Dóra, a Mikkamakka Játéktár és Játékmódszertani Központ vezetője elmondta, azért szervezték a tájékozta­tó jellegű találkozót, hogy a szakma megismerje tevé­kenységüket, programjukat, módszereiket. (Folytatás a 3. oldalon) Játék a 9. oldalon Tisztelt Olvasóink, Barátaink! Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a lapunkban közzétehető apróhirdeté­sek rendszere az alábbiak szerint változik: Ingyenes lakossági apró- hirdetéseket csak az Új Keletből kivágott és ki­mondottan erre a célra megjelentetett „Ingyenes apróhirdetés” szelvényen lehet feladni levélben vagy A világgal összekapcsolt települések Munkatársunktól „A tudomány, amelyet a magas képzési szintű intézmé­nyek közvetítenek, kevésbé értékes, ha azt nem alkalmaz­zák a mindennapi életben.” Ez a gondolat ugyan azon a nem­zetközi informatikai sereg­szemlén hangzott el, amelyen Kelet-Európát egyedül a Sza- binet - térségi Internet-szol­gáltató közhasznú társaság - képviselte meghívottként, de Nyíregyházán, a megyei ön- kormányzat épületében ked­den megtartott megyei konfe­rencia ugyanezen elképzelés alapján szerveződött. Az alap­kezdeményezés a Bessenyei György Tanárképző Főiskola számítóközpontjának — a Sza- binet székhelyének - munka­társaitól származik, akik Bódi Antal vezetésével kialakították az Internet-szolgáltatás térségi központját. Ehhez szervesen kapcsolódik a Teleház-elkép- zelés, amelynek segítségével a megye valamennyi, 228 tele­pülésére eljuttatható a legfej­lettebb informatikai szolgálta­tás, egységesített felhasználói rendszerbe kapcsolva azokat a világ szó szerint bármely részé­vel. A Teleház nem más, mint egy adott településen kialakí­tott olyan helyiség vagy épü­let, amely magas fokú infor­matikai felszereltséggel rendel­kezik, alkalmas internetes kap­csolatépítésre, és a település valamennyi lakosa számára nyitott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nagy területű hálózat kiépítésének I. üteme megkez­dődött. Minderről Szabó Péter, a program gesztorságát elvál­laló tiszadobi önkormányzat polgármestere számolt be a megbeszélésen. Beszámolójá­ban utalt arra, hogy amíg a na­gyobb városokban a helyi ká­beltelevíziós rendszerekre sze­retnék ráépíteni az egyéni, a vállalati és az közhivatali fel­használói munkaállomásokat, addig a kisebb települések Te- leházainak becsatolását a már meglévő telefonrendszerrel oldanák meg. Az Országos Teleház Program képviselője felszólalásában elismerését fe­jezte ki a térségi erőfeszítése­ket megismerve, s jelezte: ami­att is fontosnak tartja az ország hátrányosabb helyzetű régiói­nak informatikai fejlesztéseit, mert azzal - kapcsolódva a távmunkaprogramokhoz- je­lentős számú megélhetést biz­tosító állás létesíthető. A megyeházi konferenciát záró napirend a Kelet-Infó Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megyei nagyterületi hálózatában érin­tett önkormányzatok informa­tikai egyesületének alapításáról szóló tervezet megvitatása volt. személyesen.- Az ingyenes apróhir­detések jeligés kezelése megszűnik, ennek értelmé­ben kérjük, hogy jeligét ezentúl ne ír janak, és ok- vetelenül jelezzék, hogy a válaszokat hová kérik - cím vagy telefonszám.- A levélben - papíron -, illetve a személyesen le­adott fizetett apróhirdeté­sek ára a következőképpen alakul: a lakossági apró ára szavanként 35 forint, a céges (közületi l apróhirde­tés szavanként 45 forintba kerül.- Aki sürgősen kívánja apróhirdetését megjelen­tetni, használ ja ki expressz szolgáltatásunkat. Garan­táljuk, hogy az így feladott hirdetések a kézhezvételtől számított maximum 48 órán belül megjelennek az újság Expressz-apró rova­tában. Áz expressz apró- hirdetések lakossági hirde­tés esetében szavanként 70, céges (közületi) hirdetés esetében szavanként 90 fo­rintba kerülnek.- A gyászjelentések köz­zététele lapunkban tovább­ra is díjmentes.- Az apróhirdetések jel­igés kezelésének tarifája 200 forint. Mindazonáltal, hogy apróhirdetéseink ára így emelkedett - az emelés­re sajnos az élet kényszerí- tett minket -, még mindig magasan mi vagyunk a leg­olcsóbbak ebben a tekintet­ben, annak ellenére, hogy a hirdetések hatékonysága folyamatosan nő.- Egyben örömmel tájé­koztatjuk Önöket, hogy rövidesen lehetségessé vá­lik az ingyenes lakossági apróhirdetések telefonos feladása, amely esetben csak a némileg megemelt telefontarifát kell majd megfizetni. Megértésüket előre is tisztelettel köszönjük. Ol­vassanak minket, hirdesse­nek nálunk! Őszinte barátsággal: Pa­lotai István lapigazgató Katonai rendőrség alakul Értékelt a helyőrségparancsnok K. Z. (Uj Kelet) Olajos ezredes elmondta: a helyőrség katonai alakulatainak életében 1997-ben a legnagyobb változást az hozta, hogy a népsza­vazáson hazánk lakói a NATO- tagság mellett döntöttek. A hon­védség alakulatai megkezdték az Észak-atlanti Katonai Szövetség követelményeinek megfelelő át­szervezéseket, amely ez évben to­vább folytatódik. A parancsnok a sorkatonai szolgálat változásairól úgy vélekedett, hogy azok ked­vezőtlenül hatnak a napi felada­tok ellátására, és anyagi megter­helést jelentenek a szülőknek. Utalt arra, hogy az újoncok a ki­lenc hónapos szolgálat első har­madát az ország négy bázisán töl­tik kiképzéssel. E megoldással - a feladatok megmaradása mellett - harmadával csökkent az egysé­geknél a sorkatonák száma, szü­leik pedig a látogatások miatt so­káig és költségesen utaznak. Az ezredes beszámolt arról, hogy 1997-ben a korábbi 50-60 sorkatona helyett csak hatot kel­lett előállítani garázdaság, ittas­ság vagy engedély nélküli eltá­vozás miatt. Mindez talán annak tudható be, hogy a fiatalok civil ruhában hetente akár többször is hazatérhetnek, így nincs értelme „dobbantani”. A rendfenntartás­ban az elmúlt évben szorosabban működtek a rendőrséggel közö­sen a helyőrség katonái. A pa­rancsnok elmondta, hogy a ter­vek szerint - amerikai mintára— katonai rendészet helyettkatonai rendőrséget alakítanak ki, amely­nek tagjai például a honvédség közlekedési baleseteinek kár­becslésében is részt vesznek. Tegnap Nyíregyházán, a Magyar Honvédség Helyőrségi Klubjában Olajos Sándor ezredes, a megyeszékhely helyőrségparancsnoka értékelte állománygyűlésen a város katonai alakulatai tagjainak elmúlt évi munkáját. Az egysé­gekben mintegy ezer hivatásos tiszt, tiszthelyettes, szerződéses és sorkatona, valamint közalkalmazott teljesít szolgálatot. Az értekezleten a megyei önkormányzatot dr. Czap Lajos főjegyző, a nyíregyházi önkormányzatot Felbermann Endre alpolgármester képviselte, és jelen vol­tak a rendvédelmi szervezetek vezetői, képviselői. Melyik lesz a hónap söre? 1 ^ A folyosón is élénk vita folyt Olajos Sándor ezredes, helyörségparancsnok beszél

Next

/
Oldalképek
Tartalom