Új Kelet, 1998. március (5. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

Ara: 28 Ft Aknás rész ég a határon A magyar-horvát ha- 1 tárövezetben, a Baranya | megyei Kölked kiilterü- I létén mintegy 80-100 I hektáron ég az avar és a I kiszáradt fű- tájékoztat - I ta az MTI-t szombat este I a tűzoltóság ügyeletese. I Elmondta: az elaknásí- I tott horvátországi oldal- I ról átterjedt lángokat I határőrök, illetve pécsi, | mohácsi és komlói tűz­■ oltók ellentüzekkel pro­fi bálják megfékezni. Je- ! | lezte: további veszélye- I I két rejt magában, hogy | I a tűz alig 6-8 kilométer- I | re van a lakott területtől, I ? de meggyulladhat a bé- I I dai horgásztó nádasa is. | Mi lesz a Dunával? A hágai ítélet végre- I hajtásáról pénteken Po- I zsonyban aláírt megálla- I podást az elmúlt évtize- I dek egyik legnagyobb ■ diplomáciai kudarcának 1 értékelték vasárnap a Mi i lesz a Dunával Hága I után? című konferencia I résztvevői Budapesten. •; Véleményük szerint a hágai ítélet legáltaláno- j sabb üzenete az, hogy az > f erőmű-vízlépcsőrend- f | szert az eredeti elképze- | léseknek megfelelően | j nem kell megépíteni. I f Módi Ferenc akadémi- I I kus, a Magyar Polgári ? | Együttműködés Egye- 1 I sülét elnöke hangoztat- I i ta: azáltal, hogy pénte- 1 •í ken megszületett a szlo- | f vák-magyar megállapo- g I dás, a magyar fél a há- | I gai döntéshez képest 1 I „lealkudott”, az ítélet | I által elő nem írt kötele- I I zettségeket is vállalt. Egyéni jelöltek Százhetvennégy egyé- I .? ni kerületben állít képvi- | | selőjelöltet a májusi or- | I szággyűlési választá- | £ sokra a Keresztényde- | ; mokrata Néppárt. Giczy 1 I György pártelnök, Fii- » | zessy Tibor ügyvezető I alelnök és Bartók Tiva- 1 dar kampányfőnök fel- 1 mentést kapott az egyéni £ ; megmérettetés alól. A | fennmaradó két körzetben 1 ? kisgazda-, illetve MIEP- 1 I jelöltet támogatnak a ke- i I reszténydemokraták. Megyei párthírek a 2. oldalon „Boldog vagyok, és elégedett az életemmel” idai Határsértők kórházban Egy közlekedési ellenőrzés során 33 külföldi határsértőre bukkantak a rendőrök Tunyogmatolcs külterületén-tá­jékoztatta az MTI-t szombaton a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletese. MTI _____ Az eset még pénteken dél­után történt, amikor a fehér- gyarmati városi rendőrkapi­tányság járőre a közúton megállított egy Ford Tranzit típusú kisbuszt, amelyből 31 Srí Lanka-i, valamint egy- egy iraki és libériái állampol­gár került elő. Az előállítás után a debreceni sofőr annyit árult el, hogy a hajdú-bihari megyeszékhely piacára kel­lett volna szállítania a külföl­dieket, akik feltehetően Nyu- gat-Európa valamelyik orszá­gába tartottak. Az illegálisan hazánkba jutott külföldi polgárok a ki­hallgatás során rosszullétre panaszkodtak, ezért szomba­ton a kora reggeli órákban a fehérgyarmati és a nyíregy­házi kórház fertőző osztályá­ra szállították őket. Ráday János, a fehér- gyarmati gyógyintézet osz­tályvezető főorvosa szombat este az MTI tudósítójának el­mondta: hozzájuk hat beteg került. A jelzett tüneteket nem tapasztalták náluk, in­kább az éhezés és a szomjú­ság jeleit fedezte fel a vizs­gálat. Egy személy infúziót kapott, de már az ő állapota is kielégítő. Schalzmann Marianna, a nyíregyházi kórház ügyele­tes orvosa elmondta: 27 kül­földi állampolgár fekszik a kórház fertőző osztályán. A kezelő orvosok - egy kivé­tellel - közöttük sem ta­pasztaltak fertőzésre utaló tüneteket. Inkább fáradtak és éhesek voltak a pácien­sek, amikor a mentők be­szállították őket. Megfigye­lésüket folytatják. Az ügyben tart a rend­őrségi vizsgálat, a külföldie­ket a kórházi elbocsátásuk után feltehetően kiutasítják az országból. Munkatársaink FUJI alapanyagra és technikával dolgoznak. V. évfolyam, 51. szám - 1998. március 2., hétfő Gyermekcipőben, de reménykedve Munkatársunktól Szombaton folytatódott a Periféria Egyesület szervezé­sében tartott kétnapos konfe­rencia az utcai szociális mun­ka helyzetéről. A tanácskozá­son résztvevők az önkormány­zatoknak a szociális munka tá­mogatásában betöltött szere­péről, a szociális munkások képzéséről, a szakemberek és az önkéntesek munkájáról, va­lamint a szociális képzések el­várásairól hallhattak. Gyuris Tamás szociológus, a HAJ­SZOLT Egyesület elnöke kér­désünkre elmondta, az utcai szociális munkát sajnos több dolog is akadályozza: a jelen­legi szociális ellátórendszer nem igazán fogadókész, ha­nem zárt és túlterhelt intéz­ményhálózat. Éppen azok az elemei hiá­nyoznak, amikre a szociális munka támaszkodna. Ameny- nyiben egy segítő nagy ne­hézségek árán például le tud beszélni a drogról egy ká­bítószerfüggőt, nem tudja megfelelő helyre irányítani, mivel az intézményi feltéte­lek nem adottak. Nincsenek még kidolgozott, bevett mód­szerei az utcai szocális mun­kának, mérhetősége pedig nagy gondot jelent, hiszen egy utcai szociális munkás­ról nem lehet megállapítani, dolgozott-e vagy nem, s így egyelőre nincs garanciális fi­nanszírozása sem. Gyuris Tamás a konferencia legfőbb céljaként azt jelölte meg, hogy a szociális mun­kások végre kilépjenek eb­ből a „rossz fiú” szerepkör­ből, emellett kiemelte, biza­kodásra ad okot, hogy orszá­gos szinten Nyíregyháza a fellegvára a szociális mun­kának. Szinte példátlan az, hogy éveken keresztül tuda­tos építkezés zajlik itt. s a Periféria Egyesület évek óta képes e munkát ellátni, és jó viszonyt tudtott kialakítani a szociális intézményekkel s az önkormányzattal. Babus Andrea (Új Kelet) Tavalyi adósságot törlesztett a Sóstói Vadaspark azzal, hogy végre megnyitotta a korábban ígért és sokak által várva várt tró­pusi házat — ezekkel a szavakkal mutatta beGajdosLászló igazga­tó a csöppnyi, Nyíregyháza váro­sába varázsolt esőerdőt. A közel hatmillió forintos beruházás lét­rejöttét számos cég segítette elő támogatásával. Az utóbbi időben jelentősen fejlődő, s évente körül­belül 150 ezer látogatót vonzó vadaspark célja, hogy az embe­reknek bemutassa távoli vidékek életközösségeit is, hiszen amit nem ismerünk, védeni sem tud­juk, miközben naponta hallunk az esőerdők védelmének világmére­tű fontosságáról. Baja Ferenc kör­nyezetvédelmi és területfejlesztési miniszter köszöntő szavaiban ki­emelte annak a törekvésnek a jelentőségét, hogy a gyerekek és felnőttek ne csupán az Internet - vitathatatlanul hasznos - segítsé­gével ismerkedjenek szűkebb és tágabb környezetükkel. Rámuta­tott, hogy a civilizáció pusztítása , Jcörbeérte” Földünket, s minden­hol gondolkodásmód- és érték­rendváltozásra van szükség. Eb­ben az értelemben a Sóstói Vadas- park követendő példát mutat, hi­szen nyitott az iskolák előtt, s a környezetvédelem szempontjá­ból nevelési centrum-funkciót tölt be. Csabai Lászlóné, Nyíregy­háza polgármestere megnyitóbe­szédében a parknak a város ide­genforgalmában betöltött szerepét hangsúlyozta, s beszélt a koráb­ban méltánytalanul elhanyagolt Sóstó biztató jövőjéről, várható fejlődéséről. A megnyitót köve­tően a vendégek végigjárták a házat, ahol flamingókkal, kajmá­nokkal, teknősökkel, kígyókkal, leguánokkal, varánuszokkal, ma- dagaszkári makikkal és a papagá­jok sokaságával ismerkedhet meg ezentúl a nagyközönség. Nekrológ diszpolgárság helyett Nevetni és imádkozni, ez volt az életfilozófiája évek, év­tizedek óta, és ez volt halálos ágyán is. Rendkívüli ember volt. Óriási műveltségű, a végtelenségig nyitott és ér­deklődő, a reneszánsz vagy görög bölcselőket megszégye­nítő tudású és értékvilágú. Usz Istvánnak hívták. Nem igaz azonban a múlt idő. O ugyan nem alkotott fest­ményeket, szobrokat, s viszonylag kevesett írt, de mindazok­nak, akik ismerték őt, olyan dolgokat adott, ami a mai világ­ban rendkívüli, egyedülálló, s ami „csak” a szívünkben, „csak” a lelkűnkben marad meg. Hiszem azonban, hogy mindörökre. Ő lesz majd az az ember, akiről húsz-harminc év múltán unokáimnak mesélni fogok. O volt az, aki egész lényével átélte és áhította a rendszerváltást Magyarországon és Nyír­egyházán. Ugyanakkor megintcsak ő volt az, aki kristály- tisztán látta a folyamatok árnyoldalait is. Aki mindig kíván­csi és nyitott volt minden igazi emberi probléma és szenve­dés iránt, és aki az örökkévalóságot kereste. Hiszem, tudom, hogy ő az, aki meg is találta. Kétszer voltam bent nála a kórházban, s még egyszer lát­tam, amikor az újévben hazaengedték. Bármennyire kér­dezgettem, faggatam, sosem a saját bajáról beszélt. Akkor is, mindig is kérdezett, segíteni akart. Azt mondta, hogy nem akar síró embert látni a temetésén. Nagyon nehezen fogom tudni megállni. A kedvéért azonban megpróbálom, hiszen tudom, hogy igaza van. Nevetni, s imádkozni, ez volt az életfilozófiája. Nevetni, s imádkozni... Módi László Úsz István, az ismert nyíregyházi humanitáriánus pap múlt hét csütörtökön hagyott itt bennünket. A végtisztesség megadásáról természetesen tájékoztatni fogjuk olvasóinkat. o ^ 99 23! 36 O7 38 O I «T í"\n 67, 68, ■■■■ I Az ötöslottó nyerőszámai a következők: 12,26,28,35,44. 1A Jokerszám: 120867 IA 6/45-ös lottósorsoláson az alábbi számokat sorsolták ki: 15,16, 27, 29, 34, 42. A pótszám: 32. Egy csepp esőerdő

Next

/
Oldalképek
Tartalom