Új Kelet, 1997. október (4. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-17 / 243. szám

1997. október 17., péntek Az Országházból jelentjük FKGP-frakció Göncz Árpád köztársasági elnök - az országos népsza­vazás elrendeléséről szóló ha­tározatával összefüggő - al­kotmányjogi felelősségének megállapítására terjesztett be határozati javaslatot Torgyán József, a Független Kisgazda- párt országgyűlési frakciójá­nak vezetője - jelentette be Homoki János frakcióvezető­helyettes a képviselőcsoport csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az önálló képviselői indít­vány azt javasolja: a Ház ál­lapítsa meg az államfő fe­lelősségét a november 16-ai népszavazás kiírására vonat­kozó határozatának alkot­mányellenessége miatt, és vonja felelősségre a köztársa­sági elnököt. Az indoklás sze­rint az államfő megsértette az alkotmányt, illetve a népsza­vazási törvényt, „amikor a népszuverenitás közvetlen gyakorlását a konnány szuve­renitásának gyakorlása mögé helyezte”, és a földtulajdon­nal kapcsolatos népszavazá­si kezdeményezésre vonatko­zó aláírásgyűjtés befejezése után tűzte ki az ugyanarra az ügyre irányuló, a kormány által kezdeményezett népsza­vazás időpontját. Családpolitika Kökény Mihály expozéjával kezdte meg csütörtöki család- politikai vitanapját az Ország- gyűlés. A vita megtartását Pusztai Erzsébet MDNP-s képviselő kezdeményezte. A népjóléti miniszter rész­letesen beszámolt a családok támogatását szolgáló formák­ról, azok változásairól, a kö­zelmúltban bevezetett, illet­ve a közeljövőben bevezeten­dő új támogatási típusokról. Elmondta: a családi pótlék jövedelemhatárhoz kötése miatt a famíliáknak mind­össze 12 százaléka esett el az ellátástól. A pótlék reálérté­kének megőrzése pedig jövő­re is biztosított. A gyes és a gyed összege az idei 11 500 forintról jövőre 13 700 fo­rintra emelkedik, az anyasá­gi támogatás pedig a jelen­legi 17 250 forinttal szemben 20 550 forint lesz. 1998-ban a pénzbeni ellátások kereté­ben nyújtott családtámogatá­sok összege 20 milliárd fo­rinttal haladja meg az erre a célra idén fordított pénzt. A családok anyagi helyzetét elemezve elmondta, hogy a KSH felmérései szerint tavaly a családok 25 százaléka élt a létminimum alatt. MSZP-frakció Az MSZP országgyűlési képviselőcsoportjának el­nöksége csütörtöki ülésén hosszasan elemezte a terve­zett népszavazás körül kiala­kult helyzetet, s végül abban maradt: az Alkotmánybíró­ság döntése előtt semmiféle állásfoglalást nem alakít ki ez ügyben. Az elnökség a bírói határozat ismeretében foglalkozik a szükséges teen­dőkkel - közölte az MTI érdeklődésére Burány Sán­dor frakcióvezető-helyettes. A szocialista politikus el­mondta még: a frakcióelnök­ség a Házbizottság ülésén kezdeményezi, hogy egy héttel halasszák el a jövedé­ki törvényjavaslathoz be­nyújtott módosító indítvá­nyok jövő keddre tervezett parlamenti szavazását. KreSeldi hangverseny az aknák ellen A megyénkben is gyakran szereplő rézfúvóskvintett, a Brass in the Five kedden kez­dődő európai turnéja során egy igazán szenzációszámba menő koncertet ad a német- országi Krefeldben. Egy ko­rábbi meghívásnak tesznek itt eleget, amikor a taposó­aknák ellen küzdő világmoz­galom német központjában lépnek fel. A megállapodás idején még nem tudta senki, hogy a mozgalom alapítója Béke Nobel-díjat kap. Most, amikor mindez kiderült, a szervezők és a Brass in the Five úgy döntött, hogy a krefeldi koncert egyszerre szól az áldozatokért és azo­kért, akik a világ minden ré­szén tesznek az aknátlaní- tásért. Christoph Brocks úr, a német szervezet elnöke örömmel vette azt a közlést, hogy a magyar rézfúvósötös az emlékezés és az örömün­nep alkalmává kívánja tenni fellépését. A Brass in the Five vezető­je, Bürget Péter harsonamű­vész lapunknak elmondta: - Együttesünk messzemenően egyetért azzal, hogy a vilá­gon betiltsák a taposó gya­logsági aknák gyártását és felhasználását. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy mi­nél többen csatlakozzanak ahhoz a mozgalomhoz, mely egyrészt a pusztító eszközök felszedéséért, másrészt a sok tízezer áldozatért tevékeny­kedik. Megtisztelő számunk­ra, hogy egy olyan szervezet meghívásának tehetünk ele­get, mint az aknák ellen küz­dő világmozgalom fő ereje, a német szervezet. A német nagyvárosban adandó kon­certünk október 17-én a zene segítségével tiszteleg a ne­mes kezdeményezés minden résztvevője előtt, ezzel is gra­tulálva a Béke Nobel-díjhoz. A Brass in the Five külön­ben októberben fellép Sei- tenstettenben a bencés apát­ság templomában, majd a saarvidéki Sulzbachban, ezt követően Krefeld után Pá­rizsban a magyar intézetben és Evryben, az érsek meghí­vásának eleget téve a kated- rálisban koncerteznek. Az együttes ezt megelőzően ok­tóber 13-án, hétfőn este Bu­dapesten, a Törley-kastély- ban mutatja be a sajtó és a szakma számára a kereske­delmi forgalomba nem kerü­lő Glory of the Brass című CD-jét, mely igazi esemény­nek számít. Keresztény és polgári erők összefogása Hazai krónika Az országgyűlési választásokon a Fidesz és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség együttműködése magá­ban foglalja közös jelöltek indítását az egyéni választó- kerületekben, valamint a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség jelöltjeinek indulását a Fidesz területi és or­szágos listáján. Együttműködésük nyitott a hozzájuk ha­sonló értékeket valló politikai erők előtt - tartalmazza az a megállapodás, amelyet csütörtök délelőtt írtak alá a Fidesz székházában a Fidesz és a Magyar Keresztény- demokrata Szövetség vezető politikusai. MTI Az eseményt követő sajtótá- jékoztatón Ader János, a Fidesz ügyvezető alclnöke kijelentet­te: több évi fáradozás eredmé­nyeként Magyarországon meg­valósult a polgári összefogás, amelyet valós társadalmi igény hozott létre. A közvélemény- kutatási adatokból arra kell következtetni, hogy a válasz­tópolgárok egyetértenek a Fi­desz törekvéseivel, és a polgá­ri erők együttműködésének ko­moly társadalmi bázisa van. - Nagy esély van arra, hogy az 1998-as országgyűlési válasz­tásokon a Fidesz, az MDF és az MKDSZ jelöltjei megszerezzék a mandátumok több mint 50 százalékát - hangsúlyozta Adeí János. , A Fidesz az MDF-fel már megkötötte az együttműködé­si szerződést, amelynek jóvá­hagyására az MDF szombatra összehívott országos választ­mányi ülése hivatott, miután a Fidesz országos választmánya korábban már igent mondott a két párt megállapodására. A Fidesz és az MKDSZ kö­zötti együttműködés kiterjed a jövő évi önkormányzati válasz­tásokra is. Latorcai János elmondta, hogy az MKDSZ megalakulása óta szorgalmazta a keresztény és polgári erők összefogását. Az egyesületként működő Magyar Kereszténydemokrata Szövet­ségnek folyamatosan gyarapo­dik a taglétszáma, jelenleg 1500 regisztrált tagja van. Ader János újságírói kérdés­re válaszolva elmondta: még nincs döntés arról, hogy hány MKDSZ-es képviselő indul a következő országgyűlési vá­lasztáson. Az MDF-fel előre­haladott állapotban vannak a tárgyalások, és hamarosan dön­tés születik a képviselőjelölt­állítás kérdésében. Ader János kijelentette: nehéz megállapí­tani, mi lesz a sorsa az MDNP- nek, mert azt sem lehet tudni, hogy Szabó Iván marad-e a párt elnöke vagy sem. Latorcai János bejelentette: a pénteken kezdődő hódme­zővásárhelyi kétnapos frakció­ülésen elmélyült tárgyalások várhatók. Az Alkotmánybíróság elutasította... Az Alkotmánybíróság csütörtökön hozott határozatá­ban elutasította a miniszterelnöknek azt az indítvá­nyát, amelyben a hétfői alkotmánybírósági határozat­ban foglalt alkotmányértelmezés kiegészítésére kérte a testületet. MTI Mint ismeretes, kedden nem kapta meg az Ország- gyűléstől a szükséges számú szavazatot a kormánynak az a kérése, hogy a házszabály­tól való eltéréssel, még a keddi napon tűzze napirend­jére a törvényhozás a no­vember 16-ai NATO-népsza- vazásról szóló előterjesztést. Ezt követően még aznap este a kormány rendkívüli ülést tartott, és ezen úgy döntött: az Alkotmánybíró­sághoz fordul annak tisztá­zására, hogy van-e alkotmá­nyos akadálya a NATO-csat- lakozás kérdésében novem­ber 16-án a népszavazás megtartásának az érvényben lévő országgyűlési határo­zatban és az országos nép­szavazás időpontjának kitűzé­séről köztársasági elnöki ha­tározatban foglaltaknak meg­felelően. A kabinet az észak- atlanti szervezethez való csat­lakozás menetrendjére figye­lemmel kérte az Alkotmánybí­róság sürgős válaszát. A kormány kérdése szerdán érkezett meg az Alkotmánybí­rósághoz, s a taláros testület tu­datta, hogy csütörtökön ez ügyben teljes ülést tart. Az Alkotmánybíróság - mint azt a teljes ülés után kiadott kommünikében és indoklásban a távirati irodával tudatták - 1990 óta követett gyakorlata szerint az alkotmány értelme­zésére csak akkor kerülhet sor, ha az absztrakt, minden esetre érvényes válasz közvetlenül az alkotmány rendelkezéseiből vezethető le. Az Alkotmánybí­róság megállapítja, hogy az alkotmány nem rendelkezik a népszavazási kezdeménye­zések és kérdések országgyű­lési határozatba foglalásáról, valamint arról sem, hogy több tárgyban kezdeménye­zett népszavazás egyetlen határozatba foglalható-e, és hogy minden kérdésben kü­lön határozatban kell-e dön­teni. igy arról sem rendelke­zik az alkotmány, hogy va­lamely népszavazás tárgyá­ban hozott határozat hogyan változtatható meg. Ezekre a kérdésekre alkotmányértel­mezéssel nem nyerhető vá­lasz. Ezekre vonatkozóan a népszavazási törvény és az Országgyűlés Házszabálya tartalmaz rendelkezéseket. E jogszabályoknak a konkrét tényállásra vonatkoztatása és értelmezése nem tartozik az Alkotmánybíróság értel­mezési hatáskörébe. Mind­ezek alapján az Alkotmány- bíróság az indítványt eluta­sította. Tájékoztató a kormányülésről MTI A kormány által felkért szak­értői bizottság befejezte a Bábolna Mezőgazdasági Rész­vénytársaság működésének és gazdálkodásának vizsgálatát. A csoport megállapításai alap­ján a kormány meglehetősen negatív következtetéseket vont le az rt. tevékenységéről, és megállapította, hogy a kiala­kult helyzetért felelősség terhe­li a részvénytársaság igazgató- tanácsát, felügyelőbizottságát és vállalati menedzsmentjét. A felelősségben osztozik az Álla­mi Privatizációs és Vagyon­kezelő Részvénytársaság, vala­mint a Földművelésügyi Mi­nisztérium is, azért, mert a Bábolna Rt. helyzetéről nem tájékoztatta időben a kormányt - jelentette be a csütörtöki ka­binetülést követő sajtóértekez­leten Kiss Elemér. A minisz­terelnökségi államtitkár mind­ehhez hozzátette: a kormány utasította a privatizációs mi­nisztert, hogy november 15- ig dolgozzon ki intézkedési tervet a rendezésre, addig is tegye meg a saját hatáskörében szükséges lépéseket. A helyzet áttekintésére várhatóan pénte­ken összeül az ÁPV Rt. igazga­tótanácsa és a napokban rend­kívüli ülést tart a részvénytár­saság vezetősége is. A becsület őrzése és védelme MTI Az Új Magyarország című lap tizenegy munkatársa az MTI- hez csütörtökön eljuttatott nyi­latkozatában leszögezi: az új megbízott főszerkesztő, Varga Domokos György nem konzul­tált velük az elbocsátásokról. Az aláírók „becsületük őrzése és védelmezése érdekében” tettek nyilatkozatot a főszerkesztő és Dippold Pál főszerkesztő-he­lyettes tudtával - tartalmazza az írás. Ebben sérelmezik, hogy a főszerkesztő nem nevezi meg azt a két személyt, akikhek va­lóban kérte véleményét, taná­csait. Az MTI szerdai tudósítá­sa szerint Kása Csaba, a MÚK elnöke a sajtószakmai szerveze­tek megbeszélésén beszámolt arról, hogy Jósfay Györggyel, a MAKÚSZ elnökével közösen találkozott a lap új főszerkesz­tőjével. Kosa szerint Varga azt állította, hogy a tulajdonos és a belső munkatársak vélemé­nyét vették figyelembe az el­bocsátásoknál. A nyalógép Palotai István (Új Kelet) Ha valaki még gyermek, akkor tisztaszívű és bölcs, tehát tökéletesen alkalmas arra, hogy elhülyítsük... Tesszük is ezt rendesen, ahogy erőnkből futja, és hála Istennek, akadnak oda­adó segítőtársaink is. Leg­főképpen a fogyasztói tár­sadalom és annak készsé­ges szolgája, a televízió... És most az egyszer nem igazán a magyar televízió (bár az is egyre inkább), hanem azok a nagy büdös euro- és világcsatornák - amelyek úgy hálózzák be életünket, mint a madárpók — vannak terítéken, de első­sorban a Cartoon Network. Őszintén bevallom, hogy ennél undorítóbb, agresszí­vabb, életellenesebb adót még nem hordott a Föld a hátán! Ha nem leszek rest, egyszer Isten bizony neki­ülök és összeszámolom, hogy mondjuk egy óra alatt hány agresszív cselekmény történik, hány robbantás, hány agyoniités, hány fcl- koncolás és így tovább. Az már más kérdés, hogy a rajzfilmek törvényei szerint mindez lényegében nem tesz kárt igazán a hősökben- lásd Tom rendszeres alak­változtatásait a Tom és Jerryben —, azonban éppen ez igazi veszélyességük forrása! És a többi film, az a rengeteg undorító szörnye­teg, amelynek láttán három és fél éves fiam nem mer egyedül a szobában marad­ni napokig... És mindez a gyermekcsatornán! Persze, itt is az a lényeg, hogy a reklámidő minél drágáb­ban legyen eladható, mert ugye azt mindenki belátja, hogy valahol kell lennie egy helynek az éterben, ahol kimondottan a gyer­mekek kapják a maguk testreszabotl agymosását... Tegnap vendégségben voltam a barátomnál. Ná­luk láttam azt a masinát, ami eme sorok megírására kényszerített: egy nyaló­gépet! Vagy szopógépei - ahogy tetszik. Még mielőtt bárki valami pajzán masi­nára gondolna, vagy talán a szervilitás eszköztárának egyikére, sietek kijelente­ni, hogy szó sincs ilyes­miről! Ä szopógép (vagy nyalógép) a gömbfejű pál­cikás nyalókák elfogyasz­tásának megkönnyítésére szolgál! Egy villanymoto­ros, elemes készülék, mely­nek csúcsán van egy lyuk, ahová a pálinkát kell dug­ni. Egy csappantyúval rög­zítjük és bekapcsoljuk a ké­szüléket. A nyalóka szépen, tempósan forogni kezd, így nincs más dolgod, mint be­kapni. Mi jöhet még? Cartoon Network, nyalógép, elekt­romos fogkefe és rezgő­radír, hogy idővel a Baby­lon Blue és az elektromos műtagok, majd az HBO, aztán a TNT és a gerinc­masszírozó ketyerék ve­gyék át a prímet, míg gép­zenével ki nem kísérnek a „templomkertbe”. Erdők. Vizek. Virágok. Egy ma­dárdal a napkeltében. Egy szeretetteljes mozdulat. Szívből jövő kedves mo­soly. Szépen összecsengő sorok. Egy önfeledt szülői ölelés. Szépség és humá­num. Isten veletek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom