Új Kelet, 1997. május (4. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-29 / 123. szám

Megyei krónika 1997. május 29., csütörtök Nyíregyházi Hollywood Tavaly rendezte meg első alkalommal a Móricz Zsig- mond Színház - egy évadzáró gálaműsor kereté­ben - az Ostar-díj odaítélésének ünnepségét. A rendezvény, mint azt neve is sugallja, egyszerre kíván hasonlítani az amerikai Oscarra, ugyanakkor hangsúlyozva a díj regionalitását - (Ost star) a ke­let sztárjai színházunk művészei közül válogat, mérlegelve az aktuális évad legkiemelkedőbb szín­házi teljesítményeit. Palotai István (Új Kelet) A társulat tagjai és a város néhány ezzel megbízott színházértő szakembere egyenkénti titkos szavazás­sal döntenek a végső ered­ményről, mely az átadási ce­remónián derül ki, ahol a győztesek, csakúgy, mint Hollywoodban, rögtönzött beszédeket mondanak. A díj­átadás külsőségeiben is kö­veti az amerikai példát: a vendégeket már egy órával a ceremónia megkezdése előtt térzenével fogadják, és a „sztárbevonuló” alkalmá­val a vörös szőnyeg, a kor­don és a biztonsági őrök sem hiányoznak! A magától érte­tődően csodalimuzinokkal érkező sztárokat spontán ovációban kitörő tömeg és sztár-speaker várja... A tavalyi Ostar-díjakat Varjú Olga (a legjobb női alakításért), Gazsó György (a legjobb férfi alakításért), Bagó Bertalan (az Ötödik Frank rendezéséért), Gazsó György és Bede-Fazekas Szabolcs (a „legsikeresebb dalért”), Avass Attila (a „leg­jobb epizódalakításért”), míg az „Életmű-díjat” Bá­rány Frigyes kapta. Az OSTAR ’97 jelöltjei: A legjobb férfi színész ka­tegóriában: Gazsó György (Vén Európa Hotel),FIorváth László Attila (Férj az ágy alatt), Kerekes László (A vágy villamosa), Megyeri Zoltán (A vágy villamosa). A legjobb női alakítás ka­tegóriájában: Csorna Judit (A vágy villamosa), Pre- gitzer Fruzsina (Vén Európa Hotel), Szabó Márta (A vágy villamosa), Zubor Agnes (A kis rókák). A legjobb férfi epizódala­kítás kategóriájában: Hor­váth László Attila (Bál a Savoyban), Keresztes Sán­dor (Sirály), Petneházy Atti­la (Vén Európa Hotel), Szal­ma Tamás (Vén Európa Ho­tel). A legjobb női epizódala­kítás kategóriában: Gábos Katalin (Sirály), Réti Szilvia (Vén Európa Hotel), Szabó Tünde (Vén Európa Hotel), Zubor Agnes (Azt hiszem...) A legjobb rendezés kate­góriában: Rajhona Adám (Tündérkerl). Szász János (A vágy villamosa), Tusnádi Csaba (A kis rókák), Vere­bes István (Sirály).' A legjobb díszletterv ka­tegóriájában: Bozóky Márta (A vágy villamosa), Kis-Ko- vács Gergely (Sirály), Mir a Jártos (Svéjk), Székely Lász­ló (Vén Európa Hotel). A legjobb jelmeztervező kategóriában: Bozóky Már­ta (A vágy villamosa), Húros Annamária (Férj az ágy alatJj, Szabó Tünde (Azt hi­szem.-), Torday Hajnal (Vén Európa Hótél). Ezen felül Östar-díjat kap még a „legjobb hatás” (4 je­lölt), a „legjobb műsorren­den kívüli teljesítmény” (4 jelölt) és a „Legfeddhetetle­nebb munkamorál” (4 jelölt) is. Az életműdíjra az idén Szigeti Andrást jelölték. A gálaműsor vendégei: Sárossy Kinga (Eger), Csá­szár Gyöngyi (Szolnok), Létay Dóra (Szeged), Máthé Eta (Kecskemét), Mezei Zoltán (Újvidék - egyébként színhá­zunk új tagja), Gáspár Tibor (Békéscsaba) és Kulcsár Imre (Miskolc) lesznek, akik vala­mennyien a Dunától keletre tolják Thália szekerét. A helybéli művészek kö­zül színpadra lép Varjú Olga, Bárány Frigyes, Szigeti And­rás, Gazsó György, Avass Attila és Molnár László. Az est budapesti sztárven­dége Katona Klári lesz. Az Ostar-díj ünnepélyes átadásának időpontja június 7., este 20 óra. »••• várat csinálnak” belőle Az emberi találékonyság nem ismer határokat, ez már többször bebizonyosodott. Most Kisvárda önkormány­zata ad erre példát, a városban ugyanis egy japán öt­letet valósítanak meg annak érdekében, hogy egy nagy gondot megoldjanak, és még pénzt is csináljanak belő­le. Úgy is lehetne mondani, hogy abból a bizonyosból építenek várat. Hogy miről is van szó tulajdonképpen, azt Gubik 77'boralporgármestertől tudtuk meg. Fullajtár András (Új Kelet) — A szennyvíztelepünkön fel­gyülemlett iszap veszélyes hul­ladéknak számít, és számunkra nagy gondot és költséget jelen­tene annak elhelyezése a megfe­lelő helyre. Tudomásunkra ju­tott, hogy Japánban egy Oka- dában lévő cég kifejlesztett egy olyan technológiát, amivel a szennyvíztelepen képződött iszapból granulált szerves trá­gyát lehet előállítani egy gép­sor segítségével. Ezzel az átala­kított termékkel hejyettesíieni lehet a mezőgazdaságban hasz­nált különféle műtrágyákat. Ez egy biotermék, aminek nyugaton különösen nagy pia­ca van, de már nálunk is egyre nagyobb teret hódítanak az ef­féle készítmények a kis- és nagy­üzemekben. Jelenleg minden reményünk megvan rá, hogy meg tudjuk szerezni ezt a tech­nológiát, és akkor még pénzt is hozna az önkormányzatnak. Van egy AGROZOO nevű olasz-magyar cég, amely kizá­rólagos forgalmazója ennek a találmánynak. Megbíztuk őket, hogy készítsenek egy komplett pályázati dokumentációt, amit nem szabad elszalasztanunk. Most arra várunk, hogy elké­szüljön a pályázat. Amikor a pénz rendelkezésünkre áll — remélhetőleg még ebben az évben -, akkor az év második felében vagy a jövő év elején megkezdődne a munka. A be­ruházás mintegy 260 millió forintba kerül. A Környezetvé­delmi Minisztérium részéről úgy nyilatkoztak, hogy a kör­nyezetvédelmi alapból indu­lásnak várhatóan 30 százalék vissza nem térítendő támoga­tást és 30 százalék kamatmen­tes hitelt adnak. Valószínű, hogy a hiányzó összeget a víz­ügyi alapból tudjuk megsze­rezni. Végül mindenki jól jár, mert a veszélyes hulladék fel­dolgozva környezetbarát, és a mezőgazdaság számára is hasz­nos biotrágyává alakul. „Hát én vagyok itt a Jani!” Nincs feljelentés, nincs látlelet, csak a harag. A törté­netet hitelesnek ítéltem, vállalva a tévedés lehető­ségét. Mert az indulat ott feszül bennünk, és ennél sokkal durvább helyzeteket szülhet. Tapolcai Zoltán (Uj Kelet) A májusi kevéske meleg nap egyikén történt, hogy a sóstói parkfürdő gyerekme­dencéjénél letelepedési felü­letet keresett egy nyíregyhá­zi család, mama, anyuka, gyerekek. Hirtelen felvillant előttük egy félig üres pad, uccu odacuccoltak. Lett is ebből haddelhadd,'hiszen a pad másik felén lévő höl­gyek hangosan nehezmé­nyezték a társbérletet. A szó­beli csihi-puhi odáig fajult, hogy „te bunkó paraszt, így meg úgy”, míg honfoglaló­ink egyike meglengette a kó- lásüvegét, hogy ha így foly­tatják, valakit.fejbe ver vele. Nem lett semmi az ütésvál­tásból, dúlva-fúlva, de elpa­koltak a pádról a későn érke­zok. Már épp próbáltak elfelej­teni a kellemetlen incidenst, ám egyszer csak megjelentek a vi­tát szító hölgyekhez tartozó fér­jek. Sűrű homály fedi, vajon mennyit tudhattak az ügyről, de elég féloldalas lehetett az infor­máció, mert azonnal a magas C- re ugrottak. Kiváltképp az a fér­fi, aki fürdőnadrágja mellett semmi mást nem viselt, csak egy rendőrigazolványt. A letámadottak ettől egy cseppet sem ijedtek meg, fel­vették a harcot a szócsatában, ezzel tovább bőszítve a két fér­fit. Olyannyira, hogy a „meg­fojtalak. kinyomom a szemed” kijelentés is elhagyta az igazol- ványos száját, majd zárszóként alaposan hátba vágta az 59 éves nagymamát. Erre a család rendőrért kiál­tott, egy másikért természete­sen, aki félrehívva kollégáját lecsillapította a kedélyeket és elsimította az ügyet. Eközben testi épségét is kockáztatnia kellett, hisz társa lendülő kar­jával majdnem neki is leosz­tott egy nyaklevest. A történet ennyi. Folytatás nincs. Kérdeztem a családot, miért nem tesznek feljelentést. Mert félnek a bosszútól. Ami­kor romló közbiztonságról be­szélünk, akkor gondoljunk arra is, hogy az átlag polgárok egy­szerűen nem bíznak az igaz­ságszolgáltatásban, sőt gyak­ran félnek attól. Ezt az állapo­tot csak rontják azok az egye­di felelőtlenségek, mint ami­lyen ez volt, ez a felesleges iga­zolvány villogtatás. Nem vagyok igazságosztó. Hiszek a sértetteknek, de gyaní­tom, hogy ők is ludasak a han­gulat felforrósodásában. A kedé­lyek lehűtéséről azonban nem az időjárásnak és nem a fürdőknek kell gondoskodniuk. Nyílt nap K. I. (Új Kelet) Az Egészséges Életmód - reiki és fényadó klub hatodik születésnapja alkalmából nyílt napot tart május 31-én a nyíregyházi Váci Mihály Művelődési Központban. Az érdeklődők megismerkedhet­nek a klub tevékenységével, a masszírozási technikákkal, reiki- és fányadó energiake- zelésékkel. Video vetítéssel, vegetáriánus szendvicskósto- lőval, gyógy teázással várják a vendégeket. Telefoncsend Új Kelet-információ A Matáv Debreceni Távköz­lési Igazgatósága területén a Motorola cég szerelési munká­latai miatt május 29-én, csütör­tökön 22 óra után előrelát­hatólag kél óra időtartamra a Komlódtótíálu, Szamosbecs, Csengersima, Szamostatár- falva, Szamossályi, Szamos- angyalos, Csenger, Csenge- rújfalu, Ura településeken lakó, május 30-án, pénteken 22 óra után előreláthatólag szintén két óra időtartamra a Kispalád, Botpalád, Uszka, Magosliget, Tiszacsécse, Tiszakóród, Szat- márcseke, Kölese, Túrricse, Túristvándi településeken lakó, RLL(fix telepítésű veze­ték nélkülij-rendszerbe kap­csolt előfizetőket ellátó köz­pont szolgáltatása szünetel. A vezetékes hálózatról működő előfizetői állomások és a nyil­vános állomások működése zavartalan lesz. Hárommilliárd a kórháznak Kozma Ibolya (Új Kelet) __ Eb ben az esztendőben cím­zett támogatásban részesül me­gyénk néhány települése. A Belügyminisztérium tájékozta­tása szerint Csaroda község bel­területi vízrendezésre több mint hatmillió forintot kapott. A be­ruházás teljes összege tizenkét- tizenhárom millió forint. Ge- lénes községnek ugyanerre a célra négymillió forintot adnak. A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium az iskolaépület re­konstrukciójára és bővítésére hatvan millió forintra számíthat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Önkormányzatnak a fehér- gyarmati és a vásárosnaményi kórház telephelyeinek rekonst­rukciójára hárommilliárd forin­tot adományoz a kormány. A szabolcsveresmarti belterületi vízrendezésre tizenkét milliót, a záhonyira tizennégy millió fo­rint támogatást adnak. Talált autók K. Z. (Új Kelet)__________ Cs endes napot tudhatnak ma­guk mögött a szolgálatot ellátó mentősök, rendőrök és tűzoltók. Nagykállóban egy személygép­kocsi kerékpárost gázolt, akit nyolc napon túl gyógyuló sérü­lésekkel szállítottak kórházba. Megtalálták a megyeszékhely külterületén a rendőrök azt a Toyota kisbuszt, amelyet ked­den éjjel álarcos rablók vittek el Nyíregyháza-Sóstón egy vál­lalkozótól. Hírek az utakról Munkatársunktól Az Országos Rendőr- főkapitányság közbiz­tonsági főigazgatója és a MÁV vezérigazgatója ál­tal kiadott intézkedésnek megfelelően keddtől há­rom napon át a különösen veszélyes közúti és vasúti különböző szintbeli ke­reszteződéseken áthaladó járműforgalmat fokozot­tan ellenőrzik. A rendkívüli akciót a KRESZ-szabályok szán­dékos megsértése és az utóbbi időben megtörénl súlyos tragédiák indokol­ják. Amellett, hogy egyes gépjárművezetők tudato­san figyelmen kívül hagy­ják a tilos jelzéseket, gya­kori a sorompók, átkelő­helyek műszaki berende­zéseinek megrongálása és a nemesfémből készült al­katrészek ellopása, amit az elkövetők a színesfém- felvásárló telepeken érté­kesítenek pár száz forin­tért. Már az első két nap tör­téntek súlyos szabálysér­tések. Például Nyíregyhá­zán, a Tokaji úti vasúti át­járóban a piros jelzés el­lenére vígan áthajtott sze­mélygépkocsijával egy külföldi állampolgár. A megyében másutt is tör­tént hasonló eset. A sza­bályokat súlyosan meg­sértők nagy pénzbüntetést kapnak, s a vezetői enge­délyüktől is búcsút vesz­nek pár hónapra. Fuvarozók figyelmébe ajánljuk, hogy június 15- étől augusztus 31 -éig a ne­hézgépjárművek hétvégi közlekedésének korlátozá­sa (kamionstop) szombat reggel 8 órától vasárnap 22 óráig tart. Ennek oka, hogy a nyári turistasze­zonban megnövekvő személy gépkocsi-forga­lom a hétvégeken bizton­ságosabb legyen. A rende­let betartását a rendőrség és a közlekedési felügye­let folyamatosán ellen­őrizni fogja. A szabály- szegők 50 ezer forint ösz- szegű pénzbírságot is kaphatnak. A Megyei Balesetmeg­előzési Bizottság megren­dezte az ifjúsági közleke­dési kupa megyei döntőit. A rendezvénynek a nyír­egyházi Bánki Donát Ipa­ri Szakközépiskola adott otthont. A versenyzőknek KRESZ-elméleti ismere­tekből kellett számot adni, valamint segédmo­tor-kerékpáros ügyességi feladatokat oldottak meg. Az első két helyezett - Oláh Csaba. Baross Lász­ló Mezőgazdasági Szak- középiskola Mátészalka, valamint Juhász Zoltán, a Bánki tanulója tárgyjuta­lomban részesült, és ők képviselik megyénket az országos döntőben, amit június 16-19. között Sze­geden rendeznek meg a kerékpáros iskolakupa or­szágos döntőjével együtt. imnél előbb szeretnénk benyúj­tani a környezetvédelmi és víz­ügyi alaphoz, mivel ez a kör­nyezetvédelmi stratégiába be­lefér. Áz ott elnyerhető pénzből megvalósítanánk a feldolgo­zást. Szennyvíztelepünkön ad­juk a szükséges területet, az inf­rastruktúrát, és természetesen a nyersanyagot is. Ilyen üzem működik már Olaszországban és Lengyelor­szágban is. Mi az előbbit tekin­tettük meg szakemberek kísé­retében, és egyöntetű volt a vé­lemény, hogy ezt a lehetőséget

Next

/
Oldalképek
Tartalom