Új Kelet, 1997. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

1 i Most süt a nap a „Nyírség” felett- ­5. oldal ävs sms mrnsm®: ,«v %&&&&£#. jtf Mf| I :V. Ára: 22,50 Ft IV. évfolyam, 27. szám — 1997. február 1., szombat Kultúra 7* oldal Továbbtanulóknak ajánljuk! A megye középiskoláit bemutató sorozatunkban ma a demecseri gimnáziumot és a záhonyi Közoktatási Szak- középiskolát és Gimnáziumot mutatjuk be a 6. oldalon. Kézigránát robbant az étteremben Nem sokkal éjfél után - feltételezhetően jugoszláv gyárt­mányú - kézigránát robbant Budapesten az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa György út sarkán lévő Nagy Fal nevű kí­nai étterem mosdójában. A robbanás következtében két kínai nő életét vesztette. A feltételezések szerint kínaiak egymás közötti leszá­molásának része ez a robbantás. Mint azt az MTI a Bu­dapesti Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatától megtud­ta, a két halálos áldozat az étterem tulajdonosának 52 éves felesége és 22 éves lánya. Az áldozatokat a családfő saját kocsiján vitte be a kórházba és onnan értesítették a rendőrséget. A kézigránát akkor robbant fel a mosdó­ban, amikor az azt rejtő csomagot megmozdították. A rendőrség folytatja a vizsgálatot, jelenleg még tart a ta­núk kihallgatása és az adatgyűjtés. Ki lesz az utód? Az MSZP alelnökei ked­den tárgyalnak a Kiss Péter halálával kialakult hely­zetről. A párt alapszabálya ugyanis úgy rendelkezik, ha a kongresszus által választott országos testületek valame­lyik elnöki tisztsége - így a Kiss Péter által betöltött köz­ponti pénzügyi ellenőrző bi­zottság elnöki posztja is - be­töltetlenné válik, akkor össze kell hívni a párt kongresszu­sát. Tardos Júlia, az MSZP sajtófőnöke az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a pártel­nökség minden bizonnyal jövő héten pénteken alakítja ki álláspontját az idő előtti kongresszus összehívásáról. Zsúfolt program Rendkívül zsúfoltnak ígér­kezik az Országgyűlés hétfőn kezdődő tavaszi ülésszaka, éppen ezért már most biztos­ra vehető, hogy nem fejeződik be június 15-én-mondta pén­teki sajtótájékoztatóján Gál Zoltán. A házelnök emlékez­tetett arra, hogy a kormány 61 törvény elfogadását kérte az Országgyűléstől, ezek között olyan kiemelkedő súlyú fel­adatokról szóló javaslatok vannak, mint a nyugdíjrend­szer átalakítása, az egészség­ügy, illetve az igazságszolgál­tatás reformja. Az Országgyű­lésnek alkotmánybírót kell vá­lasztania, és sort kell keríte­nie az Állami Számvevőszék elnökének, valamint egy új át­világító bírónak a megválasz­tására. Szabolcs az első Az elmúlt évben több mint 28 ezer új lakás építése feje­ződött be Magyarországon, ami 14 százalékos növekedést jelent az 1995-ös helyzethez képest - derül ki abból a KSH- jelentésből, amit pénteken jut­tattak el az MTI-hez. Az 1996- ban épült új lakások közül mintegy 26 ezret a lakosság, 1800-at a gazdasági szerveze­tek építtettek. Továbbra is cse­kély - mindössze 227 lakás épül - az önkormányzatok be­ruházásaként. A megyék rang­sorában Szabolcs-Szatmár- Bereg és Borsod-Abaúj- Zemplén áll az élen 70, illetve 30 százalékos növekedéssel. Nem egyformán? A demokrácia és a rend­szerváltozás most jutott abba a szakaszba, amely lehetővé teszi a szociális helyzet javí­tását, ám tudomásul kell ven­ni, hogy ez nem egyformán érint majd mindenkit - mond­ta Gál Zoltán pénteken, ami­kor kötetlen beszélgetést folytatott a Parlamenthez le­vélben fordult állampolgár­ok egy csoportjával, akik szóvá tették a társadalomban tapasztalható nagymértékű jövedelemkülönbségeket. A házelnök a bírált parlamenti vitákról szólva elmondta: a pártok különböző érdekek és értékek képviseletére szer­veződtek, és csak ezek ütköz­tetésével lehet kialakítani a társadalom többsége számá­ra elfogadható közös alapot. Tizenegy év városi rangon Újra lesz szakbörze! Díszpolgárok avatása, kitüntetése Tiszavasváriban Kozma Ibolya (Új Kelet) Zsúfolásig megtelt tegnap Tiszavasváriban a műve­lődési ház a város polgá­raival. Tizenegy éve annak, hogy Tiszavasvári elnyer­te a városi rangot. A város jeles ünnepét megtisztelte jelenlétével dr. Baja Fe­renc környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter és dr. Zilahi József, a Sza- bolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Közgyűlés elnöke is. Fullajtár András (Új Kelet) Az ünnepi program a városi vegyeskar műsorával kezdő­dött, majd Sulyok József, Ti­szavasvári város polgármeste­re tartott megnyitóbeszédet. A polgármester elmondta, hogy tizenegy év nem múlt el nyom­talanul a város életében, örö­mét fejezte ki, hogy a város megtartotta térségi szerepét mind a gazdaság, mind a kul­túra vonatkozásában. Az el­múlt évben is a terveknek megfelelően gazdálkodtak, és igyekeztek mindenben a váro­si lakosság igényeit kielégíte­ni, stabilnak ígérkezik a város ez évi gazdálkodása is, hiszen már rendelkeznek a képviselő- testület által jóváhagyott költ­ségvetéssel. Az ünnepi műsor a Szabolcs néptáncegyüttes színvonalas produkciójával folytatódott, majd Pregitzer Fruzsina szín­művész szórakoztatta az egybe­gyűlteket. Az est fénypontja dr. Baja Ferenc miniszter ünnepi köszöntője volt, aki beszélt az ország és a térség nehézsé­geiről, de biztató szavaival buz­dította Tiszavasvári lakóit, hogy mint ahogy eddig is tet­ték, szorgalmasan építsék a jövőt. Mint ilyen ünnepi alkal­makkor lenni szokott, kitünte­téseket is adtak át. A város dísz­polgára kitüntető címet Dohos László, a Magyar Honvédség főkarmestere és Reznek lst\’án nyugalmazott szövetkezeti "el­nök vehette át. A Tiszavasvári városért kitüntető díjat Csende Ferenc gyógyszerész, Szabó László, az Alkaloida vezér- igagató-helyettese, Szabó Sán­dor, a református egyház lelké­sze és dr. Frank László, az Al­kaloida osztályvezetője kapta. Vasvári Pál Emlékérmet kapott Ajtay Lóránd, dr. Baja Ferenc miniszter és dr. Zilahi József, a megyei közgyűlés elnöke. Az ünnepség hátralévő részében a Vasvári Pál Általános Iskola tanulói adtak színvonalas mű­sort, majd a városi fúvószene­kar zenés köszöntője zárta a városnapi megemlékezést. Bírók, edzők, firkászok Teremtorna Baktalórántházán Új Kelet-információ A labdarúgó-játékvezetők hagyományos téli teremlab­darúgó-tornájának idén nem Levelek, hanem a baktaló- rántházi szakmunkásképző intézet tornacsarnoka ad ott­hont. Hat résztvevő„áll rajt­hoz”: a megyei JT két együt­tese, az edzőtestúlet váloga­tottja, a baktai öregfiúk, a Hajdú-Bihar megyei JT csa­pata, valamint az Új Kelet „aranylábúi”. A ma kilenc órakor kezdődő program az Uránia 96 nevet viseli, két hármas csoportban ha­dakoznak egymással a ba­ráti társulatok. A délután három órakor záruló ese­mény hellyel-közzel vérre megy, hiszen a futballozást követően pompás disznóto­rossal múlatják az időt a fe­lek, aminek a röfögő állat lelkének kilehelése az ára... A félnapos focishow-t bárki ingyen megcsodál­hatja. Az Első Nyírségi Fej­lesztési Társaság a Gyer­mek- és Ifjúsági Alapprog­ram Tanácstól pályázat út­ján támogatást nyert. Az összeget egy szakképzési börze rendezésére fordít­ják. Az elmúlt évben Nyír­egyházán már volt ehhez hasonló próbálkozás. A rendezvény szervezésében és előkészítésében részt vesz a Kereskedelmi és Iparkamara, az Agrárka­mara, a Pedagógiai Intézet, A Human-Net Alapítvány, A PRIMOM Vállalkozás­élénkítő Alapítvány, Nyír­egyháza Város Önkor­mányzata, a Munkaügyi Központ és a Kereskedel­mi és Idegenforgalmi To­vábbképző Kft. A börze megrendezésére bizottsá­got hoztak létre, amely teg­nap délelőtt tartotta első ülését. Átfogó, többféle képzési programot szeret­nének a fiataloknak kínál­ni, hiszen sokan nem jut­nak be a felsőoktatási in­tézményekbe, vagy csalá­di és egyéb gondok miatt képtelenek továbbtanulni. A szakképzés megszerzé­se viszont elkerülhetetlen, hiszen enélkül már nem, vagy alig lehet munkát ta­lálni. Az előkészítő bizott­ság felméri a fiatalok pá­lyakezdési nehézségeit, s igyekszik széles lehető­séget kínálni az ifjúságnak, ahol hasznos ismereteket szerezhetnek. Várhatóan áprilisban rendezik meg a szakképzési börzét. A bi­zottság két hét múlva újra ülésezik, s a tavaly szerzett tapasztalatokra támaszkod­va rendezik meg a máso­dik szakképzési börzét. Reznek István átveszi a díszpolgári címét Fotók: Csonka Róbert M -FTmB S-j j ^ i [Hl * i 1111^3 »31 a«kt7*Tí1 iO t-i ■ £iíH h

Next

/
Oldalképek
Tartalom