Új Kelet, 1996. november (3. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-29 / 279. szám

UJ KELET Megyei krónika 1996. november 29., péntek 3 Kitüntetett véradók Negyvenszeres véradása után kitüntetésben részesült: Andrekovics József, Ajak; Babincsák Mihály, Jéke; Baksa Zoltán, Szabolcsbáka; Berényi József, Nyíregyháza; Berta József, Rétközberencs; Béres József, Nyíregyháza; Bunkóczi Sándor, Komoró; Csabim Ferencné, Szabolcs­báka; Danes Géza, Zsurk; Deák Lajos, Mátészalka; Dzsubók Miklós, Ajak; Ecse- di István, Fehérgyarmat; Együd József, Nagyhalász; Fábián Gyula, Záhony; Fe- renczi Lajos, Jármi; Feskó Miklós, Ajak; Forbauer Jó­zsef, Nyírcsászári; Frindik István, Ajak; Gyetkó András, Mátészalka; Gyüre Gábor, Fényeslitke; Harangozó Ti- borné, Napkor; Jakab Lász­ló, Demecser; Kapota József, Mátészalka; Kántor József, Fényeslitke; Kárpáti Mátyás, Záhony; Kelemen Mátyás, Nyíregyháza; Kiss György Győrtelek; Kiss Zoltán, Nyír­szőlős; Kovács Bertalan, Pap; Kovács József, Nyíregy­háza; Kovács Mihály, Zá­hony; Makiári Sándor, Ara­nyosapáti; Mátyás Endre, Pátroha; Molnár Ferencné, Petneháza; Nagy Gábor; Kemecse; Nyárádi Bertalan, Nyíregyháza; Póczos József, Búj; Ragány Ferenc, Ajak; Rubóczki Antal, Ajak; Szabó Ferenc, Pap; Szabó Lajos, Búj; Szabó István, Nyíregy­háza; Szanicza László, Kótaj; Szaniszló Tibor, Záhony; Szopkó Miklósné, Ajak; Szűcs András, Tiszabezdéd; Széliéi József, Nyírmeggyes; Tóth András, Ibrány; Tóth József, Tomyospálca; Újlaki Sándor, Tuzsér; Vasas De­zső, Ajak; Vasa Miklós, Ajak; Vass Ferenc, Nyíregyháza; Vigh László, Tiszatelek; Zsadályi István, Nyíregyhá­za. Ötvenszeres véradása után kitüntetésben részesül: Angyal János, Demecser; Adám Ferenc, Nyíregyháza; Balázsi János, Tiszaszalka; Barna Imre, Napkor; Csatá­ri Lajos, Tiszakerecseny; Csepely Barnabás, Ibrány; Darvas Iván, Csaroda; Dávida János, Nyíregyhá­za; Fejes Józsefné, Vásáros- namény; Fodor István, Pátroha; Hanyicska János, Nyírtelek; Hermel Béla, Dombrád; Jakab János, Kocsord; Jánvári József, Dögé; Kelemen Imre, Vá- sárosnamény; Kiss József, Nyírmada; Klupta Sándor, Fényeslitke; Kői Tibor, Zá­hony; Kormány Miklós, Zá­hony; Kovács Sándor, Kis- várda; Kozák Gyula, Ger- gelyiugomya; Lovas Károly, Záhony; Luka József, Nyír­mada; Magyar István, Vásá- rosnamény; Marunák István, Záhony; Márkus Gyula, Ti­szakerecseny; Mártha Fe­renc, Szabolcsveresmart; Nagy Miklós, Mátészalka; Nagy Sándor, Mátészalka; Nádassy Gyula, Nyíregyhá­za; Olcsvári Ferenc, Máté­szalka; Ónodi István, Máté­szalka; Papp Sándor, Nyír­mada; Pásztor Mihály, Nyír­bátor; Pöcsik Zoltán, Zá­hony; Puhl Antal, Nyíregyhá­za; Ragyán László, Nyíregy­háza; Séra Zoltán, Vásáros- namény; Simon Rozália, Tarpa; Szabó Gábor, Nyír­egyháza; Szakszón Ferenc, Tomyospálca; Szép Imre, Vasmegyer; Tálas Ferenc, Sóstóhegy; Tárkányi József, Mátészalka; Tótik Józsefné, Kékese; Varga János, Nyír- csaholy; Varga József, Be- regdaróc; Vaskó Sándor, Nyíregyháza; Vámos Lajos, Vásárosnamény; Zolcsák Béla, Dögé; Zsigmond Fe­renc, Nyírmada. Hatvanszoros véradása után kitüntetésben részesült: Ágoston Dezső, Záhony; Balogh István, Kocsord; Balogh József, Tiszabezdéd; Dicső Béla, Aranyosapáti;, Gergely Ferenc, Vásáros­namény; Kovács Sándor, Nyíregyháza; Krizsanovszki András, Nyíregyháza; Mátay Ákos, Nyíregyháza; Ragány Mihály, Kisvárda; Szőgyé- nyi Sándor, Záhony; Varga Sándor, Gergelyiugornya; Znamecz István, Nagycser­kesz. Hetvenszeres véradása után kitüntetésben részesült: Dopita Gáborné, Nagy- kálló; Kovács János, Nyír­egyháza; Révész Béla, Tu­zsér. Százszoros véradása után kitüntetésben részesült: Fülöp Gyula, Nyíregyhá­za. Százötvenszeres véradása után kitüntetésben részesült: Turbucz Sándor, Fehér- gyarmat. Véradó kollektívák megyei szintű elismerésben része­sültnek: 1. Vaja község, 2. Hermánszeg község, 3. Tiszakerecseny község, 4. Nyírmada község, 5. Dombrád község, 6. Tésztaipari Kft. Nyír­bátor, 7. ICN. Alkaloida Rt. Ti­szavasvári, 8. Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Nyír­egyháza, 9. MÁV Rt. Port. Záhony Átrakási Üzletigazgatósága. Véradószervezői munkájá­ért megyei szintű elismerés­ben részesülők: 1. He Ili Istvánhé, Nyíregy­háza, 2. Kiss Andrásné, Győrte­lek, 3. Nagy Gáborné, Nyírbá­tor, 4. Ritli Jánosné, Dombrád, 5. Százvay Lászlóné, Zá­hony, 6. Veres Éva Katalin, Ti- szavasvári, 7. Veszprémi László, Fe­hérgyarmat. Véradásszervezésért or­szágos szintű kitüntetésben részesültek: 1. Ágoston Lászlóné, Dombrád község véradás­szervezője, 2. Csorna Tibor né, Nyír- kércs polgármestere, 3. Király házi Mihály né, Fényeslitke MÁV titkára, 4. Körei Lászlóné, Tisza- lök Ált. Iskola pedagógusa, 5. Mátyás Edit, Búj Ált. Isk. pedagógusa, 6. Révész Gyuláné, Nyír­bátor UNILEVEL Vk. titkár, 1 .Tamás Sándor, Nyírma­da művelődési ház vezetője, 8. Török László, Mérk köz­ség jegyzője, Ha kell, az élszaka közepén is Önzetlen segítők A 60 éves Turbucz Sándor Békés megyében született, majd az 1970-es árvízkor ott­honát hátrahagyva sietett me­gyénkbe önkéntesként segíteni. A mentő munkálatok végével a legtöbben hazasiettek sze­retteikhez, ő azonban a szívére hallgatva, feleségül vett egy idevalósi lányt, akivel Fehér- gyarmaton telepedett le. — Először az 1960-as évek elején adtam vért Budapesten, a Központi Véradóban—emlék­szik vissza mosolyogva a me­gyénkben legtöbbször — 150- szer — vért adó idős ember. — Bányászként, a többiekkel együtt mentem el, s ez a későb­biekben rendszeressé vált. S hogy miért? Nem volt és nincs annak most sem különösebb oka az emberbaráti szereteten és a segíteni akaráson kívül. Mind­ig is ez a cél vezérelt, s ez csak erősödött akkor, amikor a mű­tét előtt álló sógoromnak volt szüksége a vérre. Akkor a lehe­tő legközelebbről tapasztaltam meg, hogy mit jelent a beteg embernek az életet adó vér. Azt a 2-3 évet leszámítva, amikor uránbányában dolgoz­tam — ez kizáró ok volt — mindig rendszeresen eljártam, és még járok most is három havonta, mert tudom, hogy ami nekem egy pici tűszúrás, az másnak az élet, s másokon se­gíteni nagyon jó érzés... Turbucz Sándor Nyíregyházán százszoros véradásával — ezalatt nyolc­szor adta le a teljes vérmennyi­ségét — Fülöp Gyula jár elöl jó példával. Az ugyancsak 60 éves önkéntes is mind a mai napig aktív véradó, s így vall minderről: — Fiatalemberként, 1957- ben adtam először vért, amikor is a munkahelyemre kijöttek a nyíregyházi véradó állomás munkatársai, s a kollegákkal együtt engem is felkértek e ne­mes cselekedetre. Az első kérő szóra igent mondtam, mert már akkor is az lebegett a szemem előtt, hogy mennyi embertársa­mon segíthetek önzetlenségem­mel. Éppen ezért amilyen gyak­ran csak lehetett, elmentem vért adni. S mivel RH pozitív 0-ás Fülöp Gyula a vércsoportom, bekerültem a készenléti csoportba is. Ha szükség volt rám, akár az éjsza­ka közepén is kijöttek értem kocsival, és bevittek, hogy levegyék tőlem a vért, de soha nem bántam. Amit picit sajná­lok, egyetlen egyszer sem ada­tott meg nekem, hogy megtud­jam kinek segítettem. Pedig néha nagyon jól esett volna. Ezt leszámítva is örömmel adtam és adok most is vért, s csak annyit üzennék a fiataloknak, a leendő véradóknak: ne ide­genkedjenek a tűszúrástól, nyu­godt szívvel keressék fel a vér­adó állomásokat, hogy segít­hessenek a rászorulóknak, mert soha nem lehet tudni, ők mikor szorulnak a mások jószívűségé­re és önzetlenségére. Lobbiztak a képviselők Gázvagyon és autópálya K. Z. (Új Kelet) ___________ Me gyénk kétszáz települése 10 milliárd forint értékű gázköz­mű vagyonát a jogszabályok szigorodása miatt nem adhatta át a szolgáltató Tigáznak. A telepü­lések így a cég privatizációja után nem kaptak részvényeket. Az ön- kormányzatok felajánlották va­gyonukat megvételre a Tigáz­nak, ám a korábban, az építke­zéshez kapott állami támogatást a vevőnek vissza kellett volna fi­zetni a Környezetvédelmi és Te­rületfejlesztési Minisztérium ■(KTM) kasszájába. A gázszol­gáltató cég vételi ajánlatát csak november végéig tartja fenn. A vagyon eladásáért tett lépésekről Nagy Sándor országgyűlési kép­viselő (MSZP) adott tegnap tá­jékoztatást. — A Tigáz és az önkormány­zatok közötti tárgyalásokon a vagyon eladási értékét sikerült 27-ről 40 százalékra feltornázni — mondta a parlament tagja. — A KTM vezetői több egyeztetés után is ragaszkodtak, hogy az ál­lami támogatást fizessék vissza az önkormányzatok. A helyzetet zavarossá tette, hogy az önkor­mányzatok több féle szerződést kötöttek a központi támogatás felhasználásra. Az érintett pol­gármesterek, a képviselő-testület tagjai úgy döntöttek, ha a támo­gatást vissza kell fizetni, nem adják el a vagyont. E lépéssel később a gázszolgáltatás minő­sége romolna, hiszen az önkor­mányzatoknak nincs pénze fel­újításokra. Mivel a Tigáz vételi szándékának határideje hamaro­san lejár, kértük Horn Gyula mi­niszterelnököt, hogy a kormány soron kívül tárgyalja az ügyet. Á kormányzat döntése: nem kell a vevőnek visszafizetni az önkor­mányzatoknak juttatott támoga­tást, ha tíz évig gondoskodik a településeken a gázszolgáltatás­ról. A határozatnak köszönhe­tően, így összesen mintegy 2 mil­liárd forint marad a megyében. Az önkormányzatoknak az árbe­vétel egy részét egy elkülönített számlán kell kezelni. Az össze­get az infrastruktúra fejlesztésé­re, vagy az infrastrukturális be­ruházások hiteltörlesztésére lehet felhasználni. Az adásvételi szer­ződéseket hamarosan aláírják az érintettek. A véteü ár 40 százalé­kát még ez évben, a többit két részletben, 1997-ben és 1998-ban kapják meg az önkormányzatok. Dr. Kiss Gábor a szocialista párt megyei elnöke, a Független Kisgazda Párt elnökének, dr. Torgyán Józsefnek egy nemrégi­ben Nyíregyházán tett kijentésére reagált. — Torgyán József azt állítja, hogy neki, pártjuknak köszönhe­tő, hogy a M3-as autópálya pol­gárig épül — mondta megyénk országgyűlési képviselője. — Nem akarunk politikai versen­gést, az előzményekről adok né­hány információt. Az autópálya­építésben érintett megyék or­szággyűlési képviselői — párt­állástól függetlenül — 1995 ta­vasza óta többször kezdeményez­ték a sztráda építését. Kiemeltük, hogy az autópálya építése nem­csak a gazdaság élénkítését von­ja maga után, de külpolitikai és nemzetközi előnyei is vannak. Javasoltuk, hogy a pálya ne kon­cesszióval, hanem állami támo­gatással épüljön. így mérsékel­tebb lehet a pályadíj. Megpróbál­juk a kormányzatot befolyásol­ni, hogy az autópálya szakaszait folyamatosan építsék. Az FKGP elnöke a privatizációs bevételek egy részét javasolta az autópálya építésére. Csillogó szemek L GY. (Új Kelet) A tiszavasvári Vasvári Pál Általános Iskola a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Köz- alapítvány támogatásával ci­gány kulturális versenyt rendez december 6-án, délelőtt 10 órá­tól a Városi Művelődési Köz­pontban. A bemutató védnöke dr. Hegyesiné Orsós Éva állam­titkár. A versenyen 13 általános iskola tanulói lépnek színpadra, így a kántorjánosi, a prügyi, a sajópetri, a tiszadadai, a kölesei iskola, a nyírbátori Éltes Má­tyás, a sajóládi Fráter György, a nyíregyházi 22. Számú, a szat- márcsekei Kölcsey Ferenc, a tiszavasvári Pethe Ferenc, a tí­mári Szabolcsvezér, a nyírbátori Tinódi Sebestyén, valamint a vendéglátó tiszavasvári Vasvá­ri Pál Általános Iskola. A csillogó szemek versenyén vendégként fellép Horváth Kál­mán versmondó és a Naplemen­te együttes, akik az idei Ki mit tud?-on már bizonyították szín­padi tehetségüket. Kinyílnak az iskolák L GY. (Új Kelet) ________ A Pályaválasztási Hetek megyei rendezvénysorozata lassan a végéhez közeledik, a középiskolák zöme túl van a bemutatkozást szolgáló nyílt napokon. A nyíregyházi Bán­ki Donát Ipari Szakközépis­kola december 2—4. között tartja nyílt napját reggel 8 órá­tól délután egy óráig, az isko­la mellett az érdeklődők meg­tekinthetik a tanműhelyeket, megismerkedhetnek a könyv­tárral és a kollégiummal. A tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium és Szakközépis­kola december 2—6. között várja a leendő elsősöket és szüleiket, akik óralátogatáso­kon vehetnek részt, hétfőn és szerdán a számítógépes szak- tanterem munkájába pillant­hatnak be, a december 5-ei Mikulás napon pedig ízelítőt kapnak a diákok szabadidős tevékenységéből. A fehérgyarmati Zalka Máté Gimnázium november­ben már kétszer is bemutat­kozott, december 2—3-án a négyosztályos gimnázium iránt érdeklődőket fogadják, a szülői értekezlet december 3-án délután négy órától lesz az iskola klubtermében. Ugyancsak rendeztek már nyílt napot a mátészalkai Gé­pészeti Szakközépiskolában, a közeljövőben december 5- én és január 9-én tudhatnak meg többet az iskola életéről, a felvételi követelményekről. December 2—-5. között Ibrányban is nyílt napot tar­tanak, a Móricz Zsigmond Gimnázium és Szakközépis­kola tanítási óráiba délelőtt, míg a számítástechnikai ver­senyekbe délutánonként pil­lanthatnak be az érdeklődők. December 6-án a vásáros- naményi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakkö­zépiskola és Szakmunkáskép­zőben igazi meglepetést ké­szítenek elő a végzős nyolca­dikosoknak. A nyűt nap 9 óra­kor kezdődik, az óra- és tanműhelylátogatást követően lehetőség nyílik a kama- rakiállításés a házi divatbe­mutató megtekintésére, sőt, a tanulók készítette finomságo­kat is megkóstolhatják. A nyíregyházi Élelmiszer- ipari Szakmunkásképző Inté­zetben december 3—4. között tartanak nyílt napot, míg de­cember 10-én 9 órától az eny­he fokú sérült tanulók szüleit vátják szülői értekezletre. Rablót keresnek Munkatársunktól ______ A megyei rendőr-főkapi­tányság eljárást folytat Sz. A.-né máriapócsi lakos ha­lálának ügyében, akit no­vember 27-én az esti órák­ban szomszédai, lakásának udvarán hátrakötött kézzel és bekötözött szemmel, hol­tan találtak. Az ismeretlen elkövető a lakásban kutatást végzett, feltehetően értéke­ket keresett. A rendőrség az ügyben nagy erőkkel indított nyomozást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom