Új Kelet, 1996. szeptember (3. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NAPILAP HL évfolyam, 204. szám — 1996. szeptember 2., hétfő Ára: 22.50 Ft OMÉK ’96 (8—9. oldal) Tölgyessy kilépett azSZDSZ-ből Kilépett az SZDSZ-ből és a párt parlamenti frakciójá­ból Tölgyessy Péter, a sza­baddemokraták korábbi el­nöke, illetve frakcióvezető­je. A politikus — aki 1990- ben a párt országos listájá­nak első helyén állt — dön­tését az SZDSZ Országos Ta­nácsának szombati ülésén je­lentette be. Tölgyessy a par­lamentben a függetlenek közé ül át. Sávlezárás Forgalomkorlátozásra, sávlezárásra lehet számítani szeptember 2-án 8 és 12 óra között, valamint szeptember 3-án 8 és 15 óra között a záhonyi közúti határátkelő- helyen. A korlátozás oka az, hogy a határátkelőhelyen a Matáv távbeszélő- alapcsö­vet fektet le. Erről a Vám- és Pénzügyőrség Országos Pa­rancsnokságának központi ügyelete tájékoztatta vasár­nap az MTI-t. Szeptember 2- án 8 és 12 óra között a kilépő tehergépkocsik forgalmát akadályozza a munka, míg szeptember 3-án 8 és 13 óra között a ki- és belépő sze­mélyforgalomban lehetnek fennakadások, továbbá 13 és 18 óra között a belépő teher­autók forgalmát lassítja majd a Matáv építési tevékenysé­ge. Baleset a cukorgyárban Két ember meghalt, egy dolgozót pedig a mentők Gyulára, a megyei kórházba szállítottak annak a baleset­nek a következményeként, amely Sarkadon, a cukor­gyárban szombaton reggel történt — tájékoztatták az MTI munkatársát a Békés Megyei Rendőrfőkapitány­ság ügyeletén. A Sarkadi Cukorgyár egyik tartályánál szombaton reggel hat és ne­gyed hét között történt a bal­eset, amelyet valószínűleg gázmérgezés okozott. A ren­dőrség, a tisztiorvosi szolgá­lat és a munkabiztonsági felügyelőség azonnal meg­kezdte a vizsgálatot. ÚJ polgármester Balkányban K. Z. (Új Kelet) Balkány korábbi polgár- mestere több mint két hónap­ja elhalálozott. Megüresedett posztjának betöltésére szom­baton időközi választást tar­tottak a településen. A koráb­bi három jelölt közül egy visszalépett. A szombati vok­solás eredményeinek értéke­lése alapján a község új pol­gármestere több mint kéthar­mados szavazattöbbséggel: Dankó József független, akit a Magyar Demokrata Fórum és a Kereszténydemokrata Néppárt támogatott. Dankó József tegnap érdeklődésünk­re elmondta: — Legfőbb feladatomnak a munkahelyek számának növelését tartom. Balkány­ban két és félezer a munka- nélküli, közülük 1500-an jö­vedelempótló támogatást kapnak. Célom még, hogy az oktatás és az egészségügy pénzügyi forrásait és techni­kai eszközeinek színvonalát emeljük. Több segélykérő telefon kiépítését tervezzük. 2Ö1 21 22 23 "24Í 361 37 38 39J 51 53 541 66 67 68 Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 35. heti lottó­sorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki: 21, 25,39,45,56. Jokerszám: 841660. A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 35. játékhé­ten a 6/45-ös lottó számsorsoláson a következő nyerőszá­mokat húzták ki: 9, 15, 23, 25, 28, 45, a pótszám: 30. Százötven éve kezdődött a Tisza-szabályozás / Göncz Árpád Tiszadobon koszorúzott Berki Antal (Új Kelet) Zuhogó esőben is sokan jöt­tek el a tiszadobi töltésre, hogy a Vásárhelyi-emlékmű előtt ko­szorúkkal, egy szál virággal, vagy akár csak egy néma főhaj­tással tisztelegjenek a százötven évvel ezelőtt kezdődött Tisza- szabályozás résztvevőinek em­léke előtt. Az emlékünnepség foszónoka, Göncz Árpád köztár­sasági elnök arról beszélt, hogy a reformerek útja mindig és min­den korban nehéz volt. Széche­nyi, Andrássy, de különösen Víá- sárhelyi kemény küzdelmet ví­vott a maradisággal, a meg nem értéssel, azért, hogy életük nagy művét végigvihessék. — A Ti­sza-szabályozás példázza egész történelmünket, amelyet sikeres­nek kell tekintenünk. Múlt, je­len, jövendő ötvöződik itt, ami­kor ezekre a nagyszerű férfiakra emlékezünk. Ez adjon nekünk erőt ahhoz, hogy jövőnk min­denképpen sikeres legyen — fe­jezte be beszédét a köztársasági elnök. Változatlanul zuhogott az eső, amikor Lotz Károly köz­lekedési, hírközlési és vízügyi miniszter lépett a mikrofon elé. Beszédében elsősorban Vásárhe­lyi Pálról szólt, mint a magyar mérnöktársadalom és a vízügyi szakma kiemelkedő alakjáról, aki tetteivel a ma mérnökeinek is példát mutat. — Azok közé a mérnökök közé tartozott, akik felismerték, hogy a folyóknak egyéniségük, természetük, sőt, lelkűk is van — mondta többek között a miniszter. Zilahi József a megyei közgyűlés elnöke ar­ról szólt, hogy a folyószabályo­zás milyen mértékben változtat­ta meg a megye, de az egész or­szág életét is. Az ünnepség ko­szorúzással ért véget. Ezután Göncz Árpád sajtóbeszélgetésen vett részt az Ándrássy-kastély könyvtártermében. Egy kérdés­re az elnök kissé ingerülten vá­laszolt: — Ha nem volnának válto­zások, nem volna érdemes az országot kormányozni! Gon­dolom, magad se hiszed el, hogy én itt elő fogom adni, hogy Magyarország összeom­lik, szét fog esni. Elképzelhe­tetlen, elmegy az ember vala­hová, és azt akarják kikénysze­ríteni belőlem, hogy a remény­telenséget közöljem az ország­gal. Mit gondoltok ti az ország vezetőiről? Hogyan várhatjá­tok el bárkitől, aki felelősséget vállal az országért, azt a választ adja nektek: nincs több lehe­tőség? Mint újságírónak is lát­ni kell, én nem fogom rombol­ni az ország közhangulatát. Nem értem a kérdésfeltevés pszichológiáját. Én nem opti­mizmust kérek, de vegyétek már észre a jót is! Népes IHDNP-kttlitöttség megyénkben Fórumok és találkozók Palotai István (Új Kelet) Az embernek szinte az volt az érzése az utóbbi napokban Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy az MDNP (Néppárt) egyet­len varázsütésre tömegpárttá vált, és itt tartja egyik jelentős hétvégi politikai menetelését. Pénteken megyénkbe érkezett dr. Jeszenszky Géza volt külügy­miniszter, az MDNP elnökségé­nek tagja, a Néppárt országgyű­lési képviselője, a külügyi bizott­ság valamint az Atlanti Tanács tagja, dr. Jeszenszky Edit, a Nép­párt Budapest V. kerületi szer­vezetének tagja, dr. Perjés Gá­bor, az MDNP Budapest XI. ke­rületi szervezetének elnöke, az előző ciklus országgyűlési kép­viselője, a honvédelmi bizottság elnökhelyettese, Virághalmy Géza, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Inté­zetének műszaki igazgatóhe­lyettese, valamint egy hét tagú MDNP-s nő-, és egy négytagú ifjúsági küldöttség. A delegációt Kornherr Tibor, a Néppárt Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei megbízott elnö­ke Szatmárcsekén, a polgármes­teri hivatalban fogadta, ahol je­len volt a nagymúltú község pol­gármestere és a képviselő-testü­let. Két néppárti országgyűlési képviselő, dr. Farkas Gabriella és dr. Kónya Imre volt belügy­miniszter, valamint Kőhalmi Sándor, a párt mátészalkai szer­vezetének elnöke szombaton csatlakoztak a népes küldöttség­hez. (Tudósításunk a 4. oldalon) Óriási alkalom! Készülék és kártya most 24.900 Ft+ÁFA és 12 havi kamatmentes törperészlet! NOKIA 2110Í 12x1.900 Ft+ÁFA Étd: WESTE 900 hivatalos forgalmazójánál Hajósi Miklót 06-30/423-676, Tiszától, Dobi L a 10. Megfizethetetlen takarmányárak

Next

/
Oldalképek
Tartalom