Új Kelet, 1996. augusztus (3. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-21 / 194. szám

UJ KELET Megyei krónika 1996. augusztus 21., szerda 3 Bezárt a Mezőségi Expo Fullajtár András (Új Kelet) Kevesebb kiállítója és láto­gatója volt az idei Mezőségi Expo '96 Térségi Kiállítás és Vásárnak, amit augusztus 15—18. között rendeztek meg Tiszavasváriban. Vi­szont a részt vevő cégek nem­csak bemutatták termékeiket, hanem árulták is, így az előző évinél sokkal nagyobb for­galmat bonyolítottak le. Ez amiatt is volt, mert olyan áru­féleségeket mutattak be, ami a városban nem kapható vagy kisebb a kínálat. — Az elmúlt évitől szeré­nyebb — negyven —- kiállí­tó ezúttal is meg volt eléged­ve a rendezéssel, és többen ígéretet tettek arra, hogy jö­vőre, az ötödik Expóra is el­jönnek. A mintegy tízezer látogató körében nagy tet­szést aratott a minigaléria, sajtókiállítás és a régi rádió- készülékek bemutatója, ami egy helyi gyűjtőnek volt köszönhető. Sikert aratott többek között a papírbútoro­kat felvonultató nagykállói Elme és Ideggyógyintézet munkaterápiás részlege, a szőnyegország, vagy a tűzo­mánc kiállítás is. Rendezvé­nyünket megtekintette az Ipari és Kereskedelmi Kama­ra képviselője is, aki felaján­lotta segítségét a jövőbeni Expók szervezéséhez ösz- szegzett a negyedik nap vé­gén Jávor Zoltán a vásár igazgatója. Kevesebb látogató, de nagyobb forgalom Halló, Kajaani! A sokadik híd Gyüre Ágnes (Új Kelet) „A különböző művészeti és iskolai csoportok, a hiva­talos és nemhivatalos kül­döttségek révén lassan más­fél—kétezerre tehető azok­nak a kajaani és nyíregyházi lakosoknak a száma, akik közelebbről is megismer­kedhettek a magyar vagy finn testvérváros lakóival, mindennapi életükkel és szo­kásaikkal. Különösen fon­tosnak tartjuk az áldozatkész pedagógusok és szülők tevé­kenységét, hisz nekik kö­szönhető, hogy már váro­saink kisiskolásai között is élő a kapcsolat” — írta Csa­bai Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere annak a most megjelent kötetnek az elő­szavában. amely Nyíregyhá­za és Kajaani testvérvárosi kapcsolatfelvételének tizen­ötödik évfordulóján jelent meg. A Halló Kajaani! Itt Nyír­egyháza! című kiadvány az Üzenetváltás, valamint a Tá­Dr. Révay Valéria Fotó: Csonka Róbert vol és közel után immár a harmadik a sorban. Szerkesz­tette: dr. Révay Valéria. Ké­szítette: az Örökségünk Ki­adó. Ünneplésére dr. Katona Béla nyugalmazott főiskolai tanszékvezető tanár és Tiina Leitonen, a kajaani közgyű­lés elnöke mondott köszöntő szavakat tegnap este a nyír­egyházi városháza dísztermé­ben. Kárpátaljai művészek Baktalórántházán Megfestett múlt, ajándékba Hatházi Andrea (Új Kelet) Baktalórántházán járva vélet­len volt a találkozásom Kár­pátaljáról érkezett festőkkel, de az élmény annál inkább mara­dandóbb. A baktai 43. Sz. Me­zőgazdasági Szakmunkásképző meghívására, az ungvári tanár­képző főiskola szervezésében érkeztek a városba. A meghívás viszonzásaként az iskolának ajándékozzák az itt készült ma­gyar témájú képeiket, mille- centenáriumi alkotásaikat. Mi­kor kértem, hogy segítsenek bemutatni magukat, egyikőjük sem saját érdemeit kezdte sorol­ni, hanem egymást, dicsérő, ma­gasztaló szavaikkal a másik be­mutatóit, kiállításait kezdték so­rolni. Soltész Péter magyar szárma­zású festőművész gyakran for­dul meg Nyíregyházán is Hu­szár lst\’án festőbarátjánál. A tavaly ötvenedik évét ünneplő művész Ungváron született és jelenleg is ott él, ’65-ben vég­zett a Képzőművészeti Szakis­kolában iparművészként. Több évig rézdomborítással, fafara­gással foglalkozott, de az igazi kiteljesedést az ecset és a pa­letta adja számára. Sok kiállí­táson vett részt Ukrajnában, de Magyarországon is. — A legtöbb képem ihletadó­ja a természet. Szeretném átad­ni azt a hangulatot, amit bennem ébreszt az erdő, mező látványa. Szentimentális, álmodozó típu­sú ember vagyok, tele romanti­kával, lírával, ez tükröződik a képeimről is. Legtöbb képemen az élő természet színe, a zöld végtelen számú árnyalatait hasz­nálom. Amúgy régi Fradi-druk- kerként is közel áll a szívemhez ez a szín. — Mit jelent egy magyar származású ukrán művésznek Magyarországon alkotni? — Én már Ukrajnában szü­lettem, ami valamikor Magyar- országhoz tartozott. Azon a tá­jon nőttem fel, azt ismerem, azt tartom magaménak. Rengeteg segítséget kapunk a magyarok­tól, amit köszönünk. Itt főleg Skakandi János, Soltész Péter, Hásznyuk László tájképeket festek, most készül a baktai volt Tüdőgondozó képe. Skakandi János ruszin szár­mazása ellenére ragyogóan be­széli a nyelvünket. Változatos témájú képei közül a tájképek legjobban talán meseillusztrá­cióhoz hasonlítanak, annyira álomszernek, finoman kidolgo­zottak. — Már hatvanas éveimet ta­posom, egykor fizikusként vé­geztem az ungvári egyetemen, de gyermekkorom óta festege- tek. Hat önálló kiállításom volt Ungváron. Jelenleg rajztanár­ként dolgozom. Képeimen sok­szor tűnik fel Eistein, közös tu­dományuk miatt. Gyakran sú­lyos gondolataimat próbálom megfogalmazni ecsetem segít­ségével. Hásznyuk László az ungvári járás Szerednye községének lakója. Autodidakták, műked­velő festők közé sorolja magát, mert festészeti szakképzést nem szerzett, de mint vallja a természet és az élet sok min­denre megtanította. Erről tanús­kodik az is, hogy kiállításai vol­tak már Romániában, Magya­rországon, a szlovákiai Micha- lovce-ban. Képesítése szerint tanár, filológus, több mint 25 éve a természet tiszteletére és szeretetére neveli középiskolás tanítványait. Vidám ceruza né­ven gyermekstúdiót vezetett, valamint önerejéből rendezte be a csertezsi speciális bentla­kásos iskolái, ahol jelenleg is tanít. Képein ott vannak a Be- reg-vidék festői szépségű zugai, ahol született (Beregszász, 1939.), Nagyszőlős és vidéke, ahol először vett kezébe ecsetet az ősz Tisza-partjánál, de az Ung tájai is. Festményeinek sa­ját hangulata, saját lélektani te­lítettsége van, a természet nevet és sír, komorrá válik és elgon­dolkodik képein. Nyíregyháza új testvére H. A. (Új Kelet) Testvérvárosi szerződést írt alá a lengyel Rzeszów városa és Nyíregyháza augusztus 20- án, a Városháza dísztermében. Az ünnepségen jelen voltak a megyeszékhelyen tartózkodó testvérvárosi delegációk is. Lengyel részről Dionizy Beda, a rzeszówi közgyűlés tagja, magyar részről Csabai Lász­lóné, Nyíregyháza polgármes­tere érvényesítette aláírásával a dokumentumot. Rzeszów- val már évek óta kialakult magas szintű kulturális kap­csolat, így már sokak számá­ra ismert településként kerül­hetett testvérvárosaink sorába. A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Nyíregyháza számára a környező országokkal való jó kapcsolat ápolása. Nem ki- ugorva ebből a régióból, ha­nem a többi várossal együtt fejlődve, egymást segítve kell felzárkóznunk Európához. A dokumentumok cseréje Fotó: Csonka Róbert Szabolcs az OMÉK-on Lefler György (Új Kelet) Az Országos Mezőgaz­dasági és Élelmiszeripari Kiállítás jelentős eseménye a hazai agrárgazdaságnak. Az idén augusztus 29-étől szeptember 8-áig tartó ren­dezvényen, az OMÉK törté­netében először, a megye agráriuma közösen mutatko­zik be Gödöllőn. Az össze­sen 600 négyzetméteres pa­vilonban 3—3,5 millió fo­rintba kerül az információs rendszer felállítása, s hason­ló összeget jelent a kiállítás megrendezése is. A kiállításon 27 cég rep­rezentálja a megye mező- gazdaságát, emellett magán­gazdák is kiállítási lehető­séget kaptak termékeik be­mutatására. Az országos rendezvényen helyet kap több intézmény is, így pél­dául a mezőgazdasági főis­kolában folyó oktató, kuta­tó munkával ismerkedhet­nek meg a látogatók, a Me­gyei Fejlesztési Ügynökség jóvoltából pedig a vállalko­zások világába pillanthatnak be az érdeklődők. Bemuta­tásra kerül a megye vezetői által régiónk fejlesztési kon­cepciója is. A megyei agrár­kamara önálló szakmai nap­pal jelentkezik — szeptem­ber 6-án — a kiállításon. Megyénk bemutatkozása­kor nem hiányzik majd a ki­magasló értékeket felmuta­tó kulturális program sem, fellép például a Nyírség Táncegyüttes, a Tarpai cite- razenekar, a Tiszavasvári asszonykórus és citerazene- kar. A megyei agrárkamara ál­tal szervezett szakmai nap programja: A Szabolcs-Szatmár-Be- reg Megyei Agrárkamara önálló szakmai napot tart az OMÉK megyei pavilonjá­ban (C—10 blokk) szeptem­ber 6-án délelőtt 10 órától, melyre mindenkit tisztelettel meghívnak. Téma: az almatermesztés aktuális kérdései. Az ellen­őrzötten környezetkímélő almatermesztés hazai lehe­tőségei és teendői. 10.30 Bevezető. Előadó: dr. Inántsy Ferenc. 10.40 Az almafajta-válasz­tás legfontosabb szem­pontjai. Előadó: dr. Szabó Tibor 11.00 Az ellenőrzötten kör­nyezetkímélő növényvé­delem többéves hazai ta­pasztalatai. Előadó: Sallai Pál és Molnár József né dr. 11.20 Vegyszertakarékos ta­lajápolás és tápanyag­visszapótlás lehetőségei fiatal almaültetvények­ben. Előadó: dr. Bubán Tamás 11.40 Az 1996. évi almater­més értékesítési lehető­ségei. Előadó: Jakab Fe­renc, az Alma Termékta­nács soros elnöke. 14.00 Kamarai fogadóóra — kamarai élet, jogi, közgaz­dasági tanácsadás. 15.00 A tiszavasvári asz- szonykórus és citerazene- kar műsora. 16.00 Az OMÉK megtekin­tése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom