Új Kelet, 1996. június (3. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-05 / 130. szám

10 1996. június 5., kedd Közelkép Először a Taurus és a Dunapack Kikapcs, bekapcs A kormány egy tavalyi rendelete alapján a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat elkészítette a Nyíregyházára vonatkozó villamosenergia-korlátozási sorrendet. Ez jó alkalom volt arra, hogy szót váltsunk a témáról Ürge Lászlóval, a város főmérnökével. Munkatársunktól A főmérnök leszögezte, hogy szó nincs a villamos energia területén bármilyen gondról. Próbáljuk úgy visz- szaadni a szavait, hogy még véletlenül se keltsünk pánikot. —Azt hiszem, természetes, hogy a szakemberek gondol­nak arra, mi történik akkor, ha valamilyen gond keletkezik az ország villamosenergia-el- látásában. Erre az esetre kell az önkormányzatnak is elké­szíteni egy olyan sorrendet, aminek mentén lekapcsolja a nagyfogyasztóit, intézménye­ket, esetleg a gyárakon, üze­meken kívül az egyedi fo­gyasztókat is. A közgyűlés által elfogadott „A” és „B” fokozatba két gyár tartozik mindössze, a Taurus és a Dunapack. Az összes többi vi llamosenergia-felhasználó egyrészt „C”, de leginkább „E” és „F” kategóriába tarto­zik. A mostani felülvizsgála­tot az indokolta, hogy a ko­rábbi energiakorlátozási sor­rendben még szerepeltek olyan gyárak, üzemek, ame­lyek ma már nem léteznek. — Mi kell az ,,A” vagy a ,,B" esethez? Milyen helyzet idézheti elő? — Az „A” esettel egy ko­molyabb erőmű leállásakor kell számolni, a „B” eset ak­kor lép életbe, ha például a két Gyöngyös-Visontai erőmű nem tud jó ideig szolgáltatni. Az „F” — a legsúlyosabb — helyzet akkor fordulhatna elő, ha például Paksot teljesen le kellene állítani, és csak né­hány kisebb erőmű dolgozna az országban. Látogatás Dr. Kis Zoltán, a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára 1996. június 7-én Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyébe látogat. Nyíregyházán 10 órakor a Kelet-Nyugat EXPO helyszínén (Bujtosi Szabadidő Csarnok tárgyalótermében) előadást tart a többeket érintő és foglalkoztató agrártámoga­tási rendszer időszerű kérdéseiről, a térség kárpótlási és részaránytulajdonú földek jelenlegi állapotáról, a ta­karmánykiviteli lehetőségekről, a sertésállomány és az őszi búza körül kialakult helyzetről, a mezőgazdaság finanszíro­zási, valamint az 1997-ben várható agrártámogatási rendszer aktuális kérdéseiről. Újabb szűkítések az oktatásban Új Kelet-információ A nyíregyházi képviselő- testület a gazdasági kényszer- helyzet és az állami támoga­tások csökkenése miatt már döntött egy iskola — vele együtt 13 nevelői álláshely — megszüntetéséről, és egy határozat értelmében az em­lítetten kívül több mint száz pedagógus álláshelyet zárol­nak. A közgyűlés korábban felkérte a polgármesteri hiva­tal humán irodájának szak­embereit és a testület oktatá­si bizottságának tagjait, hogy a Váci Mihály, a Szabó Lő­rinc, a 13. Sz., a 14. Sz., a 16. Sz. és a 18. Sz. Általános Is­koláknál, valamint a Művé­szeti és a Mezőgazdasági Szakközépiskolánál 10 szá­zalékos költségcsökkentésre dolgozzanak ki javaslatot. A szakemberek az érintett intéz­mények igazgatóival egyez­tetve átlagosan 7 százalékos szűkítést tudtak elérni anél­kül, hogy veszélyeztetnék az oktató-nevelő munkát. A közgyűlés hétfőn a javaslatot elfogadta, így az említett in­tézményekben — összesen — megszűnik egy tanuló- és öt napközis csoport, valamint 25 kollégiumi férőhely. A képviselő-testület zárolt 14 pedagógus és nyolc nem pe­dagógus álláshelyet. Az éves megtakarítás a tervezett 30 millió 800 ezer forinttal szemben 21 millió 700 ezer. A két összeg különbözetét más forrásokból kell pótolnia a városnak. A felmentések és a végkielégítések várható összege együttesen több mint négymillió forint. A közgyű­lés ugyanazon határozatában a megszüntetett 5. Számú Ál­talános Iskola 41 zárolt peda­gógus álláshelyéből 26-ot megtartott. Két gyesen lévő nevelőjénél a munkáltatói jo­gokat a 17. Számú Általános Iskola igazgatója kapta meg. A tanári, tanítói álláshelyek meghagyásánál a képviselők azt a variációt hagyták jóvá, amely alapján az ötösbe járó gyermekek két iskolába ta­nulnának tovább szeptember­től, az ehhez szükséges peda­gógus álláshelyekkel számol­tak. A napirend előadója Bé­kési Elemér, a humán iroda vezetőhelyettese az előter­jesztésben megemlíti: „Összeségében megállapít­ható, hogy az 5. Sz. Általá­nos Iskola tanulói osztálykö­zösségben vagy egyénileg a város más iskoláiban el­helyezhetők, tehát az önkor­mányzat kötelező felada­tának eleget tud tenni.”... „Az előkészítés és a gyakorlati végrehajtás (a gyermekek el­helyezése — A szerk.) után derül ki, hogy a 26 álláshely megtartható-e vagy sem.” Energetikai koncepció kérdőjelekkel Mi viszi előre a várost? Nem tárgyalta hétfőn a nyíregyházi közgyűlés a város energetikai koncepcióját. Hivatalos indok erről nem hangzott el, mi kétféle verziót hallottunk: egyrészt azért került ki az előterjesztés, mert nem volt megfelelő szín­vonalú, illetve nem adott választ olyan kérdésekre, hogy például hol van a távhő helye a megyeszékhelyi ener­giagazdálkodásban. Az anyag készítője nem volt könnyű helyzetben, mert a távhő rekonstrukciójára nincs pénz, pedig az olcsó megoldást hosszabb távon ez jelentheti. A felújítás, beruházás hiányában „nyomul” a gáz-lobbi, az érvek között szerepel, hogy segítségük­kel Nyíregyházán a következő idényben a fűtés a távhő árainál 40 százalékkal olcsóbb lenne... Száraz Attila (Új Kelet) Tormássi Géza, a városüze­meltetési bizottság elnöke a közgyűlés szünetében a követ­kezőket mondta el az Új Kelet munkatársának a koncepcióról: — Bizottságunk az anyagot mint kiindulási alapot nagyon jónak tartja, de egyelőre ez az anyag nem tekinthető koncep­ciónak. Inkább egy helyzetfel­táráshoz, helyzetelemzéshez hasonlít, illetve az ehhez kap­csolódó kérdések gyűjteménye. Ebből akkor lehet koncepció, ha a benne megfogalmazott fel­vetésekre választ adunk. Bí­zunk abban, hogy legközelebb olyan anyag kerül majd elénk, amelyben a mostani kérdések­re, ha nincsenek is ott a vála­szok, de legalább felsorolják a szakemberek által jónak tartott lehetőségeket. — Végül is mi az, ami konk­rétan hiányzik a koncepcióból, hiszen az energiaracionalizálás, az energiahordozók szerepe, illetve az energiafelhasználás benne van... Megoldást pedig nyilván nehéz találni. a?.411an-: dó áremelések közepette, nehéz megjósolni, hogy pár esztendő múlva melyik energia lesz a legolcsóbb. — Megítélésem szerint egy koncepcióban nem lehetnek kérdések, csak válaszok. Felve­tődik például az a kérdés, hogy a város távhőrendszerét köz­üzemnek kell-e tekinteni? Természetesen egyelőre an­nak... fejlesztendő-e, vagy visszafejlesztendő a távhőszol­gáltatás? Nyilván fejlesztendő. A piacképességhez meg kell tenni a megfelelő lépéseket. — Jól érezhetően Nyíregyhá­zán is működik a gáz-lobbi. Szakberkekben arról beszél­nek, hogy miként lehetne tíz­emeletes házakat biztonságo­san leválasztani a távhőrend- szerről, és egy gázkazánnal, saját rendszerrel helyettesíteni azt. Nyilván nem könnyű ilyen tárgyalások közepette energe­tikai koncepciót készíteni... —- Természetesen, bár a gáz mellett más energiahordozókat értékesítő cégek is itt vannak. A koncepciót többek között például a tízemeletes házak, épülettömbök gázellátásának megvizsgálása miatt kezdték el készíteni. Az előttünk fekvő anyag ezzel a témakörrel nem foglalkozik. — Ha most leírták volna, hogy a megyeszékhely városré­szei rövidesen átállnak gázfű­tésre, vagy ha az előterjesztő leteszi a voksát a Nyírtávhő mellett, akkor elfogadta volna az anyagot? — Nem. Akkor fogadtam volna el, ha megfelelő indok­lással valamelyik változat mel­lett döntenek a készítők. Egy ténylegesen piacképes, kör­nyezetvédő megoldást magam is támogatni tudnék. — Az elmúlt esztendőkben több koncepció is készült, és azokból vajmi kevés valósult meg. Érdemes így koncepciókat gyártani? — Igen, mert a szakembere­ket így rákényszerűjük arra, hogy gondolkozzanak el a jövőről. Valóban készültek különböző koncepciók az el­múlt esztendőkben, melyeknek nem minden része valósult meg. Viszont egy-egy szelete igen. Arra nagyon jó ez az anyag, hogy a felvetésekre igyekezzünk válaszolni, mert ez viszi előre a várost. Varjú Olga és Gazsó György duplázott Az első Ostar-díjasok Minden úgy volt, ahogy megígérték. Hat óra huszonöt perckor elkezdődött a Móricz Zsigmond Színház kör­nyékén a „felhajtás”, akár az igazi Oscar-díj átadáson: fényes autók, léggömbök, zenekar a Bessenyei téren, piros szőnyeg és rézkorlát a főkapunál a nyíregyházi Ost-star (Kelet csillaga) díjkiosztó gálaest előtt. Gyüre Ágnes (új Kelet) Őszintébbre formálódott ez a díjkiosztó gála, mint az ötletet adó, távoli holywoodi. Lehet, hogy csak azért tűnik így, mert másképp reagálunk, ha példá­ul egy meglett férfi velünk egy levegőt szívva sírja el magát örömében. Erre egyébként többször is akadt példa. A könnyeit nyeldekelte Lencsés István ügyelő, aki a kollégák és az újságírók szavazatai alapján a legjobb hatás eléréséért, konkrétabban: a Senki sem tö­kéletes című darab „levezény­léséért” kapta a Kelet felé mu­tató kék csillagocska szobrát. S szintén el-elcsuklott a hangja Gazsó Györgynek, aki kétszer is átvette a kicsiny em­lékművet. Annak alapján, ahogy A velencei kalmárban Shylockot megformálta, őt ítél­ték a legjobb férfi szereplőnek az idei évadban. EmellettBede- Fazekas Szabolccsal együtt ő vitte el a legjobb dalért járó kis­plasztikát. Az elismerést a Ké­rek egy kulcsot a szívedhez című slágerrel váltották ki, amelyet a Senki sem tökéletes­ben „vonaglottak el”. Melles­leg: az a változat, amit e meló­dia bemutatásakor vasárnap este produkáltak, talán még az eredetinél is humorosabb volt. Most már egészen biztosan be­letörődtek Gazsó György szü­lei is abba, hogy a fiukból még­sem erdőmémök lett. Duplázott Varjú Olga is, hi­szen ő lett a legjobb női epizó­dista, s a legjobb női főszerep­lő. Gyakorlatilag ahová csak jelölték, mindenütt aratott. A Dómján Edit-díjas művésznő igen stílusosan Dómján Edit Köszönet mindenért című san­zonjával válaszolt a felé áradó hódolatra. Amúgy, szóbeli hoz­záfűznivalójában nem volt kü­lönösebben szerény, de önhitt sem. Aki végképp nem tördelte a kezeit zavarában, (sőt!) az Avass Attila volt. Ő az alkalmi zsűri szerint Specc Kolombo bőrében (Senki sem tökéletes) a legjobb férfi epizodistának bizonyult 95—96-ban Nyír­egyházán. Egy kicsit azért meg- kavarodhatott a fiatal Ostar-dí- jas, ugyanis a finálét követő tablókészítésre egyáltalán nem futott be. A hetvennégy tagból álló szavazótábor a legjobb rende­zésért Bagó Bertalant, az Ötö­dik Frank adaptálóját jutalmaz­ta, a legjobb díszlettervért pe­dig Galambos Pétert, az Utas és holdvilág szcenikusát (aki egyébként rendezte is ezt a da­rabot). Gyarmathy Agnes két színmű jelmezeinek megálmodásáért vitte el a pálmát (illetve: de­hogy azt!). Ő jellemezte öltö­zetükkel az Übü király és a Sen­ki sem tökéletes szereplőit. A legjobb különteljesítményért Megyeri Zoltánt, a stúdiósok Csókos asszony című vizsga­előadásának mesterét emelték ki a voksolók. Az életműdíjat — mint már korábban kipletykáltuk — Bá­rány Frigyes Érdemes művész, a Jászai-díj birtokosa kapta. Őt felállva, többperces vastapssal köszöntötte a közönség. A rangidős művész nem áll­ta meg, hogy kedvesen meg ne jegyezze: reméli, még nem te­kintik a pályáját lezártnak. Ve­rebes István bejelentette, hogy jövőre az első életműdíjas látja majd el egyszemélyben az ame­rikai filmakadémia feladatát, tehát ő fogja jelölni minden kategória esélyeseit. ÚJ KELET Döntés után Új Kelet-információ Jóváhagyta a nyíregyhá­zi képviselő-testület hétfői ülésén azt az előterjesztést, amely értelmében meg­szüntetik az ötös számú óvodát. Az épületet egy korábbi megállapodás ér­telmében a római katolikus egyház kapja meg, és a ter­vek szerint kollégiumként üzemelteti tovább. A kép­viselők döntése alapján Csabai Lászlóné polgár- mester pályázatot nyújt be a Művelődési és Közokta­tási Minisztériumnál és a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatnál iskolabusz vá­sárlásának támogatására. A szakemberek elképze­lése szerint a megyeszék­hely külterületein a tanya­bokrokban lakó gyerme­kek óvodába és általános iskolába a buszon járnak majd. A városatyák meg­szavazták az Általános Szociális Otthon kérelmét. Az intézmény Őszirózsa elnevezéssel alapítványt hoz létre, amely a munka-, kreatív és a mozgásterápia feltételeinek javítását segíti elő. Megszüntette a köz­gyűlés a médiatörvénnyel összhangban a Nyíregyhá­zi Városi Televíziót, de egyúttal megalapította a Nyíregyházi Városi Tele­vízió Közhasznú Társasá­got. A kht. ingyen használ­hatja július 1-jétől a Váci Mihály művelődési köz­pontban lévő stúdiót és hat termet. Egyetértettek a képvise­lők, hogy a polgármester a város költségvetésében 10 millió forintos összeghatá­rig csoportosíthat át pénzt saját hatáskörben. A követ­kező közgyűlésen a pénz­ügyi manőverről tájékoz­tatni kell a testületet. A képviselő-testület határo­zata értelmében Nyíregy­házát Csabai Lászlóné pol­gármester képviseli a me­gyei munkaügyi tanács­ban. E posztban elődje a tragikusan elhunyt Be- rencsi Gyula alpolgármes­ter volt. Az önkormányzat pá­lyázni kívánt az útalapból a Nyíregyházát és több környező települést össze­kötő kerékpárút megépíté­sére. A képviselők javasla­ta döntése értelmében igé­nyüket akkor tartják fenn továbbra is az útalapnál, ha a területfejlesztési alapból is nyernek el pénzt az út- beruházáshoz. Hozzájárul­tak a képviselők a görög katolikus egyház kérelmé­hez. A Szent Miklós bronz­szobrot az Egyház-közben így ünnepélyesen augusz­tus 18-án adják át a Ma­gyar Görög Katolikus Vi­lágtalálkozó rendezvény- sorozat keretében. Zárt ülé­sen döntött a testület annak a bizottságnak az összeté­teléről, amely a Metropol Üzletház építése ügyében vizsgálja a felelősöket. Szentesi Péter (SZDSZ) el­nök munkáját segíti még dr. Gábor Záltán (MSZP) és Tarnavölgyi György a füg­getlenek frakcióvezetője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom