Új Kelet, 1996. március (3. évfolyam, 52-76. szám9

1996-03-19 / 66. szám

UJ KELET ü Közélet I 1996. március Í 9.,' kedd Stílusok Bürget Lajos jegyzete Amikor az érvek elfogynak, jön a gorombaság. Ezt tapasz­talni ma a magyar politikai életben. Legyen szó parlamentről, országos gyűlésről, sajtótájékoztatóról, a jelenség visszatér. Mintha a politikusok élveznék azt, hogy meglehetősen minősíthetetlen hangon, olcsó szellemességekbe burkoltan, látszólag ironikusan, valójában sandán vagdalkozzanak. Nincs érv, van sértés. Jó, mondhatja valaki, nálunk még legalább nem mennek ölre a honatyák, mint mondjuk... És lehet sorolni francia, spa­nyol példákat. Nem, még nem verik egymást, de utálkoznak. Sajnos, nemigazán szellemesek, mégha annak is akarnak lát­szani. Nemigazán frappánsak, bár úgy tesznek, mintha rög­tönzésben utolérhetetlenek lennének. Nem ironikusak, mert ahhoz stílus kell. Ez pedig nincs. Márpedig a stílus maga az ember, legyen szó írásról vagy élő beszédről. Illetve, ha az stílus, amit képviselnek, akkor az méltatlan a politikához, a közélethez, a betöltött méltósághoz. És persze ez a stílus is maga az ember. Olyan, amilyen. Olyan időszakban, amikor egy ország sorsa, gazdasága, jövője a tét, ez nem rokonszenves. Több kultúra kellene, több sliff, több elegancia, több felelősség. És jobb stílus. Talán az eredmény is jobb lehetne. Nemfecsérlődne annyi energia arra, hogy ostoba asszókat vívjanak vívni igazán nem is tudó baj­nok-önjelöltek. A nézőközönség, az ország nem röhög. Nem díjazza a gorombaságot, a sértegetést. Senki ne csodálkozzék, ha két év múlva kifütyülik a csepűrágókat. Úgy látszik, nem­csak a rendszerváltás tökéletlen még. de a stílusváltás is vá­rat magára. Helyi rádiózás Nem egyenlőek az esélyek yifl hivatkozva kapta jogosítványát,------*——------------------------ a harmadik határozatlan időre El képzelhető, hogy a médiatör­vény nem ad egyenlő esélyeket a már működő és a még csupán in­dulás előtt álló stúdióknak — mondotta Szombathy Zoltán, a másfél évvel ezelőtt alakult—je­lenleg 62 stúdiót tömörítő — He­lyi Rádiók Országos Egyesületé­nek elnöke, aki a Miskolcon tar­tott országos közgyűlést követően nyilatkozott az MTI-nek. Az egyik legeredményeseb­ben és legszínvonalasabban működő, naponta 12 órás adást sugárzó miskolci Nonstop rádió meghívására a résztvevők azt elemezték, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló médiatör­vény rendelkezései milyen hatás­sal lesznek a helyi rádiózás jövőjére. Jelenleg háromféle rá­dió sugároz. Az egyik, amelyik határozott időre szóló sugárzási engedéllyel rendelkezik, a másik megszületett médiatörvényre kapta engedélyét. Mindhárom­mal más feltételekkel fognak szerződéseket kötni, így mái' ele­ve kizárt az esélyegyenlőség. Az üzemeltetés hatalmas költ­ségei a helyi rádiók nyolcvan százalékát halálra ítélik. Ezek egyike a pályázati díj, emellett három hónap működési költsé­geit letétbe kell helyezni. Egy helyi rádió havonta a becslések szerint egy-másfél millió forint­ból képes működni, tehát négy- és fél millió forintot biztosan nem tud majd letétbe helyezni. További várható teher a műsor­szolgáltatási díj. A mértékéről még semmit nem tudnak, az vi­szont bizonyos, hogy ennek fél­éves összegét szintén előre kell kifizetni. Van ezenkívül frek­vencia-lekötési és frekvencia- használati díj is. A gondok megoldására az egyesület tagjai szakmai munka- csoportot alakítottak. A Torgyán-beszédről — bírál az ellenzék „Túl a politikai értelmezhetőség határain” Palotai István (Új Kelet) A március 14-ei Torgyán- beszédről, amelyben politikai ellenfeleit gyalázó és néppusz­tító kijelentéseket tett, kérdez­tük néhány politikus vélemé­nyét. Kérdéseink mindenkihez azonosak voltak: Mit szól a beszéd tárgyához? Egyetért-e annak stílusával? Ami történt, nem' lehetetleníti-e el még job­ban a polgári pártok együttmű­ködési lehetőségeit? Nem tart-e negatív külföldi reakcióktól? Veligdán Sándorné, a Füg­getlen Kisgazdapárt megyei főtitkára: — A legteljesebb mértékben egyetértek Torgyán elnök úr minden szavával tar­talmi és stilisztikai vonatkozás­ban is! Magam is ott voltam, és tanúsíthatom, hogy óriási erő vagyunk! Hatalmas tömeg gyűlt össze, mindenki egyetér­tett az elhangzottakkal! A tö­meg nagyon lelkes volt, és ez hatott az elnök úrra is. Semmi­lyen negatív hatása nem lehel a beszédnek és a téren történ­teknek! A pán esetleges szövet­ségi politikájáról az a nézetem: annyira ellehetetlenült a kor­mány pénzügyi politikája, és az országban olyan fokú az elége­detlenség, hogy még az MSZP- nek is hasonlóan kellene állást foglalnia, nem csak a polgári pártoknak! Katona Tamás (MDNP) or­szággyűlési képviselő: — Is­tennek hála, nem hallottam, mit mondott tisztelt képviselő- társam, mert saját ünnepsége­ink foglaltak el, ahol,— nagy örömünkre — szép számmal vettek részt az emberek. Amit hallomásból tudok, viszont elég ahhoz, hogy kijelentsem: min­denkinek joga van akkorát mondani, amekkorát csak tud — elvégre demokrácia van... Hamvas László (MDF), a megyei közgyűlés alelnöke: — Előre lehetett tudni, hogy vala­mi ilyesmit fog mondani. Ez része annak a sajátos politikai programnak, amit képvisel. Kormánybúcsúztatót tart, ami­kor még nem lehet a kormányt búcsúztatni. A pártok kapcso­lódásait is meglehetősen „egyé­Kellemes, bizsergető érzés járta át a szívét, amikor arra gondolt, hogy ezen a földön ő, egyedül ő birtokolja a bölcsek kövét ni” módon értelmezi. A jövő­beni együttműködés szempont­jából azonban ez csak egy epi­zód, ennél a pártközi együttmű­ködések kérdése sokkalta bo­nyolultabb dolog! Ami történt, abból nem szabad hosszú távú következtetéseket levonni. A beszéd tartalmi és stiláris szem­pontból mindenesetre nem volt a „legtökéletesebb szinkron­ban”, ez abból is látszik, hogy Torgy án valószínűleg a két kor­mánypártot akarta jellemezni, és azt, amit ezek képviselnek, nem pedig a kisebbségeket vagy az etnikumokat. Nem kell ennek az egésznek szerintem túl nagy feneket keríteni... Batta István (KDNP), me­gyei ügyvezető elnök: — A kereszténydemokraták nem tudnak azonosulni az elhang­zottakkal. Dr. Szilágy iné Csá­szár Terézia képviselő a parla­mentben hangot is adott ennek, kijelentette, a megye keresz­ténydemokratái elhatárolják magukat a Kisgazdapárt elnö­kének kijelentéseitől. Első perctől kezdve szeretnénk együtt dolgozni a kisgazdákkal, a párttal, de neirí Torgyán Jó­zseffel. Az ő személye teljes­séggel elfogadhatatlan a KDNP számára. Most már ki kell mon­danunk: kifejezetten sajnáljuk a Kisgazdapárt tagságát. Mi mindenkivel szívesen tárgya­lunk, mindenkivel szemben nyitottak vagyunk, aki egyen­rangú partnerként kezeli a KDNP-t, és akivel együtt lehet működni. Torgyán József erre a legteljesebb mértékben alkal­matlan! Seszták Oszkár, a Fidesz— MPP megyei irodavezetője: — Torgyán úr ugyan közölte, hogy megszakította velünk a kapcsolatokat, de nem tudom pontosan, mire gondolt, mert nem volt mit megszakítania! Amit elmondott és ami történt, az túlmegy a politikai értel­mezhetőség minden határán, azon, amin egyáltalán vitatkoz­ni lehet, vitatkozni érdemes. Mivel azonban politikusok va­gyunk, így kell viszonyulni a dolgokhoz, ahogy vannak, ez pedig nem más, mint hogy a legélesebben elítéljük — pon­tosabban elítélem és fel vagyok háborodva! Azért javítottam ki magam, mert ez ügyben nem várható egyeztetett pártállás­foglalás, ugyanis annyit nem ér, és — amint mondtam — nem értékelhető politikailag. Tor­gyán József túllőtt a célon. Lé­lektanilag új helyzet alakult ki. Újat ígérni nem tud, újat mon­dani sem. Ezzel elvesztette tö­megbázisának egy részét. In­nen az út már csak lefelé vezet. A volt „harminchatok” véleménye Éles elhatárolódás P. I. (Új Kelet) _________ Az Egyesült Kisgazdapárt (a volt „harminchatok”) már­cius 17-én — vasárnap — rendkívüli ülésre hívta össze a párt operatív bizottságát. Az ülés tárgya dr. Torgyán Jó­zsef, a Független Kisgazda- párt elnökének március 14- én, a Parlament előtt elhang­zott beszéde volt. Az operatív bizottság nyi­latkozatában a „Független Kisgazdapárthoz, a nemzeti ünnephez és a kisgazda esz­mékhez méltatlannak” ne­vezte az elhangzottakat, és mint ilyentől, élesen elhatá­rolta magát. Ez a stílus — így a nyilatkozat — szétrombol­ja a népi nemzeti és konzer­vatív erők összefogását, azt az erőt, amely 1998-ban kor­mányzati feladatok váromá­nyosa. A történtek veszélyez­tetik a konzervatív erők ki­bontakozását és a nemzet jö­vőjét — fejeződik be az EKgP nyilatkozata. Vitéz Erdélyi Béla: Vérben, vasban 15. A katona miatyánkja Sorozatunkban a szemtanú naplójából közlünk rész­leteket: a szerző a 2. Magyar Hadsereg tisztjeként har­colt az orosz fronton, és századának 184 embere kö­zül 129-et hozott vissza a pokol küszöbéről. „Hadosztály parancsnoki parancs: Felkoncolás, A M. kir. 1411. zászlóalj állomá­nyába tartozó Jakab József és Jakab János, továbbá Farkas Gergely, valamint Varga Pé­ter honvédeket — mert Owt- scharowkán 1943. évi janu­ár hó 29-én, ama szigorú, til­tó parancsom ellenére, hogy beosztását senki el nem hagy­hatja, önkényesen eltávoztak, s ezen magatartásukkal a töb­bi bajtársaik előtt rossz pél­dát mutatva a fegyelem és rend további fenntartását sú­lyosan veszélyeztették — fel­koncolni rendeltem. A felkon- colást 1943. évi január hó 30-án végrehajtották.’’ Alá­írás: Vargyassy Gyula vezér­őrnagy, s. k., a 23, könnyű hadosztály parancsnoka. „Kihirdetni rendelem! Vitéz Szügyi ezredes. ” A hóárokban feltűnt, hogy egyetlen őr sem tartóztatott fel. Az első szakaszhoz értem. Lá­tom az őr sötét tömegét, 20 méternyire lehet tőlem. Valamit hallok is onnan, mintha imát mormolna, vagy verset monda­na. Nem szóltam, hallani akar­tam, hogy mit motyog: —- ...és add meg a mi min­dennapi kenyerünket, adj éles kaszát az aratáshoz, sűrű bú­zaszálakon nehéz kalászokat, adj jókedvet, hogy koszorúkat köthessünk aratás után, az új kenyér első falatja legyen minden bajunkra orvosság, utána egész esztendőn át táp­lálék! Adj ehhez nekünk jó bé­kességet, törj ketté búzate­remtő kezeddel minden puska­csövet, az ágyukból öntess ha­rangokat, a gyilkoló szerszá­mokból kürtöket! Teremts lel­kes kürtösöket, hogy a harso­nákkal hirdessek, és dicső­ítsék a békességet! Elhallgatott. Megérezte, hogy nemcsak az Isten áll mellette — mert bizonyosan hozzá beszélt —, hanem ott reszket közelében egy gyarló ember is! —Jaj, hadnagy úr—mond­ta, amint felém nézett—, resz­ket minden porcikám! Már ki­áltani sem tudok, egy lépést sem tudnék tenni, mert lemeredt mind a két lábam a rettentő hidegtől! —- Mindjárt felváltatom! — Köszönöm, hadnagy úr! — Jó, jó! Hallottam, amit mondott! El tudná ismételni? — El, igen! Mert amikor őrködöm, százszor is el szoktam mondani. És úgy tudom, mint a miatyánkot! 1943. január 31. Nehezen ébredem, pedig há­romnegyed 6-kor ébresztő volt a század minden körletében. Nem vettem észre, hogy a kato­nák ébredtek-keltek, rendbe hozták magukat, ruházatukat. Végezték apró teendőiket, melyekkel felkészültek a nap számtalan veszélyeire. Minden­ki megigazította a kapcáját, ha volt papír, azzal is betekerték a lábukat, a bakancsok fűzőit biz­tonságosan megkötötték. Szinte mindenkinek volt valamilyen ruhadarab a nyakába tekerve, hogy a test melege ki ne szökjön a gallér alól. Utoljára az acél­sisakot szíjazták az állukra. Hat órakor megérkezett a reg­geli, ekkor ébresztett a legé­nyem. Megigazította rajtam a köpenyt, s a géppisztolyt a nya­kamba akasztotta. Csak rumos feketét ittam szárított kenyérrel. Úgy éreztem, elég lesz estig, az éhségérzetet az izgalmak úgyis kiverik a gyomromból. A Kövér-szakasz fegyverei válaszoltak először a szemben lévő csapatoknak: — No, hát kezdjük! Döngeni kezd a reggel. Cé­lozva lőnek a mieink. Erős szél indul, vékony ködöt hoz a vál­lán, mellyel beteríti a fél falut. Gyengül a látás élessége, nö­vekszik a veszély, az érzékszer­vek többszörösen munkálkod­nak. Sörösödnek a lövések. Már nem pittypalattyolnak a puskák, hanem percekig összekapcso­lódnak a dörejek. Hat—nyolc orosz katona előre küzdötte magát a harmadik házig. A Tanka-raj parancsot kap Kubi- nyitól, hogy vessék vissza a csa­tárokat. Kézigránátok csattog­nak. Dolgoznak a golyószórók. A szürke és sötét füstökben még látszanak egy ideig az ellenség fegyvereinek torkolattüzei, majd megszűnnek a lövések. Visszavonultak! Keleten pokoli a harci lár­ma, az oroszok csim-bummal dolgoznak, a németek tank­ágyúkkal állítják le az ellensé­ges rohamokat. E pillanatnyi helyzetről jelentést küldök az ezredes úrnak. A küldönccel megérkezik 3 kezelő katona egy géppuskával. Jelentkeznek és jelentik, hogy a mai napra a századhoz rendelték őket. A századot kettéosztó utca lezá­rására kapnak feladatot. Tíz perc múlva már hallom a so­rozatfegyver kattogását. A hideg, a kivilágosodási idő­szakban mindig erősödik, most is kibírhatatlan a reg­gel. Jelzik a szakaszparancs­nokok, hogy a fagyos, elgém­beredett ujjak képtelenek a ravasz gyorsabb elhuzoga- tására. Egy óra még, és me­lege lesz mindenkinek! Látom, hogy a ház sarká­nál János, a legényem is lő. Mikor lead egy-egy lövést, a nagy, magas felső testet hát­ralöki a tusa. — Mire lövöldöz? — kiál­tottam. — Ha meg nem húz­za magát itt mellettem, vala­mi bolond golyó szíven talál­ja! —Az ácsorgásban elvisel­hetetlen a hideg! Míg lövöl­döztem, kicsit bemelegedtem. — No, hát lőjön tovább/ Nő a veszély, mind erő­sebben támadnak az ellenfe­lek. Egy csim-bumm gránát most robbant a ház végénél, a fene tudja, mibe ütközött. Repeszei ott fröcskölték a ha­vat, a jeget, ahol az előbb a legény puskázott! (Folytatás csütörtökön)

Next

/
Oldalképek
Tartalom