Új Kelet, 1996. március (3. évfolyam, 52-76. szám9

1996-03-19 / 66. szám

1996. március 19., kedd * Barkácsolás 1 j i KE :li ET laminált bútorlap Mint a hímes tojással... KGST-placl „útikalauz” Jó tanácsok szerszámvásárláshoz A faforgácslap a bútoriparban régóta ismert alapanyag. Lényegesen olcsóbb, mint bármilyen más faanyag, és mivel a forgácsdarabkák összevissza helyezkednek el, nem kell számolnunk szálirányú vetemedéssel. A baj csak az, hogy csúnya. Ezért kitalálták, ha valamilyen műanyag réteggel bevonják, nemcsak esztétikusabb lesz, hanem a nedvességet sem szívja úgy magába. így jött létre a laminált bútorlap. Fekete Tibor Megyénkben Vásárosna- ményban készítenek bevonat­tal ellátott forgácslapokat, a nagy bútorgyárak is ezt hasz­nálják. Szerencsére már jó pár képzeljük, hogyan is fog való­jában kinézni. (Jártam már úgy, hogy csak a lerajzolás után tűnt fel, mennyire aránytalan és „gnóm” lett volna a kisszekré- nyem. Még időben tudtam vál­toztatni a méreteken.) sajnáljuk azt a keveset az élfóliázásra. Méterenként száz forintot kérnek ezért a művele­tért. A korszerű műhelyekben már milliméter pontossággal vágják a bútorlapot. Erre ne le­gyen gondunk. Arra viszont fi­gyeljünk oda, hogy melyik a szélessége és melyik a hosszú­sága a munkadarabnak. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen irányban fut végig a famintás erezet. Ha teljesen biztosak akarunk lenni a dolgunkban, be // nS Fotók: Racskó Tibor éve mi, barkácsoló emberek is vehetünk ilyet, és nem kell egy egész táblával megvennünk. Mind több helyen méretre vág­va árusítják a laminált bútorla­pot. Nem kell ahhoz asztalosnak lennünk, hogy a bútorlapokból eleinte polcot, később cipőáll­ványt, majd akár szekrénysort is gyártsunk saját kezűleg. A barkácsüzletekben minden kel­léket megvehetünk, ami a szek­rények elkészítéséhez szüksé­ges. Mielőtt belevágnánk, néhány jó tanács: Tartsuk be a fokozatosság elvét. Ha még sohasem készí­tettünk ilyet, akkor ne a legbo­nyolultabb és legnagyobb da­rabbal kezdjük! így ha nem si­kerülne, kisebb kár ér bennün­ket. Amikor kigondoltuk, mit is szeretnénk, készítsünk róla méretarányos rajzot, hogy el­Kezdő barkácsolók gyakran esnek abba a hibába, hogy nem veszik figyelembe az anyag- vastagságot. Az összeállítási rajz ama is jó, hogy kiderül, ha nem jól méreteztünk valamit. További előnye még: erről könnyebben összeírhatjuk a megrendelni kívánt bútorlapok darabszámát és méretét. Ha be is sorszámozzuk, akkor bizto­san nem marad ki egy sem. Ha bonyolultabb bútort gyártunk, az összeállítási rajz mellé ké­szítsünk alkatrészrajzot is. Ezen bejelölhetjük, hogy a bútorla­punk mely éleit akarjuk él- fóliáztatni. Ezzel nem érdemes házilag kísérletezni. Akármi­lyen jó is a vasalónk, mégsem tudjuk tökéletesen ráolvaszta­ni és rányomni a forgácslap élé­re a fóliacsíkot. Nincs is annál bosszantóbb dolog, mint ami­kor fél év után kezd leválni az élfólia. Ha már egyszer sokat költöttünk az alapanyagra, ne is rajzolhatjuk. Az asztalosmes­ter ebből már tudni fogja, ho­gyan szabjon. Ha a gépkocsi csomagtartó­jában vagy a tetőcsomagtartón akarjuk hazavinni a bútorlapo­kat, egy rossz pléddel csavar­juk körbe, mert a lapok szélei könnyen sérülnek még egy kis ütődéstől is. Bánjunk velük úgy, mint a hímes tojással. Néhány szót még az árakról: ha a bútorlapokból házilag ké­szítjük a polcot vagy a szek­rénysort, akkor legkevesebb a felét megtakaríthatjuk a pén­zünknek. Még a használt búto­rok áránál is kevesebbért jutha­tunk hozzá, ráadásul méretre szabva. Tapasztalatlanul azon­ban semmiképp se fogjunk bele. Először a kevésbé bonyo­lult és kisméretű munkadarabot készítsük el vagy amelyik ke­vésbé van szem előtt. Csak ezu­tán gyártsunk üveges, gurulós asztalt. Erről legközelebb írunk. F. T. A barkácsoló ember nem le­het meg jó szerszámok nélkül. Csakhogy a jó szerszám drága, már-már megfizethetetlen. Akinek mindennapi munkaesz­köze a kéziszerszám, aki ezzel keresi a kenyerét, megéri, ha boltban vásárol. Aki azonban csak ritkán veszi elő, annak lu­xus a legdrágább gyalut vagy fogót megvenni. Vannak, akik egy évben talán csak egyszer veszik elő a fűrészt vagy a kis­babát, de nekik akkor is a leg­drágább kell! Őket úgysem tud­nánk meggyőzni, hogy érjék be olcsóbbal. A sistákolós embe­rek többsége azonban nem ilyen, ők a KGST-piacokon vásárolnak. Nekik szolgálunk néhány jó tanáccsal. Először is, Muiphynek min­dig igaza van. A piacon min­dig az nem kapható, amiért ép­pen kimegyünk. Rendszerint abból van sok, ami a határon túl kapható. A hazai bolhapiacok kínálata megegyezik a román vagy az ukrán boltok árukész­letével. Ha megjelenik a piacon egy újfajta fogó vagy háti per­metező, ne vegyük meg azon­nal, hisz lesz az még olcsóbb is. Jó, ha tisztában vagyunk a bolti árakkal. A tapasztalat azt mutatja, hogy a piaci ár a hiva­talos kereskedelmi áraknak 30—50 százaléka. Érdemesebb külfölditől vásárolnunk, mert a viszonteladók busás haszonnal értékesítik még a kéziszerszá­mot is. Akármennyire elővigyázato­sak vagyunk is, ránk sózhatják a bóvlit. Ez ellen nehéz véde­keznünk. Néhány árulkodó jel­ből azonban következtethetünk az eredendő hibára. Ha látjuk a csillagvillás kulcson, hogy a lyuk nem pont középen van, akkor valószínű, hogy más rej­tett hibája is lehet. Ha a met­szőolló két pofája már új korá­ban sem zár össze teljesen, ak­kor az sohasem fog összekop­ni, akármennyire mondja is az eladó. Olyan árusnál vegyünk szer­számot, akinél abból az árufé­leségből még sok található. Nemcsak azért, mert van miből válogatnunk, hanem mert az ilyen eladónak nem érdeke, hogy kiválogassa a terméke ja­vát, hisz neki mind eladó. Ahol csak egy-két darabot látunk a motorháztetőre kirakva, éljünk a gyanúperrel, az már a mara­dék. A volt baráti országokból néha elég „pofás” holmikat hoznak át. A külső azonban nem mindig jelent minőségja­vulást is egyben. A kéziszer­számoknál is elég nehéz szem­revételezéssel megállapítani a hibát, hát még az elektromos készülékeknél! Ha egy villany­fúrót vagy egy köszörűgépet akarunk megvenni, előtte kér­jük meg valamelyik büfést, hogy kipőbálhassuk a készülé­ket. (Én úgy szoktam csinálni, hogy előtte veszek egy szend­vicset, egy pohár üdítőt, és úgy mellesleg megkérem a szíves­ségre.) Még az is megoldás, ha felajánlunk egy kis áramhasz­nálati díjat, mert megéri. Sok­kal több pénzt dobunk ki, ha csak otthon derül ki, mégsem működik tökéletesen a porté­ka. Mikor célszerű a piacra men­ni? Erre nehéz választ adni. Többéves tapasztalatom, hogy szombaton és vasárnap 20—30 százalékkal magasabbak az árak, mint hétköznap. Az olyan árus, aki már kezd pakolászni, könnyebben enged az árból, mint aki még most érkezett. Délután már könnyebben tu­dunk alkudni. Viszont túl ké­sőre se hagyjuk a vásárt, mert ha mégsem stimmelne valami, akkor már nem lesz időnk visszavinni. Egyébként is, aki KGST-pi- acon vásárol, az számoljon az­zal, hogy zsákbamacskát vesz. Ha mégsem olyan a minőség, mint a bolti terméknél, tudjon rá. Ne dühöngjön fölöslegesen. Egyébként csak olyan szerszá­mot vagy gépet célszerű bolha­piacon venni, amelyik csak al­kalmanként kell. Mindenna­pos használatra inkább vásárol­junk drágább, de jobb minősé­gű terméket. Salétrom, penész, vizes fal? Nem kell szétverni a házat Palotai István Sokan azt hiszik, hogy ha a ház (lakás) fala nedves, salét- romos vagy penészes, akkor— nincs mese — szét kell verni a házat, másképp a hiba nem ja­vítható. Éz tévedés. Ezeknek a hibáknak a kija­vítása a legtöbb esetben nem is igényli a téglák megbontását. A salétromos, penészes va­kolatrészt verjük le a tégláig. A téglát (műanyagszőrű ecsettel) eresszük be sósavval. Száradás után hordjunk rá két-három ré­teg vízüveget. Ha a tégla felfé- nyesedik, akkor vakolatkapasz­kodóul kis szegeket verhetünk a falba, amelyek közé vékony drótokat húzunk. Erre rávako­lunk, majd száradás után már festhetjük is. Ha a fal vizesedik, akkor a padlószint alatt kicserélhetünk egy sor téglát is. Az új téglák alá helyezzünk kátránypapírt, öntsünk kátrányt vagy mű­gyantát. Az eljárást a fentiek szerint végezzük el. Amennyiben falunk nem az alap irányából nedvesedik, a levert vakolat alá hordjunk fel egy réteg polivinilacetátot. Re­mek szigetelőanyag. Magad uram, ha szolgád nincsen. Azaz ha éppen nem kapunk megfelelő szakembert vagy valóban olcsób­ban akarunk a dolgokon segíteni. Le fl er György Ha mozog a szék lába. Mi­előtt visszaragasztjuk, teker­jük körül a láb csapját egy kis darabka nejlonszállal vagy cérnával, kenjük be enyvvel, és illesszük a széklábat vissza a helyére. Ha az asztal egyik lába rö- videbb. Tegyünk fapasztát jó vastagon egy pergamenpa­pírra, és állítsuk bele a rövi- debb lábat. Szárítsuk meg alaposan, majd a kiálló dara­bot vágjuk le borotvapengé­vel. Finom dörzspapírral csi­szoljuk le. Hogy a kertből jövet a sa­rat ne hordjuk be a lakásba. Készítsünk lábtörlőt dugókból. Egy lécre szegeljünk fejjel fel­felé dugókat, és kész az egysze­rű kerti eszköz. Ha akadnak a fiókok. A ne­hezen járó részeket gyertyavi­asszal vagy szappannal kenjük be. Ha egy csavar meglazul. Tegyünk a lyukba egy gyufa­szálat, és törjük le. Ezután újra becsavarhatjuk a facsavart. A csavarmenetet tekerjük körül egy kevés fémgyapottal, és így csavarozzuk be újra. Ha a bú- torfogantyú lötyög, becsavaro- zás előtt kenjük be körömlak­kal. Ha megszáradt, megszűnik a gond. A csavart mártsuk ra­gasztóba vagy gittbe, tartani fog. Ha a háztartási gépeken vagy eszközökön a fémcsava­rok meglazulnak, a csavar meg­húzása előtt cseppentsünk egy kevés sellakkot közvetlenül a csavarfej alá. Nem fog többé kilazulni. Ha a csavar kioldása nehe­zen megy. A csavarhúzó fejét hevítsük fel a lehető legfor­róbbra, és így kezdjünk a kicsa- varozáshoz. Cseppentsünk a nehezen mozgó csavarfejre né­hány csepp hidrogénperoxid- oldatot. Hagyjuk néhány percig hatni. Ha krétával bedörzsöljük a csavarhúzó hegyét, nem csú­szik le a csavarról. Jegyezzük meg jól: balra kicsavarni, jobb­ra becsavarni! Ha a csavar elrozsdásodott. Egy olyan kendőt vagy sziva­csot csavarjunk köréje, amit előzőleg szénsavas üdítőitalba mártottunk. Egyébként néhány csepp szalmiákszesz is oldja a rozsdát. Mielőtt összecsavaroz­zuk a szükséges dolgokat, te­kerjük körbe cérnával és vaze­linnel óvjuk a rozsdától. Hogy ne legyen probléma a zsinórral. Mártsuk a végét sellakkba vagy általános ra­gasztóba, így nem foszlik el a vége. Műanyag zsineget vagy kötelet úgy rögzíthetünk a vé­geken, ha a vágás helyét kis lánggal megolvasztjuk. Ugyan­így akadályozhatjuk meg a cso­mók szétbomlását is. Hogy ne legyen probléma a szöggel. A szöget kissé ferdén kelj beverni. Vastagabb szöge­ket könnyebb a falba verni, ha a szöget először beszappanoz­zuk vagy bekenjük olajjal. Ha a szögnek'nem szabad kilátsza­nia, mélyítsük ki a lyukat, és a szög fejét gitteljük be. Ha könnyen szálkásodó fába aka­runk szöget verni, előbb csíp­jük le a szög hegyét. Ha a fá­ban lévő szöglyukat be akarjuk tömni, keverjünk össze fűrész- port enyvvel, és ezzel tüntessük el. Kisebb lyukakat fogkrém­mel is eltüntethetünk. Köny- nyebb a szöget kihúzni, ha a ha­rapófogó alá egy kis deszka­lapot teszünk. így lassan, erőlködés nélkül kihúzhatjuk a szöget. Ha lazán sikerült be­verni a szöget: húzzuk ki, tömjük ki a lyukat ragasztó­val vagy gipszpéppel, nyom­junk bele egy-két gyufaszálat. Száradás után ugyanoda ver­jük a szöget, így erős tartása lesz. Nagyobb szögekhez (például kampósszöghöz) előbb fúrjuk ki a falat, a lyuk­ba puhafa- vagy műanyag tip­lit tegyünk, amit gipszpéppel vagy Epokittal rögzítsünk. Mielőtt beverjük a szöget, ra­gasszuk le a kifúrandó helyet keresztben, hosszában átlát­szó ragasztóanyaggal, így el­kerülhetjük, hogy a fal kitö­redezzen. Csináld magad!

Next

/
Oldalképek
Tartalom