Új Kelet, 1995. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

Határ menti csúcstalálkozó Tegnap este Nyíregyházára érkezett Magyarország legfőbb ügyésze, Györgyi Kálmán. Talán nem véletlen, hogy épp itt találkozik frissiben megválasztott ukrán kollégájával, Grigorij Vorsirov legfőbb ügyésszel. A határok nyitottabbá válásával egyre több egyéni és szervezett bűncselekmény ad munkát a keleti régió ügyészségeinek. A látogatást az ukrán fél kezdeményezte. Célja: a két ország közötti jogsegély­kapcsolatok kiépítése, az úgynevezett büntetőeljárások fel­ajánlásának rendszerezése, az ügyészségek közötti kapcso­lat megteremtése. Ha Ukrajna csatlakozik az európai egyez­ményekhez, időszerűvé válik egy kétoldalú megállapodás létrehozása. Györgyi Kálmán legfőbb ügyésszel készült exkluzív interjúnkat szombati számunkban olvashatják. Kinevezés A Magyar Köztársaság el­nöke — a miniszterelnök ja­vaslatára — 1995. december 1-jei hatállyal Kiss Pétert munkaügyi miniszterré kine­vezte. A köztársasági elnök sajtóirodájától kapott infor­máció szerint a kinevezésről szóló okmányt Göncz Árpád csütörtökön délután a Parla­mentben nyújtotta át. Egyeztetés Az álláspontok közeled­tek, de még vannak nyitott kérdések. Ezekről a frakciók fognak dönteni a hétfői frak­cióüléseken — mondta el Szekeres Imre (MSZP) és Pető Iván (SZDSZ) a csütör­töki egyeztetést követően a személyijövedelemadó-tör- vény és a jövő évi költség- vetés nyitott kérdéseiről. Az adótábla is a rendezetlen ügyek között maradt. Jönnek az elő­készítő csapatok Az amerikai katonák elő­készítő törzse napokon be­lül megérkezhet hazánkba. Ez az Észak-atlanti Tanács döntésétől függ, amely már csütörtökön megszülethet. Bármilyen furcsa is, a nyári ifi Eb utolsó aranyérmét ezen a héten szerda este adták át szerkesztőségünkben lapunk­nak, Kézy Béla főszerkesztőnek és Révay Zoltán sportszerkesz­tőnek. Igaz, mi nem gerelyha­jításért vagy magasugrásért kaptuk, mégcsak nem is hosz- szútávfutásért, bár tényleg elég kitartónak kellett lenni, mivel hosszú időn át tudósítottunk az események minden előkészítő munkálatáról, majd a sport- versenyekről. Mint Orendi Mihály, az ifi Eb szervezőbizottságának el­nöke elmondta; rangsorolták a kiemelkedő sportesemény­nyel foglalkozó sajtószervek teljesítményét, és — legna­gyobb örömünkre — szer­kesztőségünk munkáját arany­éremre érdemesítették. Köszö­net mindazoknak, akik segí­tettek bennünket! Munkahely­csökkentő privatizáció Soros ülését tartotta teg­nap a megyei munkaügyi tanács. Rusin József, a me­gyei munkaügyi központ igazgatója többek között elmondta: — A központban meg­kezdett szervezeti változá­sokat tovább folytatjuk. Jövő év január 2-ától a me­gyékben a városi kirendelt­ségekhez — ahol pontosab­bak a munkaerőpiaci infor­mációk — kerülnek a fog­lalkoztatást támogató aktív eszközök és a döntési jog­körök. Megyénkben ez a rendszer már két éve ered­ményesen működik. Nemré­giben részt vettünk a mun­kaügyi tanácsok országos tanácskozásán. Úgy érez­zük, a munkaügyi kormány­zat a tanácsok szerepét csök­kenteni akarja. Értelmez­nünk kell majd azon vezetői kijelentést, miszerint nem kell mindenáron és minden munkanélkülivel foglal­koznunk. (Folytatás a 2. oldalon) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vendé­geként két napig megyénkben tartózkodik dr. Josef Schwarz, a magyarországi osztrák nagy- követség kereskedelmi taná­csosa. Csütörtökön délelőtt a kamara vezetőivel folytatott gazdasági együttműködésről szóló megbeszéléseket, majd a PRIMOM Vállalkozói Inkubá- torházban tett látogatást. Dél­után Nyíregyháza polgármes­terével, Csabai Lászlónéval majd később Zilahi Józseffel, a megyei önkormányzat veze­tőjével tanácskozott a kétolda­lú gazdasági, kereskedelmi le­hetőségekről. Az osztrák vendég pénteken dr. Veress János, a kamara ve­zetőségi tagjának kíséretében Nyírbátorban találkozik a helyi önkormányzat képviselőivel és iparkamarai tagokkal. Várható­an a megyei iparkamara képvi­selője és az osztrák követség kereskedelmi tanácsosa pénte­ken aláír egy hosszú távú gaz­dasági, kereskedelmi együttmű­ködési megállapodást. Dr. Josef Schwarz és Csabai Lászlóné névjegykártyát cserélnek Könyvbemutatót tartottak tegnap a nyíregyházi mezőgaz­dasági szakközépiskolában. Az intézmény matematika—fi­zika—számítástechnika sza­kos tanára, Simon Béla mutat­ta be a kollégáknak Matek érettségi című könyvét. El­mondta: különösen a maturan- dus írásbeli részének két elmé­leti kérdése okozott sok fejtö­rést a matematikatanároknak: mennyire mélyedjenek el az oktatás során az anyagban, hány pontot adjanak a vála­szokra. A kollégákkal folytatott esz­mecseréken érlelődött meg a gondolat: szükség lenne egy tanítható, szemléletes tan­könyvre, mely kétéves munká­val, s a család támogatásával meg is született. Balku Jenő megyei szakfel­ügyelő úgy értékelte a kiad­ványt: mind a közép-, mind a felsőfokú matematikatanulmá­nyok során jól használható, könnyen emészthető, de igé­nyes munka. A 199 oldalas, 161 kidolgozott elméleti tételt tar­talmazó kötet a Shannon Iroda címén rendelhető meg, (Nyír­egyháza, Vietórisz u. 18.). A szerző, könyvével (Racskó Tibor felvétele) Adótábla és kórházbezárás Sajtótájékoztatót rende­zett tegnap délelőtt Nyíregy­házán a SZDSZ. Iványi Ta­más a Megyei Egyeztető Ta­nács elnöke, országgyűlési képviselő a parlamentben zajló költségvetési vitáról fejtette ki véleményét, tövei Csaba a párt megyei szerve­zőiroda-vezetője pedig a szombati országos küldött- gyűléssel kapcsolatban mon­dott néhány információt. (Folytatás a 2. oldalon)­msß* Vfl Móricz Zsigmond Könyvtár 60452-9 SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI NAPILAP II. évfolyam, 282. szám — 1995. december L, péntek HAZAI MA DESZKA az Új Kelet színházi melléklete Műsorújság magazin huszonnégy oldalon A Osztrák vendég Aran>érmes 32 U1Keleü az Iparkamaránál valódi szőrméből készült valamint osztrák műszőrme bundából választhat. Q>ratex^ BŐR-SZŐRME-KONFEKCIÓ SZALONOK Nyíregyháza, Deák F. u. 19., Luther u. 3. Visszanyerheti bundája árát, aki az alábbi szelvényt kitöltve, vásárláskor az üzletben lévő urnába elhelyezi. Igazoló szelvény név:. cm:. kelt:. üzlet: az áru neve, értéke: név: .......................... cí m:.......................... ke lt:.......................... az áru neve, értéke:. . üzlet:.

Next

/
Oldalképek
Tartalom