Új Kelet, 1995. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-13 / 266. szám

16 1995. november 13., hétfő Lapzárta kiállítás Időjárási szenzációk UJ KELET Az Országos Műemlékvédel­mi Hivatal Mendele Ferenc Ybl-díjas építész életműve cím­mel kiállítást rendez, melynek megnyitójára várja az érdek­lődőket november 14-én, ked­den délelőtt 10 órára az OMVH Műemlék-felügyeleti Igazgató­ságának kiállítótermébe (Nyír­egyháza, Dózsa György u. 29.). A kiváló építész a hazai műem­lékvédelemnek kötelezte el magát, számos és jelentős mű­emlék-helyreállítást végzett, többek között megyénkben is. Nevéhez fűződik a túristvándi vízimalom és a szamos- tatárfalvai középkori templom és fa harangláb helyreállítása. Gilyén Nándorral és Tóth Já­nossal közösen könyvet írt A Felső-Tisza-vidék népi építé­szete címmel. Mendele Ferenc hatvanéves korában, tavaly hunyt el. A kiállítást dr. Fejérdi Ta­más, az OMVH elnöke nyitja meg, Mendele Ferenc munkás­ságát Erdész Sándor ny. múze­umigazgató méltatja. Közre­működnek a nyíregyházi Ko­dály Zoltán Általános Iskola tanulói. A kiállítás december 15-éig tekinthető meg hétfőn, szerdán és pénteken 9—15 óra között. Segíts, hogy segíthessünk! Az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövet­sége Mikulás-nap alkalmából ajándékgyűjtési akciót szervez értelmi fogyatékos gyerekek és fiatalok szántára. A szervezők Nyíregyházán, a Vécsey köz 4. szám alatt várnak mindenkit, aki megunt, de még jó állapotban levő játékait szívesen fel­ajánlaná, örömet szerezve ezzel több apróságnak is. Ópályi hírlap Megjelent az Ópályi Hírlap legfrisebb száma. Röviden a tartalmából: megindult az ópá- lyiak világtalálkozójának szer­vezése. Rövid beszámolók ta­lálhatók a lapban a falu kö­zelmúltban lebonyolított ren­dezvényeiről, úgymint aratóün­nepség, megemlékezés és vasutastalálkozó, szüreti bál és felvonulás, stb. Kábeltelevízi­ós hálózat épül Ópályiban. Kétszázéves a Görög katolikus templom— Mosolygó Róbert Damjanovics Pál ópályi görög katolikus parókussal beszélge­tett. A falu sprotéletéről pedig a 6.—7. oldalról tájékozódhat­nak az olvasók. A meteorológiai ősz utolsó hónapjában gyakran csapadé­kosra fordul az idő. Vannak évek, amikor napokon keresz­tül esik az eső, sőt egy-egy év­ben a hó végén már hózápofok, kisebb havazások is előfordul­nak. A csapadékos időjárást a mérsékelt övi ciklonok megje­lenésének, vonulásának kö­szönhetjük. A hűvös, esős és ködös idő­járás bizony már a tél közelsé­gét jelzi. Különösen így volt ez 1988-ban, az utána következő években, és még 1991-ben is, amikor erős fagyokkal zúdult ránk a tél. A tartósabb novem­beri hidegbetörések nemegy­szer az enyhe januárt is „szé­gyenbe hozták”. Természete­sen előfordult ennek az ellen­kezője is: a hónap eddigi — 23 fokos — melegcsúcsát 1927. november 4-én mérték. Azt is kiszámították már, hogy no­vember az év ötödik legszeszé­lyesebb hónapja. A messzi múltban előfordult furcsaságai is alátámasztják szélsőséges­ségét. Időszámításunk előtt 280-ban már-már majdnem el­foglalták a gallok a görögorszá­gi Delphoi városát, de a novem­berben támadt hatalmas hóvi­har a vereségüket okozta. 1099- ben a novemberi áradások száz­ezer ember életét követelték Hollandiában és Angliában. 1707-ben kegyetlen tűzvész pusztított Stockholmban, a no­vemberi katasztrófát a nyárias zivatar során lecsapódó villám­lás idézte elő. 1473 novemberében másod­szor virágzott, majd beérett a cseresznye. 1610 novemberé­ben, ez ismét bekövetkezett. 1791. november 11 -én a Dunán olyan jégzajlás volt, hogy a hajóhidat le kellett bontani, de a híd egy részét így is elsodorta a jeges áradat. 1927 nonemberében trópu­si hőség jutott uralomra Ma­gyarországon. 1905. november 14-én 734 milliméteres, rendkívül ala­csony légnyomást mértek Bu­dapesten. 1930. november 23- án 150 km/óra sebességű szél­vihar tombolt hazánk fővárosában,' a hőmérséklet negyedóra alatt 11 fokról 7 fok­ra csökkent. 1962. november 22-25-én a Dunántúlon három­napos havazás és hófúvás. 1963. november 25-én olyan meleg lett az idő, hogy sokfelé újra kinyílt az ibolya. maximum F 9 minimum 9 1 ity a 1 A hét végén Nyíregyházán, a Nyírmobilnál is bemutatták az új Opel Vectrát. A kocsiról később részletesen beszámolunk A honfoglalástól napjainkig A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola történettudományi intézete no­vember 28-án 11 órai kezdet­tel Előadások a honfoglalástól napjainkig a magyar nép törté­netéből (1100 év) címmel tu­dományos konferenciát rendez a főiskola földszinti nagy­előadójában. Dr. Czövek István tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus elnökletével a kö­vetkező előadásokat tartják meg. 1./ A késő középkori Ma­gyarország társadalma. Előadó: Engel Pál akadémikus, MTA történettudományi Intézet. 2./ Magyarország választási lehe­tőségei a 16-17. században. Előadó: Hegyi Klára, a törté­nettudományok doktora, MTA. 3./ A népességbefogadó és népességkibocsátó Magyaror­szág a 19. században. Előadó: Rácz István, a történettudo­mányok doktora, KLTE Törté­nettudományi Intézet. 4./ A Horthy-korszak történelmi problémái. Előadó: L. Nagy Zsuzsa akadémikus, MTA Tör­ténettudományi Intézet. rjw) Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Bőrdíszmű üzeme Közeledik az év vége Vállalkozók, társaságok, boltok, alapítványok ilyenkor biztosan az üzletfelei jutnak az eszébe. MIT ajándékozzak?! Mi segítünk!- mappák, könyöklők bőrből, műbőrből nyomdai betéttel vagy nélküle- irattartók, kulcstartók, táskák emblémával vagy nélküle egyedi kivitelben, a tervei szerint is. Olcsó árakkal, minőséggel várjuk megrendelésüket! Önt is várjuk: Nyíregyháza, Kálmán u. 8. Telefon: (42) 411433/2019 Emelik-e a szén árát? Válaszol Csatlós Sándor Tüzép-vezető, Mátészalka: — Mielőtt erre válaszolnék, hadd mondjam el, hogy nem­csak a szenek árával van baj, hanem a vásárlók fizetőké­pességével is. Valamikor, ha hetven mázsát raktak fel egy teherautóra, vitte a vásárló, nem gondolkodott. Mostan­ra azonban azt is elértük, hogy ötven kilót vagy egy zsákkal vesznek, aki már har­minc mázsát elvisz, nagy ve­vőnek számít. Amikor egy mázsa lengyel kazánszén közel kétezer forintba kerül, nagyon megfontolják, hogy azzal fűtsenek-e. Tegyük hozzá, hogy ezt a szenet nem is lehet, csak a borsodi sze­nekkel vegyesen használni, mert olyan nagy a kalóriaér­téke, szemben az orosz sze­nekkel, melyek így is alkal­masak a fűtésre. A borsodi szeneket közúton szállítjuk telepeinkre, mert gyakran nem lehet nekünk sem hoz­zájutni, csak körülményesen Berentén vagy Sajómercsén. tudniillik háromnapos a sor- banállás is a bányánál. Ebből már mindenki kikövetkeztet­heti, hogyha nincs valami­lyen szénfajtából elég, eme­lik-e az árát. Mindenesetre nekünk is érkezett olyan jel­zés, hogy a borsodi szenek árát emelik, a külföldiek ára egyelőre marad a régi. Ezen a héten viszont az is kiderül, hogy milyen lesz ennek az emelésnek a mértéke. Párás, helyenként ködös idő várható. Mérsékelt marad a lég-1 mozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1, plusz 4 fok között, de északkeleten -3 fok közelében valószínű. A leg- ' magasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között, de a j _ködös_vidékeken csak kevéssel 0 fok lelett alakul. T Reluxa-redőny, szalagfúggőny, roletta 33 sánben, Harmónikaajtók 8 színben, csuklókaros napellenzők 25 színben, közvetlen a gyártótól 48 óra alatt Grmcio idő: I év 'emlékeink megtekinthetők, kpróbáhatók mintatemúnkben Tóth Katalin • Nyíregyháza Kiss Emi u. 40. 9(42)402450,310435 A mai szám szerkesztője: Kézy Béla hétfői hírügyeletes: Lefler György Telefon: 437-012 437-013 437-006 OZÉP TELEP Csempék, olasz és magyar burkolók. Fürdőszobai felszerelések öntöttvas-, lemez- és műanyag kádak, sarokkádak, hagyományos és rusztikus csaptelepek, szaniteráruk, víz- és szennyvízszerelési anyagok Mosogatók zománcozott és rozsdamentes kivitelben Nyílászárók: ajtók, ablakok Építési anyagok falazok, tetőfedők Szigetelők: vízszigetelő anyagok, bőszigetelések A OZÉP Telep L/7' Mátészalka, Ipari út JLJ Tel./fax: (44) 300-660 Takarmány, kedvezménnyel A Szerencsi Cukorgyár Rt. kedvezményes nyersszelet-vá- sárlási lehetőséget biztosít téli takarmányozáshoz szükséges tömegtakarmánnyal nem ren­delkező állattartók számára. Azok a gazdák, akik a megyei földművelésügyi hivatal aján­lásával keresik fel a cukorgyá­rat, a répatermelőkkel azonos elbírálásban részesülnek és 300 forint plusz áfáért vásárolhat­nak eg^y tonna nyersszele­tet. Az igénylők közvetlen felvi­lágosítást és ütemezést a 47/ 362-222- es telefonon és a 47/ 361-335-ös számú telefaxon Kisgergely Lászlónétól kaphat­nak. oooooqoooo KALENDARIUM November 13., hétfő A nap kel: 6 óra 45 perckor, 9 nyugszik: 16 óra 11 perckor. A hold kel: 21 óra 25 perc- % kor, nyugszik: 11 óra 21 perc- ? kor. Névnapok: Árkád, Bulcsú, Eugén, Jenő, Kilény, Kilián, | Megyer, Miklós, Szaniszló, S SZILVIA, Szólón. Mai évfordulóink Száznegyvenöt éve született *9 ROBERT LOUIS STEVEN- A SON amerikai író és költő. Ka­landregényeket írt, de a műfaj jp irodalmi szinten művelte, így «. könyvei nemcsak érdekesek, de értékesek is. Különösen igaz ez jt a dr. Jekyll és Mr. Hyde című fantasztikus regényére, amely f! azóta számos feldolgozást meg- > ért. Legnépszerűbb könyve A ; kincses sziget. Egyébként az életben is szerette az egzotiku- ) mókát, utolsó éveiben ha nem Íj is kincses, de mindenképpen va­rázslatos szigeten, Szamoán élt. Száztíz éve született LUBY MARGIT néprajzkutató. Me­gyénkben, Nagyarban született, ;í s elsősorban szűkebb pátriája, 3 Szatmár falvaiban végzett nép- rajzi kutatásokat. Foglalkozott a Ä pásztorélettel, a népi iparosság- & gal, az ünnepi szokásokkal, a js néphittel és a néphagyományok- * kai. Talán legjobb könyve a p Bábalelte babona. Olyan világ h volt... című tanulmánykötete 9 Mátészalkán jelent meg. Boldog születésnapot! Ma lett 45 éves WHOOPI I GOLDBERG amerikai színész- I nő. A kiváló komikus — Ghost 9 és az Apácashow főszereplője 9 — ma Hollywood egyik legjob- 9 ban fizetett sztárjaként ünnepel, 9 tízmillió dollárt kap egy-egy 9 szerepéért. Ha azonban szüli- 9 napja kapcsán visszatekint éle- 9 téré, bizony meg kell csípje 9 magát, hogy biztos legyen ben- 9 ne, mindez igaz. Hiszen legalul 1 kezdte, egy időben még hulla- 9 mosó is volt, s hosszú évekig 9 nem is álmodott arról, hogy egy- I szer majd a milliomosok életét I éli. De Amerika még ma is a I korlátlan lehetőségek hazája, I Whoopi is egyik percről a má- I sikra lett világsztár. Egy olcsó I kis kocsmában énekelgetett, I amikor felfigyelt rá a világhírű 9 rendező, Steven Spielberg, s rá- 9 bízta Bíborszín című filmje fő- 9 szerepét. 9 Laplulajdonos és kiadó: Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Tel.: 411-433 Felelős kiadó: Balogh Zoltán vezérigazgató Főszerkesztő: Kézy Béla Szerkesztő: Kanda Ferenc, F. Sípos József Tanácsadó szerkesztő: Tarnavölgyi György Főmunkatárs: Száraz Attila Sportszerkesztő: Révay Zoltán Lapigazgató: Hajdú István Szerkesztőség és lapigazgatóság: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 15. Tel.: 42/437-006, 437-012/fax, 437-013 Hirdetésfelvétel a lapigazgatóságon Tel.: 42/437-006/126 és a megye valamennyi postahivatalában. Terjeszti előfizetésben a Magyar Posta Rt. Debreceni Igazgatósága (4046 Debrecen. Bethlen u. 1., telefon: 52/412-111) Igazgató: dr. Kovács József Árusításban terjeszti a Rónahír Észak-Alföldi Postai Hírlapkereskedelmi Rt. (4046 Debrecen, Péterfia u. 4. Levélcím: 4001 Debrecen pf. 270. Telefon: 52-347-988/21, 22. Fax: 52-347-988/21., Ügyvezető igazgató: Kuthy Antal. Előfizetési díj: egy hónapra 380 Ft, negyedévre 1140 Ft, fél évre 2280 Ft, egy évre 4560 Ft. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, postai, valamint hírlapkézbesítőknél és a kiadónál. Nyomtatás: a Start Vállalat Nyírségi Nyomdaüzemében Nyíregyháza, Árok u. 15. Felelős vezető: Murczkó Károly nyomdaigazgató ISSN 1217-9914

Next

/
Oldalképek
Tartalom