Új Kelet, 1995. szeptember (2. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-30 / 230. szám

10 1995. szeptember 30., szombat Színház UJ KELET Hyppolit — jelmez nélkül Exkluzív interjú Bárány Frigyessel, a Móricz Zsigmond Színház alapító tagjával A színpadon a Hyppolit, a lakáj próbái folynak. Aki éppen nincs színpadon, az a színészklubban ül. Kivéve Bárány Frigyest. O minden, csak nem „büfészínész”. Soha nem is volt az. Kopogok az öltözője ajtaján. Beinvitál. Éppen újságot olvas. Pontosabban irodalmi folyóiratot. Nem a szere­pét. Azt már tudja... QMűvész úr! Ón országosan ismert és sztárolt színészként úgy döntött 1981-ben, hogy Nyíregyházára szerződik. Hall­hatnánk erről valamit? Hogy is történt? — A Pécsi Nemzeti Színház vezető színésze voltam. Közös öltözőnk volt Bozóky Pistával. Egyszer látom, hogy egy nagy halom papír között turkál, köz­ben csak sóhajtozik. Kérdem, mit csinál? Nagy keservesen kiböki, hogy Nyíregyházán új színház alakul, és ő kapott igaz­gatói megbízást. — Ez remek — mondom neki —, én is me­gyek, ha kellek. — Na, ne hü­lyéskedj velem! — így Bozó­ky. — Nyíregyházára? Te? Az isten háta mögé? Azt hitte, hogy ugratom. Én azonban ko­molyan gondoltam. Voltam már Pécsett eleget, és új szín­házat alapítani nagyon érdekes feladat. — Mennyi a gázsid? — kérdi Pista. Mondom, hogy ennyi meg ennyi, és ha rá tud ígérni valamit, akkor már egymás markába is csapha­tunk. Még akkor sem hitte el igazán, hogy nem viccelek vele... Lt Megértem Bozóky Ist­vánt... Kérem, meséljen valamit az ifjúságáról. — Fontos ez? Megér ez ennyit? O Okvetlenül. — Az esztergomi bencés gimnáziumban érettségiztem, majd beiratkoztam a teológiá­ra. Római katolikus papnak készültem. Három év múltán gondoltam meg magam... Ta­lán az is közrejátszott, hogy ötvenkettőt írtak akkoriban. Nem igazán voltak megfele­lőek a politikai konstellációk... O Más iskolában folytatta tanulmányait? — Nem, elmentem dolgozni. A Fővárosi Sport- és Játékbolt Kiskereskedelmi Vállalat gra­fikusa lettem. ü Hogyan került kapcsolat­ba először a színházzal? — Ez érdekes dolog volt... A munkaidőnk nyolckor kezdő­dött, de fél nyolcra ott kellett lennünk, mert „szabadnép- félóra” volt minden reggel. A munkidő után szintén. Mit mondjak, nagyon nem szeret­tem... Egy alkalommal megkér­dezte tőlem egy kollégám — aki mellesleg kiugrott rendőr volt —, hogy volna-e kedvem belépni a vállalati színjátszó­csoportba? Hogy én? Rettene­tesen távolt állt tőlem még az ötlet is, de csak győzködött, hogy én kellenék nekik, a jó kiállású és elegáns fiatalember. Akkor álltam kötélnek, amikor elintézte, hogy a délutáni fej­tágító helyett járhatok a cso­portba. O Hogy tetszett a színpad? — Nagyon élveztem. Hét­végéken utaztunk, előadásokat tartottunk, majd utána tánces­tek voltak. Főleg azokat sze­rettem... Az egyik alkalommal megkerestek — nem is tudtam, honnan —, és megkérdezték, hogy akarok-e náluk játszani. Mint ifjonc, azonnal a Nemze­ti Színházra gondoltam, azon­ban hamarosan kiderült, hogy a KPVDSZ színjátszókörétől jöttek. Persze, így is boldogan mondtam igent, mert jónevű „csapat” volt. Döntésemért ma is hálát adok az Istennek, mert így kerülhettem Makay Margit tanítványai sorába. Amit ma tudok a szakmáról, azt kilenc­ven százalékban tőle tanultam. Remek ember és ragyogó szí­nésztanár volt. Nem akárkik voltak a munkásszínjátszó partnereim sem. A csoport tag­jai voltak akkoriban Suka Sán­dor, Sztankay Pista, Kézdy Gyuri... O Hogy került végül is hiva­tásos színházhoz? — Érdekes módon ennek van szabolcsi vonatkozása is. Barátom, Török László, aki egy kisvárdai színjátszócsoport tagja volt, mutatott egy hirde­tést, amelyben az Állami Déry­né Színház a Rómeó és Júliá­ba kisebb szerepekre tehetsé­ges fiatalokat keresett. Nehe­zen ugyan, de beleegyeztem, hogy elmenjünk a meghallga­tásra. Bekopogtattunk Makay Margitkához, és szépen meg­kértük, hogy „állítsa be” ne­künk a jelenetet, Karinthy Énekóráját. A meghallgatás si­került. Huszonöt közül né­gyünket vettek fel, Baranyi Lacit, Gyulai Károlyt, Török Lacit és engem. OMi volt az első szerepe? — Baltazár, Rómeó legénye. Rómeót Árva János játszotta... Aztán úgy hozta a sors, hogy a Benvóliót játszó kolléga meg­betegedett, és én Rómeó barát­jává avanzsáltam. Három évig voltam a Déryné — azaz a Fa­luszínház — tagja. Egyszer Debrecen mellett játszottuk a Makrancos hölgyet, amikor Szendrő József— a Csokonay Színház akkori igazgatója — megnézte az előadást, és üzent, hogy keressem fel. Leszer­ződtetett. így lettem a Cso­konay tagja Hofi Gézával egyetemben, akit a porcelán- gyárból vitt be a színházba. Nagyon kevés volt a fizetés, ugyanakkor rengeteget ját­szottam. Fárasztó, gyönyörű négy évet töltöttem Debrecen­ben. OMi a története a Budapest­re szerződésének? — A színészethez, a sikeres­séghez nagyon sok szerencse is kell. Azt hiszem, nem túlzók, ha azt mondom, hogy kilenc­ven százalék szerencse és csak tíz százalék tehetség... Történt ugyanis, hogy Fodor Imre, a budapesti József Attila Szín­ház igazgatója eljött Debre­cenbe megnézni Tóth Juditot. Szerencsémre vele volt Kazán Pista, a színház főrendezője is... Előadás után az asztaluk­hoz hívtak. így szerződtem Pestre... O Nem volt ennek valami egyéb előzménye is? —- Valami azért volt. Ezt is a szerencsémnek köszönhetem... —Nem gondolja, művész úr, hogy azért egy kissé túl sokat tulajdonít a „szerencsének”? Ahogy a labdarúgás nyelvén mondani szokták, a jó kapus­nak van szerencséje... — Eigen... talán... Szóval Gertler Viktor éppen akkor ké­szült forgatni az Aranyembert, és valami elegáns, jó kiállású fiatal színészt keresett Kacsuka kapitány szerepére. — Nem baj, ha ismeretlen — mondta az egyik debreceni rendezőnek, akivel éppen összefutott. En­gem ajánlott. Kaptam egy le­velet, hogy menjek be a Film­gyárba ekkor és ekkor, ebbe és ebbe a szobába. Beléptem. Nagy nyüzsgés, füst, zűrzavar. Én meg csak álltam vagy öt percig, a kutya sem szólt hoz­zám. Majd az egyiknek szemet szúrtam, és megkérdezte, hogy mit akarok. Mondom neki, ki vagyok. Csend lett a szobában, leültettek, átszaladtak Gertié­iért. A rendező kisvártatva megérkezett. Komolyan mon­dom, úgy megnézett, mint a vá­sárban a lovakat szokás... — Jó. Te játszod Kacsukát — közöl­te nemes egyszerűséggel. Kér­dem, hogy próbafelvétel? Csak legyintett, és kiment a szobá­ból. ü Hány filmben szerepelt összesen? — A tévéfilmekkel együtt körübelül ötven filmben volt jelentős szerepem. Kisebb film­szerepeim számát még csak hozzávetőlegesen sem tudnám megmondani. Q Ha ma kinyitjuk a tévét, már nem így van, de tizenva- lahány éve mást sem lehetett hallani, mint, hogy: „magyar hangja Bárány Frigyes”... — Rengeteget szinkronizál­tam. Nagyon szerettem ezt a „műfajt”. — Ma már másként érez? — Szó sincs róla. Messze van. Amíg még vállaltam, összegyűjtöttek 80—85 te­kercset nekem — de még így sem éri meg. Rettenetesen fá­rasztó. Annak azonban nagyon megörültem, amikor meghal­lottam, hogy Debrecenben be akarnak rendezni egy szink­ronstúdiót. Oda könnyen átsza­ladhatnék. Fogalmam sincs róla, hogy megcsinálták-e. Mindenesetre én nem tudok róla... ü Térjünk vissza talán a színház világába. — A József Attila Színház­ban Almási Éva partnereként debütáltam az Ezerkettedik éj­szaka című //e/íay-darabban. Nagyon szerettem együtt ját­szani Bodrogival, Káló Flóri­val... Aztán eltelt hét év, és én egyre kevésbé éreztem magam jól. Nem kaptam feladatokat. Később rájöttem, hogy nem ez az igazi kitolás, hanem ha min­den darabba beraknak fikarc­nyi szerepekre, mert akkor sem filmezni, sem szinkronizálni nem marad időm. Mindeneset­re tudták, hogy kell az ilyes­mit „felvezetni”: kaptam egy kitüntetést, és ugyanakkor egy rettenetes szovjet darabban valami szörnyű szerepet osz­tottak rám. Életemben akkor történt, hogy visszaadtam egy feladatot, mondván: én ezt nem tudom megoldani. Az volt a válasz, hogy ezt csak abban az esetben tudja az igazgató „akceptálni”, ha a követke­ző évadra felmondok. Tisz­ta szívemből megörültem és megkönnyebbültem, rögvest meg is kérdeztem, hogy hol kell aláírni? Utána lementem a büfébe, és elmondtam, hogyan döntöttem. El sem akarták hinni... O Hová szerződött ezek után ? — Egy évig voltam Győr­ben. A néma levente címsze­repét játszottam, majd Szol­nok következett két évig. A Szigligeti Színháztól szer­ződtem azután a Pécsi Nemze­tihez. Mindig addig maradtam valahol, amíg jól éreztem ma­gam. O Ez a tizenötödik éve a nyíregyházi Mó­ricz Zsigmond Színháznál... Ami­kor hozzánk szer­ződött, mi volt az elképzelése, hány évig marad?-— Két-három évre számítottam. Az eszem ágában sem' volt, hogy végleg itt telep­szem le... Bozó­ky Pista „megpat­tant”, én marad­tam... ü Minek kö­szönhetjük ezt? — Inkább ki­nek... Akkoriban már válófélben voltam... és na­gyon jó kapcsola­tom alakult ki a mostani felesé­gemmel, ami, hála az Istennek, még mind a mai napig töretlenül tart. Egyetlen pillana­tig sem bántam meg, és nem is bá­nom ma sem, hogy így döntöt­tem. O Tudna pon­tos dátumot mondani, művész úr, hogy mikortól tartja ma­gát letelepedett nyíregyhá­zinak? — Nem is tudom. Valahogy szép lassan úgy „átcsúszott” az egész... Mindenesetre az eskü­vőnk napja sarkalatos dátum volt. Elmúlt tíz éve. Tényleg... már tíz éve... U Részt vesz a város életé­ben „civil” emberként is? — Természetesen. Itt élek, itt közlekedem, itt vásárolok nap mint nap, bosszankodom a többi emberrel, ha valami bánt, ugyanúgy örülök, ha va­lami széppel gazdagodik a vá­ros. Korábban sokkal többet jártunk különböző rendezvé­nyekre, programokra, komoly­zenei hangversenyekre, képző- művészeti kiállításokra. Büsz­ke vagyok arra, hogy néhány személyes barátot is magamé­nak mondhatok az itt megis­mert emberek közül — és nem­csak a városban, hanem a me­gyében is —, például Béla bá­csit Rápolton. Hála Istennek, elég szépen tartjuk a szűkebb családi kapcsolatokat, vasárna­ponként — ha csak lehet — meglátogatjuk a felesegem szüleit. O Szereti ezt a várost? — Ez érdekes dolog! Annak ellenére, hogy tősgyökeres pesti vagyok, ma már kimon­dottan utálok odajárni. Az egy kész őrültek háza... az a tömeg, az a rengeteg autó. Ki nem áll­hatom. Nyíregyházán viszont itthon érzem magam. Vettünk egy — nekünk nagyon helyes — kis lakást egy társasházban, gyönyörű kerttel. Mindketten boldogok vagyunk, ha otthon lehetünk. O Nyilván Budapesten is vannak hozzátartozói. Hány­szor tudja meglátogatni őket? — Igen, a lányom, a vejem, és van három csodálatos uno­kám. A legidősebb négy-, a középső három-, a legkisebb pedig másfél éves. Egyik ara­nyosabb, mint a másik! Az évad közben, sajnos, keveset látha­tom őket. Csak pár napra tudok Pestre menni. Nyáron viszont több időm van. Az idén a leg­nagyobb unokám két hétig itt nyaralt nálunk. OHogyan érzékeli a színház jelenlegi helyzetét? — Furcsa módon azt tapasz­talom, hogy ahogyan romlanak az anyagi feltételek, úgy javul maga a színház! Persze ez Ve­rebes Pistának is köszönhető, aki nem engedi meg az olcsó és ripacs eszközöket... O Most, így visszatekintve, melyek a legkedvesebb szerep­emlékei? — Mindegyik Nyíregyházá­hoz köt. Az Úri muri, a Rezeda Kázmér szép élete, a Nem fé­lünk a farkastól és Az atyai ház. O Kik voltak azok a ren­dezők, akikkel a legjobban sze­retett dolgozni? —Talán nem is túlzás, ha azt mondom, hogy minden magyar rendezővel dolgoztam. Külön­ben a válasz egyértelműen Ka­pás Dezső. Az ő hozzáértése, csendes, nyugodt modora, az emberekkel való bánni tudása, és nem utolsósorban tehetsége mondatja ezt velem. Q Mit láthatunk öntől az idén ? — Szeptember 30-án lesz a Hyppolit, a lakáj bemutatója, amelyben a címszerepet ját­szom... majd a Szent Johanná­ban Cochont. O Kettős jubileumot ünnepel az idén, tizenöt éves tagságát és hatvanötödik születésnap­ját. Meg tudná fogalmazni, mit is jelent ez önnek? — Semmit... A világon sem­mit. Mindent ugyanúgy érzek, mint huszonöt éves korom­ban... aztán hogy meddig, az már nem tőlem függ... U Mondana valamit jö­vőbeli terveiről? — Terveimről? — mosolyo- dik el. — Nincsenek különö­sebb terveim. Lassan letelik Verebes Pista három éve. Ki tudja, marad-e? Ha pedig új igazgató jön, ki tudja, kellek-e neki vagy nem? Ha nem, akkor otthon maradok, és metszege- tem a bokraimat, ápolom a gyepet. De azért nagyon remé­lem, kellek... LJ Művész úr, köszönöm az interjút. Nagyon sok sikert kí­vánok! Kérjük, maradjon még sokáig közöttünk! Palotai István

Next

/
Oldalképek
Tartalom