Új Kelet, 1995. szeptember (2. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-01 / 205. szám

10060 II 4499 Móricz Zsigmond Könyvtá 60449-9 Ára: 24 Ft SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NAPILAP II. évfolyam, 205. szám — 1995. szeptember L, péntek HAZAI G. W. Hop kins on- találkozó Keleti György honvédelmi miniszter csütörtökön hiva­talában fogadta G. W. Hop- kinson brit védelmi helyet­tes államtitkárt — közölte az MTI-vel a honvédelmi tárca sajtóirodája. A tájékoztatás szerint a találkozón véle­ményt cseréltek a NATO-val való együttműködésünkről, a Partnerség a Békéért prog­ramban való részvételről, valamint a magyar—brit ka­tonai kapcsolatok fejleszté­sének lehetőségeiről. A kormány / / //i üléséről A kormány csütörtöki ülé­sén állást foglalt a március­ban megkezdett stabilizáci­ós program határozott foly­tatása mellett. A program első eredményei ugyanis je­lentkeznek, csökken a folyó fizetési mérleg, a költségve­tési mérleg havi hiányának nagysága és mérséklődőben van az infláció. Minderről Bokros Lajos pénzügymi­niszter számolt be a kabinet ülését követő sajtótájékozta­tón. Elmondta: a kormány elfogadta a Pénzügyminisz­térium javaslatát a jövő évi költségvetésre. Eszerint az államháztartás összevont hi­ánya 258 milliárd forint lesz, ami a GDP 3,9 százalékát jelenti. Vállalkozói hírlapkézbesítés A Magyar Posta Rt. felké­szült a vállalkozói hírlap­kézbesítés szeptember 1-jei bevezetésére — közölte KcA zák László, a Magyar Posta Hírlapüzletági Igazgatósá­gának igazgatója csütörtö­kön az MTI munkatársával. Ezzel részben a hírlapter­jesztés színvonalát kívánják növelni, részben a postának a lapok terjesztéséből adó­dó veszteségét csökkenteni. Kozák László elmondta: hétfőtől már a vállalkozók rendelkezésére áll a jelent­kezési lap a posta XIII., Le­hel utcai kirendeltségén. A fővárosban 800-ról 600-ra zsugorították a kézbesítői körzetek számát. így a jö­vőben nagyobb terület, több előfizető ellátása jut egy-egy körzetre. Kirabolták az orosi takarékszövetkezetet Bank, posta, takarékszövet­kezet? Egyre megy. Mármint a kirablásukat illetően. Nyír­egyházán egy hónapon belül mind a háromféle pénzintézet esvséaét „meslátoaatták” a rohant az épületből. A mene­külésük meg volt szervezve, mert kint egy Wartburg sze­mélygépkocsi várt rájuk, a vo­lánnál egy harmadik társuk ült. A gondjuk már ekkor kez­rablók. Tegnap délután két óra körül ezúttal az orosi takarék­szövetkezetet rohanta le és ra­bolta ki három álarcos férfi. A rablók ezúttal nem voltak sze­rencsések, mert pillanatokon belül elkapták őket. A két női dolgozó éppen zá­ráshoz készült, amikor két ál­arcos ember, kezükben fegy­vernek látszó tárggyal beron­tott a kirendeltségbe. Felszólí­tották őket, hogy semmi fél­reérthető mozdulatot ne te­gyenek, mert lelövik őket. A két dolgozó így nem tehetett semmit. A két bandita megfo­gott egy' lemezkazettát, és ki­dődött. Ahogy kirohantak az épületből, éppen ott közleke­dett egy Lada személygépko­csi. melvjj j. ketten ültek és észrevették, hogy rablás tör­tént. A rablók őket is megfe­nyegették, hogy ne merjenek utánuk menni, mert lelövik őket. Ezt követően beültek a Wartburgba, és Nyírpazony irányába elhúztak. Természe­tesen a Lada üldözőbe vette őket. Az üldözés és menekü­lés miatt nagy sebességgel haj­tottak. Alig hagyták el a rab­lás helyszínét 300 méterrel, amikor észrevették, hogy szemben velük egy rendőrségi kocsi jön. A gyorshajtástól és a rendőrségi kocsi látványától pánikba eshettek, mert az út- széli villanyoszlopnak ütköz­tek. Két bandita a kocsiban marad, mert megsérült, míg a harmadik személy megpróbált eliszkolni a helyszínről, de közben a rekordgyorsasággal odaérkező rendőrök fülön csíp­ték őt is. Dr. Kovács Sándortól, a megyei főkapitányság bűnügyi osztályvezetőjétől annyit meg­tudtunk, hogy a három rabló — T. András (20), M. Tibor (19), és K. Sándor (17) — nyír- pazonyi fiatalemberek. Az el­vitt pénz körülbelül 700 ezer forint lehetett. A három fiatal­ember közül T. András sorka­tonai szolgálatát tölti. A pénz­szerzést tervezték, mert előbb a sóstóhegyi Úttörő utcai pos­tát nézték ki maguknak, de ott nem volt „tiszta a levegő”, a közelben kerítést csináltak. Ek­kor döntöttek úgy, hogy átjön­nek Orosra. A felkészültségüket bizonyítja még az is, hogy a Wartburgon elöl és hátul más rendszám volt elhelyezve. Sőt, elöl egymáson két rendszám is volt. Úgy gondolták, hogy a felsőt menekülés után eltávolít­ják. Mint kiderült, a fegyver ri­asztópisztoly volt. Az ügyben a vizsgálat tart. Drogmegelőző program A hajdani társadalmi tra­díciók szabályozta kábító­szer-fogyasztás mára vészes tömegméreteket öltött. Egy — 15—17 éves tinédzserek között végzett — megyei fel­mérés szerint az 1165 tesztelt diák 12 százaléka közvetlenül tapasztalta meg a legális dro­gokat, például az alkoholt, a nikotint vagy a koffeint, és 13 százalékuk az illegális drogo­kat, mint például a hasist, az ópiumot vagy az LSD-t. Ve­szélyeztetettek, gyors, haté­kony segítségre szorulnak a diákok. Életvezetési ismeretek és készségek címmel szervezett bemutató munkamegbeszélést csütörtökön a nyíregyházi ön- kormányzat szociális irodája és a megyei ÁNTSZ a városi Ze­neiskola hangversenytermében. A félnapos szakprogramot Csabai Lászlóné, Nyíregyháza polgármester asszonya nyitot­ta meg. Köszönetét fejezte ki minden, e program létrejöttét segítő intézménynek, s nyoma­tékosan rámutatott, hogy a kábítószer-megelőzésben csak együttesen a szülők, a tanárok, a gyerekek és a közvélemény összefogásával lehet dolgozni, mert a probléma, nagyságánál és súlyánál fogva, hamarosan kezelhetetlenné válhat. A program létjogosultságá­ról és szükségességéről Guba­csi Józsefre tréner-tanár beve­zetőjében elmondta, hogy Ma­gyarország és megyénk la­kosai is gyakrabban nyúlnak drogokhoz, mintegy menekü­lésképpen az egyre nehezedő gazdasági és családi problé­mák miatt. Mindenki közül ta­lán a gyerekek, a fiatalok a leg­veszélyeztetettebbek, mert a még kialakulatlan, fejlődésben lévő személyiségük kevésbé ellenálló a romboló, destruk­tív hatásokkal szemben. A Csendes Éva szakértő ál­tal összeállított, Életvezetési ismeretek és készségek nevű személyiségfejlesztő program az ő részükre készült olyan for­mában, hogy az iskolai okta­tás-nevelés minden szintjére könnyűszerrel beépíthető. Szabó Zoltán, a megyei rendőrkapitányság ifjúságvé­delmi csoportjának hadnagya utalt arra, hogy Szabolcs me­gye túlságosan is „jó helyen” fekszik, ugyanis itt, a három- határ-szegletben áramlik be az illegális drogok többsége az országba. A több mint 2,5 mil­lió magyar fiatalból közel 150 ezer találkozott már kábítósze-* rekkel, s e megdöbbentő szám harmadát — a statisztikák sze­rint — megyei és megyekör­nyéki adatok teszik ki. Elhagyhatja az intenzív osztályt a vonatdobálás tizenhét éves áldozata Dr. Pénzes István professzor közlése szerint Katona Szilvia állapota olyan sokat javult, hogy haza is mehet­ne, de óvatosságból a következő napokban az idegsebé­szeten folytatják a kezelését. MA Az Új Kelet Vásáros- naményban (4-5. oldal) Szezonzaras Az idén tizenhét fuldok­lót mentettek ki a vízimen­tők a Tiszából Gergelyi- ugomyánál. A vöröskereszt mentőszolgálata június kö­zepétől augusztus végéig 21 önkéntessel teljesítette fel­adatát. A működési költsé­gek meghaladták a 400 ezer forintot, amit a Vöröske­reszt megyei szervezete fi­zetett. Ezen túl több önkor­mányzat és magánszemély adományokkal járult hozzá a vízimentők működéséhez. (Interjú a holnapi számunkban) • t Összefogtak a társaságok A PHARE Településköz­ti Együttműködési Progam I keretében az Első Nyírségi- 3 és a Szatmári Fejlesztési I Társaság — külön-külön — I komoly mértékű vissza nem f térítendő támogatást nyert. | amelyet bioolajüzemek épí-1 tésére szántak. A két tele- j pirlés szövetsége júliustól: keresi a lehetőséget a közös í kölcsönös érdekeken alapú- f ló együttműködéshez, I amely nagyobb esély nyújt j újabb pénzügyi támogatá-; sok elnyeréséhez. Tegnap este döntött az j, Első Nyírségi Fejlesztési ; Társaság közgyűlése, hogy I az olajüzem beruházására a \ szatmári településszövetség | vonzáskörzetében. Pores- j almán egy üresen álló ingat-1 lant hasznosítanak. A közös { üzemben évente 6 ezer ton- \ na napraforgót dolgoznak fel, és a Tiszabercel és; Csenger közötti térségben :. fogják össze a termelőket. A II. világháború kitörésének évfordulóján NEM! Tisztában vagyunk szava­ink súlyával. Tudjuk, hogy jajkiáltásaink, tiltakozásunk hangjai el sem jutnak azok­hoz, akikhez el kellene jut­niuk, így nem oldhatunk meg semmit. Hallgatni mégsem tudunk! Nem is akarunk, mert tehe­tetlenségünk, eleve hamvá­ba holt követeléseink tudata nem jogosít fel bennünket a cinkosok némaságára. Nem törünk lándzsát sen­ki felett. Nem politizálunk. A világpolitika mozgatóru­góiról is csak sejtéseink van­nak. Lehet, hogy ezek is helytelenek. Lényegtelen. Egyet azonban biztosan tu­dunk. A világot SENKINEK NINCS JOGA lángokba borí­tani! Az pedig, aki ilyen kö­vetkezményeket könnyen elő­idéző csóvákat hajigái, a világ ELSŐ SZÁMÚ KÖZELLEN­SÉGE! Nem célzunk senkire, egyet­len népre, szövetségre sem. Nem kárhoztatunk senkit és semmit, lett légyen az kicsiny nép vagy nagyhatalom. Nem kérdőjelezzük meg tetteik he­lyességét. Senki igazát nem keressük. Ebben a helyzetben már nincs is ilyen. Azt azonban kijelentjük, hogy azokat a népeket, ame­lyek egyetlen megoldást is­mernek konfliktusaikra — a háborút —, el kell választani egymástól, ahogy a szülők te­szik a civakodó, tetteik követ­kezményei súlyát nem ismerő és éretlen gyerekekkel. Ezek a népek ugyanis éretlenek a huszadik századra. A nagyhatalmak igenis szülői felelősségei tartoznak a világnak. Elvégre felnőt­tek. Erejük, érettségük köte­lezi őket. Érzelmeiket, szö­vetségi beidegződéseiket fél­re kell most tenniük, és PÁR­TATLANUL kell cseleked­niük. Ezt várjuk tőlük. Elvár­juk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom