Új Kelet, 1995. július (2. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-20 / 168. szám

\ 6 1995. július 20., csütörtök Nyírbátor UJ KELET NYÍRBÁTOR ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ ÚJRA „SZÓL A KAKUKK” NYÍRBÁTORBAN Üzleti reklámfogás, nosztal­gia, vagy talán az értékmentés miatt ismét a nyírbátori ÁFÉSZ üzemelteti a Kakukk éttermet. Mint ismert, ezelőtt tíz év­vel az étterem magas színvo­nalú gasztro­nómiai tevé­kenységéért Fiprega Véd­nöki táblát ka­pott és több­ször elnyerte a Kulturált Szö­vetkezeti Ven­déglátóegység címet. A Ma­gyar Szaká­csok és Cukrá­szok Szövet­sége védnöki táblája hatal­mas szakmai elismerés. Az akkor elért színvonalat az étterem igyekezett évről évre megtarta­ni. Aztán a vendéglátás mély­pontra került- A nyírbátoriak is ' bérbe adták a Kakukk éttermet. — Azóta is megbántuk. Két év alatt két vállalkozó üzemeltette, sajnos nem megfelelő színvona­lon — gondol vissza Rácz Mi­hály, a szövetkezet elnöke, aki­nek nagy érdemei vannak abban, .hogy a Védnöki táblával 1985- i,íbén a megye légrepfézentánsaffb vendéglátóegysége lett a Ka­bérbe adjuk a 120 fős éttermün­ket és az 50 fős különtermünket. Konyhánk hő választékot kí­nál: megtalálhatók a tájjellegű ételek, specialitások, mint példá­ul a nyírségi gombócleves, a sza­bolcsi almás palacsinta, de a távolkeleti ízek kedvelői is meg­találják kedvenc ételeiket. Külön­legesség az indiai serpenyős szár­nyas. A tengeri halételeken kívül rántott békacombot is kínál a konyhafőnök. Előjegyzés a 42/ 381-050-es telefonon vagy sze­mélyesen: Nyírbátor, Szabadság tér 25. szám alatt. TÉRJEN BE LJJR/f Á VÉDNÖKI TÁBLÁS ÉTTERMÜNKBE! Tovább nem láttuk a garanciát a színvonal megtartására, ezért a szövetkezet visszavette az egysé­get. Teljesen lelakott állapotban volt. Mintegy hatmillió forint rá­fordítással teljésen felújítottuk a belső teret, és új berendezést is kapott az étterem. így május 1 -jétől újra a védnöki táblának megfelelő színvonalon üzemeltetjük a köz­kedvelt Kakukkot. A hosszú távú, magas szintű működésre garancia ; a. fiatal és jól képzett, 15 fős szak­gárda. Vállaljuk', családi és csoportos rendezvények, állófogadások szín- í vonalas-lebonyolítását (üzleti part­nereit külön teremben fogadhatja). Családi és egyéb rendezvényekre Bátorcoop Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSAINKAT! A Bátorcoop Szövetkezetét is a kilencvenes évek változásainak a szele hozta létre. Elődje az Újba­rázda Termelőszövetkezet volt. A mostani Bátorcoop szövetkezet mintegy 350 milliós vagyonnal rendelkezik, és ezer tagot számlál. Holding típusú vagyonkezelő szö­vetkezetnek is lehet tekinteni, mert a vagyonát az általa létrehozott kft.-ben működteti — kezdte a szövetkezet bemutatását dr. Petis Mihály, a szövetkezet elnöke. — Milyen kft.-két működtetnek ? — Főleg olyanokat, melyek nem csak mezőgazdasággal fog­lalkoznak, és a bérelt vagyontár­gyaikon kívül saját tulajdonú esz­közeikkel is végeznek termelést. Ilyen kft. például a Bátor Trade, az Erdészet, az Agronyír, a Szár­nyaskombi és a Bátor-Transz Kft. — Akkor most nézzük részlete­sen a tevékenységüket... — A Bátorcoop szövetkezet tagsága ötéves időszakot adott arra. hogy az üzletrésszel rendel­kező tulajdonosok a legjobb fel­tételek mellett tudják értékesíteni eszközeiket. A szövetkezet nagy telepekkel rendelkezik, amit nem lehet privatizálni a kisüzletrész-tu- lajdonosok között. Ezért a tagság úgy döntött, hogy szövetkezet ve­zetését bízza meg azok értékesí­tésével, és a hasznot készpénz for­májában osztják szét. Ennek alap­ján hároméves visszavásárlási üte­met dolgoztunk ki. Jelenleg ott tar­tunk, hogy megnőtt az üzletrész­felajánlók száma. A múlt évben 200. míg napjainkig 400 fő aján­lotta fel üzletrészét megvételre. De akik 1997-ig kivárnak, azok sem járnak rosszabbul. — Mi van akkor, ha valaki nem kívánja eladni az üzletrészét? — Azok a Bátor Trade, az Agro­nyír vagy a Számyaskombi Kft.-ben névértékben tulajdonrészesek lehet­nek. így a vagyonuk tovább műkö­dik. A megyében, de még az ország­ban is ritka, sőt, a térségben egye­dülálló, hogy az üzletrész biztonsá­ga és reálértéke garantálva van. A részletekről bármikor tájékoztatást adunk az érintetteknek. A Bátor Trade Kft. mintegy 1500 hektár területen gazdálkodik, és egy 600 férőhelyes szakosított szarvas­marhatelepet üzemeltet. A tejterme­lés eléri a hétezer literes átlagot, ami egy hatalmas genetikai fejlesztés eredménye. Emellett ipari tevékeny­séggel és szolgáltatással is foglalko­zik a kft. Fel js ajánljuk a szabad kapacitásunkat, mint például mély­építés, útépítés, gázépítés és csator­názás. A beruházók ilyen igénnyel keressék Márku György ipari ága­zat-vezetőt. A kft. másik fontos szol­gáltatása az autójavítás, a szervize­lés, a mosás, a diagnosztizálás és a zárt technológiás műszaki vizsgáz­tatás. De zöldkártyát is kiadunk. El­mondhatjuk, hogy a térségben az egyik legnagyobb autójavító cent­rum vagyunk. Szervizünkben válo­gatás nélkül fogadunk mindenféle személy- és teherautót, valamint munkagépeket is. Újdonság, hogy rövidesen indul a nyugati gépjármű­vek zárt technológiás vizsgáztatása is. Erről a szolgáltatásról Bákonyi József szervizvezető ad bővebb fel­világosítást. Erdészet: ez az ipari ágazat mű­ködtet egy fűrészüzemet, mely a volt gazdálkodási területünkön lévő er­dészeti alapanyagot dolgozza fel. Készítenek ládaelemeket, raklapo­kat, és az építőiparhoz szükséges anyagokat. Az erdészeti tevékeny­ség is átalakulóban v.an. A földterületek magántulajdonban vannak, így az ágazat üzemeltetése a tulajdonosok döntése szerint törté­nik. A kapcsolatunk ennek ellenére jó, és ragaszkodnak hozzánk. Ezért azt tervezzük, hogy a meglévő erdőterületek többségét egy kézben tartva vesszük használatba. A meg­termelt nyereséget—ami jelentős— visszaosztjuk a tulajdonosok között. A részletekkel kapcsolatosan keres­sék Borusz Lajos erdészt. Bátor-Trans Kft.: fő profilja a nemzetközi fuvarozás és spedíciós tevékenység. A fuvarozást 42, húsz tonnán felüli kamionszerel­vény végzi. A Bátor-Trans név ma már biztonságot és garanciát jelent a fuvaroztatóknak. A kocsipark a szigorú nemzetközi előírásoknak is megfelel. Járműveink Európa valamennyi országába szállítanak. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a térség legnagyobb és legszervezet­tebb nemzetközi fuvarozója mi va­gyunk. Bárki, bármilyen jellegű termékének a szállítására vállalko­zunk. Árban is kedvezők vagyunk, mivel egy társcéggel egyszerre 80 kamiont tudunk dolgoztatni, így a fuvarozás biztonsága még jobban garantált. Természetesen belföldi szállításokat is vállalunk, 3 tonná­tól 24 tonnáig. Alvállalkozókat is tudunk foglalkoztatni, mert a tár­saság felé jelentkező fuvarigények gyakran meghaladják a kapacitá­sunkat. Ezért várjuk az alvállalko­zók jelentkezését, munka van bőven. A fuvarozással kapcsolatos információkért forduljanak Nagy György ügyvezetőhöz. KÉRESSENEK BENNÜNKET! Világszerte ismert cipők Nyírbátorból ;• RIíggert*w Az utóbbi években a nyírbátori cipőgyár is megélt néhány válto­zást. Először a Minőségi Cipő­gyárnak volt a vidéki gyáregysé­ge, és Auróra néven vált ismertté. Később megvette a pécsi bőrgyár, és Skorpió név alatt dolgozott, míg végül két évvel ezelőtt az olasz Ruggeri csoport vette meg a gyá­rat, és Ruggeri Hungária Cipő­gyár Kft. néven új céget alapított a régi gyárból. — Bemutatná az új tulajdonost? — kértük Balázs Péter kereskedel­mi igazgatót. — A Ruggeri csoport családi vál­lalkozás. Olaszországban két cipő- és egy talpgyárunk van. Külföldön Csehországban és Magyarországon, itt Nyírbátorban van egy-egy cipő­gyárunk. A negyvenéves cég női és férfi divatcipőket gyárt. A termelés mennyisége az összes gyárat számít va eléri a napi tízezer párat. A cég által gyártott cipők értékesítését Olaszország centralizálja, és a vilá­gon mindenhová eljutnak a termé­kek. Ma már nyugodtan mondhat­juk, hogy a Ruggeri-termékek világ­szerte ismertek. — Magyarországon miért potit u nyírbátori gyárat vette meg az olasz cég? — A cégnek nem volt ismeretlen a nyírbátori gyár, hiszen korábban már végeztetett itt különféle bér­munkákat. Mondhatnám, az ismert­ség döntötte el, hogy ezt vette meg, és nem másikat. A bérmunka válto­zatlanul folyik, és adja a termelés zömét. Olaszországból megérkezik az alapanyag, és az elkészült cipőt visszaszállítjuk oda, az anyaválla­latnak. Ruggeri csoport énékéskéMfilozófiáján? — Márkás árut termel és ad el. Itt, Magyarországon hat márkanevet je­gyeztetett be a cég, ami hatféle porté­kát takar, bizonyos mértékig minőségi és bizonyos mértékig árszintbeli kü­lönbségekkel. Ezek például maga a Ruggeri Barbara" Dossi, Vellutó, Brixton és a Ray Denver. Ha a cipőben benne van a márkanév, akkor annak a cipőnek mindig Ugyanolyannak kéjl lenni. Ott van az „R" betű. és az köte­lez. Az egész filozófia alapja a márka­név. Például, ha boka-cipő, akkor az Barbara Dossi. ha női komfort-cipő, az Vellutó. Tehát a márkanévhez már egy áruvilág is csatlakozik. A piacmegosz­tás pedig úgy szól, hogy Magyarorszá­gon és a kelet-európai országokban ez a gyár értékesít, míg nyugat felé az olasz ház végzi az eladást. — A termékek? *;« ,■, — Zömében női divatcipők. Az olasz gyárak közül az egyik ,trői, a másik csak férfi lábbeliket készít. Nyírbátorban a női- és féificipő-terme- lés párhuzamosan történik. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a minőséggel nin­csenek gondok. • — Szerkezetileg hogyan épül fel a gyár’’ n : — A termelésellenőrök olaszok, és olasz maga a főmérnök is. Viszont a művezetők és a munkások itteniek Amúgy az összlétszám 300 fő. és ebből 280 ember cipőt készít. A napi terme­lés eléri a kétezer párat. — Mik a távlati céljaik? — A gyár a magyarországi termé­szetes piacot minél jobban szeretné ki­szolgálni. mivel országunkban még kevésbé ismert ez a márka. Elégedet­tek lennénk.-ha évi százezer pár cipőt tudnánk értékesíteni. Ennek bevezeté­mivel eddig két szezont csináltunk || meg. és a harmadik előkészítése most folyik. Az értékesítés mennyi- j| ségében növekszik. Van olyan része j a stratégiánknak, hogy a keleti pia- tokból megszerezzünk egy darabot magunknak. Ez alatt a kelet-európai I országokat értem. Most ezen dolgo- zunk. Örömmel mondhatom: nem eredménytelenül. — A magyar cipőiparon helül hot ' helyezkedik el ez a gyár? — A magyar cipő-iparon belül a ( gyárunk jelentős helyet foglal el. Ez- zel az áruvilággal nagyon kevés ma­gyar termelő tud megjelenni a pia- I con. — Mégis, milyen vevőkörrel ren- I delkeznek Magyarországon? . — A vevőkör zömében körűibe- ! lül ötven kereskedőt jelent országos vi-szpnylatban. Feladat, hogy az or- I szág keleti területein az eladást meg kell szervezni. Külön ellátási szer- | vezet működik Budapesten. Hogy |j miért ott? Talán az ország nyugati jl felén lévő vevőket könnyebb elérni I Budapestről, mint Nyírbátorból. — Ha bárkinek megtetszik egy cipő, hogyan tudja megvásárolni? — A gyár kiskereskedelmi part­nerénél, de a gyár épületében is mű­ködik egy saját boltunk. Ide a nyit­va tartási időben bárki bejöhet, és ugyanazokat a női és férfi modelle­ket kapja meg, amiket máshol is te­rítünk. Mindig a szezonnak meg­felelőt, a szandáltól a csizmáig. Az j ára kedvező, hiszen termelői áron j adjuk. A divatosságot nézve a gyár jj nem mégy bele a szélsőségekbe, pró- | bál középen maradni. A divattartal­ma megvan, és marad a szolid pol- j gári ízlésnél. Nyírerdő Rt. Nyírbátori Erdészet A MI BIZONYÍTVÁNYUNK AZ ERDŐ A Nyírbélteki és a Tiborszállási Erdészet és Nyírbátori Fafeldolgozó üzem összevonásával 1981-ben megalakult egv 410 fős közösség. Nyírbátori Er­dészeti í zemigazgatóság néven. A működési terület 23 közigazgatási terü­letre terjedt ki, mintegy 10 400 hektáron. A termelés 73 ezer köbméternyi vastag fa volt. amiből 17-18 ezer köbmétert feldolgozott a nyírbátori fafel­dolgozó üzem. Főleg parkettát gyártottak — tekint vissza a inültraPopoWcs Mihály erdészeti igazgató, aki 31 éve dolgozik a Nyírségben. —A kilencvenes évek eleje milyen változásokat hozott? — Az erdőállomány értéke gya­korlatilag nem változott. A létszám- leépítésre is csak a kényszer vitt rá bennünket. Már csak azért is, mert az erdészet bankkölcsön nélkül üze­melt eredményesen. Aztán 1993-ban bekövetkezett egy változás: a fűrész­üzem április 1-jétől külön önelszá­moló egységként működik tovább. Megmaradt az erdészet a 10 400 hek­tár területével, szintén önálló egység­ként. A 410 fős dolgozói létszám egy részét a kényszer miatt vállalkozás­ba vittük át. — Erdészetük a nyírségi homo­kon terül el. Mekkora itt az erdősült­ség? — Működési területünkön — a Dél-Nyírségben — az erdősültség átlagosan harminc százalék. Úgy is mondhatnám, hogy majdnem kétsze­rese az országos átlagnak, de a nyír­ségi átlagnak a háromszorosa. Sőt, vannak olyan helyeink, mint példá­ul Terem. Bátorliget, Ömböly vagy Penészlek, ahol ezliz arány eléri a 37 százalékot is. — Általában ezek az erdők milyen összetételűek? — Községenként változik a fa­fajösszetétel. Például Ömböly— Bátorliget térségére a kocsányos tölgy jellemző. Nyírbéltek kör­nyékén 60-70 százalékban akácos és 8-10 százalékban erdei fenyves található. Az őshonos kocsányos tölgy az alacsonyabb, nedvesebb helyeken maradt meg, a maga­jellemző. A fenyő tájidegen fafaj. — Hogyan gazdálkodik az erdész? Történnek-e újabb telepítések? — Természetesen, hiszen az egyen­súlyt csak ültetéssel lehet fenntartani. A mi bizonyítványunk az erdő, amit minden község minden lakosa lát. Eve­ken belül fiatalos lesz az erdő. Az élőállományt kezeljük. A kezelés nagyságrendje 8-900 hektár évente, ahol tisztítást, gyérítést, egészségügyi termelést végzünk. — Mit jelent az, hogy egészségügyi termelés? — Ez egy külön kategória. A közel tízéves aszályos év az állományt nagy mértékben károsította. Volt olyan, hogy nagy hőségben a tölgyes hőgutát kapott. A fenyveseket meg egy gyö­kérrontó gomba támadta meg, emiatt a 60 éves vágásérettségi kort egyes te­rületeken előre kellett hozni 40-45 éves korra. Mert úgy elfertőződhet az állomány, hogy az élfatömeg 20-30 százalékát képes tönkretenni. Ezt ne­vezzük egészségügyi termelésnek, amikor kényszerből kell kivágni a már károsodott faegyedeket. — Hogyan gondolkodik egy erdé­szet? — A mi esetünkben ez 120 évvel ezelőtt kezdődött, amikor tölgyesün­ket az elődeink tisztességgel elültet­ték. Az eltelt 120 évnek a folytatása kötelességünk. Most is, őshonos tölgyből 120 évre előrenézve, negyed­évezredben gondolkodunk. Az erdész nem lehet kufár. Lehet, hogy valami­kor nagyobb szegénység volt, mint most. Ezt mire mondom? Az erdészet 500-550 éves is. Ennyi év alatt sok minden történt, és volt szegénység is. de a környezetében élő embere­ket a szegénység soha nem vitte arra, hogy ezt a — most már — kincset tűzre összevágja. Ha ezzel a szemlé­lettel élünk, akkor az unokáinknak ültetünk erdőt. így az őshonos fafa­jokat 20-23 százalékban megpróbál­juk visszatelepíteni. Sokan szidják az akácot, pedig 35-40 év alatt értéket ad — míg a tölgy 80-100 éves kor­ban —, így hamarabb megtérült fo­rintból bizosítjuk a tölgy felújítását. Az erdőfelújítás tisztességes és hosszú távú beruházás. Szempont az is, hogy fát is termel és nyersanya­got ad, de nem ez az elsődleges. A legfontosabb az erdő szűrő szerepé­nek a biztosítása, és ha már a Nyír­ségben vagyunk, akkor az ne legyen sivatag. — Mi a véleménye arról, hogy az utóbbi időben a privatizáció kapcsán durván elindultak a fakivágások? — A mostani gazdasági elégedet­lenségnek ára van. Hogy ez kapzsi­ság. szegénység, vagy egyesek nem tanulták meg az illemet? Nem tudom. De az utóbbi 20 év erdőtelepítésének tekintélyes része ráment a gyors ha­szonszerzésre. idő előtt levágták az erdők egy részét. A falu népe újra várhat 30-50 évig. hogy vágásérett állomány legyen. — Miben tudnak segíteni azok­nak. akik most telepítenek erdőt? — A magántulajdonosok erdősí­tésének a pályázat elkészítésében, a telepítés’ kivitelezésében segítséget nyújt erdészetünk. Ehhez megfelelő minőségű és fafajú szaporítóanyag­gal rendelkezünk, vagy azt garantált helyről beszerezzük. A szolgáltatá­sunkhoz tartozik még, hogy parket­tagyártáson kívül bútorléceket, bú­toralkatrészeket is gyártunk. Várjuk partnereinket, ha tudunk, segítünk...

Next

/
Oldalképek
Tartalom