Új Kelet, 1995. március (2. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HÍRLAP II. évfolyam, 51. szám Ára: 12,50 Ft 1995. március 1., szerda Országgyűlés Kedden kilenc órakor folytatta munkáját az Országgyűlés. A Ház elsőként a Duna egyoldalú eltere­lése miatt szükséges teendőkről szóló határozati javaslat részletes vitájának fogott neki. Ezután az úgynevezett privatizációs törvény kerül terítékre. Az ebédszünet után pedig esküt tettek az újonnan hi­vatalba lépő miniszterek. A délutá­ni határozathozatalok sorában a Ház ratifikálta a magyar-orosz alapszerződést. Szombaton összeül a Civil Parlament A Civil Parlament március 4-ei ülésén az előadó és a vitavezető Kósáné Kovács Magda munkaügyi miniszter lesz, aki a civil szerve­ződések szerepéről tart előadást. A társadalmi szervezetek képviselői az előadás után a társadalmi-gaz­dasági megállapodás meghiúsulá­sa után kialakult helyzetről tanács­koznak. A Civil Parlament ülése szombaton 10 órakor kezdődik a Villányi úti Konferenciaközpont­ban. Bokros és Suchman hivatali esküje Kedden délután letette a hivatali esküt a Hom-kormány újonnan hi­vatalba lépő két minisztere: Bok­ros Lajos, a pénzügyi tárca veze­tője és Suchman Tamás privatizá­ciós tárca nélküli miniszter. Magyar-szlovák párttárgyalások Először találkozott fennálása óta az MDF és a szlovákiai Magyar Polgári Párt legmagasabb szintű vezetése. Ezt emelte ki egybehang­zóan Szabó Iván ügyvezető elnök, MDF-frakcióvezető és A. Nagy László MPP-elnök a találkozót kö­vető keddi sajtótájékoztatón. A. Nagy László elmondta: pártja számára a mindenkori magyar kor­mány a partner, de jó kapcsolatra kívánnak törekedni a mindenkori ellenzékkel is. Szabó Iván azt hangsúlyozta, hogy az MDF a szlo­vákiai magyar pártok véleményét az alapszerződésről teljes mérték­ben elfogadja, s a parlamenti sza­vazáskor majd messzemenően fi­gyelembe veszi. Kamatemelés az ÁÉB-nél Átlagosan 3 százalékkal emel­kednek március 1-jétől az. Általá­nos Értékforgalmi Banknál (ÁÉB) a lekötött forintbetétek után járó kamatok, és magasabb kamatot fi­zetnek a banknál vezetett látra szó­ló számlák is. A pénzintézet hitel­kamatai változatlanok maradnak — közölte az MTI-vel kedden az ÁÉB. A kamatváltozás után a vál­lalatok látra szóló számláira ötmil­lió forintos összegig évi 4 száza­lék, öt- és húszmillió forint között 7 százalék, 20 millió forint felett 9 százalék kamat jár az ÁÉB-nél. A magánszemélyek látra szóló szám­láira félmillió forintig 7,25 száza­lékot, az elhelyezett összeg e fe­letti részére pedig 20 százalékot fizet a bank. Tanácskozás a Fehér Könyvről Befejeződtek a Magyarország­nak az Európai Unió belső piacá­hoz való kapcsolódásával össze­függő jogi és intézményi feltéte­lekkel foglalkozó tárgyalások a magyar kormány és az Európai Bi­zottság képviselői között. Április végére, de legkésőbb május elejé­re elkészül az úgynevezett Fehér Könyv végleges szövege. E köny­vet, mint ismert, az Európai Bizott­ság azzal a céllal állítja össze, hogy elősegítse a társult országok felké­szülését a csatlakozáshoz. Bevonni a civil szférákat ALBIZOTTSÁGOKAT ALAKÍTOTT A NYÍREGYHÁZI ÖNKORMÁNYZAT A Kulturális Kerekasztal, a Nem­zetközi Kapcsolatok Albizottsága és a Sport Albizottság megalakulásáról tartott sajtótájékoztatót tegnap kora délután Felbermann Endre alpolgár­mester. A tájékoztató célja az volt, hogy bemutassa, hogyan sikerült A HATÁRŐRSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Tájékoztatjuk az Ukrajnába utazni szándékozókat, hogy az uk-; rán fél szervezésében magyar-—j I ukrán közös .próbaterhelésre kerülj sor a Záhony—Csap közúti átke­lőhelyek közötti Tisza-hídon 1995. március 1-jén, magyar idő szerint 11.00 órától 16.00 óráig. A próba- terhelés lefolytatása a híd forgalom előli teljes lezárását igényli. A várható forgalomtorlódás csökkentése érdekében 1995. már­cius 1-jén 10.30 órától 16.30 óráig az alábbi határforgalmi változtatá­sok kerülnek bevezetésre: — A Záhony—Csap közúti , határátkelőhelyen ez idő alatt a ha- ; tárforgalom teljes mértékben szü- S netelni fog. — A nemzetközi személyforga- ■ lom (autóbuszok és a határátke- . lőhelyen vízumfelvételre kötele- | zettek kivételével) Beregsurány— i Asztély (Luzsanka) és Tiszabecs— Tiszaújlak (Vilok) átkelőhelyeken kerül átléptetésre. A teherforgalom és a nemzetkö­zi autóbuszforgalom, a „Z”-s gép­kocsik, valamint a határátkelőhe­lyeken vízumfelvételre kötelezet­tek Záhonyban, illetve Csapon kell hogy várakozzanak a forgalom új­raindításáig. A forgalom szüneteltetésének megkezdéséig mind az ukrán, mind a magyar fél megnöveli az útlevélkezelők létszámát, intenzí­vebbé teszi az átléptetést. Javasoljuk, hogy március 1-jén 5 Záhonyt lehetőleg ne válasszák a I határátlépés helyéül. mozgósítani és bevonni a munkába a civil szférát. — A Kulturális Kerekasztal tulaj­donképpen egy fórumlehetőség — kezdte mondókáját az alpolgármester. Igyekeztünk bevonni a munkába a város különböző művészeti ágainak Jelentősen csökkent a hazánkba ér­kező mérgezett nyerskávé mennyisé­ge. A kedvező változás — mint mondták — annak tudható be, hogy a nyerskávé-szállítmányokat tavaly ősz óta szigorúbb egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá. A kifogásolt minták kilenc kávéter­melő országból érkeztek, s szinte nem volt olyan kisebb vagy nagyobb ká­véforgalmazó cég, amely ne hozott volna be az említett időszakban Sajtótájékoztatót tartott az IBUSZ nyíregyházi kirendeltsége nemrég megnyitott új, Országzászló téri iro­dájában. A tájékoztatón elhangzott, hogy a tavalyi évben az árbevétel országosan huszonnégy százalékkal nőtt, közel 1,2 milliárd forintot köl­töttek el náluk a szervezetten utazni vágyók. A helyi iroda több mint ezer személyt juttatott el a világ sok tá­jára. a képviselőit és az intézményvezetőket is. Körlevelet küldtünk szét, hogy ja­vaslatokat tegyenek a kerekasztal tag­jaira, s végtelen örömünkre szolgált a nagy érdeklődés. Olyan sok jelöltre ér­kezett javaslat, hogy 15 főben maxi­málni kellett a létszámot. Azt hiszem, sikerült a kultúra minden területének jeles képviselőjét beválasztani. Az első találkozáson, tapogatózó megbeszélé­sen már túl vagyunk, sőt már javasla­tok is elhangzottak az elvégzendő fel­adatokra. Felvetődött a Nyírségi Ősz megrendezésének a témája is. Sokak véleménye szerint a jelenlegi rendez­vény nem elég színvonalas és tartal­mas, lebonyolítása feleslegesen hosz- szúra nyúlik. Sokkal érdekesebb és iz­galmasabb lenne, ha meggyorsítanánk a folyamatát, és jobban odafigyelnénk a programok összeállítására. A követ­kező megbeszélésre vagy ülésre meg­hívtuk a Nyírségi Ősz kuratóriumának tajait és a szervezőket is. A javasolt, de a kerekasztal tagjai sorából kimaradtakat pedig a Kultu­rális Civil Parlamentbe hívtuk meg, amely évente egyszer-kétszer fog összeülni. (Folytatás a 2. oldalon) ochratoxinnal szennyezett kávét. Azoknak a tételeknek — elkeverés, darálás és pörkölés utáni, hatósági ellenőrzés és felügyelet melletti — a forgalomba hozatalát, amelyek a 20 mikrogramm/kilogrammos határérté­ket nem haladják meg, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal idén március 31-éig engedélyezte. A pörkölés nyo­mán ugyanis a toxint okozó gomba megsemmisül, s a mérgező anyag egy része is lebomlik. Megjelentették külföldi utazási ka­talógusukat háromszázezer példány­ban, amelyből március 1-től lehet válogatni, a belföldi kiadvány — ki­csit később — a jövő hónap közepére készül el. A katalógusok több mint százhúszezer embernek kínálnak uta­zási lehetőségeket. Aki március 1. és 8. között fizeti ki választott útjának teljes árát, tíz százalék árengedményt kap az IBUSZ-tól. . A SZENNYEZETT KÁVÉRÓL Harapjon rá! Kitűnő zene, riportok, játékok, érdekességek. SEffírogyik á z.a 70,88 MHz 104,75 MHz-es kábelcsatorna ?? (42) 310-653 ÚJ IBUSZ-IRODA

Next

/
Oldalképek
Tartalom