Új Kelet, 1994. szeptember (1. évfolyam, 137-162. szám)

1994-09-01 / 137. szám

0 * LEMONDOTT AZ IGAZGATÓ KISVÁRDÁN Augusztus 29-én az önkormányzati ülésen drámai hangú beje­lentésben közölte a kisvárdai kórház orvos igazgatója, dr. Faze­kas Imre, hogy megválik igazgatói tisztétől. Napirend előtt kért felszólalási lehetőséget az egyébként önkormányzati képviselő­testületi tag igazgató. Egyik képviselőtársa kérte, hogy döntését in­dokolja, de erre nem került sor. Helyette bejelentette az igazgató úr, hogy az ellenzéki pártok (MDF, Független Kisgazdapárt, KDNP) közös polgármester-jelöltet indítanak az önkormányzati választá­sokon. Az önkormányzati képviselő-testület a lemondását el­fogadta. Ezt a szándékát augusztus 30-án (kedd) a kórház orvos igazgatói ülésén is bejelentette dr. Fazekas Imre. A részletekre szombati lapszámunkban visszatérünk. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HÍRLAP I. évfolyam, 135. szám Ara: 12,50 Ft 1994. szeptember 1., csütörtök MA AZ ÚJ KELET MÁTÉSZALKÁN Évnyitó ünnepségét tartotta a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium. Ez már visszavonhatatlan jele annak, hogy vége a nyárnak és minden jónak, amit a szünidő adhatott ÚJ KOLLÉGIUM Az új tanév kezdetekor, szeptember elsején mozgássérülteket fogadó kollégiu­mot avatnak a megyeszékhelyen. A START rehabilitációs vállalat szak­munkásképző intézetéhez kapcsolt épület 40 mozgásában korlátozott, egészségileg károsult diák ellátására lesz hivatott. A kollégiumban nincsenek küszöbök, a kor­látokkal, kapaszkodókkal felszerelt zu­hanyzók, teakonyhák mind a bentlakók kényelmét szolgálják majd. Állandó tanári és éjjel-nappalos orvosi ügyeletet tartanak az esetleges problémák elkerülése végett. A kollégium mellett átadnak egy új fogor­vosi, egy nőgyógyászati és egy fiziko­terápiás rendelőt is. Ezeket azonban a diákok mellett a vállalat dolgozói is igény­be vehetik majd. Kanyarodjunk vissza egy kicsit az iskolához. Bár a kol­légium felszereléseivel együtt 30 millióba került, létrehozására nagy szükség volt. Eftől a tanévtől kezdve így más városokból érkező tanulókat is fogadni tudnak a spe­ciális szakmunkásképzőben, ahol az oktatás három évfolyamon folyik. A szakmunkásvizsgát leté­ve a padokból nőiruha-készítők, bőrdíszművesek és műanyagipari szakmunkások kerülnek ki. Ha a feltételek mind biztosítva lesznek, talán még az idén beindul egy speciális tagozat. Kialakítottak egy számítógépes tantermet, ahol a felsővégtagi problémákkal küsz­ködő diákokat oktatják majd. Bár ők szakmai végzettséget nem kap­nak, adatrögzítőként vagy más, irodai számítógépes feldolgo­zóként képesek lesznek megállni a helyüket. A kollégium avatási ceremó­niáját — melyet színpadi rendez­vények előznek meg — Göncz Arpádné, a köztársasági elnök fe­lesége végzi majd. Valamennyi dolgozójának felmon­dott a Szabolcs Húsipari Vállalat nyír­egyházi gyárában a felszámolással megbízott Hextra Kft. szeptember 1 -jé- vel. A cégnél augusztus elején még kar­bantartás címén állt le a termelés, azon­ban az eddigi bérlő, a Mi-Ro-Ke-N Kft. már csak olyan feltételekkel folytatta volna tovább a termelést, amely veszte­séget okozott volna — tájékoztatott a felszámoló képviselője, dr. Helmeczy László ügyvéd. A több mint kétszáz ember felmon­dási papírján szerepel, hogy október 15-ig készenlétben tartják őket, akkor kapják meg fizetésüket és a végki­elégítést. Mától nyugdíjas a megyei rendőrség bűnügyi főkapitány-helyettese, dr. Va­sas Szilárd. Tegnap sajtótájékoztatón búcsúzott el az újságíróktól, s általuk a közvéleménytől. 44 éves. 1973-tól rendőr, nyomozóként kezdte, bűnügyi osztályvezető volt jó ideig, majd éve­ken át főkapitány-helyettes. Októbertől magánnyomozói irodát nyit Nyíregy­házán, amint erre az új rendőrségi törvény módot ad. A bejelentés meglepetés is meg nem is. Jó ideje keringtek a hírek arról, hogy dr. Hajzer László megyei főkapitány és bűnügyi helyettese között nem meg­felelő a viszony. Ennek okait ne firtas­suk, maga Vasas Szilárd sem volt haj­landó részletekkel szolgálni. Annyit elismert a záporozó újságírói kér­désekre, hogy nem mindenben volt megfelelő az összhang közöttük, akad­tak szakmai vitáik. Kijelentette: nem a nagy port felvert Olasz Rita-ügy ját­A húsipar gyáraira a felszámoló pályá­zatot hirdetett. Az első sikertelen volt. a másodikra egyetlen pályázó, az eddigi bérlő érdekkörébe tartozó R-Ko-N Kft. adott be pályázatot. Most folyik a pályázat értékelése, a nagy hitelezőknek lehetősé­gük van az elővásárlási jog érvényesíté­sére, valamint a bankokkal is egyeztetnek az eladás feltételeiről. (Értesüléseink sze­rint a valamikor több száz millióra értékelt gyár mára jóval kevesebbért kelt el.) Az R-Ko-N Kft. a megyében továbbra is megtartotta vezető helyét, sőt azzal, hogy a volt élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozókból alakult Határ-Szél Rt. részvényeinek 81 százalékát megszerezte, szotta a főszerepet döntésében. (Min­denesetre ezen a tájékoztatón kínos he­lyzetben volt a tapasztalt rendőrtiszt - valóságos „kihallgatásnak” vetették alá a sajtó munkatársai, s mint mondta, számára ismerős a helyzet, amikor többfelől zúdul­nak a kérdések a kihallgatottra - ám ed­dig ő az asztal túloldalán ült...) Szavaiból az tűnt ki: egy kissé belefá­radt a bűnügyi nyomozói munkába, s nem érzi már jól magát ezen a helyen. Váltani akar, mondta, valami újat keres, természe­tesen olyat, amiben a két évtizedes nyo­mozói tapasztalatait kamatoztathatja. Szó sincs arról, tette hozzá, hogy a jelenlegi őrző-védő, netán pénzbehajtó kis cégek­hez hasonló munkára adná a fejét a nevé­vel fémjelzett Pinkerton-iroda (ezt a sokak által ismert nevet választotta) -, csakis a törvény adta keretek között, amennyiben szükséges, a rendőrségi nyomozást segít­ve, az ügyfelek személyes kéréseit tel­jesítve kíván dolgozni. Egyelőre öt fős lesz így tucatnyi ABC-áruházat működtet a megye nagyobb városaiban. A társaság egyik tulajdonos ügyvezetője, Németh József elmondta, hogy a nyíregyházi húsüzemre adott pályázatuk kedvező elbírálásában reménykednek. Ameny- nyiben birtokon belülre kerülnek, azon­nal megindítják a termelést a fel­dolgozósorokon, míg a vágóhidat an­nak elavultsága miatt nem fogják működtetni. A kft. az elbocsátott hús­ipari dolgozókból a legjobb 150-200 embert újra alkalmazni fogja, az üzemet teljes kapacitással akarja mű­ködtetni, ami évi 5-600 tonna száraz­áru termelését jelenti. a csapata, munkatársai között volt rendőrök is vannak. Arra a kérdésre, hogy az anyagiak mennyiben játszottak közre korai visz- szavonulásában, kifejtette: nem ez mo­tiválta elsősorban, bár természetesen szeretné, ha anyagilag is megtalálná a számításait az új vállalkozásában. Amikor azt firtatták a sajtó képviselői, hogyan búcsúzott főnökétől, a fő­kapitánytól, megmutatta az értékes karórát, amit ajándékba kapott a „cégtől”... Hogy több ideje lesz-e új munkája során, az kétséges, bár az nyilvánvaló, hogy az egyik legnagyobb mértékben leterhelt rendőrségi területről lép ki. Annyi viszont bizonyos, hogy egyes kérdések továbbra is nyitottak a megyei rendőrség belső összhangjával kapcso­latban. Talán egyszer ezekre is választ kapunk... SPORT • Két év és vereség után a nagykallói vezetők felállították Eszényi Dénesi a kispadról • Szatke Zoltán és Vjacseszlav Szkunc győzelmet vár a Tiszavasvári— Nyíregyházi FC hétvégi NB Il-es megyei rangadó előtt • Körkép kézilabda-bajnokságok előtt • Edző nélkül a tanárképző női ko­sárcsapata • Új hírek az Atlétikai Ifjúsági Eu- rópa-bajnokságról NYOMOZÓIRODÁT NYIT A FŐKAPITÁNY-HELYETTES

Next

/
Oldalképek
Tartalom