Új Kelet, 1994. június (1. évfolyam, 59-84. szám)

1994-06-20 / 75. szám

UJ KELET III 11 MEGYÉNK ÉLETÉBŐL R 1994. június 20., hétfő 3 Mi lesz a nyíregyházi ingatlanokkal? REKORDCSŐD (Folytatás az 1. oldalról.) Kínál János Szerint a Rekord Rt. külföldi tulajdonosai nem ismerték kellően a magyar piaci viszonyokat, az új vezetésnek nem volt megfelelő szak­mai ismerete. Mivel neki az rt. 185 mil­lió forinttal tartozik, és az áruház folyamatosan veszteséget termel, au­gusztus 31-ével felmondta a bérleti szer­ződést. A hétfői csődegyezséggel kap­csolatosan Kínál űr elmondta, hogy mindenképpen ragaszkodik a felmon­dás betartásához, követeléseit fenntart­ja, de nem zárkózik el egy számára éssz­erű kompromisszumtól sem. „Beperelték az áruház volt tulajdono­sát” — hirdette a felcím a Magyar Hír­lapjúnius 9-i számában. Már itt szó esik a Rekord Rt. csődeljárásáról és Kínál János követeléseiről. A jelenlegi tulaj­donos, az amerikai RSK Acquisition Corp. véleménye szerint viszont a vesz­teség nagy része a Rekord Rt. és a Kínál János vezetése alatt álló cégek közötti kereskedelmi kapcsolatok, valamint a korábbi menedzsment megkérdőjelez­hető üzleti politikájának következ­ménye. A folyamatban lévő vizsgálat a társaság veszteségét növelő hiányos­ságokat tárt fel, ezért a Rekord rész­vényeseinek és a felügyelőbizottság ké­rése alapján az RSK Acquisition Corp. peres eljárást kezdeményezett Kínál János és az ügyben érintett társaságai ellen, amely keresetet várhatóan kiter­jeszti, és a Rekord Rt. és részvényesei valószínűleg perbe fogják a társaság ko­rábbi menedzsmentjét is. Bizonyára sokan tudják, hogy Kínál Jánosnak Nyíregyházán is szép szám­mal vannak ingatlanai, övé a Gösser söröző is. Néhány hónapja az Új Kelet három számában is foglalkoztunk a „Kínál-birodalommal”, főképp a sóstói ingatlanokkal. Törzsolvasóink emlékez­hetnek, hogy a nyomozás utolsó moz­zanata Felbermann Endre alpolgármes­ter interjúja volt, melyben elmondta, hogy Kínál János még előprivatizáció­ban, az AVÜ-től vásárolta meg a Sváj­ci-lakot, Krúdy Szállót, a víztornyot, kádfürdőt és a Szindbád sörözőt. Azt, hogy hogyan és mennyiért, nem sikerült bizonyossággal megtudnunk. Informá­cióink szerint a Krúdy Szállót két siker­telen meghirdetés után a harmadik árve­rezésen, a Szabolcs szállót az elsőn vásárolta meg Kínál úr. A vásárláshoz — információink szerint — a Postabank debreceni igazgatósága nyújtott nagy összegű kölcsönt. A bankigazgató ezt az információt nem erősítette meg. Hogy a parlagon, kihasználatlanul álló, nagy múltú ingatlanoknak mi lesz a sorsa? Azt talán még Kínál Tános sem tudja. (Vasas László) Kivitelezés közhasznunkkal Malomból idősek klubja Ütött-kopott régi emeletes épület új tető­vel. Szokatlan látvány. Az okára Lónya polgármestere, Sebestyén Bertalan adott magyarázatot. — Malom volt ez az épület 1958-ig, amely felett a kezelői jogot közigazgatási elődünk, a községi tanács gyakorolta. Az önkormányzati törvény adta lehetőséget kihasználva megszereztük a falunak a tu­lajdonjogot. Tavaly felújíttattuk a tető- szerkezetet, hogy ne romoljon tovább az állapota, és most értünk oda, hogy hasz­nosítani is tudjuk. —Mi kellett, kell ehhez? —Természetesen pénz, és jó szervezés. — Van mindkettőből? — A Népjóléti Minisztérium Válságke­zelő Irodája kétmillió forintot adott, ami kevés egy ekkora épület korszerűsítésé­hez, de segítünk magunkon, és ebben az évben befejezzük a tatarozást. Ehhez kell a jó együttműködés. — Kikre számítanak? — Kérjük majd a lakosság társadalmi munkáját is, de elsősorban közhasznú munkásokkal oldjuk meg, akik között van kőműves, festő is. —Milyen célra használják majd a hely­reállított egykori malmot? — Településünkön öt éve működik egy szállást adó idősek klubja, amit szeretnénk idősek otthonává alakítani, s a férőhelyek számát is bővíteni. Ugyanakkor tavaly vezettük be településünkre a gázt, de a mostani otthonban még folytonégő kály­hák vannak, amit korszerű fűtésre cseré­lünk. Előnyt jelent, hogy a már működő idősek klubja egybeépült a felújítandó malomépülettel, tehát költözni nem kell. —Számokkal kifejezhető ez a változás? — Jelenleg negyvenkilencen járnak az idősek klubjába, akik közül tizenegyen bentlakók. Az átalakítással lényegesen többen vehetik igénybe az állandó, tel­jeskörű ellátást. Erre van igény, mert olyan élete alkonyán járó lakója is van az otthonnak, aki Budapestről jött haza szülő­falujára bízva ellátását. (ABA) Fényes gömb fikázott a tejem felett A nagyvarsányi durranás Az utcára szaladtak az emberek ijedtük­ben június 4-én Nagyvarsányban. A döb­benetes nap eseményire így emlékeznek a rémület és a természeti jelenség kárval­lottjai, a szemtanúk. — Tíz méterre voltam a nagy trafótól, amikor egy vakító fényes suhanás süvített át a feszültségszabályozó szekrényén, és azt követően a levegőben több forgó vil­lanás sodródott — mondta még ma is riadt szemmel Mércse Károly. — Ez a jelenség csak két utcát érintett a faluban, de annál félelmetesebb volt — kapcsolódott a beszélgetésbe Vince Atti­la. — Apámmal egy lakásban lakunk, de külön szobában néztük a tévét, közben feleségem, Zsuzsa, készült, hogy megyünk Vásárosnaményba. Tizenegy óra után nem sokkal egy éles villanás szaladt át a szobán fülsiketítő sistergéssel és olyan csattanás- sal, hogy azt hittem leszakadt az ég. Mind­két tévé azonnal elhallgatott. Az utcára mentünk, de nem láttunk semmit, csak riadt, tanakodó embereket. Amikor lesze­reltem a tévé hátsó fedőlapját, akkor lát­tam, hogy a kondenzátorok szétnyíltak, mint a rózsa. Máig sem értem, hogy mi történt, mert szép napsütéses idő volt. — Aki nézi a Nulladik típusú találkozá­sokat, az tudja, hogy ez csak gömbvillám lehetett, mert sem felhő, sem dörgés nem volt, sem előtte, sem utána — folytatta a így égett szét a berendezés beszélgetést Nagy Ferencné. — A Titász már ki is adta az igazolást a káreset megál­lapításáról. — A boltba küldött anyu vásárolni — szepegte Sebestyén Zita. — Nagy fényes­ség szaladt át az üzleten, de a bennlévők- nek megijedni sem volt idejük. Utána kiszaladtak az utcára, hogy mi volt ez, de már nem láttak semmit. — Ami azt illeti, én sem jártam még így — ingatta a fejét komolyan Szűcs Zoltán. — A konyhában voltam, amikor eszméletlen csattanássai egy fényes gömb cikázott át a fejem felett. Ami izzó akkor égett, mind kiment, a telefonomon a villámvédő biztosító úgy felpuffadt, mint egy pufajka. — A konnektorok kiugráltak a falból, a tévém tönkrement — kesergett Herczeg Bertalan. — A fiam az utcán látta az egé­szet, és azt mondta, apa, úgy képzeld el. mintha csillagszóró hullott volna az égből! — A legnagyobb kárt a Takarékszövet­kezet szenvedte — folytatta a pusztítás történetét Kiss Béláné alkalmazott. — Szombaton történt ez az egész, de csak hétfőn szereztem róla tudomást, amikor mentem dolgozni. Ahogy nyitottam az ajtót, azt vettem észre, az elektromos kap­csolószekrényünk ajtaja nyitva, a beren­dezés elégve, a riasztóberendezés nem működött. Pályka István bácsi jött a vil­lanyszámlát befizetni, megkértem, álljon meg az ajtóban, mert itt betörés történt, és ne tüntessük el a nyomokat. Amikor lát­tam az elégett vezetékeket, a megper- zselődött függönyöket és széket, már gon­doltam, hogy itt valami más történt. — Az igazi baj csak ezután jött — mor­fondírozott Vince Béla. — Az egyik biz­tosító fizet, a másik nem. A szomszédom már megkapta a kártérítését, de vagy tíz család még nem. Azon gondolkodunk, hogy egységesen kilépünk a Hungáriából, mert nem csak a gömbvillám viselt meg bennünket, de a kárunkat sem akarják megtéríteni. Aradi Balogh Attila KOLI TI U -TOLI Kétségtelenül vannak problémák a Bessenyei György Tanárképző Főiskola kollégiumában. Ez nem titok, hiszen az egyéb okok miatt keletkezett főigazgatói levélből az is kiderül, hogy előfordul­tak alkoholos állapotban ekövetett bot­rányok is. A gondolatsorban dr. Székely Gábor főigazgató megjegyzi, hogy a főiskola feladata a művelt, magas szin­ten képzett értelmiségiek oktatása, a kol­légiumé pedig a zavartalan tanulás és pi­henés feltételeinek biztosítása. Ezért 1994. június 15-től tilos a szeszes ital árusítása, az intézmény területén, a kollé­giumban zenés rendezvény szervezésére a jövőben csak pénteken és szombaton van lehetőség. Az első ízben, június 6-án keltezett levél fő mondanivalója nem ez volt, de szándékosan kezdtem ezt az írást a diák­ságot elmarasztaló részletekkel, ugyanis, ha már magas szintű a képzés, legyen az a közös ügyekbe való beleszólás is. A kollégiummal kapcsolatos döntéseket il­letően nem így történt. Dr. Székely Gábor a levelet megelőzően egy főigazgatói tanácsülésen tájékoztatta a vezetőket, így a diákönkormányzat veze­tőit is a kollégium életét érintő gyökeres átalakításokról. A levélben tényszerűen közli: megemelt térítési díj ellenében egyágyas kollégiumi szobákat, amolyan „elit kollégiumot” kívánnak kialakítani. Az eddig jól működő szakmai közössége­ket felbontva, az elsőéveseket külön kol­légiumi épületben kívánják elhelyezni, mondván: ők még nem romlottak, ne ve­gyüljenek hát az erkölcseikből kivetkő- zöttekkel. Mindazok pedig, akik 1994 szeptemberétől felvételt nyernek a kollé­giumba, a műszaki átalakítások részbeni fedezésére kötelesek tíz hónapon át havi 1000 forintot a kollégium fejlesztési alap­jába befizetni. Nem csodálható hát a hallgatói ellen­állás, hiszen a több mint 1100 férőhelyes, „mindig szűknek bizonyuló” kollégium­ban az elit szárny kialakítása miatt 30 fő­vel kevesebb helyezhető el. A kollégiumi önkormányzat nyomására felmérik a 4,5­es átlag feletti tanulmányi eredményt elértek igényét hiszen csak ők kaphat­nak elit kvártélyt. Kétségtelen, hogy szükség van változ­tatásokra, már csak az erkölcsi helyzet miatt is, ám a velejéig romlottá válás elsősorban nem a közösség, hanem a be­fogadó személyiségének a kérdése. Az új élethelyzetbe került gólyákat pedig így „ki viszi át a túlsó partra”, ha elszepa­rálják őket a felsőbbévesektől? Az első levél vitatott póntjait finomít­va, az újabb, június 10-én kelt levélben a főigazgató már nem tette kötelezővé a tízezer forintos támogatást sem, a jövő­ben, önkéntes alapon történő befizetések pedig külön számlára érkeznek és a fel- használásukhoz a kollégiumi önkor­mányzat hozzájárulása is szükséges. A Bessenyei György Tanárképző Fő­iskola kollégiumának gyökeres átalakí­tása tehát úgy tűnik, nem csak felülről irányított lesz. Igaz is: az értelmiségkép­zésen túllépve, a magunk dolgában törté­nő döntés a felnőtté válás része is. Varga Attila Mindenki a magáénak tekintheti Patyolat-titok Manapság nehéz időket él át a szolgálta­tás —kezdi a beszélgetést Mészáros Lász- lóné, a Nyírség Patyolat Kft. igazgatója. — A textiltisztítás főleg a lakosság kiszolgálására épült, ám ezt az utóbbi években sajnos egyre kevesebben vették igénybe. Ez abból is adódik, hogy meg­növekedett a munkanélküliség, több ide­jük van az embereknek ezt a munkát ott­hon elvégezni. Persze a pénztelenség épp­úgy közrejátszik. Emiatt az alaptevékeny­ségünk pillanatnyilag veszteséges, még akkor is ha drágának tűnnek a szolgáltatá­saink. — Tehát, hogyan áll most a Patyolat? — A magánosítás során próbáltunk olyan szakmai befektetőt találni a céghez, aki a termelés műszaki feltételeit javította volna, de ez nem sikerült. Végül is a dolgo­zókból és öt vezetőből létrejött konzorci­um pályázta meg és nyerte el a Patyolat Kft. vásárlási jogát. Ezzel 65 millió forin­tos vagyon került a dolgozók tulajdoná­ba. — Most, hogy már mindenki igazán magáénak tekintheti a vállalatot, hogyan képzelik el a jövőt? — Az alaptevékenységünket megtart­juk. Már tapasztaljuk, hogy lassan növek­szik az a fogyasztói réteg, amely meg tudja fizetni a szolgáltatásainkat. Több közüle­ti munkára a megyében már nem számítha­tunk, viszont munkánk jó híre megyén kívülre is eljut, és egyre több megrendelést kapunk. Ahhoz, hogy a textiltisztítás nye­reséges legyen, hosszabb időre van szük­ség, de addig sem várhatunk tétlenül. Termelőtevékenységet indítunk be, hogy mit, az egyelőre üzleti titok, meglévő üzlethálózatunkat pedig célirányosabban használjuk ki. A vegyes kereskedés helyett szakosodunk. Éppen a hétvégén a sátoral­jaújhelyi Ábránd ágyneműgyárral közösen szakboltot nyitunk Mátészalkán és Nyír­egyházán. A harmadik negyedévre meg­valósítjuk azt a beruházást, ami a termelő- tevékenységünket segíti elő. így biztos, hogy nem bocsátunk el dolgozókat, csak az alkalmatlanoktól válunk meg, sőt kis­mértékben létszámot tervezünk növelni. — A megyében hány üzletük van? Mi­lyen szolgáltatásokkal próbálják a lakos­ságot visszacsalogatni? —Tíz boltunk van. Minden egységünk­ben újabb szolgáltatás a bőrtisztítás és fes­tés, a szőrmetisztítás vagy a szőnyegtisz­títás szegéssel, és textilfestéssel is fogla­lkozunk. Továbbra is áruljuk az ömlesz­tett mosóporokat, különféle tisztítósz­ereket, ami a jó minőség mellett jóval olcsóbb, mint amit más üzletek kínálnak. — Említette, hogy drágának tartják a szolgáltatásaikat. Valóban magasak az áraik? — Nézőpont kérdése. Ha azt nézzük, hogy egy jobb öltöny ára tízezer forint felett kezdődik, akkor a 400 forintos tisz­títási költség nem sok. Egy 50-60 ezer forintos bundát mindössze nyolcszáz fo­rintért varázsolunk újjá. Említhetem a szőnyeget is, ami szintén drága manapság, 's mi négyzetméterenként száz forintért újítjuk fel. Fullajtár András

Next

/
Oldalképek
Tartalom