Új Ifjúság, 1984 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1984-03-13 / 11. szám

I — i?7 IFJÚSÁG 9 Az orvos tanácsol Eddig azt hittem, hogy a láz komoly kórtünet, és- hogy minél el'őbh sikerül lecsökkenteni, annál jobb, annál hama­rább gyógyul a beteg. A minap azonban kisfiam kezelőorvosa, aki még nagyon fiatal, pályakezdő, megnyugtatott, hogy a láz tulajdonképpen nem is olyan ve­szélyes, mint azt sokan képzelik. Való­ban így lenne? Kérdem ezt azért is, mert két kisgyerekem van, és már a legki­sebb hőemelkedésük miatt is aggódom. A. Miklósáé,, Filakovo Kisfia kezelőorvosának igaza van. Sajnos, a laikusok többsége, főleg a kis­gyermekes anyák a lázat veszélyes, szükségtelen rossznak tartják, és minél gyorsabb és teljesebb leküzdésére töre­kednek. Mintha a lázcsillapítás lenne a testhőmérséklet emelkedésével járó be­tegségek gyógyításának alapfeltéte­le. Holott a láznak nemcsak az éppen fennálló betegség leküzdésében, hanem egyéb veszélyeztető kórképek meggátlásában is szerepe lehet. Mi is tulajdonképpen a láz? A hőszabályozás zavara következtében létrejött testhő­mérséklet-emelkedés, amelyet a hőköz­pont izgalma okoz. 37—37,5 C fok kö­zött hőemelkedésről, efelett lázról be­szélünk. A hőközpont izgalmát lázkel­tő (pirogén) anyagok váltják ki, így például fertőzések (baktériumok, víru­sok), a toxikus anyagok, szöveti elha­lás, szöveti bomlás (égés, roncsolás, da­ganat-szétesés), de kifejthető láz injek­cióban beadott lázkeltő anyagai is (vak­cina, ichtiol, fgajlagos fehérje-szérum, terpentin stb.). Az endogén pirogén azonban nemcsak a lázkeltésben, hanem a szervezet véde­kező folyamataiban is szerepet játszik. Bár a daganatos betegségekre kifejtett ilyen irányú hatása még tisztázatlan, állatkísérletekben a láz élethosszabbító hatásúnak bizonyult, a lázcsillapítók vi­szont fokozták a halálozást. Emberi szervezetben a 40 C-foklg terjedő láz mind a vérképzést, a fehérjesejtek vé­dekező (faló) képességét, mind az im­munglobulin- és interferon-képzést fo­kozza. A láz tehát szervezetünk életta­ni reakciója, amely a kórokozók közvet­len elpusztítását szolgálja, közvetve pe­dig a védekező tényezőkre hat ösztön­zőleg. Egymagában ártalmatlan, de ha túl magas és tartós, szívelégtelenségben és kedvezőtlen kísérőtünetei (vérkerin­gési zavarok, fokozott és nagyfokú fe­hérjeszétesés, illetve fehérjeveszteség, a központi idegrendszerben rendellenes­séget okozó hatása) miatt egyébként is veszélyessé válhat. A pulzusszám sza­porodása és a vérnyomás esése a vér­keringés romlásával jár, sőt a tartós és idült állapot még károsíthatja is a szí­vet és az érrendszert. Csillapítását a kí­sérő tünetek súlyossága és azok veszé­lye dönti el. Mindenesetre nem a láz megszüntetésére, hanem annak mérsé­kelésére kell törekedni. Csillapítani kell, ha nagyon magas, ha a szerveze­tet túlzottan megterheli (szívgyenge­ség), és ha a lázcsillapítás az alapbe-, tegséget is gyógyítja. Kezelőorvosom már egy éve Eunalgit injekciókkal kezel, de állapotom nem javul. Javulást akkor éreztem, amikor egy másfajta injekciót kaptam, most is kértem az orvosomtól, de ő továbbra is Eunalgittal kezel. Ha tudnám az orvos­ság nevét, egyedül is beszerezném, mert így nagyon szenvedek, állandóan félek. Kérem, közöljék velem a másik injek­ció nevét. „Özvegy“ Imel Nem ír bővebben a betegségéről, de úgy gondolom, hogy idegi eredetű. Ké­rése irreális, ha tudnám, akkör sem ír­nám meg a „másik“ injekció nevét. Higgye el, ennek semmi értelme és ne is próbálkozzék vele, mert az ilyen ön­gyógyításnak már sok esetben komoly következményei voltak. Bízzon orvosá­ban és akarjon meggyógyulni! Ha ezt teszi, akkor nem lesz ideje félni, mert csak a jövőjével lesz elfoglalva. A pszichológus tanácsol Ötéves kislányom rendkívül nyugta­lan természetű, nagyon keveset alszik, és ha egész nap nem kapna enni, akkor sem kérne. Emellett félénk, tart az ide­genektől, hiába bátorítom. Aggódom, hogy nem fog tudni önállóan tanulni. Koraszülött, nyolc hónapra született; le­het, hogy ettől ilyen a viselkedésé? I Eddig három adag Enerbol tablettát ka­pott./ E. V.. Nővé Zámky Megértjük, hogy problémájával rova­tunk szakorvosához fordult, de minden aggodalma ellenére úgy véljük, hogy nyugtalansága alaptalan, kislányának viselkedése lélektani problémának te­kinthető. Az, hogy kislánya koraszülött, legfeljebb egyéves koráig játszik szere­pet fejlődésében. Úgy érzi, hogy kislá­nya keveset eszik. Azt ajánljuk, hogy készítsen kimutatást egynapi ételfo­gyasztásáról, amelybe természetesen be­levenné még a cukorkát is, a pohár teát, amit a gyerekek két étkezés között csak úgy „felhajtanak“. Biztosíthatom, hogy este, az összegezésnél nem kis megle­petésben lesz része. Ugyanis az ilyen korú gyermekekben az evési ösztön a legfejlettebb, ez viszont nem jelenti azt, hogy.a kisgyerek annyit eszik, mintegy' felnőtt. Sajnos a szülők többsége hajla­mos túltáplálni gyerekét, gondolván, hadd nőjjön; már kevésbé veszik figye­lembe, hogy a test nemcsak egy irány­ba, tehát felfelé gyarapszik. Hogy ebből később milyen problémák származnak, azt tanúsítják a rovatunkhoz érkező fo­gyókúra-recepteket kérő levelek, me­lyek írói nem egy esetben éppen a test­súlyuk miatt váltak gátlásosakká. Örül­jön, hogy kislánya egészséges. Félénk­sége nem szokatlan ebben a korban, de mivel nem jár óvodába, azt ajánlom, gyakran vigye magával bevásárolni, gyerekek közé a játszótérre, és ami na­gyon fontos, állandóan beszélgessen ve­le. De ne csak úgy', hogy válaszol kis­lánya kérdéseire, kérdezzen tőle maga is! így rákényszeríti őt, hogy beszéljen, társalogjon. Ne aggódjon, éppúgy meg­állja majd helyét az iskolában, mint a többi gyerekek, csak foglalkozzon vele, figyeljen oda apró játékaira; nem baj, ha nem énekel úgy, mint a szomszédék gyereke, és nem táncol úgy, mint a só­gorék kisfia; a nevelés célja egy olyan kiegyensúlyozott ember megformálása, aki később képes megvalósítani saját genetikai adottságait. Lányom fizikatanára nagyon igazság­talan; kivételez a gyerekekkel, és fél tőle az egész iskola, mert nagyon szi­gorú, sokat követel, és a múltkor azt írta lányom ellenőrzőjébe, hogy hazu­dott. Már jobban izgulunk a fizikanapok­tól, mint a lányunk. Lehet ilyen körül­mények között nyugodtan tanulni? Nem állítom, hogy a lányommal nincs baj, de nem hibáztathatom egyedül őt, mert már több szülő is panaszkodott erre a tanárra. Az osztályfőnöknél nem merek rákér­dezni a dologra, mert még azt hinnél, számonkérem tőle a jó jegyet, meg az­tán ő is csak tanári Nem bántana a do­log, ha a lányom nem állna főiskolai felvételi előtt, ahol sajnos a fizikajegye is sokat jelent. Zs. Istvánná, Lucenec Az utóbbi időben egyre több pedagó­giai vonatkozású levél érkezik szerkesz­tőségünkbe, ami nem baj, hiszen az a jó, ha a szülő odafigyel gyereke iskolai eredményeire. Viszont helytelennek tartjuk, ha a szülő megrendelőként lép fel az iskolával szemben: itt a gyere­kem, neveljetek embert belőle, utóvég­re ti tanultatok pedagógiát, nem én. Ma már senki sem vitatkozik azon, hogy a gyermek nevelésének, amberré formálá­sának alapvető feltétele az oktatási in­tézmény és a család folyamatos kap­csolata, a pedagógus és a szülő együtt­működése. Álljunk meg az utóbbi meg­állapításnál: Levelében azt írja, hogy nincs bátorsága rákérdezni lánya tanul­mányi eredményeire az osztályfőnök­nél, mert az is csak tanár... Nem ér­tem az érvelését, hiszen a tanár nem főnök, nem anyós vagy közlekedési rendőr. A pedagógus sosem felsőbb po­zícióból akar győzedelmeskedni a szü­lő fölött (egyáltalán nem is akar győ­zedelmeskedni), hanem pedagógiailag, lélektanilag felkészülten próbálja meg­győzni a szülőt. Persze, a tanár is té­vedhet, főleg a gyerek jellemének meg­ítélésében, különösen akkor, amißor ugyanaz a gyerek más képet mutat az iskolában és megint mást otthon. A szü­lő azonban csak ritkán tárgyilagos gyer­meke megítélésében. Ám nemcsak javá­ra tévedhet, hanem kárára is. Lánya fizikatanárával kapcsolatban csupán annyit, örüljön, hogy sokat kö­vetel a diákoktól. Néhány év múlva nemcsak a lánya, hanem az ön vélemé­nye is bizonyára megváltozik a most túl szigorúnak ítélt tanár pedagógusi mód­szereiről. A jogász válaszol Nyáron fogok érettségizni, és nagyon szeretnék tovább tanulni, de sajnos szü­leim már mindketten nyugdíjasok. Édes­apám gyári munkás volt, édesanyám a számvevőségen dolgozott. Szeretném tudni, hogy mennyire csökken a nyugdí­juk, ha ismét munkaviszonyba lépnek. Édesapámnak ugyanis volna, lehetősé­ge más munkahelyen munkásként dol­gozni. N. Katalin, Nővé Zámky Az 1983. december 8-án kiadott 142. számú kormányrendelet, mely 1984. ja­nuár 1-én lépett hatályba, módosította egyes továbbdolgozó nyugdíjasok nyug­díjának folyósítását. Az ön édesapja esetében, aki gyári munkás volt, és most lehetősége van más munkahelyen munkásként dolgozni, a feltételek nem változtak, tehát tovább dolgozhat anélkül, hogy a nyugdíját csökkentenék. Az új munkahelyén kor­látlan időre köthet munkaszerződést. Más a helyzet az édesanyja esetében, aki hivatalnokként dolgozott a számve­vőségen. Őrá már nem vonatkozik a fen­tebb említett kormányrendelet 3. parag­rafusának 1. bekezdése, amely szerint öregségi nyugdíját csak abban az eset­ben folyósítják változationul tovább, ha évi bruttó keresete nem haladja meg a 22 ezer koronát, és munkaszerződést is csak egy évre köthet. A bruttó kereseten értjük a fizetést, a prémiumot és minden más juttatást, amely a munkaszerződés alapján meg­illeti őt. A keresetbe beleszámít a be­tegség alatt kapott táppénz is. Ha édesanyjának az új állásban a naptári évben 22 ezer koronánál na­gyobb jövedelme lenne, akkor öregségi nyugdíjának folyósítását leállítják az azt követő hónapban, amelyben elérte az említett összeget. 1Dr. SVj. A szerkesztő válaszol Hivatásos sofőr vagyok, és sajnos elég gyakran tapasztalom, hogy a közleke­désben résztvevő sofőrök, gyalogosok tehetetlenül állnak a forgalmi balese­tek áldozatai fölött. Valamit tennünk kellene, hogy tudjunk egymáson segíte­ni. De most egy egészen más jellegű kérdéssel fordulok az Új Ifjúsághoz: szeretném tudni, mennyi időn belül szükséges helyreállítani az emberi szer­vezetben a leállt lélegzést vagy szívmű­ködést anélkül, hogy az agy megkáro­sodna? K. Béla, Bratislava Szinte pillanatokon belül. A helyze­tet azonnal fel kell ismerni, és azonnal kell cselekedni, még mielőtt beállna az agyhalál. A lélegzést mesterséges léleg­zéssel, a szívműködést pedig szívmasz- százzsal, szívbe fecskendezett adrena­linnal lehet újra elindítani. Minden erő­feszítésnek azonban csak akkor van ér­telme, ha a beavatkozás 4 percen be­lül megtörténik. Általában a légzés szű­nik meg először, miközben a vérkerin­gés még kielégítő, de például szívin­farktus esetében, amikor fibrilláció lép fel, azonnal leáll a vérkeringés, azt kell először megindítani, a légzés később magától is helyreáll. Tökéletesen egyet­értünk javaslatával, hogy valamit tenni kellene az elsősegély-nyújtás elveinek tökéletesebb elsajátítása, emberéletek megmentése érdekében. 20 éves vagyok, elárusítóként dolgo­zom egy üzletben, és szeretnék leérett­ségizni. Kérem, írják meg, mi a teendő. G. Judit, Marcelová Tudomásunk szerint a Komáromi (Ko- márno) Magyar Tanítási Nyelvű Gimná­zium az 1984/85-ös tanévben nyit osz­tályt (esti tagozaton) dolgozók számára. Jelentkezni április 15-ig lehet az iskola igazgatóságán Komárnóban. Tanácstalanok vagyunk, mert szülé­ink sok pénzt kiadtak azért, hogy szép legyen a házunk, az utcára néző falát sötétbarna csempével rakatták ki, csak nem tudjuk, mivel lehet tisztítani. Kér­désem: mivel moshatók le a mészfoltok a csempéről? 5. Lajos, Nővé Zámky rÁ háztartási boltokban kapható finom Örótvattával, amelyet sűrűn bemártunk ecetes vízbe. Melyik az univerzum legtávolabbi égi­teste?, B. Zoltán, Bratislava A PKS 2000—300 jelzésű „csillag“. A mérések szerint a nemrég azonosított objektum a fénysebesség 92 százaléká­val távolodik tőlünk, vagyis a Földet most beérő sugárzást több mint 15 mil­liárd évvel ezelőtt bocsátotta ki, alig néhány milliárd évvel azután, hogy az ősrobbanás elindította az univerzum tá­gulását. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom