Új Ifjúság, 1973 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1973-12-11 / 50. szám

pn Skiounion Teplioe Játékosa a liga őszi idényének legeredményesebb játékosa. Tavaly ilyenkor Józsa László állt az élen, most Pfemysl BiCovsky, és ez a tény 1972-ben is és most Is meglepetés. A középtermetű, szőke Játékos Lengyel- ország ellen mutatkozott be először a vá­logatottban. 1970 őszén a Sparta-stadiooban ezerepeit címeres mezben. Rygr az aikkor Trent:ín színeiben szereplő Nagy Sándort cserélte te. Arra a mérkőzésre mindnyá­jan jől emlékszünk. Alig volt néző a lelá- tőkon, hiszen ez a találkozó nem sokkal a mexikói amiékezetes és fájó kudarc után volt. A lengyelek vezetésre tettek szert, sokan még a televíziós készüléket is kikap­csolták dühükben. Arra kevesen számítottak, ami Biíovsk« pályára lépése után történt, kiegyenlített a csehszlovák csapat. „Azt mondják, hogy ml az ú. n. harma­dik garnitúra voltunk, hogy az igazi nagy­ágyúk büntetésüket töltötték éppen, és e- zért nem játszhattak, de ez nekem nem számított. Amikor félidő után a pályára léptem, nem törődtem vele, hogy a háta­mon a tizenhánnas szám díszeleg, hogy a- lig lézeng már pár ember a lelátókon, nem izgattak a bölcsek és a mindentudók kri­tikái Végtelenül boldog voltam, hogy ma­gamra húzhattam a címeres mezt, amely után annyira vágytam. Már akkor az volt az álmom, amikor a kölyökcsapatban, az ifíválogatottban, vagy a csehszlovák Junior válogatottban játszhattam.“ Ez BiCovsky vallomása első válogatott szerepléséről. Ha valóban Igazat mondott, akkor egy gyönyörű hitvallás! BiCovsk? egy Teplioe melletti kis faluból való. Ott kezdett ©1 focizni. Mindig, ami­kor az iskolából hazajött, focizni ment. Ez annál ts könnyebb volt, mert a pálya a szomszédukban volt. Elég volt átmászni a kerítésen és ker­gethette a bőrt. Szerelmese volt és maradt ennek a játéknak. Meg volt róla győződve, hogy a föld ts azért gömbalakú, hogy a labdához hasonlítson. Amikor valaki meg­kérdezte tőle, ml szeretne lenni, teljes meggyőződéssel és óriási hévvel felelte: labdarúgó. Először az északcseh Ifjúsági válogatott- j ban figyeltek fel rá. Innen ment aztán a Teplicéhez, tizenhét éves korában. Amikor először ment ki a pályára, Jónapot-ot kö­szönt az idősebb játékosoknak. Volt, aki ti­zenhárom évvel volt idősebb nála. Tizennyolc éves volt, amikor a ligában szóhoz jutott. „Tizenhét éves voltam, amikor először voltam tartalék. Ennek hat esztendeje, a Teplice Prágába utazott a Bohemians el­leni mérkőzésre. A klspadon ültem, és már f* •z is nagy dolog volt.“ Nem sokkal később néhány percre be- . tették Ostrava ellen. Jől sikerült a bemi> Biőovsky tatkozása, azóta szinte nem is hiányzott a csapatból. „Akkor fényképeztek először. Azonnal ki­vágtam a Stadionból a fényképet és bera­gasztottam az albumomba. Tíz albumom van összesen.“ Pályafutása gyorsan ívelt felfelé. Alig szerepelt ötször az első ligában, és máris beválogatták az UEFA-csapatba. Ott is jól I ment a Játék,. Párizsba utazott a fiúkkal, I és hatalmas meglepetésre Európa-bajnoki aranyéremmel tért haza a csehszlovák csa­pati Ez volt Pfemysl BiCovsky első Euró- | pa-bajnoki aranyérme. Telt-múlt az idő, elérkezett az a nap is, amikor be kellett vonulnia katonának. Tá­borba, ahol a labdarúgókat összpontosítot- I ták az újoncok között két első ligás fut­ballista is érkezett. A zílteal Podolák és a teplicei BiCovsky. Podolákot Banská Bystricáira küldték. A j üilinai Játékos nagyon megörült, mert így j legalább közelebb került a családjához. Bi- j Covskyt a prágai Duklába vezényelték. É- lete nagy álma volt ez is, Mosopust vagy Kuőera azok közé tartozott, »kiket már gyermekkorában tisztelt és csodált. Érdekes, hogy ez is nagyon fontos moz- | zanat volt pályafutásában. Vejvoda edző u- gyanis a fedezet posztjára tette az addig főleg összekötőként szereplő Biöovskyt. „örülök neki, hogy Vejvoda Ilyen fela- J datbal bízott meg, mert a középpálya áll hozzám a legközelebb. Itt elegendő tér * van, mozoghat, futkoshat, alkothat az erű- í bér kedvére, sőt, még gólokat is lőhet. * Vejvodának köszönhetem azt Is, hogy rávett, játsszam keményebben. A csehszlovák labdarúgásban közben ko­mor hetek és hónapok voltak. A váloga­tott együttes nem tudott magára találni, a klubcsapatok váltakozó sikerrel szerepel­tek a nemzetközi versenyeken. Ilyenkor szinte ösztönösen a fiatalok felé fordul a figyelem. Venglos és Fábera edzők veze­tésével egy nagyon Ígéretes junior-együt­tes kezdte bontogatni a szárnyalt, és tag­jai között találtuk Biöovskyt is. A fiatalok nem várt sikerrel szerepeltek, bejutottak a döntőbe és ott két vállra tudták fektet­ni a Szovjetuniót! BiCovsky az ostravai mérkőzés után úgy érezte, hogy az volt addigi pályafutása leg­nagyobb mérkőzése. „Valóban jó csapat, és főleg kitűnő kö­zösség voltunk. Ez elsősorban a két edző­nek köszönhető, ök olyan jellemű játéko­sokat válogattak össze, akikről tudták, hogy jő közösséget fognak alkotni. Az emberek szinte példaképül állítottak bennünket a nagycsapat elé, dehát az Ilyesmit egysze­rűen össze sem lehet hasonlítani, ez kép­telenség. Rá jöttem,--hogy egy Ifi- vagy ju- niorcsapatnál merőben más a helyzet. Ott ugyanis egyformán idős vagy fiatal min­denki, és ez egyben azt is jelenti, hogy sokkal közelebb kerülnek egymáshoz a srá­cok. y BiCovsky tehát második Európa-bajnoki címét szerezte az orosalánkölykök csapatá­ban. A párizsi arany után ez is a vitrin­jébe került A katonaságnál gyorsan teltek a napok, lassan elérkezett a leszerelés ideje. Azt mindenki tudta, hogy jól érezte magát a katonacsapatban, és a csapat kulcsembe­révé formálta őt. Viszont az is világos volt, hogy nem marad ott, hanem visszatér a polgári életbe. Teplioén meg voltak róla győződve, hogy anyaegyesületét választja, BiCovsky azonban a Spartához szerződött. Az emberek csalódottan állították meg otthon az utcán, és kérdezgették, miért tette ezt? Végül mindent megoldott a lab­darúgó-szövetség — nem egyezett bele ab­ba, hogy a Spartához szerződjön, vagyis visszatért Teplicére. Most már nem sajnál­ja, hogy nem került a rangos, nagymúltú fővárosi csapathoz. A Teplice egyesületé­ben Melicharral és Findejssel együtt nagy­szerű középpályás egységet alkot, sőt, mint a bevezetőben említettük, gólokat is lő! A szakemberek már tavasszal is megfi­gyelhettek egy érdekességet: a tavaszi 1- dény legjobb lövője 11 góllal BiCovsky lett. Ezt a formáját sikerült őszre is átmentenie, és ha Így folytatná tavasszal ts, talán ú- jabb, teljesen váratlan gólkirály gazdagí­taná a csehszlovák éleslövészek galériáját. „Egyszerűen szerencsém van a kapu e- lőtt. Amikor például nagy a kavarodás, a labda valahogy hozzám gurul. Szinte mind­egyik gólomat közelről, a kapu torkából lövöm. Távoli lövésem egy, esetleg kettő a- kad évenként.“ Érdekes, hogy valamikor mindegyik gól­ja után kiabált és ugrándozott, most mintha lehiggadt volna, csak felemeli a kezét és szép lassan megindul a pálya közepe felé. Ki tudja, mi okozta ezt a lehiggadást? Az, hogy eszményképe, Netzer is ilyen higgadt? BiCovsky hő vágyai közé tarto­zott, hogy Netzer ellen pályára léphessen. Sajnos, a tavaszi NSZK — Csehszlovákia ta­lálkozón éppen Netzer maradt ki a csa­patból. BiCovsky örül, ha valaki időnként Netzer- rel hasonlítja össze; őt tartja ugyanis ezen a poszton a világ legjobbjának. A csehszlovák ligában kevés játékos 1- mádja úgy a labdarúgást, mint Pfemysl BiCovsky. JeZek edző csapatába is bejutott, a válogatott együttes ez évi találkozóin nem okozott csalódást, klubjában pedig a legjobb teljesítményt nyújtja. „Mindannyian hittünk abban, hogy a vá­logatott csapat kiharcolja a világbajnoksá­gon való részvételt. Főleg a dánokkal Kop­penhágában elvesztett pont bosszant, pe­dig a mérkőzés előtt a motel környékén sétálgattunk és azzal szórakoztunk, hogy lóherét szedegettünk. Jő néhány négyleve­lűt találtunk, Venglos edző pedig hétleve- lűtl Akkor nem volt szerencsénk, de en­nek a többéves szomorú korszaknak egész biztosan vége lesz. Bízom abban, hogy s csehszlovák labdarúgás sikeres évei követ­keznek ezután.“ Lehet, hogy az iskolapadokban ba. A többiek elhúztak mellettük, Lehet, hogy a történelemérán még nőni szerettek volna. Sóvá- ők pedig maradtak ott, ahol nem az apró Dávid került hozzájuk ko­rogva lesték, nem mutat-e a cen- szerettek volna, a 160 cm környé- zelebb, nem a behemót Góliát. timéter egy kicsit többet, de hiá- kén. Lehet. Az azonban bizonyos, hogy mostanában a náluk sokkal magasabbak, a Góliátok is meg­hajtják előttük az elismerés zász­laját. Sportágaikban gyakran bi­zonyítják, hogy nem az a tényeg, ki hány centiméterre nőtt, hanem az, hogy kinek milyen a tüdeje és a lelkesedése. Rudolf Labus kitűnő kerékpáro­zó, és mindössze 180 cm. Miroslav Zeman nagyszerű bir­kózó, és mindössze 160 cm. Milena Ryglová az ország leg­jobb sífutónője, és mindössze 150 cm! Jan Kostái, az egyik legjobb csehszlovák lovas és mindössze 153 cm! „SZENZÁCIÓS TEHETSÉGEK NŐNEK FEL A FALVAKON IS“ A riportalany, akivel most beszél­getek, nem országos vagy világhírű szakember, nem messze földön híres edző. „Csak" „vidéki“ pedagógus, aki nagyon szereti a focit és nem nyug­szik addig, amíg ezt a szemtetét másokba bele nem olt fa. Szaniszló Ferencnek hívják, Bol­hám l Boly) tanít és a kilencéves is­kola lábdarúgócsapatát vezeti. A fia­tal szakember már eddig is sok-sok sikert ért el tanítványaival. Amikor ott jártam, a régi tantestületben be­szélgettünk még, a serlegek és ku­pák egy szekrényben voltak össze­halmozva. Nemsokára azonban új is­kola nyitja meg kapuit Bolyban, mondja jóleső érzéssel az igazgató, Zsebik elvtárs is, és akkor díszes polcokra kerülnek a kupák. Ismétlem, nem országos hírű szak­emberrel beszélgetek, mégis, amit mond, az végig érdekes és izgató. Éppen ezekben a hetekben van olyan gyakran napirenden a csehszlovák labdarúgás jelenlegi helyzete. Az, a- mit itt az ország keleti csücskében hallok, azt legszívesebben a tévében hallanám újra, hogy a mondatok min­denkihez eljussanak. Szaniszló Fe­renc arról beszél, hogy tehetség van bőven. Vannak falvak, ahol rendsze­resen, vannak, ahol időnként, csak az a baj, hogy az iskola befejezte után elkallódnak. Aki nem jut el a nagyvárosba, az otthon elvész, nem figyelnek fel rá, és aztán kénytelen átvenni azt az életformát, ami ott­hon honos: a korcsmázást. Érdekes, amit az edzésekről mond: „Az iskolának van vagy tíz labdája, és ez azért is lényeges, mert minden edzésünket játékos formában végez­zük. Ez az, ami kell. Minden héten kétszer edzünk, akár tél van, akár nyár.“ Megjegyzem, nincs tornatermük! Ha nagyon rossz az idő, és nem mo­zoghatnak kint, akkor bent, egy osz­tályban sportvetélkedőt tartanák! Csak jó tanuló járhat a sportkör­be. Az iskolai válogatott csapat fe­le kitüntetett, a legjobbak is (pél­dául Molnár Bandi vagy a két Sza­bó) jő tanulók. A bolyt iskola kétszázötven lélek­számú, kis intézmény, az eredmé­nyek mégis jelentkeztek. Es lassan jelentkeznek a kézilabdában ts, a- mit még a szintén ugyanilyen lelkes Leczo Istvánnal kezdtek tanulni és gyakorolni. Hol a titok? Közhely, amivel ezt a kis beszá­molót befejezem, de mégis így van: titok nincs, „csak“ lelkesedés, a sport szeretete és bizonyos pedagógiai kö­vetkezetesség. Igaz, hogy manapság még liga- szinten ts tapasztalható, hogy hián-j- zik a lelkesedés, a futball szeretete. E nélkül sajnos semmiféle komo­lyabb siker nem képzelhető éli BIŐOVSKY AZ EV FEIFEDEZETIJE?

Next

/
Oldalképek
Tartalom