Új Ifjúság, 1963 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1963-10-15 / 41. szám

Három év után Nyúlánk termetű, ábrán­dos tekintetű fiatalember nézett ki a vonatablakon. Ügy véltem a tájat szemlé­li, de tekintete minduntalan a térdén fekvő táskán pi­hent meg. A nem hosszú úton többször is kinyitotta azt és az iratokat szemlélte. Nyugtalanságából azt vél­tem kivenni, hogy beszélni vagy inkább érdeklődni sze­retne. — Csak nem vizsgákra? — kezdtem mindjárt kér­déssel.-** i — Nem. Az új munkahe­lyemre, és megmutatta ki­helyezési iratát. Még sosem jártam Izsappusztán. Csak hallottam, hogy iskolagaz­daság, meg hogy szép a gyümölcsöse, — Izgul kissé? — ismét kérdeztem, majd igy — hisz az új munkahely mindig hoz valami újat, ismerősöket, gondokat és már maga az idegen környezet is hat az emberre. — Hát igen, — válaszolta — így van ez, A legközelebbi állomáson azután elváltunk. Én le­szálltam, ő pedig tovább ment új munkahelye, felé. Három év telt el találko­zásunk óta és Katona Fe­renc azóta az izsappusztai állami gazdaság kertésze. Az elmúlt három év sokat jelentett számára. Főképp a továbbképzés terén. Elvé­gezte az általános mezőgaz­dasági technikumot és való­ban ura lett a reábízott gyümölcsösnek. Arcvonásai a magabiztonság jelével gyarapodtak. Igazán csak a gyümölcsösben érzi jól ma­gát. Szeretné minél előbb elérni'célját. Ez pedig nem más, minthogy az öreg, nyolcvanéves fák helyébe újakat telepítsen. Igaz, hogy az elmúlt időszakban száz fiatal csemete került a ré­giek helyébe és az öthektá­ros barackos is szépen fej­lődik, de ezt még mindig kevésnek tartja. A terv tel­jesítése körül sincs baj, ép­pen csak egyet nem tud megérteni. Többszöri kéré­se ellenére sem kapja meg mindig a technikai segítsé­get, pedig mindez nem is olyan lehetetlen. Éppen csak a permetezés idejére vonat­kozna a kártevők elleni küzdelem idején. A gazdaság vezetősé­gének bizonyára megvan minden lehetősége, hogy ezt a segítséget megadja a ker­tészetnek, csak több megér­tésre van szükség, ami bi­zonyára nem marad el a közeljövőben. —ny —d Milyen iskolába mehetünk a IX. osztály elvégzése után? Szocialista mezőgazdaságunk­nak egyre több szakképzett fiatalra van szüksége. A me­zőgazdasági iskolák széles há­lózata gondoskodik az után­pótlásról. A mezőgazdasági iskolákat két csoportra osztjuk fel: 1. a mezőgazdasági mester- iskolákra és 2. a mezőgazdasági techni­kumokra. A mezőgazdasági iskolák mellett rendszerint internátu­sokban helyezik el a tanulókat. Tantervűk egységes, de azért ezek a szakiskolák is még kü­lön csoportokra oszlanak asze­rint, hogy a mezőgazdaság melyik ágában nyújtanak szak­képzést. A végzett tanulók az EFSZ- ekben, az állami gazdaságok­ban, a kutatóintézetekben és a mezőgazdaságot irányító szer­veknél nyernek elhelyezést. Helyszűke miatt nem közölhet­jük az iskolák teljes jegyzé­két. A felnőttek soraiba léptek Rendkívül nagy örömet jelent a fiatalok számára, amikor kezükbe kapják az első személyazonossági igazolványt. Már ez az okmány is arról tanúskodik, hogy lassan a felnőttek soraiba tartoznak. Amikor aztán ezt az okmányt bensőséges körülmények között kapják meg, ez a pillanat kihat a további életükre is. > A Szinai Helyi Nemzeti Bizottság törődik azzal, hogy ezt az értékes okmányt ünnepélyes keretek között kapják meg a fiatalok. Legutoljára ez év augusztus végén nem kevesebb, mint 52 ifjú polgárnak nyújtották át a HNB ülésező termé­ben a személyazonossági igazolványát. Képünkön: Horváth Aranka CSISZ-tag az igazolvány átvé­tele után aláírásával erősíti ezt meg. IVÁN SÁNDOR Mezőgazdasági mesteriskolák (Poľnohospodárska majstrovs­ká škola) a következő helye­ken vannak: Modra, Šaľa, Ze­mianske Sady, Galánta, Krava- ny n/Dunajom. Bielovcé, Vráb­le, Michal nad Žitavou, Podu­najské Biskupice, Šamorín, To- mášíkovo, Hurbanovo, Tekárske Lužany, Levice, N. Máňa, Štú­rovo, Nové Zámky. Mezőgazdasági technikumok (Stredná poľnohospodárska technická škola) a következő helyeken vannak: Bernolákovo, Malinovo, Modra, Ivanka pri Dunaji, Dunajská Streda, Nagy- megyer, Šaľa, Hurbanovo, Ko­márom, Léva, Ipolyság, Nyitra, Zlaté Moravce, Šurany, Tren­čín, Modrý Kameň (Lučeneci járás), Rimavská Sobota, Šafá­rikovo. A mezőgazdasági techniku­mot tévúton is el lehet végez­ni. , Az érdeklődők forduljanak az iskolák igazgatóságához: Veľké Kapušanyban, Sološni- cán, Sečovcén, Šuranyban, Pa- lárikovôn, Nové Mesto n/Vá- hom-ban és másutt is. A cseh országrészekben a következő mezőgazdasági isko­lákat emeljük ki: virágkerté­szetben nyújt kiképzést: Str. zemedelská škola Brno bo- hunice, Dečín-Libverda, Mél- ník; haltenyésztésben: Str. škola Vadňany, baromfitenyész­tésben: Str. škola Prostejov és Voderady, Premislovice; állat- tenyésztésben: Str. škola Čes­ké Budejovice, Hradec Králové, Kromeríž, talajjavítás: Str. škola Roudnice n/Labem; me­zőgazdasági mechanizálás: Mladá Boleslav, České Bude­jovice, Litomyšl, Bruntál és Ivančice. <— '~i A CSISZ tagsági könyvek cse­réje sikeresen folyik a duna- szerdahelyi járásban. Példa er­re a csenkei állami gazdaság, a nagyabonyi EFŠZ, a király- karcsai és albári CSISZ szer­vezetek fiataljainak példája, akik elsők között fejezték be alapszervezeteikben a tagsági könyvek cseréjét. Felvételünk Beke Erzsébetet, Urbanovics Editet és Magyarics Antal ak­tivistát örökíti meg az új tag­sági könyvek adatainak kitöl­tése közben. A nagyabonyi EFSZ fiataljai már az új tag­sági könyvekkel jelennek meg a legközelebbi taggyűlésen. Kelet - Szlovákia gyöngye Vannak Szlovákiában olyan szánsp stílusban alkotott épü- kiscbb városok, amelyeknek ne- lete. Ma a városi múzeum talált vére a legtöbb ember csak ho- ott elhelyezést méltó kornye- mályosan emlékszik vagy holmi zetben. — A városházán kívül jelentéktelen helységek képe gomba módra szaporodtak a ködlik fel előtte. Ezek közé gótikus-reneszánsz stílusban tartozik Bárlfa is. Az útlagem- remekelt épületek, a meggaz- ber csak azt tudja róla, hogy dagodott kereskedőknek kisebb Prešovtól északkeletre, a len- palotának beillő lakóházai, gyei határ közelében fekszik. 1440-ban épült a Szent Egyed- Esetleg azt is, hogy keresett ról elnevezett plébániatemplom, fürdőhely van a szomszédságú- Eredetileg román stílust alkal- f)Uth ' maztak építésénél bazilika alak­Pedig hajdanában híres város jában, később azonban többször volt Bárlfa. Fénykorát a kő- átépítették. Főoltára figyelemre zép-, sőt az újkor elején élte, méltó alkotás, amikor fontos állomása volt a Bártfa legjellegzetesebb ré- Lengyelország felé irányuló ga- sze a főtér, amelynek dísze az bona- és lenvászonkereskede- említett egyemeletes, ritkán lemnek. A tatárjárás idején észlelt sliluslisztaságban pom- még csak egy néhány lakóház- pázó városháza. Eredetisége tói övezett kolostor jelezte méltán nagyobb érdeklődésre a későbbi város helyét. 1312- tarthatna számot. Köréje sora- ben német telepesek érkeztek koznak egy letűnt kor előkelő - Bárt fáira, akik a forgalmas út- ségeinek kiskastélyszerü lakó- keresztezödésen megvetették a házai, amelyek patinás, közép­város alapjait. 1376-ban Nagy korabeli keretbe foglalják az Lajos Kassával egyenrangú, egész teret. Főleg a főtér 12. szabad királyi városra emelte. és 34. számú házai sugároznak A 15. és 16. században érte el jólétet, de egyúttal művészi Bárlfa gazdagságának virágko- ízlésről is tanúskodnak. A többi rát. Elkészült a városháza, ház homlokzata is arra vall, Szlovákiának legrégibb, rene- hogy lakóik sok gondot és nagy r- ilüüüüllülllllllllllllllltlIIIIIIIIIIHIIillllt. összegeket fordítottak lakhe- Bürtfai beszámolónk nem lyük csinosítására. volna teljes, ha megfeledkez­Érdekes épületei közé tartóz- nénk a 6 kilométernyire fekvő nak az egykori ferencrendiek Bártfafürdő jelentőségéről. — temploma és kolostora, vala- A fürdőt, illetve annak gyógy- mint az evangélikus templom, forrásait lényegében már 1505 A várost övező bástyák marad- óta ismerték, de csak a 18. ványai ádáz harcokra engednek században váltak közismertté, következtetni. Akkor kezdték látogatni járná­Bártfa jelentősége a vasút- dú, átutazó örmény kereskedők, hálózatok kiépítésével és Len- akik később huzamosabb ideig gyelország feldarabolásával is kezeltették betegségeiket és egyidejűleg lényegesen csők- saját házat építtettek magúk­ként, sőt kisvárosi színvctialra nak a telepen. A múzeumban süllyedt. A két világháború kö- megtekinthető pohárból I. zötti időszakban ugyancsak Sándor orosz cár itta a 19. szá- mostohán bántak vele. Űjabb zadban a gyógyhatású forrás­fellendülés csak 1945 után állt vizet. Ugyancsak az ottani mű­be a város történetében, ami- zeumban látható Erzsébet ma­kor hozzáláttak a háborús ese- gyár királyné szobra is. menyek folytán erősen megté- a 210 méter tengerszint fe- pázott épületek tatarozásához, letti magasságban fekvő, er- Oj textilfeldolgozó és kender- dóktól övezett és gyönyörű sé- megmunkáló vállalatok létesül- tányokban bővelkedő fürdőhely tek, a Csehszlovák Állami Au- természeti adottságainál fogva tóbuszjáratok központi javító- !S jótékony hatást gyakorol lá- mühelyt építettek Bártfún. Új togatóira. Konyhasós-vasas sa­tud épült, korszerű, egyre bő- vanyúvize, mnely több forrásból vülö _ lakónegyed terjeszkedik tör eyó a fóld gyomrából, kitű- a város határában. A mai ngén bevált epe-, máj- és gyo- egészségügyi követelményeknek viorbántaltnak kezelése során, megfelelő kórház, iskola, városi üjabban szép eredményeket ér- fürdő és sportpálya a szociális- nek e{ a fürdóorvosok szívha­tó építkezés sikereit tükrözik, fosok, asztmában és a felső A vízvezeték- és csátornaháló- légzőszervek megbetegedésében zat kiépítése az egész város szenvedők gyógyítása folyamán, területén befejezés előtt áll. 4 híres gyógyfürdő, annak év- A jövő távlati tervei mellett rói évre tökéletesedő kórházi azonban nem feledkeznek meg berendezése és egyre komo- a múlt kegyelet es ápolásáról tyabb kutatómunkát végző sem. A műemlékvédelmi bizolt- egészségügyi kara maholnap az súg máris több intézkedést fo- ,országos hírű szanatóriumok ganatosltott a látványosság- sorába lendíti Bártfafürdöt. számba menő műremekek kar­bantartására és megőrzésére. Va. J. ___ Az állami gaz- daságban vígan folyik a burgonyaszedés. A fiatalok már kora reggel hozzálátnak a munkához. Di­cséretet érdemel Csányi Éva csoportvezető, aki sok lel­kesedéssel szervezi a fiata­lokat. Nagyon szorgalmas Szalai Magda, Ciziák Mária, Holik Mária és Fehér Lujza. Jól kihasználják a szép őszi napokat. Ferencz József, Nagydaróc IPOLYSÁGRÓL ÍRJÁK Az ipolysági mezőgazdasági technikum első osztályába 38- an járnak. Az osztályaktí- ‘ vánk tevékenyen működik reggelenként sajtóbeszámo­lót tartunk. A CSISZ évzáró taggyűlésén esztrádműsort rendeztünk. A műsorszámok közül, különösen Hulicska Erzsébet tetszett, sok ér­zéssel cigánydalokat éne­kelt. Az iskolában fellendült a sporttevékenység is, külö­nösen a futballt és a röp­labdát szeretjük. Már meg­kezdődtek az osztályközötti bajnokságok is. Iskolánk valamennyi ta­nulója elhatározta, hogy de­rekasan nekilátnak a tanu­lásnak és a lehető legjobb eredménnyel zárják majd le az iskolaévet. Kádek Gábor, Ipolyság MEGÉRDEMELT DICSÉRET A marcellházi kilencéves iskola mellett működő Pető­fi Sándor pionírcsoport na­gyon szép eredményeket ért el tavaly. A szép eredmé­nyek Szekeres Katalinnak, i a csapattanács elnökének köszönhetők, aki egész éven át fáradhatatlanul dolgozott. Ezúton köszönjük meg a munkáját és sok sikert kí- ; vánunk a CSISZ-ben folyta­tott működéséhez. Szabó Gizella, Marcellháza SZÓRAKOZNI SZERETNÉNEK A csallóközkürti fiatalok­nak nincs alkalmuk szóra­kozásra. Ügy szeretnének néha eljárni a moziba vagy a klubhelyiségbe, hogy kö­zösen nézzék meg a TV mű­sort. Vasárnaponként a fia­talok rászoknak a kocsmára. Miért nem törődnek a fiata­lokkal?! A CSISZ vezetősé­gétől elvárjuk, hogy közbe­lép és megoldja a problé- ! mákat. Bartakovics Terézia, Csallóközkürt NAGYMEGYERI LEVÉL A nagymegyeri tizenkét- éves középiskola első osz­tályos tanulói hetenként egy napot a mezőgazdaságban vagy a műhelyekben dolgoz­nak le. Az Újmajori Állami Gazdaságban most a do­hánytörésben segítenek. Most már negyedszer törik a dohányt, amely eddig több mint 450 ezer korona liasz- j not hozott. — Ha még egyszer vi­szünk be dohányt, akkor már túlteljesítettük a tervet, — mondja Kovács Károly bácsi. Amit pedig majd ezu­tán adunk be, annak az árát jutalékképpen felosztjuk a dohánybrigád tagjai között. A tanulók nagy lendülettel dolgoznak és most azt saj­nálják, hogy ez a munka lassan már befejeződik. Öllös Márta, Padány KÖVETENDŐ PÉLDA A szécsénkei alapfokú ki- i lencéves iskola nyolcvan ta­nulója kétnapos brigádon az Ipolynagyfalusi EFSZ-ben dolgozott. Reggel teherau­tón mentünk a munkahelyre, a burgonya és a paprika szedésénél segítettünk. A szövetkezet vezetősége na­gyon meg volt elégedve a diákok munkájával. Szívesen máskor is elmegyünk és se­gítünk a mezőgázdasági dol­gozóknak. Major Lajos, Szécsénke A NAGYKAPOSI MMI DIÁKJAI Az iskola CSISZ-szerveze- te az iskolaév elején elha­tározta, hogy minden hó­napban rendez egy vetélke­dőt. Az elsőt szeptember utolsó hetében rendeztük meg. Mindent osztályt két diák képviselt. A kérdéseket a tanári és a nevelői kar állította össze. Az első Dremmel Katalin, a második Pap Zoltán, a harmadik pe­dig Nagy Katalin volt. A három győztest a CSISZ- szervezet könyvjutalomban részesítette. A legközelebbi vetélkedőt .október utolsó hetében rendezzük meg, utána pedig táncmulatságot rendezünk. Reméljük, hogy ezen is majd jól szórako­zunk. Dörner Judit, Nagykapos NEMES VERSENGÉS A füleki ma­gyar és szlovák- tannyelvű AKI között igen ba­rátságos a vi­szony. Említést érdemel, hogy a szlovák is­kola tanulói az épülő ma­gyar iskolánál is sok bri- gádórát teljesítettek. A jó kapcsolat a sporttevékeny­ségre is kiterjed. A Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 46. évfordulója tisz­teletére távolugrásban, ma­gasugrásban és súlylökésben atlétikai versenyt bonyolí­tottak le. Távolugrásban első Oláh 400 cm-el, Novák Zsuzsa 355 cm-es teljesít­ménnyel a második. A fiúk­nál a távolugrást Bartko András nyérte 535 cm-el, súlylökésben Klementová lett az első, második pedig Komár Beáta. A fiúknál első 'Svidrány, a második pedig Hrivnyák lett. Reméljük, hogy a baráti viszony a két iskola között még jobban elmélyül és más téren is versenyre kelnek majd az iskola tanulói. Farkas László, Fülek SZERKESZTŐI ÜZENETEK Katona és az iskola: Zdra­votnícka škola, Bratislava, $ Nedbalova 9. (odd. zvláštne formy štúdia). Végállomásjavítô: 1. Ke­vesebb parkettpasztát hasz­náljon. 2. Nem áll módunk­ban mintát küldeni. 3. Szom­széd gyermekek ügyeibe há­látlan dolog beleavatkozni. Tanácsot kér: Nálunk hi­vatásos sportolók nincsenek. Bízok benne: Szülőkhöz vagy testvérekhez lehet ki­utazni Amerikába. Erzsébet: Versei nem kö­zölhetők, foglalkozzon töb­bet költészettel! Négy lány; Pribeta: Mun­kaközvetítéssel nem foglal­kozunk, forduljanak a kerü­leti nemzeti bizottság mun­kaügyi osztályához. Bratis- lavában a legjobb lenne sze­mélyesen eljárni. SZÍVESEN LEVELEZNÉNK: Jenei Ilona, Kiskundorozs- ma, Virág u. 1. sz., 16 éves; Tapodi Ferenc, Kiskundo- rozsma, István u. 30. sz., 18 éves; Titkos Anikó Paks, Kossuth Lajos u. 17. sz., 18 éves; Nagy Margit, Zala­egerszeg, Leánykollégium, 18 éves.

Next

/
Oldalképek
Tartalom