Új Ifjúság, 1959. július-december (8. évfolyam, 27-52. szám)

1959-11-24 / 47. szám

BESSSSEEEESSIslSESgSEHHBSSBSSSSEEESBglfilSSSSiHlHISü m a I - | i A jó modor I g 9 § (Folytatás a 45. számból) Nagyon csúnya az is, ha két személy beszélgetését sza- jfj Htjuk félbe, vagy egyszerűen belebeszélünk a társalgásuk­ig ba. Vigyázat, más, belekapcsolódni a társalgásba, vagyis H akkor szólni, amikor a társaság egyik tagja befejezte gj a mondanivalóját, és más beszéd közben beleszólni, akkor, j?! amikor valaki éppen beszél. Különösen illetlen, ha olyasva- @ lamit mondunk, ami nincs összefüggésben a félbeszaHtott B beszélgetéssel. |j A beszélgetés témájának megválasztása látszólag nehéz 5 feladat. Azért csak látszólag, mert ezt is meg lehet tanulni. Mindenesetre, ez egy olyan dolog, amiből meg lehet álla­ti pítani valakinek a műveltségét. És ha már a műveltségnél U tartunk, előrebocsátjuk, hogy illetlenségre, sót műveletlen- 3 Jégre vall az, ha valaki az első találkozás első mondatával 5 „műveltségét" akarja fitogtatni. Az ilyesmi különben is íj nemcsak sután, mereven, hanem gyakran nevetségesen is 3 hat. Hogy néz ki az pl., ha valaki minden bevezetés nélkül | Sosztakovics szimfóniáiról kezd hosszantartó elemzésbe. 3 Természetesen másként hat, ha elmeséli, hogyan élvezte | az előző napi vagy heti hangversenyt s ezzel kapcsolatosan 3 áttér, — föltéve, hogy ez partnerét érdekli — a zene szép- jégére éj egyes zeneszerzők műveire. 3 A téma megválasztásánál ügyeljünk arra, hogy lehetőleg 1 a társaság minden tagját érdekelje. Pl. egy sofőr ne beszél- i jen állandóan autókról és különböző gépekről, ha látja, =j hogy a társaságot ez nem érdekli. Más az, ha meg akarunk 9 valakit szerettetni valamivel, tanítjuk rá, pl. a művészet | valamelyik ágára. Ha azonban többszöri kísérlet után lát- r juk, hogy nem értük el a várt hatást, inkább hagyjunk fel | a kísérlettel, mintsem, hogy unalmassá váljunk. Természetesen beszélgethetünk munkánkról, elmondhat- ® !j juk az elért eredményeket — de nem dicsekvökn — ® \ a problémákat. Ha látjuk, hogy partnerünket vagy a tár- g 3 saságot különösen érdeklik ezek a dolgok, akkor részletek- Íj ■J be is bocsátkozhatunk, különben csak általánosságban 3 beszéljünk róluk. | (Folytatjuk) jfj 4SlBBS®aSBEaSSS®aSEES®SSBHSSB®®®a®BSSaSasaaS®[i Az utóbbi évek során az úgy­nevezett kisestélyi ruha mind­jobban kiszorítja a nagyestélyi, földig érő ruhákat. Ez érthető is, hiszen a kisestélyit sokkal jobban ki lehet használni, s az előállítása bármely finom anyagból készül, mégsem olyan költséges. Viselhetjük bálba, ha csak nem kimondott „nagy“ bálról van szó, különösen akkor, ha lenge anyagból készül s a fazonja is ennek megfelelő. El. a 2. modell, amelynek felső ré­sze szatén, szoknyája csipke, igazán pótol hosszú estélyi ru­hát. Sokan kérnek ruhát Szilvesz­terre. Nos, ilyenkor is a kises­télyi a legalkalmasabb. Készül­het brokátból, taftból, bársony­ból, stb. De nemcsak a nagyestélyit szorítja ki a kisestélyi, hanem az elegáns fekete ruhákat is. Ugyanis, oda, ahová ezelőtt ezek megfeleltek, most szintén kts- estélyit vagy kisestit viselnek. Az első modellt „Mária-Már- ta“ kérésére közöljük, selyem­bársony anyagához. Kérése sze­rint szoknyája szűk. Gyönyö­rűen elrendezett raffolás díszí­ti. A második modellt „Elegáns“- nak küldjük. A felső rész lehet taft vagy szatén. A harmadik modell valószínűleg megfelel „Szeretem a szépet“ kívánságá­nak. Nem feltűnő, emellett ele­gáns és jól kihasználható. Bár az eredeti modell bársony, bro­kátból is nagyon szép. Ugyan­csak ezt ajánljuk „Mária-Már- tának brokát anyagához. Színe halványzöldes legyen. A negye­dik modellt „Születésnap“ jeli­gére küldjük. Egyszerű és diva­tos. Bársonyból a legszebb. Értesítjük olvasóinkat, hogy köv. számunkban is közlünk kisestélyi ruhákat, azok közül is választhatnak. m m Nappalra tápláló (vyzivny), éj­g „NAPSUGÁR KISASSZONY“ a ű korai ráncosodás okait és az [I ellene való védekezést kérdezi: E Tizenhatéves korban a ránco- § sodás bizony természetellenes, í Általában egészségtelen élet- | mód, gondterhelt élet. éjszaká­it zás, mértéktelen dohányzás 5 idézi elő. Úgy gondoljuk, hogy g a maga esetében nem ilyen 5 okok játszottak közre. Valószí- ® nűleg túl száraz az arcbőre, tf s a korai ráncosodás ennek | a következménye. És lehet még g egy eset: fiatal lányok sokszor I vágnak „grimaszt“, ráncolják " homlokukat, napon járnak nap­szemüveg nélkül, tehát akarat­lanul is hunyorítanak. Az ilyen rossz szokások gyakori ismét­lése bizony gyakran ráneoso- dásra vezethet. A ráncos'arc­jelre pedig zsíros krémmel ken­jük be. Ezzel vigyázni kell, mindig ellenkező irányban kré- mezünk, mint ahogy a ráncok húzódnak, különben elősegítjük a ráncok elmélyedését és továb­biak képződését. (Erről már többször írtunk, de ha nem kísérte • figyelemmel, értesítse szerkesztőségünket, hogy a ta­nácsokat megismételhessük). Ráncok eltávolítására kitűnő módszer a következő: arcunkat jól bekrémezzük, meleg vízbe mártott törülközővel fél percig borogatjuk, majd vékony ken­dőbe csavart jégdarabkával hir­5 Az ősz és tél, mondhat­nánk, a köhögés „fősze­zonja“. Köhögés zavarja a színi- és mozielőadá­sokat, köhögnek az em­berek az utcán, táncnál vagy munka közben. Tény, hogy ez kellemetlen, de a köhögést nem lehet visszatartani — mentege­tőzik mindenki, aki kö­hög. Nem is arról van szó, hanem vigyázni kell, telen átsimítjuk. Ezt a művele­tet háromszor-négyszer ismé­teljük. Ugyancsak nagyon jó és be­vált módszer az olajpakolás: egy evőkanál olajat és egy evő­kanál ricinusolajat összeöntünk és 2—3 kanálnyi magnézium­porral tejfel sűrűségűre keve­rünk. A masszát vattával ar­cunkra kenjük és 20 — 25 percig hagyjuk rajta. Ezután szintén vattával óvatosan leszedjük és hideg vízzel erősen leöblítjük az arcot. Ezt a műveletet he­tenként kétszer-háromszor vé­gezzük, aszerint, ahogy szüksé­günk van rá. .ho­gyan“ köhögünk, vagyis ne kö­hogy „ráköhögjük" valakire a betegséget. Helytelen az a né­H 1 i högjünk, senkinek az arcába zet, hogv „nem szabad finnyás­„Várva várjuk“, Verner Istvánná, Felisz forróné kérésének teszünk eleget gyermeksapkamodellek köz­lésével. KÖTÖTT SAPKA 12 szemre kezd., 4 tűvel dóig, sima kötéssel. Minden sorban szap. 6 sze­met az 1 sorban a szálat a szemek közé vesszük és minden 2. szem után angol szem köv. A 2. sorban így szap. minden 3. szem után, a 5. sor­ban minden 4. szem után. így szap. a 8. sorig, ezután pedig csak minden 2. sorban szap. az előző módon. így dóig. a kellő fejbőségig, ezután a norvég mintával folyt A minta után 2—3 cm-t 1 sima, 1 ford, patentkö­téssel köt. Most 6 részre osztjuk a szemeket: az első részt befejezzük, a másodiknál megköt, a fiilvédöt, szintén patentkötéssel. Mindkét olda­lon fogy. 4X minden 4. sorban, to­vábbá minden sor elején 1 szemet. **• Az utolsó 6-8 szemet egyszerre fejez, be. Ezután elvégezzük a másik három részt, s az utolsó résznél ismét megköt, a fiilvédöt. De nem fejezzük be, hanem az utolsó 10 szemet a kí­vánt hosszúságú megkötőre kész. Vécére hurkot csinálunk, a másik védő szélére pedig gombot varrunk. Tetejére pompont teszünk. Kislányok, kisfiúk részére is alkalmas. KORCSOLYASAPKA kislányok részére. 79 szemre kezd. és patentköttésse! köt. A 4. sorban kezd. a szűkítést: az utolsó 2 szemet nem kötjük le, megford. s megint nem kötjük le az utolsó 2 szemet. A köv. sorban az utolsó 4 szemet hagyjuk a tűn, megford. 4 szemet a tűn hagyunk, ezt aadie folyt, (min­bőrt szép ered­ménnyel kezel­hetjük házilag is. Elsősorban tudnunk kell, hogy arcunkat csakis langyos vízben mossuk, hideggel leöblít­jük, és puha-tö­rülközővel ütö- getve szárítjuk. Szappannal egyáltalán nem mossuk, vagy ha mégis, úgy azonnal leöblítjük. M* vagy egyszerűen magunk elé a levegőbe. A higiéniai és az illemszabályok egyaránt meg­követelik, hogy köhögésnél te­gyük kezünket a szájunk elé, vagy pedig még higénikusahb, ha lehajolunk és a földre köhö­günk. Ez alól még kisgyermek sem kivétel. Pici korától kell rá tanítani és szoktatni, úgy, hogy kb. egy három éves gyermek kell, hogy köhögésnél kezét a szája elé tegye és ne köhög­jön rá kis társaira. Mindenkinek tisztában kell lennie vele, hogy köhögéssel a bacilusok százait hintjük szét, nak lenni, egy kis köhögéstől még nem halt meg senki“. Ez tévedés, mert a betegség sok esetben lehet csekélység, de nem mindig. És különben is, csekély betegségre sincs senki­nek szüksége. Visszatérve arra, hogy szín­házban, moziban sokszor oly erős a köhögés, hogy nem ér­teni az előadást, egy jó tanácsot adunk: mielőtt elmegyünk ott­honról, együnk egy tetős kávés­kanál mézet és vigyünk ma­gunkkal köhögés elleni cukor­kát. Akire pedig köhögő roham jön előadás alatt, bármennyire is érdekfeszítő a film vagy a színdarab, hagyja el a termet s kint várja be, míg a rohant elmúlik. Kérdezz — felelek dig 2-vel többet hagyunk a tűn), míg a középen 11 szem marad. A köv. sort végig kötjük az összes szeme­ken. Ezután simán köt. és 2 soron­ként változtatjuk a színeket: elütő szín, alapszín, harmadik szín, alap­szín, elütő szín. Most a középső 11 szemhez mindig hozzáköt. 2 szemet, amíg átkötjük az egész sort, maji. 3 sor patenttel köt. Ezután a sapka 2 szélén felvesszük a szemeket és 5 cm-t köt. patentkötéssel, aztán foko­zatosan elfogy, és az utolsó 3 szemet áthúzzuk. Megkötőnek kettős szálból 20 cm hosszú láncszemsort kész. HORGOLT SAPKA 6 Ic-böl 1 lc-t hagyunk a fordu­lásra. A körbe 18 lrh-t horg. A to­vábbi sorban minden lrh-ba 2 lrh-t horg. Ezután mintával folyt: az lrh-t nem a lc-be öltjük, hanem átöltjük vele az egész lrh-t, mégpedig fel­váltva, egyszer elölről, egyszer há­tulról. A 3. sorban úgy szap., hogy lrh-ba elölről 1 lrh-t ölt., a máso­dikba 2 lrh-t hátulról. A 4. sorban ismét szap. minden felső lrh-ba 2 lrh-t ölt. (Hogy mennyit szap., attól függ, milyen nagyra akarjuk a sap­kát). Kb. 15—20 sort kész. Elszakít­juk a szálat és a sapka hátsó oldalán folyt, á munkát. A sapka kezdetétől a 26. sorban megkötjük a fonalat és 52 váltakozó lrh-t horg. 1 lc-el meg­ford. és ismét 52 lrh-t horg. Most megkötjük a fülvédöt: a 2. felső lrh- ba ölt. 15 váltakozó lrh-t horg. 1 lc-el megford., a 2. alsó lrh-ba ölt. és 14 lrh-t horg. Ezt 7X ism. mindig lrh-val kevesebbet horg. A másik fülvédőt az ellenkező oldalon köt. A sapkát rp-kal horg körül. A sapka felső oldalára díszítő pántot horg. A minta előtti lrh-ákba 1 sor lrh-t horg. úgy, hogy mindig 2X öltünk egy p-ba. Ezt a sort még rp-kal horg. körül. A felső körbe sodort fo­nálból megkötőt varrunk és masnira kötjük. Ilyen megkötőkkel fejez, be a fülvédoket is. Mimi „NEFELEJCS“: 1. A koccintás szokás, a barát­ságot, jókedvet igyekszik kifejezni. Szokás koccin­tani akkor is, ha valaki­nek az egészségére iszunk. A poharak egy­máshoz való érintése a vonzalom szimbóluma. Ezalatt nem szerelmet értünk, hanem barátsá­got, hiszen férfi férfivel is koccinthat. Sajtos karaj: Tűzálló tálat kissé kizsírozunk. Személyenként egy-két kicsontozott karajt veszünk, megsóz­zuk, paprikás üsztban megforgatjuk és a tál aljára fektetjük. Leöntjük bőven tejfellel, tetejére, reszelt sajtot szórunk. Sütőben 20 percig sütjük. A karajok csontjából levest főzünk. Burgonyafelfújt: 6 tojás sárgáját 14 dkg zsírral vagy margarinnal jól eldolgozunk, hozzáadunk 2 evőkanál tejfelt, sót, 28 dkg áttört főtt bur­gonyát és 4 tojás kemény habját. Kikent tűzálló tálban megsütjük és reszelt sajttal meghintve tálaljuk. Töltött kifli: Kifliket kettévágunk és a belét szépen kiszedjük. Párizsit vagy sonkát húsdarálón ledarálunk és annyi tejfellel, hogy krémszerű le­gyen, elkeverjük. Megtöltjük vele a kifliket, összeillesztjük és meleg sütőben átmelegltjük. Teához, italhoz kitűnő és olcsó. Rockfortos vajjal megkenve is igen kitűnő. „LÓTUSZVIRÁG“: Fér­fiismerőse helytelenül vi- R selkedik, a helyes az P lenne, ahogy maga írja. jj Először a barátnőjének i; kellene, hogy kezet csó- m koljon, elsősorban azért; mert a férjén keresztül U ő a közvetlen ismerőse, R másodsorban azért, mert ő asszony. Maga viszont |í nem tehet semmit, nem n figyelmeztetheti öt, sőt " nem szabad, hogy ő egy­általán valamit észreve- gyen. Az illemszabályok­ról szóló cikkünkben is d olvashatta, hogy nem sza- • bad észrevenni és tudtá­ra adni valakinek, és nem 7 is célozgatni rá, ha illet- j lenül viselkedik. Ogy kell B tenni, mintha nem ven­nénk észre. . „FEKETE &ZEM“: 1. A ú körömrágás az ideges- * ségnek, a lelkületben vég­bemenő zavaroknak a je­le. Tehát elsősorban is megnyugodni kell, ki­egyensúlyozott életet él­ni. Hogy pedig leszokjon a már krónikussá vált rossz szokásról, a követ­kezőt ajánljuk: fordítson különös gondot körmei ápolására. (Ha nem tudja, hogyan kell csinálni, egy közeli számunkból meg­tudhatja, amikor majd a körömápolással foglalko­zunk). Meglátja, szép, ápolt körmeit sajnálni fogja lerágni. 2. Semmi értelme sincs olyan fiúval járni, aki mindig más lánnyal jár. Csak nevet­ségessé teszi magát. 3. Ne adjon a barátnői vé­leményére, Elvégre is. nem nekik udvarol a fiú, hanem magának. A fiúnál a jellem a fontos, nem pedig a szépség. 4. A copf nem divat, és nem is igen alkalmas gimnazista lá­nyok részére, ha azonban különösen jól áll, visel­heti. PIRKÓ ANNA: Az érte­sítést a lakhelyükhöz leg­közelebb eső város nyom­dájában csináltathatják íj meg. y h ■53535353S3SS535333535. I fi ü 8 8 i 1 I H B fi 8 B I ŰJ IFJÚSÁG - a CSIS2 Szlovákiai Központi Bizottságának lapja. Megjelenik minden kedden. Kiadja a Smena, a CSISZ Szlovákiai Központi Bizottságának kiadóhivatala, Szerkesztőség és adminisztráció, Bratislava, Pralská 9. - Telefon 445-41. - Postafiók 30. - Főszerkesztő Szőke JAzset — Nyomta a Západoslovenská tlaéiarne 01, Bratislava, uL Nár. povs«ania 41 Előfizetés egy évre 31.20 — Terjeszti a Posta Hirlapszolgálata. A-675299

Next

/
Oldalképek
Tartalom