Varga Dénes: A tordai Unitárius Gimnázium története (Torda, 1907)

III. Az iskola rektorairól, tanárairól

— 117 — Hogy mennyire fölkarolták a XVI—XVIII. sz.-ban a szinielőadást az unitárius iskolákban, élénken tanúskodik arról a szemünk előtt álló tanulságos példa, az t. i., hogy a Vir Regius első előadásán nem kevesebb, mint 43 tanuló vett részt, számba nem vevén a kisegítő személyzetet, a ma úgynevezett: népséget és katonaságot. E 43 tanuló 26 szerepkört töltött be. Egynek hármas és hétnek (Almási János, Fodor Dániel, Jobbágy András, Szaniszló Albert, Szentmártoni Sándor, Székely György, Vargyasi András) kettős szerepe volt. Raphaél (ma: Raffaj) Sámuelt egyszer tanácskozó philisteus vezérnek látjuk, máskor mint vak­merő Goliath jelenik meg s a darab végén hét zsidó tár­sával együtt üdvözli az úrtól királynak fölkent Dávidot. A nőszerepeket is ifjak adták, mint a régiek színpadán min­denütt. Figyelemre méltó, hogy elemi tanulókat is alkal­maztak szolga szerepekre; sőt az éneklő asszonyok kara mind parvistákból került ki. A szinlap végén említett ze­nészek is hihetőleg diákok voltak. Az egyes felvonások közötti alkalmazott tréfák, ugylátszik, megfelelnek a Cse­reitől említett „szép intermediumoknak“. A színpadon a szerző legfeljebb mint rendező műkö­dött. A színpadon megnevezett tordai cívisek is egytől­­egyig mind tanulók voltak. Saul szerepét Kis-Solymosi Koncz Boldizsár, a syntaxis segédtanítója adta elő; de ott áll az ő neve mellett is, hogy studiosus és hogy csak p. t. (pro tempore) collaborator syntaxis. Ez a Koncz Bol­dizsár, a hasonnevű küküllői esperes fia, mint biztosan tudjuk 1711-ben jött Dicső-Szent-Mártonból Tordára s 1712. szept. 17-én öltötte fel ugyanott a tógát. 1713-ban tehát csupa kényszerűségből és ideiglenesen alkalmazta maga mellé a rektor az ifjú diákot a syntaxis tanítására. Ugyanígy jutott a társai közül kitűnt Gálfalvi Gálfalvi Már­ton is, az egész munka czéljának (13-ik kimenetel) kihir­detője, az etymologia tanításához és az iskolai exactorság nem kis fontosságú ideiglenes hivatalához. Egyszerű székely és magyar tanulók voltak tehát a szereplők egytől-egyig, kiket tudós Derzsi Siinó István

Next

/
Oldalképek
Tartalom