Varga Dénes: A tordai Unitárius Gimnázium története (Torda, 1907)

III. Az iskola rektorairól, tanárairól

- 90 -dorlók között volt tordai Szaniszló Zsigmond is, papjával Szentiváni Bartók Jánossal, a kihez a kolozsvári colle­­giumból segédül (coadjutor) adatott H.-Almási Bencze András, a szolgák főnöke (decurio); az érdemes deákok közül egyik sem akarta a száműzetést magára vállalni, a mint ezt nekem az öreg tisztelendő elbeszélte, a kinek egymásután két fia volt tordai pap, Pauli József és Péter, maga pedig Nagy-Ajtán pap volt még 1758-ban is, a mint a kolozsvári collegium Matriculájában 1707. szept. 24-én beiratik. A menekült Erdélyiek Ugocsa megyében a magyar mágnásoktól szívesen fogadtattak és különböző helyeken szállásoltattak el, Szaniszló Zsigmond azt Írja naplójában 1707. decz. 9-érőI, hogy Bartók János is hozzátarto­zói Mándokon, Szabolcsmegyében szállásoltattak el, ahol a pap Debreczeni János ev. ref. esperes volt, aki egyházköré­ben Bartóknak a predikálást nem engedte meg, sőt erősen til­totta.' Ezért a helység úrnőjéhez, Barkóczi Krisztinához, gróf Károlyi Sándor hadvezér nejéhez fordultak. Szentiváni Bartók János az ő pártfogójával, Szaniszló Zsigmonddal, a magyarok­nál száműzetésben levő unitárius atyafiaknak a nevében egy rövid confessiot irt össze ez alatt a czim alatt: „Az unitárius atyafiaknak vallástételek“ és Szaniszló ur benyújtotta az úrnőnek. A czim után odaírta Rom. X. 10. „Szívvel hi­szünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre.“ A Szaniszló Zsigmond névaláírásával ellátott ajánló levél kelt Márkodon, 1708. május 25-én, melynek czime és tartalma a következő: „Mltságos ur, nagy Károlyi, Károlyi Sándor ur ő nagysága, Kegyelmes urunk ő felsége, és a Confederalt Nemes Magyarország statussi Hadainak, Mezei General Marschallja, és senatora, tizenhárom vármegyének és Ne­mes Erdély országának fő Commenderozó Generálissá, Nemes Szathmár Vármegye örökös főispánja Szerelmes hűtős társának, Méltóságos Barkóczi Krisztina asszonynak ö nagyságának az Atya Istentől és a mi urunk Jézus Krisztustól Kegyelem és Békesség! Cor. 1. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom