Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története (1568-1900) 1. (Kolozsvár, 1935)

III. rész: A magyar-utcai iskola

257 Voltak esztendők, melyekben mind a tanárokat, mind a tanuló­kat csaknem egészen ők tartották s bőkezűségük nélkül menthetetlenül elpusztulunk. P. Horváth Kozma özvegye Folti Borbára és fia Boldizsár az áldozathozatalt már a „három katasztrofális esztendők előtt megkezdették. 1710-ben minden meglevő és ezután szerzendő majorság földjeik, gabona- és bordézsmáját a kolozsvári kollégium és a tordai gimnázium fenntartására ajándékozták. Ez az adomány lett az 1716—18. évi csapás után az iskolák fenntartásának egyik legbővebb életforrása. 1724-től 1778-ig évenként 130—150 véka búzát és 80—120 veder bort hoztak a széplaki, rápolti, tancsi és föld“ vári jószágokból. 1731-ben Horváth Boldizsár 361 frt. 4872 drt. adott be. Az 1718. évi ápr. 8-i felhívás részletes utasítást ad a pénz és naturalék felszedésére, utóbbiak pénzzétevésére és kezelésére. Minthogy pedig az ilyen adományok mobilisak és jövőben megtagadhatok, igyekezzenek a kurátorok és esperesek valami fixumot és állandóbbat, u. m. jószágot, vagy jószágok, búza, bor dézsmáját szerezni s minthogy a salaristáknak anga­­riánként ki kell járni a fizetésüknek, igyekezzenek a gyűjtött összeget minél hamarább beadni, E felhívás eredménye az, hogy már ápr. 19-én bejött 118 frt. 64 dr., júniusban 269 frt. 70 dr., szept. 3-án Szaniszló Zsigmondtól Tordáról és Aranyos­székről 331 frt. 89 dr., Miklósi Jánostól szept. 17-én 40 frt. 6 dr. Gabonában 878 véka búza a következő részletezés sze­rint : Vargyasi Daniel Péter szélkúti búzájának dézsmája 200, szőkefalvi malmának szombati vámja (a tordai iskola részére) 80, H. Szt.-Mártoni özv. Biró Sámuelné Vargyasi Daniel Klára őri és nagylaki búzadézsmája 50, Vargyasi Daniel Ferenc 56, Biró Mózesné Gyerőfi Kata szamosfalvi malmából 100, Ké­­nosi Sándor Gergely 100, Kun István 100, Suki István 40, Pekri Gáborné 20, Toldalagi Gábor 40, Gálfalvi János 40, Szent­­iváni Sámuel gálfalvi malmából 40, Maróthi Dávid 12 véka. Ugyanezek pénzül adtak 125 mfrt. 20 drt. Az adakozásnak ez a szép lendülete nemsokára megtorpant. Ennek magyarázatául tudnunk kell, hogy — amint már láttuk — 1716 tavaszán sok havazás, hideg szeles esőzés és árvizek miatt gyenge termés volt, ősszel nagy szükség és drágaság lett. 1717 nyarán semmi eső nem volt, 1718 ápr.-től okt.-ig szintén nem, emiatt nagy szárazság lett, minek következtében hallatlan drágaság, éhínség, az ország több részében pestis. 1719-ben csak 198 mfrt. 33 dr. gyűlt össze. Emiatt a tanárok és tanulók, kiknek élete a jóltevők adományától és az eklézsiák kollektá­­jától függött, sokat nélkülöztek. Ilyen jövedelem mellett egy tanár évenként csak 45 mfrt. kapott. Ha főuraink s tehetős ne-Dr. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története. 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom