Tolnavármegye, 1907 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1907-04-28 / 17. szám

2 1907 április 28 ' 3LNAVÁRMEGYR melyet az államvasutak teljesítő képességé­nek biztosítása és a folyton emelkedő for­galom lebonyitása érdekében szükséges be­ruházásokra ki kell majd adni. És mi megmaradunk továbbra is hamu­pipőkének, azt lesvén, mikor lesznek talán végre mégis kegyesek gavalléros jókedvük­ben folyósítani évi 120 koronát —1 a tele fonra. VÁRMEGYE. — A központi választmány a folyó évi ápri­lis hó 29-én délelőtt 10 órakor a vármegyeház kistermében ülést tart. Tárgy: Az 1908. évben érvénynyel bírandó képviselőválasztók ideigle­nes névjegyzékének egybeállítása és közszem­lére történendő kitétele iránti intézkedés. — Elvi fontosságú határozatok. A távol levő csendőrök ellen hozott sértő kifejezések megtor­lása iránt indított ügy elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik. (Minisztertanács hatá­rozata). — Azon pékmester ki a kemencefűtést a vasárnapi munkaszünet ideje alatt házi cselédje által, üzleti segédszemélyzet igénybevétele nélkül végezteti, vasárnapi munkaszünet megszegése miatt nem büntethető. (Belügym. 2785,906). — Az eladandó, vagy elszállítandó vadak jogos szer­zését igazoló bizonylatok előmutatása kötelező. E rendelet megszegése kihágást képez. (Belügym. 92672/895) — Uj mezei közös dülöut létesítése iránti kérelem teljesítendő midazon esetekben, midőn a) beigazolást nyer, hogy a kérelmező birtokos­ság alkalmas ut hiányában gazdasági érdekeinek veszélyeztetése nélkül birtokához tényleg nem juthat; b) ha az érdekeltség az utlétesités költ­ségeit elvállalta. (Földmiv. m. 394811906.) — A községben lakó legtöbb adót fizető képviselőtes­tületi tag megbízottját a törvényben megszabott 15 napon túl is bejelentheti. (Közig, bíróság 400|90/). — Községi tisztviselőknél a fegyelmi eljárás körén kívül eső lemondás elfogadására az alkalmazó hatóság illetékes, tehát községi bírónál a községi választóközönség. (Közig, bíróság 3920/906.) — A járási mezőgazdasági bizottságok választott tagjainak napidijai az ebadóalapból nem fedezhetők. (Földmiv. min. 17705/906) — Közbirtokos sági zárszámadások felül­vizsgálása kapcsán a közig, hatóságnak jogában van a visszaélések tárgyában a vizsgálatot meg­indítani és a hiányt megállapítani; a számadók kártérítési kötelezettségének megállapítása és érvényesítése azonban a kir. bíróság elé tarto­zik. (Földmiv. min. 98028/905). községi Elet. — Állatbetegség. Tamásiban az ebveszett- ség föllépett. — Bátán a lórühkór megállapitta- tott. — Slmonmajor községben a sertésvész megszűnt. Elhullott 64 sertés. — Kölesden és Nagykónyiban a lépfene föllépett. HÍREKÉ — Személyi hír. Apponyi Géza gróf fő­ispán ezen a héten két napig Szekszárdon időzött. — Uj jogtudor. Perczel Béla vármegyei tb. aljegyző a múlt napokban a budapesti tudomány- egyetemen kitűnő sikerrel tette le az utolsó államtudományi szigorlatot. A jövő szombaton fogják tudorrá avatni. — Egyetemi tanár. A király dr. Lörenthey Imre címzetes egyetemi nyilvános rendkívüli tanárt és egyetemi adjunctust, földinket, a buda­pesti tudomány egyetemen az őslénytan nyil­vános rendkívüli tanárává a szabályszerű illet­ményekkel kinevezte. — A főgimnázium vendége. Bozóky Endre az orsz. közokt. tanács tagja a főgimnázium matematika és fizika tanítási eredményének meg­vizsgálása végett Szekszárdra érkezett. — Uj albiró. Ifj. Boda Vilmos szekszárdi trvszéki jegyzőt, Boda Vilmos volt országgyűlési- képviselő fiát a király a kiskőrösi járásbíróság­hoz albiróvá nevezte ki. — Eljegyzések. Párkányi Lajos urad. intéző eljegyezte Csathó Irénkét, Hayt Ferenc szőlő és borászati felügyelő sógornőjét Keszthelyről. — Nyerges Gyula dunaszentgyörgyi tanító jegyet váltott Kása Bertával. — Művészi kiállítás Pécsett. A pécsi or­szágos kiállítás keretében egy külön csarnokban mutatják be a képző- és iparművészetet. A képzőművészeti részt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat rendezi, amely Hausz- mann Alajost, Zala Györgyöt és Dudits Andort bízta meg a szükebb rendezéssel. A társulat ez utón hívja föl a művészeket, hogy a pécsi kiál­lításra szánt műveiket legkésőbb e hó 29-én, hétfőn déli 12 óráig a műcsarnokba beszállítsák. — Kinevezés- A Magyar Tenger és Hajó­zási Részvénytársaság gyakornokául kinevezte Parti József tolnai főjegyző fiát, Parti Nándort. — Lemondás- Krammer János polgári isko­lai igazgató a vármegyei állandó népnevelési bizottságba tagul választván meg, e bizottsági tagságról lemondott. — Áthelyezett állatorvos- A földmivel ésügyi miniszter Bajusz Árpád budapesti törvényható­sági állatorvost Dombóvárra helyezte át. — Teaestély a Kaszinóban. Hogy a kaszi­nói tagok esáládtagjai is megláthassák az uj bútorokat, az ügybuzgó igazgatóság folyó évi április hó 24-én teaestélyt rendezett a Kaszi nóban. A tagok — kik között Apponyi Géza gróf főispán is megjelent — nem nagy számban vettek részt az estélyen. Simontsits Elemér ügy­vezető igazgató ismert előzékenységével fogadta a vendégeket, kik a helyiség megszemlélése után asztalokhoz ülve, vig hangulatban fogyasz­tották el teájukat, maid pedig Garay Lajos játéka mellett táncra perdültek. A Kaszinó uj bútorzata és berendezése igen Ízléses és nagyon csinos. A jelenvolt hölgyek névsora a következő: Asszonyok: Bodnár Istvánná, Diczenty Lajosné, Fink Kálmánná, Forster Zoltánná, Halász Gézáné, Hayt Ferencné, Holub Jánosné, Kovács Dávidné, özv. Korbonics Dezsőné, Klieber Györgyné, Dr. Kramolin Gyuláné, Molnár Józsefné, Mathis Kálmánné, Pazár Dezsőné, Rácz Józsefné, Sass Lászlóné, Szévald Oszkárné, özv. Simontsits Béláné, Tekus Vilmosné, Wigand Jánosné. Leányok: Fink Margit, Klieber Gizella, Nászay Palika, Szondy Erzsiké, Triebler Ilma, Wigand Hedvig. — Történelmi iovagjáték Pécsett. A pécsi országos kiállítás nagybizottsága Nemes Mihály és Margittal Tihamér festőművészeket megbízta, hogy júniusban Pécsett nagyszabású történelmi lovagjátékot rendezzenek. A művészek elvállal­ták a megbízást és elkészitették az ünnepség tervét, melynek alapjául hazánknak fénykorából vettek- ki egy epizódot. Nagy Lajos király fényes kísérettel bevonul Pécs városába, ahol a városi tanács a papsággal és a szomszédos vármegyék küldöttségével hódol a királynak. Erre a pécsi egyetem alapításának szimbolikus aktusa követ­kezik, mely után az iparos céhek és mezőgaz­dák nyújtják át ajándékaikat a nagy királynak. Ezt követi a fényes lovagi torna, melyet 40 urlovas és 60 huszár fog eljátszani. A mintegy háromszáz szereplő a város és a vármegye elő­kelőségeiből fog kitelni. A rendezésre a pécsi és a baranyamegyei főispánok elnöklésével 200 tagú bizottság alakult. A lovagjáték a kiállítás­sal szomszédos sporttelepen fog lefolyni ez év junius 22-én és 23-án. Az ünnepség jövedelmét jótékony célokra forditjáK. — Jutalom egy tanítónak. A tolnai rom. kath. iskolaszék Maixner János kezdeményezé­sére elhatározta, hogy Kelecsényi Rezső tanítót, ki több évtizeden keresztül Tolna község nép­nevelése körül oly odaadó munkásságot fejtett ki, 200 korona jutalomban, illetve személyi pót­lékban részesíti. most itt a mezőn elterülve fekszik, nincsen egy barátom. Ha megsebesülnék, kórházba kerülnék és az orvosok kezelnének kíméletlenül. Eszembe jutott mindaz, amit sebészi műtétekről hallottam volt. Szivem hevesen vert és gépiesen toltam mellemre zsebk2ndőmet és tárcámat vértnek. A fáradtság elnyomott, mindegyre elszendered- tem, egy-egy baljóslatú gondolat azonban mind­annyiszor annál erősebben ujult fel és hirtelen felijesztett. A fáradság azonban végre is győzött és mikor megperdült a dob, mélyen aludtam. Fel­készülődtem, ébresztőt fújtak, majd gúlába rak­tuk a fegyvereket és minden arra vallott, hogy nyugalmas napunk lesz ez egyszer. Három óra tájt egy hadsereg érkezett ren­delettel. Fegyverhez vezényeltek; lövészeink elszéledtek a síkon, lassan követtük őket és húsz perc sem telt bele, láttuk, mint vonulnak vissza az orosz előőrsök és térnek az erdőbe. Jobb- és balszárnyunkon egy-egy üteg ál­lott föl, de mind a kettő jóval előttünk. Mind­járt heves tüzelést is kezdtek az ellenségre, amely erélyesen felelt rá és a cheverinoi erőd mihamar eltűnt a sürü füstfellegek mögött. Ezredünket szinte teljesen födözte az oro­szok ellenében egy íöldhányás. Ágyúgolyóik, amelyek különben csak elvétve igyekeztek fe­lénk, (mivel az oroszok tüzéreinkre lődöztek leginkább) fejünk felett röpültek el, vagy leg­feljebb földet és kavicsot szórtak ránk. Abban a percben, a melyben kiadták a parancsot az előrenyomulásra; kapitányom für­készve figyelt meg, a mi arra kény szeri tett, hogy kétszer-háromszor végig simítsam kezem­mel serdülő bajuszomat, még pedig lehetőleg fesztelen ábrázattal. Tulajdonképen nem is fél­tem, vagy ha igen, hát akkor csupán attól, hogy le találják olvasni rólam a félelmet. Az ártalmatlan lövedékek csak fokozták nagy hő­siességemet, Magaszeretetem értésemre adta, hogy komoly veszedelembe rohanok ; hiszen el­végre is egy üteg ágyú tüzében volnék. Bol­dog voltam, a miért olyan jól érzem magamat és arra gondoltam, mekkora gyönyörűség lesz majd elmesélni madame de B . . . rue de Pro­venbeli szalonjában a cheverinoi erdő bevételét. Az ezredes elléptetett szakaszunk előtt; megszólított: ­— No lesz mit lecsípni az első puskatűzben. Fölötte harciasán mosolyogtam s lekefél­tem kabátomat, amelyre egy kis port szórt egy ágyúgolyó, amely harminc lépésnyire csa­pott le tőlem, Az oroszok, úgy látszik, észrevették, mi­lyen eredménytelenül röpködtek golyóik, mert mihamar kartácshoz folyamodtak, amely köny- nyebben hozzánk férhetett a sáncárokban, ahol megvonultunk. Egy alapos kartácsrobbanás leszedte a csá­kómat és megölte a szomszédomat. — Gratulálok, mondta a kapitány, amikor fölvettem a csákómat, erre a napra megkapta a magáét. Tudtam arról a katonai babonáról, mely szerint a non bis idem (kétszer nem jár a rúd ugyanarra) ép úgy érvényesül a csatatéren, mint akármelyik biróság előtt. Büszkén nyom­tam lejemre csákómat. 5295. 3—15. MIT IGYUNK? hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas átványvu erre a legbiztosabb óv ószer. Minden külföldit fölülmúl , . hazánk természetes 3> ITlOilcll szénsavas-vizek királya: —­■Forrás. Miileniumi nagy éremmel kitünteive. Kitűnő asztali bor- és gyógyvíz, a gyomorégést rögtön megszünteti, páratlan étvágygerjesztő, használata valódi áldás gyomorbajosoknak. ___________________ Kedvelt borviz! Olcsóbb a szódavíznél! Mindenütt kapható! Fő raktár: SALAMON TESTVÉREK eégnél, SZEKSZÁRDON.

Next

/
Oldalképek
Tartalom