Tolnavármegye, 1906 (16. évfolyam, 1-53. szám)

1906-02-04 / 6. szám

TOLNA V ÁE,MEGYE. Az ágostai hitv. evangélikus egyházközség Befecskán uj templomot szándékozik építeni 22,000 (huszonkétezer) korona minimális költséggel. A tervre pályázatot hirdet 1908 fe fosna ár 26-iki batáridővel és az elfogadandó teljes terv és költségvetésért 200 (kettőszáz) koronát fizet. Tájékozásul szolgáljon, hogy orgonát, oltárt, szószeket a gyülekezet szerez be és a fuvarokat maga végzi. Belméret cirka 9x21 méter, elöl torony és oldalchorus és cirka 250 - 300 ülőhely. Bővebb felvilágosítással szolgál (4896. 1 — 1.) A belecskai presbitérium. MÜHLE VILMOS csász. és kir. udvari szállító Te m esvá s*. Nagybani tenyészetek kivitelre Mag és növény, rózsák, fák, tűlevelűek. i A legjobb magvakat és virághagymákat I A legszebb növényeket, rózsákat és divat- I virágokat í«??. 3-3.) A legnemesebb gyümölcs-, dísz-és sorfákat (62 hold területű faiskolák.) Mindent saját rí íi g-yteny ászeteifoől Postakötegek magvakkal 5 koronán felül bérmentve. Mühle uj „Tanácsadója“ vevőknek ingyen. Pompás főárjegyzék vevőknek kívánatra. Fa- és sövénycsemetékből. Gflzcséplftbészlelek 21^löl 12 lóerőig, benzinmotoruk, szaimaprések gőzhajtásra, 4RA1Ö GÉPEK és égjék IIEZÜGMMSÍGI GÉPEK legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók A m. kir*. államvasutak gépgyárának vezérügynökségénél Budapest, V . keriilet, Táci körút 32. szám. Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. (4880. 3—15.) A varrógép csak akkor varrógép, ha azt szakértő kereskedő választja meg. Kizárólag kiváló Eredeti Afrana I EredetiWettina Central-Bobbin varró-ésmühimzőgép és családi Singer varrógépeket adunk el 10 évi jótállással ! yT Eredeti Afrana Karikahajós Central-Bobbin iparos varrógépeket adunk el lÓ évi ÜfiSF~ jótállással. *^|f Kedvező részletfizetések Használt gépeket becserélünk. A mühimzés tanítását szakképzett mühimzönőnk díjmentesen végzi, még vidéken is. Gazdasági gépek, ul. m.: vetőgépek, szecskavágók, darálók, répavagók, ekék, merlegek stb. állandóan raktáron tartatnak. Nagy mehanikai javítóműhely. 4846 6_52) MÜLLER TESTVÉREK mügépészek (mehanikusok) írógépek, kerékpárok és gazdasági gépek raktára \i-Pi rcL, Garay-tér. 45. si?, v. 1906. Árverési hirdetmény. Az 1881. LX. t -a. 102. §-a értelmében közhírré te- szem, hogy a tamási kir.; járásbíróságnak .19 )5. évi V. I. 47/1. sz. végzése következtében dr. Kiss Ernő- famási-i ügyvéd által képviselt Rozenberger József javára, özv. Farnek Kál­mánná odorai lakos ellen 1000 K s járulékai erejéig 1905 . évi február hó 20-án foganatosított biztosítási végrehajtás utján utján le- és felülfoglalt és 1169 koronára becsült következő ingóságok u. m : gyógyszerek, állványok, pult, mérleg, 21 szakkünyv, üres üvegek, fa- és povcellán edények, ruha- nemüek..nyilvános árverésen eladatnak. ’ ~ Mely árverésnek a tamási kir. járásbíróság 1905. évi V I. 61/20 számú végzése folytán 10,000 kor. tőkekövetelés, ennek 1905 évi febrmr 15—ikétől járó 5°/0 kamatai, íl3°/0 váltódij és eddig összesén 297 korona 10 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Ozorán, alperes lakác­sán leendő megtartására 1206 évi február hó 13-ik nap­jának d. e. 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat misok is le- és felülfogI iltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881'. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Tamásiban,i 1906 január hó 22-ik napján. Kelemen László kir. jhirrósági végrehajtó. 1V06. február + SZŐLŐVESSZŐ! A vila'sr-hirü (4872 5—17) Delaware U adja a legjobb bort! Oltani, permetezni nem kell! A szőlészet kincse! A phylloxerának ellent áll ! Leírását és árjegyzéket ingyen küldünk bárkinek. Szölőoltványok mérsékelt áron kaphatók! Nagymennyiségű sima és gyökeres «Delaware» - vessző eladás. — Cím : Nzigyárto Takáts szőlőtelep-tulajdonosok. Telep: A’sósegesd. Központi iroda: Felsösegesd, • (Somogy megye.) W0rvirág rózsa, szegfű, gyöngy­virág, kaméliából stb. kifogástalan ízlésű csokrokat és koszorúkat készít tetszés szerinti árakban Varga József mükertész Szekszárd, (a korcsolyázó pálya mellett). Vidéki rendelések is pontosan teljesittetnek. I A kinek megbízható szölöollványokra fajtiszta amerikai sima vagy gyökeres VeSSZÖre van szüksége forduljon teljes bizalommal az állami segélylyel létesített Vállalati szölötelep­hez Biliérdre (Toroutál­megye) Legolcsóbb árak ! Az intézőség. (4852. 2—,6.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom