Tolnavármegye, 1906 (16. évfolyam, 1-53. szám)

1906-08-05 / 32. szám

férfi hulláját fogták ki a Dunából junius 3-án. Szarka Sándor paksi molnár Weigerding György nevű segédjével junius 28-ikán este 6 óra tájban egy ismeretlen női hullát fogott ki. — Patkós István, Kiszl János, Kiszl József és Petánszky Géza 10—12 éves paksi gyermekek julius 2-ikán d. e. az alsó malomrév alatt egy ismeretlen férfi mezítelen hulláját fogták ki a Dunából. — Tolvaj alkalmazott. Bátaszéken Käufer Far as csurgói mozgólénykép tulajdonos elő­adásokat tartott. Egyszeresek, midőn szolgáját Nuszmüller Józsefet hiába kereste, utánanézett, hogy a szolga eltűnésével nem hiányzik-e va­lami értékesebb tárg}'. Csakhamar rájött, hogy egy 1D0 korona értékű fényképészeti lencsét is ellopott a hűtlen alkalmazott. Käufer jelentést tett a csendőrségnél, mely nyomoz a megszökött tolvaj titán. Verekedés a vonaton. Fehérmegyéből mintegy : 00 arató utazott a sárbogárd - báta- széki vonalon. Útközben Schilling József szek­szárdi legény néhány társával összeveszett s már-már kritikussá vált a helyzet, midőn valaki Tengelic és Hídja állomások között a nyílt pályán a vésztőket meghúzta s a vonat meg­állt. Ekkor az arató legények kést rántottak, hogy azzal oldják meg a vitás kérdést. Mielőtt azonban a gyilkos szerszámokat használtak volna, az aratógazda erélyes föllépé.-e vissza­tétette a késeket a zsebbe. A duhaj legényeket csendőrök várták Szekszárdon, kik közül 19-et bekísértek, kihallgatták őket és aztán szabadon bocsátották. — Éjjeli támadás. Vasárnap éjjel a Szek- szárdról Bonyhád felé vezető törvényhatósági ut mellett haladt Mészáros György Tóth mezőőr, kit egy ismeretlen férfi a sötét éjszakában meg­támadott, majd pedig revolvert rántott elő és rálőtt a mezőőrre, kinek jobb tenyerét fúrta át a golyó. A meglőtt mezőőrt behozták a «Ferenc» közkórházba. — Szerelmes gyerkőc szökése. Varga Imre magyaratádi lakos jelentést tett a • hatóságnál, hogy 13 éves József nevű fia hazulról meg­szökött. Az apa azt hiszi, hogy fia, ki az ara­tások alatt beleszeretett égy Vörös Erzsi nevű batai leányba, aki az aratás befejezte után Bá- tán lakó szüleihez ment vissza, valószínűleg a leány után szökött. A fiút körözteti az atyja. — Életuntak. Hörnyéki Lőrinc szekszárdi városi szegény, ki néhány évtizeddel előbb még a virtuskodó, verekedő legények közé tartozott, annyira megrokkant, hogy meg a koldulás is terhes foglalkozás volt neki. Eletuntsagában végre a lakásán fölakasztotta magat. — Feuer- stahler Ferenc bonyhád-varasdi földműves gazda pedig öngyilkossági szándékból a kútba ugrott és belefult. VIDÉK 19i>6. augusztus 5. Mulatság Lengyelen. A lengyeli Polgári Olvasóegylet múlt hónap 22-én tartotta nyári mulatságát, mely várakozáson felül sikerült. Jelenvolt asszonyok : gr Apponyi Sándorné, Archer N-ne (Budapest), Bach Károlyné (Mágocs), Devetag Józsefne, Diczendy Paine (Majos), özv. Egry Józ>efne (Závod), Fehér Zoltánné, özv. dr. Fülöp Káz- mérné, Glöckner Béláne (Kety), Gruber N-né (Szászvár), Haffner Vilmosné (Mekényes), Holub Ferencné, Jung Jozsefné, Kacskovszky Konrádné, Kadrnoska Jánosne (Hőgyész), Kardos Ferencne (Mucsi)', Keller Sebestyénné (Zomba), Laczko- vics Károlyné (Zomba), Léhner Mórné (Tevel), Lunova Jánosné (Zomba), Máy Jánosné (Izmény), Mitrermayer Adolfné (Tevel), Mocsáry Bertalanná (Kárász), Paulay Kornélné (Zomba), Petrsek Jánosné, id. Probst Mihályné, Probst Ferencné (Dombóvár), Pusztai Károlyné (Budapest), Radics Béláné (Mágocs), Radics Gáborné (Zomba), Rózsay Elemérne, Rüchl Istvánné, Sauerwein Jakabné (Ráckozár), Schlichtherle J.-né (Tabód), dr. Schwarz Vfktorné, Singer Bálintné (Nagy- mányok), özv. Stolpa Jozsefné, Streicher Vil­mosné (Tevel), V. Szabó Aranka (Üszög), Till Lajosné (Kisvejke), Ugrosdy Aladárné (Kis- dorog). Leányok : Egry Jolánka (Závod), Fehér Jolica és Ilonka, Fent Irmuska (Hőgyész), Fischer Finike, Frank Erzsiké (Kisvejke), Glöck­ner nővérek (Kety), Gruber Berta (Szászvár), Haksch nővérek (Pécs), Jung nőverek, Jánossy Mariska (Nádasd), Keller nővérek (Zomba), Léhner nővérek (Tevel), Lunova Mariska (Zomba), May nővérek (Izmény), Mittermayer Mariska (Tevel), Mocsáry Ibolyka (Kárász), Paulay Irénke és Fricike (Zomba), Petrsek Mariska, Pévald Jozefin és Emma (Kisdorog), Radics Irmuska (Zomba), Riihl Aranka, Schlichtherle nővérek (Bonyhád), Schlichtherle nővérek (Tabód), Streicher Tilduska Tevel, Szörényi Szerénka (Mágocs), Schurmann Berta (Pozsony). A jótékony cél érdekében jegyüket megváltották : gróf Apponyi Sándor 25 K és Bruakmann János 8 K. Felülfizettek : Rinaldi Ottó 8 40 K, Streicher Vilmos, Magyar Miklós, Laczkovits Károly, Gruber J., Feher Zoltán, dr. Schwarz Viktor, Singer B., Máy János, Jung József, idősb Probst Mihály, Probst Ferenc, Kacs kovszky Konrád 2—2 K, Prikler Károly, Várkonyi J., VVlassits J. L40—L40 K, Schlichth­erle Lipót, Pusztai Károly 1-1 K, Till Lajos, Véber Lajos, Forrai Aladár, Riihl Jenő, Eichert István, N. N., Ujváry Gy., Limbacher Andor, Schröder Rezső, Szurmin E, id. Lex József, Kadruoska János, Posch Lőrinc, Schmidt Károly, ifj. Leicht Károly, Gut J., Fülop K., Fülöp E. 40—40 fillért. E jótékonycélu adományokért a rendezőség ez utón is hálás köszönetét nyilvá­nítja. Csendőrőrs Bölcskén Bölcske község elöljárósága csendőrőrs felállítását kérte a belügyminisztertől. A kérelem meghallgatásra talált és a belügyminiszter érte­sítette az alispánt, hogy a bölcskei csendőrőrs felállítása a tervbe vett változtatások keretében megoldást fog nyerni. Nem vette azonban jó néven a belügyminiszter, hogy a községi elöl­járóság a felettes hatóság elkerülésével közvet­lenül hozzá fordult. Ez bizony nem is járja. Hova jutnának a miniszterek, ha a községek közvetlenül levelezgetnének velük. Hiszen az ily ügyeket annak rendje és módja szerint elő kell készíteni. Ha a községek akarnak valamit, forduljanak az alispáni hivatalhoz. 3LNA VÁRMEGYE. MULATSÁGOK. — Diákmulatság. A bonyhádi gimnázium­nak otthon tartózkodó volt növendékei a gim­názium kertjében, augusztus hó 4-én az intézet javára Gyalog István igazgató védnöksége mellett nyári táncmulatságot rendeztek. — A Dunaföldvári Atbletikai Club f. hó 15-én kerthelyiségében athletikai házi versenyt rendez. Belépő dij 1 K, gyermekjegy 60 fillér. Felülfizetéseket a versenyalap javára köszö­nettel fogadnak. Kezdete délután 4 órakor. — A Tolnai Iparosok Olvasó Egylete saját pénztára javára f. hó 15-én búcsú napján az egyleti helyiségben táncmulatságot rendez. Be- lépti-dij személyenkint 50 fillér. Kezdete este pont 8 órakor. Délután 4 órakor a faddi Szup- rits-féle zenekar már közreműködni fog. Felül­fizetéseket köszönettel fogadnak és hirlapilag nyugtáznak. KÖZGAZDASÁG — A vidéki kereskedelem helyzetéről igen szomorúan nyilatkozik a miskolci kereskedelmi és iparkamara évi jelentéseben. Vidéki kereske­delmünk, úgymond, azt a képet adja, aminőt általán a vidéki gazdasági élet s igy megoko- latlan a külföldi fejlett viszonyokkal való össze­hasonlítás, — a küzkődő vidéki kereskedelem hátrányára. Különösen akkor, amidőn a köz­pontosítás oly nagy mértékben dominálja a fel­fogást s nem adja meg a vidéki kereskedelem­nek azt a szerepet és jentőséget, mely a mi közgazdasági viszonyaink közepette, mint distri­butiv szervet joggal megillet. Bizonyára ennek tudható be, hogy az idén is sajnálattal kellett a középpontba való törekvés jeleit tapasztalnunk. Igazi nagy üzletek alapítása ezek hatasa alatt ritka s viszont a kérészéletű detail üzletek léte­sítése szapora, amivel régi üzletek dekomponál- tatnak, a piac rendje pedig felkavartatik. A kereskedelem terén nagy reformokra égető szük­ség van. LJj szellemnek, uj iránynak kell min­denhol. kormányzatban és társadalomban érvé­nyesülnie, mert nagyok a sebek, amelyek a keres­kedelemellenes hangulat és tevékenység által a vi­déki kereskedelem gyenge testén Hitettek s amelyek elriasztják társadalmunkat ez élethivatás fel­keresésétől, az ifjúságot, még akik kereskedelmi iskolát végeztek is, beleszoritjak a hivatalokba s kiölik belőle az önállóság, a munka, az egyéni boldogulás vágyait. Az összes iskolaszerek jutányos áron beszerezhetők MOLNÁR MÓR könyv-, papír-, iskola- és iroda­szerek raktárában m Szekszárdon = SZERKESZTŐI ÜZENETEK — Lengyel. 22-én tartott mulatságról kár 27-ikén Írni meg a tudósítást. E késedelmes eljárás eredménye a le­maradás és megelőzés. Nem szeretünk más lap közölte dolog­gal foglalkozni, még ha a közlemény eredetben nekünk is beküldetik. Ki vé telesen ez egyszer még közöljük. — Gyönk. Meg sem gondoltuk volna, hogy expressz levélben oly tudósítást kapunk, mely már más lapban meg­jelent. Jövőre körültekintőbbek leszünk. — Munkatársainkat nagyrabecsüljük és irántuk hálás köszönettel viseltetünk, de egy kis föltételünk nekünk is van: a munkatárs lapunk munkatársa legyen és adja meg lapunknak azt a figyelmet, mely azt megilleti. — Kávéházban. Nem közölhető. bor fejtő gép es dugaszoló gép jutányos áron eladó Schloss Lajos borkereskedőnél Szekszárdon. (5056. 1 — 1.) Paks község elöljáróságától. 5502. sz. 1906. Pályázat. Paks községnél az adó- és végre­hajtási ügyekben teljes jártassággal biró egyén 2 korona napi dij mellett azonnal alkalmazást nyer. Az állásnak választás utján való betöltésénél az illető, — szorgalom és jó magaviselet esetén, — előnyben fog részesittetni. Ajánlatok lehetőleg okmányolva az elöljáróság cimére küldendők. Paks, 1906 julius 31. Popovits Gyula (5057. l — i.) főjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom