Tolnavármegye, 1905 (15. évfolyam, 2-52. szám)

1905-01-08 / 2. szám

i9U5. január 8. TOLNA VÁRMEGYE. jiniszter 74,805/1904.) — Cseléd és gazda közötti Iszonyból fölmerült követelési ügyben az eliárás közig hatóság hatáskörébe tartozik. (Miniszter­in ácsi határozat.) — Szerződéses munkások rend­in előállítása iránt beadott kérvény bélyegmentes. Közig, biróság 20,654/1903.) — Szőlőfeluiitási jiölcsönre fizetéses halasztást kérő beadvány 1 K. öeljeggel látandó el. (Közig, bíróság 15,562/903.) \z alispán a községi közmunka kötelező megvál­tásának kimondására nem jogosult, hanem — a /közig, bizottság jóváhagyásával csakis a községi képviselő-testület. Az ebből befolyt váltságösszeg csak községi közdűlő közutak céljaira használható ;öl s a vicinális utakra egyállalában nem fordít­ható. (Keresk. miniszter 49,533/1904.) — Szemér­met sértő levelezőlapok kirakatban való kitétele és elárusitása a btkv. 248. §-a alá esik. (Curia h itá- rozata.) — Ha regi jogon iga> olt malmoknak vál­tozatlan fennálló gátjai a tutajozást akadályozzák, az átalakítás költségeit a tutajozók tartoznak vi- fselni. (Közig, biróság 2969/190+.) — Engedélyhez kötött ipátoknak üzletvezető mellett való gyakor lására oly esetekben, midőn az üzletvezető a szak­szerű képzettség hiányát van hivatva pótolni, az iparengedély ki nem adható. (Keresked. miniszter 80,555/1904.) — Ha az iparos rendes lakhelyét más községbe fittévé, előbbi lakhelyen levő üzle­tét fentartja, ahhoz megfelelő üzletvezetőt köteles bejelenteni. (Keresk. miniszter 53,120/1904.) — Az iparigazolvány kiszolgáltatása az üzleti helyiség berendezésétől függővé nem fehető. (Keresk. min. 12,333/1904.) — Postai szállítás nem esik az ipar­törvény rendelkezései alá. (Kér min. 65.340/1904.) Jótékony egyesületek által nem iparcikkekből saját céljaikra rendezett kiállításra, illetve alkalmi vá­sárra iparigazolvány nem szükséges. Az ily kiállí­tás, illetve vásár tartása a rendőrhatóságnak be­jelentendő. (Keresk. min. 77,331/1904.) — Ki le­het tanonc? Tanonc lehet bárki, ha é elének 12 ik évét betöltötte, minél fogva a tanoncszerződés meg­kötése magasabb életkortól vagy iskolai képesítés kimutatásától függővé nem tehető. A tanonc gya­korlati haladásának megvizsgálása nem az ipar- testületi vizsgálómesterek, hanem az iparhatósagi megbízottak feladatát képezi. — Az első intézkedés az ex lex állapotra. A Belüg\í Közlöny vasárnapi száma körrendeletét közöl valamennyi törvényhatósággal a városok és községek fogyasztási adó természetű jövedelmeinek ideiglenes rendezéséről szóló 1899 VI. t.-cz. és 1901. XVIII t. ez. alapján alkotott városi és köz­ségi' sÉ&ty rebdejctc k hatályának moghossmbbi- tásáról. KÖZSÉGI ÜGYEK. — tzdborjádon a P e s t h y Endre lemon­dása folyán megüresedett közgyámi állásra Pestiig ; István viasztatott meg. — KalaznÓn a járványos , sertésvés:, melyben 293 állat pusztult el, meg- í szűnt. Képví-elöválasztási mozgalmak. A irályi meghívó levél, mely a kép­viselővé tsztások megtartását elrendeli és az uj oi zággyülést folyó évi február hó 15-re Budapes székesfővárosba egybehívja, már megérkezettvármegyénk törvényhatóságához, ugyszintn a belügyminiszter rendelete is, mely szjrint a képviselőválasztások megej- tésére a „folyó évi január hó 26-ik napjától február i 4-ik napjáig bezárólag terjedő tiz napi hatridőt tűzte ki. Váinegyénk a folyó hó 14-én tartandó rendkívül közgyűlésen fogja a kegyelmes királyi n^cghívólevelet kihirdetni és a köz­ponti választmány még ugyanaznap összeül, hogy a lépviselöválasztások határidejét a vár­megye i őrületén megállapítsa és a válasz­tások mefcejtéséhez szükséges intézkedéseket megtegyb. Tolnavármegye területén a vá­lasztásodat előreláthatólag mindjárt az első napon, \Jigyis január hó 26-án fogják meg­tartani. A i\ krmegyei szabadelvüpárt végrehajtó­bizottság folyó hó 6-án Bernrieder József eJnöklés* /el ülést tartott, amelyen a vár­megye sszes kerületei képviselve voltak. Egyelőre csak bizalmas eszmecsere folyt az értekezle en, de az egyes kerületekben is már a lel ^közelebbi napokban megtartják a jelölő gy üléseket. A bonyhádi kerületben a szabadelvüpárt ismét Per czel Dezső nevével disziti zászlaját és viszi uj f)ól lényes győzelemre. A bonyhádi kerület szabadelviipártja Forster István párt­elnök elnöklésével folyó hó 10-én, kedden tartja Bonyhádon kijelölő ülését, amelyen Perczel Dezső is meg fog jelenni és meg­tartja programmbeszedét. Ellenjelöltről még nincsen szó, alig valószínű, hogy akadjon valaki, aki kiteszi majmát a bizonyos bukásnak. A szakcsi kerületben Haller József ügy­véd, Eszterházy herceg uradalmi jószág­kormányzója lesz a szabadelvüpárt jelöltje. A jövő héten tartandó pártgyülésen meg­történik a jelölés. Teljes bizalommal nézünk a szakcsi kerületben a szabadelvüpárt győ­zelme elé. Az ellenzék Szalai Mihályt, a »Magyar Esti Lap« szerkesztőjét akarta Kossuth-párti programmal fölléptetni, de Szalai nem fogadja el a jelöltséget. A pinczehelyi kerületben a szabadelvü­párt Kämmerer Ernőt, — a volt szökési képviselőt kérte fel a jelöltség elfogadására. Kämmerer nagy népszerűséggel bir a pince­helyi kerületben. Mint a szomszédos kerület képviselőjéhez, a pinczehelyi kerület községei és választói Igen sokszor fordultak ügyes­bajos dolgaikkal és Kämmerer az őt jellemző udvarias készséggel és buzgósággal járt el minden alkalommal a hozzáforduló pincehelyi választók ügyeiben. Kämmerer kiváló egyéni­ségének a pincehelyi kerületben nagy szám­ban vannak barátai és tisztelői, akik Käm­merer győzelmében erősen biznak. Kammerert a megyei szabadelvüpárt végrehajtóbizottsága is fölkérte a jelöltség elfogadására. Remél­jük, hogy Kämmerer elfogadja a jelöltséget. Azt hiszik, hogy ebben a kerületben a nép­párt fogja a szabadelvüpárt ellen a küzdel­met fölvenni, mert fíátkay László volt kép­viselőben kevés hajlandóság mutatkozik arra, hogy ebben a kerületben újból föllépjen. Viszont arról is van szó, hogy a pincehelyi kerület néppártjának vezérférílai a néppárt volt elnökének : Zichy János grófnak állás­pontjára helyezkednek és az obstrukciót el­ítélve a házszabály reformot kívánják. A paksi kerületben igen erős és élénk mozgalom folyik a szabadelvüpárt szervez­kedése érdekében. A szabadelvüpárt jelölt­jéül Simontsits Elemér vármegyei főjegyzőt szeretnék megnyerni. Simontsits az ő családi tradícióin kivid ■— atyja és nagy atyja is képviselték már a paksi kerületet — maga is igen népszerű a paksi kerületben, melynek nagyszámú intelligens válasz!ói mind őt akar­ják felléptetni. Mint halljuk, Kovács Sebestyén Endre, a paksi kerület szabadelvű pártjának elnöke, a legközelebbi napokban egybehívja a kijelölő ülést. Ennek a kerületnek választói már teljesen ráuntak eddigi képviselőjükre: Szluha Istvánra, kinek politikai jelentősége és törvényhozói hivatottsága vajmi parányi, kinek a kerület hosszú képviselősége óta semmit sem köszönhet, ki nem is akar, nem is képes, nem is tud akár a törvényhozás porondján jelentősebb szerephez jutni, akár pedig kerületének közügyéiben közreműködni és aki ezúttal, ha föllép, nem azért teszi, mintha amb ciója sarkalná a különben sem neki való törvényhozói pályára, hanem tisz­tán egyes párthiveinek kiknek személyes érdekök, hogy Szluha legyen a jelölt, ösztö­kélésére fogadja el megint a jelöltséget. A paksi kerületnek számos cikluson át volt már 67-es szabadelvű alapon álló képviselője és most itt a fényes alkalom a régi tradí­ciókhoz visszatérni. Éppen az^ rt igen sze­rencsés gondolat a paksi kerület választói részéről, hogy Simontsits Elemért akarják jelöltül megnyerni, mert Simontsits minden tekíntetbec kiváló rátermettséggel bir a kép­viselői állás méltó betöltésére. A kölesdi kerületben újból fellép gróf Benyovszky Rezső Kossuth-párti programmal és Tantó János függetlenségi pártelnök még ezen a héten összehivja a pártgyülést. Ellen- jelöltjeképen Linek Lajos festőművészt említik. A szekszárdi kerületben Boda Vilmos eddig ellenjelölt nélkül áll. HÍREK. 3. — Személyi hírek. Gróf Széchenyi Sándor vbtt., főispán a múlt héten Budapesten részt vett a főrendih áz ülésén, másnap pedig az ország­gyűlést berekesztő trónbeszéd meghallgatásánál volt jelen. — Gróf Apponyi Sándor vbtt., főkam i- rásmester az országgyűlés ünnepies berekesztésérő 1 — apósa halála miatt — távol maradt, azonban Csekonics Endre gróf főasztalnokmester helyette­sítette. — Újév a vármegyén. Döry Pál alispán a vármegyei tisztikar újévi jókivánatait gróf Széchenyi Sándor v. b. t t. főispánnál táviratilag tolmácsolta, melyte a főispán a következő távirattal felelt ; »Fogadja alispán ur a tisztikar mindenkor nagyra- becsült bizalma és ragaszkodása megnyilatkozásáért őszinte köszönetemet, melyre épen a jelen válságos időkre való tekintettel kétszeres súlyt fektetek.« — A megyei tisztikar Simontsits Elemér főjegyző vezeiése alatt vasárnap fél 11 órakor tisztelgett az újév alkalmából Döry Pál alispánnál, aki 3 havi szabadság uán, mely idő alatt egészsége örven­detesen javult ép e napon foglalta el újból hiva­talát. A főjegyző keresetlen szavakkal, de mégis formás, kerekded és hatásos beszédben tolmácsolta a tisztikar érzelmeit, ezúttal tizedszer, mmt mondá. Mindannyiszor örömmel töltötte el, hogy tiszttársai tolmácsa lehet és kifejezést adhatott az alispán iránt érzett nagyrabecsülésüknek jés szeretetüknek. De most sajgó szívvel, egy nagy csapás égő fájdalmá­val lelkében alig talál sz ivakat, melyek méltók lennének a perchez. A múlandó idő uj és uj határ­pontokat rak elénk, torlaszokat emel, amelyek le­küzdésére alig rendelkezünk elegendő és megfelelő eszközökkel. Ám az emberi lélek, ha eszközei elég­telenségét látja, úgy segít mag ín, hogy elhagyja a reális teret es oly eszközökhöz fordul, amelyeket hite, képzelete erősséggel, hatékonysággal ruház föl. Ezek a kisegítők a remény, a vágy, a kívánság és ily intentióktól á’hafva az alispánra és szeretett családjára Éten áldását kéri az uj évben. Az éljen­zés lecsillapul iával Döry Pál alispán a meghatottság látható nyomaival arcán — válaszolt. Megköszönte az ovációt. Visszanyer; egészségével ujia itt van, hogy tel|esittisztét a megye közönsége iránt, amely munkában számit tisztviselőtársai odaadó támogatására és kötelességérzetére. Meggyőződése, hogy a kötelességteljesitésben nem mindenkor a munkaképesség a fő, 'hanem az akarat erőssége és a szándék tisztasága, n?mes-ége. Benső örömet érez a fölött, hogy a liszíikai éi --’ívTivatg|^ szónok tolmácsolta, aki nemcsak hivatalánál fogva helyettesítőt e őt, hanem az ő szellemében és inten- tióinak megfelelően. Most, hogy hosszú távoliét után újra tiszttársai körébe és a munkához vissza­térj ígéri, hogy továbbra is szerető gonddal fog tiszttársai javán, előmenetelén, boldogulásán kózre- munkálni, tiszttársaitól pedig azt kéri, hogy a köte- iességteljesitésen kívül, mely k 11, hogy fénylő vezér- csillagunk legyen, ne feledkezzenek meg arról a szép és nagy mondásról, melyet az ősök hagytak reánk örökül: Mindent a hazáért! A mai nehéz viszo­nyok kő-ón, midőn a közélet oly kevésbé derűs é- méltán kél aggodalom a hazafias szivekben, kétszeresen súlyos a tisztviselő felelősségteljes állása. Ezt a nehez terhet c-ak a kötelességek lelkiismere­tes teljesbe e teszi elviselhetővé. Az uj evben Éten áldását kéri fisz'viselőtársaira. — Az alispánnak a szív mélyéből jövő megható szavaira sok szem könnybe lábadt. Le kes éljenzés vetett véget az általános elér/ékenyülésnek és ezzel a családi szí­nezetű szép ováció véget ért. — Esküvő. Döry Ödön földbirtokos Bükkös- dön e hó 21-en vezeti ohárhoz menyasszonyát Hirsch Ilonkát, özv. Hirsch Lajosné leányát. — Ugyanaznap a menyasszony nővérével Elzával Nádassy Elek semogymegyei földbirtokos eskü­szik meg. — Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Jakab László p. ü. fogalmazót pénzügyi segédtit­kárra nevezte ki Zilahra. — Újév a törvényszéknél. A szekszárr1 kir. törvényszék tagjai Ágoston István kir. \ biró vezetésével ujev napán testületileg üd: dr Sélez József kir. törvény-zéki elnököt, szavakban köszönte meg a figyelmet. A biróság üdvözletét Kiss Károly járási . cs.olfa. — Eljegyzés. Simontsits Ando Gazdák bizto no társasagának osztál néhai Simontsits Béla miniszteri tanái eljegyezte Csávossy Melanie urhölgyet Béla udvari tanácsos, volt képviselőhá toroutálmegyei nagybirtokos leányát. — Vadászat. Perczel Józsefnél, múlt csüt ii iökm sikerült vadászat volt. vendégei között volt Perczel Dezső v. Vpjj — A „Magyar helyiérdekű vasú Vénytársasága“ a nyár folyamán kiépít; utak tervezetét dolgozta ki. Tolnavármt paks-tolnamözsi és a ezecze-dunafoldván akarja megvalósítani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom