Tolnavármegye, 1903 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1903-07-05 / 27. szám

1903. július 5. TOLNA VÁRMEGYE. 5. Ágnes, Hazay Jolán, Polgár Mártha, Hotter Julia a IV. osztályból: Linhardt Melánia, Lindtner Vilma és Raise Lydia. A magyar nyelvben tett előmene-; telért Gilbert Margit. A záró ünnepély végén az ^ igazgatónő üdvözölte a tantestület egyik kiváló tagját, Batiné Stancsics Fannit, aki a múlt tan­évben töltötte be az iskolánál tanítónői működésének 25-ik évét. Az igazgató beszédjében méltatta az ünnepeltnek az intézet körül szerzett érdemeit. A tanítványok nevében pedig Lindtner Vilma IV. oszt. tanuló üdvözölte a szeretett tanitónőt. A jövő tanévre a behatásokat szeptember 1—6-ig tartják meg. Behatási dij összesen. 22 kor., a francianyelv tanításáért külön 20 korona. . A Mayer Arlow-féle szegzárdi magán tanintézet értesítője megjelent és ismét tanúságot tesz a régi jóhirnevü intézet sikeres működéséről. A lefolyt iskolai evben fiú- és leány-növendék összesen 53 volt a négy osztályban, kiknek taní­tás aval hat tanerő foglalkozott. A növendékek közt volt 33 szegzárdi, 18 vidéki. A jövő iskolai evre a fölvétel szeptember első napjaiban kezdődik. A benlakó növendékek teljes ellátásáért az egész tanévre 500 koronát fizetnek, s olyan növendéke­ket is fölvesznek ellátásra, kik a helybeli polgári iskola vagy gimnázium alsó osztályait látogatják. — A paksi m. kir. állami polgári iskola értesítője, Ez az intézet immár 10 év óta áll fenn és életképességét szintén mindinkább igazolja. Az elmúlt tanévben beiratkozott a 4 osztályba 96 rendes és < 29 magántanuló. A tanítás eredménye közepes. A tanári testület 6 rendes tagból állott az igaz gatóval együtt. Kossuth 100-ik születési évfordulója alkalmával és a Bezerédj szobor javára szép ünne­pélyeket tartottak. Latin nyelvet tanult 9 tanuló. — A jövő évi beiratások szeptember 1—4. napjain lesznek. Egész évi tandíj 10 korona. Vidéki tanuló­kat az igazgató tudta nélkül elszállásolni nem sza­bad, sőt ha évközben merülne föl az igazgatónak a tanuló szállása iránt kifogásai, a tanuló köteles szállását elhagyni. — A dombóvári izr. elemi iskola értesí­tője. Az iskolának 85 tanulója volt, kiket az igaz­gató és még két tanító oktatott. Az iskola fen- tartása 5841 korona 23 fillér §zemélyi és dologi kiadással járt, ami az ottani hitközségnek kultuiális érzékét dicséri. Az értesítő adatai és tartalma azt a meggyőződést ébresztik bennünk, hogy ez az intézet bizonyára a vármegye legjelesebb népisko­láinak sorába tartozik. IRODALOM, ZENE. — Harminchét év a magyar közéletből. A modern Magyarország hatalmas fejlődésének leg­szebb korszaka esik bele abba a harminczhét esz­tendőbe, a mióta az Egyetértés, ez a legnagyobb és legragyogóbb hírlap magyar tüggetlenségért, magyar önállóságért, magyar nyelvért és subvenció- jáert harczol. A sikerek és vívmányok között, ame­lyeket e kitartós, íolytonos küzdelem termett, nem kis jelentőségű a legújabb : a lelkes harcz arra kény­szer itette a bécsi kezet, hogy a nemzetrontó katonai javaslatokat visszavonja. Oroszlánrésze ennek a győzelemnek, annak a lankadatlan és lelkes munkás­ságnak köszönhető, melyet az Egyetértés a legutóbbi politikai küzdelemben kifejtett. De más érdemei js vannak e hírlapnak. Több évtized megmutatta, hogy az Egyetértés mindig első iparkodott lenni az értesítés gyorsaságában és megbízhatóságában. — Terjedelme, formája megengedte, hogy nemcsak a politikának szánjon bőséges teret, de mindennapi eseményt kimerítően és hiven ismertessen és tár­gyaljon, s az irodalmi olvasmányok terén is többet és jobbat nyújtson bármely lapnál. Politikai vezető cikkeit Írják: Kossuth Ferenc (főmunkatárs), Fenyő Sándor (főszerkesztő), Eötvös Károly (főmunkatárs), Mezei Ernő, Szatmári Mór (orsz. képviselő), Rátkay László (orsz. képviselő), dr. Pap Dávid, Kálnoki Izidor, Sebess Dénes (orsz képviselő), Molnár Márton (felelős szerkesztő), dr. Bokor József (egyetemi tanár, Tanügy), Lengyel Zoltán (orsz. képviselő) Irodalmi része is szinte páratlan a magyar sajtóban. Tárcairói: Mikszáth, Eötvös Károly, Heltai Jenő, Gárdonyi Géza, Tímár Szaniszló, Szabolcsba Mihály, Endrődi Sándor, Mar­tos Ferenc, Kürthy Emil, Fényes Samu, Váradi Antal, K. Lippich Elek, Beniczkiné Bajza Lenke, Fabula János, Baáry Elemér, Miklós Jenő, Szent- Mihályi Gyula, Czóbel Minka, Rado Antal. Kará­csonyra az Egyetértés becses és nagyértékü Rá- kóczy-albumot küld teljesen ingyen előfizetőinek s a most belépők azonnal megkapják az album egyik mümellékletét, Kossuth Lajos fametszésü legjobb képét. Az Egyetértés-re előfizetni a kiadóhivatal utján lehet, Budapest, vármegye-utca 11. egy hó­napra 1 frt 80 krért, negyedévre 5 forintért. — Kosciusko. A kiről zeng a dal és szól a példaszó, nemzetének hőse, szabadság bajnoka, a lengyelek hires vitéze 1752-ben született, mintegy, köznemes fia, Atyját, megölték, a parasztok,, őt mi-j i, kor egy főúri kisasszonyba mert szeretni, gyaláza­tosán megbántották ánnak rokonai. Szégyenében Ámenkába ment, hol Washington alatt ezredes lett. Az orosz-lengyel háborúban kaszás parasztokkal el­foglalta az orosz ágyukat; diktátora volt nemzeté­nek paraszt zubbonyban, csamarában, a melyet elvből öltött fel, mert ő a parasztokban látta a nemzet erejét. Az ország vele is tartott mindig, de mikor a cárnő Suvarovot, a török háborúknak sem félelmet, sem kíméletet nem ismerő hősét küldte a lengyelek ellen, hiába volt a lengyel vitézek hősies ellenállása. Kosciusko Maciejovici mellett elveszti a döntő csatát, a fél sereg fogságba esett, az ágyuk elvesztek, Kosciuskot súlyosan sebesülve találták meg az oroszok a csatatéren. Vele veszett a győ­zelem reménye s a nemzeti kormány hiába aján­lotta föl váltságul az összes orosz foglyokat. Ne­vét, sorsát szálaiba szőtte a költészet, ő volt az, a ki Lengyelország bukását legalább dicsővé tette, ha már el nem háríthatta. Hogy bukásában azt kiáltotta volna : »Finis Poloniaec, az csak mese, melyet maga is megcáfolt, de ha a szó nem is volt igaz, igaz volt a tény. Nemzete azóta abban a tragikus kisértetben emészti erejét, hogy meg­próbálja, mikép élhet és fejlődhetik nép országos szervezet, egység, kormány nélkül, csak nagy ha­gyományaiból merítve a jövő reményét. Kosciuskó- ról szól a Nagy Képes Világtörténet most meg­jelent 186. füzete. A 12 kötetes nagy munka szer­kesztője Matczali Henrik, egyetemi tanár, ki egy­úttal a kötet Írója, egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes félbőrkötésben 16 korona ; füzetenként is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili., Üllői-út 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, havi részletfizetésre is. KÖZGAZDASÁG. Az országos gazdasági munkás- és cselédsegélypénztár tagjairól. Az 1902-ik év folyamán vármegyénk humá­nusan gondolkodó főispánja egy értekezletet hi­vott /össze, hogy a gazdasági munkás- és cseléd- | segélypénztárról szóló 1900. évi XVI. t.-c. végre- I hajtásának módozatait megvitassák. Az értekezlet I eredményét annak idején vármegyénk mindkét lapja ismertette, arra visszatérni nem szándékozom, de nem zárkózhatom el annak kijelentése elől, hogy ezen értekezlet óta vármegyénkben a gaz­dasági cselédek- és munkások helyzete ebben az irányban nemhogy javult volna, sőt határozottan visszaesett, mert mig az 1902-ik év végén Tolna vármegye területéről bejelentett biztosítások száma összesen 1007 volt, edd'g az 1903. év junius kö­zepéig csak 783 tag van bejelentve1, .tehát 224-el kevesebb, mint 1902-ben. Nincs kizárva, sőt való­színű, hogy az év végéig fog emelkedni a tagok száma, de kétségbe vonom azon lehetőséget, hogy a múlt évit túlszárnyalja; ezen 783 tagból cseléd- biztositás 296, micsoda elenyésző csekélység ez ott, hol néhány ezer cselédről van szó, valóban aggasztó körülmény annál inkább is, mert a tár­sadalmi akció már 1901-ben megindult a gazdasági egyesület kebelében megtartott gazda értekezleten, hol a módozatokat megállapították és a gazdasági egyesület utján ismertették, úgy látszik egyik mozzanatnak sincs meg a kivánt eredménye, De hát kutassuk ezen nemtörődömség okait, nézzük előbb a gazdasági cselédségnek állapotát, — hely­zetét a múltban és jelenben. Mintegy 30—40 évvel ezelőtt a legtöbb kö­zép és nagyobb gazdaságban egyes szolgálat apá­ról fiúra szállt, mind erőteljes, megbízható, józan életű és takarékos megelégedett munkás nép volt; ha valamelyik szolgálatát elhagyta az bizonyosan saját házikójába, saját földjére, vagy szőlejébe vo­nult és örült az ki helyébe bejuthatott, pedig fize­tése látszólag kevesebb volt mint ma, de termé­szetbeni illetménye pótolt mindent, kapott őszi vagy tavaszi, vetést, szántó földet, kertet, kender földet, rétet, gabonát, sőt tüzelőt, sőt sok helyen zsiradékot iS, volt márhá-és disznó tartása; tartha­tott számfölöttit is csekély fűben vagy robot szól- gálmány ellenében, a birtokos is minden nehézség nélkül adhatta, hisz rét, legelő akkor még volt elég, a cselédség igényei sem voltak nagyok, felső ruházatát kivéve, mindent házilag állított elő. Ez az állapot tartott mindaddig mig a 12—14 forintos búzaárak egyszerre 6—7 forintra nem szállottak le, megkezdődött válságos gazdasági helyzet, a birtokos kénytelen volt mégegyszer annyit termelni mint az előtt, hogy az üzleti egyensúlyt megtart­hassa, rohamosan fogytak a legelők, rétek és sza­porodtak a szántó földek, de fogytak a birtokosok is és kezdetét vette a bérlet-rendszer, mert szám­talan tőkepénzes gabona kereskedő elhagyta bi­zonytalan gabona üzletet és fölcsapott termelőnek. Mindenütt megszorították a kiadásokat természete­sen a munka erőnél is, ezen időtől kezdődött a cselédség fizetésének átalakulása, nyirbálása, külö­nösen a természetbeni járandóság elvonása ; igaz, hogy pénzbeli kárpótlásokat nyertek majd az állat­tartás, majd a földek után, de biz ez nem ért föl eddigi jövedelmükkel, ennek következtében több cseléd és rendszerint a jobbak — szolgálatukat elhagyták, lettek kisházasok, egy kis szőlő esetleg egy-két darab földecskével, vagy e nélkül zsellérek és ezek képezik ma zömét a mezei munkásaink­nak, a megmaradt cselédség azután kezdett vissza fejlődni úgy a munkásságban, mint anyagilag any- nyira, hogy már 20 évvel ezelőtt láttam cseléde­ket, kiknél háromnak volt egy szűre, vagy jobban mondva ócska esernyőkkel jártak szántani és ma? hány cselédnek van egy kis megtakarított tőkéje vagy ingatlana? de még házi berendezése, ruhá­zata sincs elegendő. Láthatjuk ezt minden újévi változásnál a helyet cserélt cselédeknél, mondha­tom szomorú karavánok biz ez; a mai cselédség él egyik napról a másikra, tehát itt, a nyomorban látjuk az okot, mert nincs anyagi ereje, hogy azt a néhány koronát nélkülözhetné a biztosításra, bár­mennyire megvan is győződve annak üdvös céljáról. A társadalom minden osztályában látjuk, hogy a mai nehéz megélhetési viszonyok között fizetést, bérfölemelést igényelnek, hát nem volna-e méltá­nyos, ha cselédeinknek ezen a biztosítással járó csekély összeggel könnyitenénk helyzetükön ? Igen helyesen mutatott rá ezen körülményre Fördös Dezső birtokos a múlt évi értekezleten, mely hu- _ mánus nyilatkozata cselekedeteiben is megnyilvá­nult. Véleményem szerint minden birtokos, minden cselédtartó gazdának érdekében áll, hogy minél biztosabb és jobb munkaerővel rendelkezzék, cse­lédjeit, mint a jövedelmének előállítását célzó mun­kaerőt megbecsüli és a mennyire azt anyagi érde­kei megengedik jutalmazni is, ha egyébbel nem, hát biztosítja baleset, szolgálatképtelenség, vagy ezek­ből származó halálozás esetén cselédjeit, azok öz­vegyét, árváit és akkor minden egyéb módozat magától megszűnik, mely módozatok egyike sem fog célhoz vezetni. Gazdasági mezei munkásaink, mint már em­lítőm részben a volt gazdasági cselédekből, a ré­gebbi tübéresekből, elszegényedett polgár és külön­féle kis iparasokból áll, ezek nagyrésze már a fő­városban is lévén munkában, nem csoda, ha szo- cialistikus elvekkel telve van, legnagyobb része kis házas, munka bírásra, szorgalomra a legrosz- szabbak a tönkre ment polgárok, kik többnyire korcsmázás révén jutottak ennyire. Itt eszembejut egy igen tanulságos eset, mely nek szemtanúja vol­tam Schweicban. Egy hétfői nap délelőtt egy kis község «Genossensaft» korcsmájába betértünk ebé­delni, hol egy schweici atyafi besörözött állapot­ban ugyancsak hangosan diskurált a korcsmáros- sal, majd irgalmatlanul szidja, majd könyörög neki egy pohár sörért, de nem kap, megkérdezem a korcsmárost miért nem ad ennek az embernek, talán rossz fizető ? vagy egyáltalában nincs pénze? erre ő nevetve válaszol; «biz ennek van vagy 800—1000 forintja és miután iszákos, könnyelmű, én vagyok a gondnoka, ez többet ma nem fog kapni.» Boldog ország gondoltam magamban, hol a korcs- márosok ilyen egyének gondnokai. Gazdasági munkásaink megélhetési viszonyai különfélék. Vannak gazdaságok, hol a környék községeiből állandó műnk ásaik lévén, egész éven át van keresetük, kapnak feles, harma-

Next

/
Oldalképek
Tartalom