Tolnavármegye, 1901 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

— Újévi üdvözlések. Újév napján délelőtt 11 órakor tisztelgett a vármegyei tisztikar Si- montsits Elemér főjegyző vezetése mellett Iióry Pál alispánnál. A főjegyző magas színvonalú, len­dületes beszédben üdvözölte a közszeretetben álló alispánt, ki meghatva mondott köszönetét a tiszti­kar ragaszkodásáért s biztosította őket további jó­indulatáról. Az alispán egészségi állapota már annyira megjavult, hogy legközelebb ismét átve- , heti az alispáni hivatal vezetését. I)óry Pál indít­ványára a tisztikar az újév alkalmából táviratilag üdvözölte a gyengélkedő főispánt, hogy igaz sze- retetének és hálás tiszteletének ezúttal is kifeje­zést adjon. — A törvényszéknél Schmidt Imre törvényszéki biró vezetése mellett tisztelgett a bírói kar és kezelőszemélyzet Selcz József törvényszéki elnöknél, ki a hozzá intézett szép beszédre meleg hangon köszönte meg tiszttársai megemlékezését. — Miniszteri elismerés egy gazdasági tudó­sítónak. A földmivelésügyi miniszter elismerését és köszönetét fejezte ki Veszelei Zsigmond dombóvári gazdasági tudósítónak az 1900-ik évben beküldött alapos és szakszerű gazdasági tudósitásaiért. — Államsegély. A vallás- és közoktatásügyi | miniszter az űzd borjádi községi iskola fentartása | szükségleteinek részben való fedezésére az 1900— 1901. tanévtől kezdve öt egymásután következő \ tanévre tanévenként 1124 korona államsegélyt en- j gedélyezett. — Esküvő. Perlaky József, szegzárdi állam- vasúti főmérnök folyó hó 10-én vezette oltárhoz J Bonyhádon Halász Emilia kisasszonyt, Halász Béla j szolgabiró leányát. — Katonai kinevezés. Török Ottó szegzárdi ügyvédjelölt, volt egy éves önkéntes, Török Béla takarékpénztári ügyész fia, kineveztetett hadapród- tiszthelyettessé a tiroli vadászezredhez. — Szilveszter estély. A szegzárdi kaszinó­ban Szilveszter estén megtartott táncestélyen tán­cosnő nagyon kevés volt; ezúttal tehát nem pa­naszkodhattak a táncosnők arról, hogy kevés a táncos, mert az volt bőven s igen vig hangulat­ban mulattak a hajnali, órákig. — Véglegesítés. A m. kir. igazságügymi­niszter a szegzárdi kir. törvényszéknél ideiglene­sen alkalmazott dr. Végess Ferenc aljegyzőt volt vármegyei allevéltárnokot, ebben az állásában vég­leg megerősítette. — Tiszteletbeli számtiszt. Vármegyénk fő­ispánja Háry Béla felső kereskedelmi iskolát vég­zett növendéket a vármegyei számvevőséghez tisz- ieletbeli számtisztté nevezte ki. — Uj járási Írnok. Vármegyénk főispánja dombóvári járási írnokká Laskö Dezső eddigi he­lyettes Írnokot nevezte ki. — Az állami állatorvosok Sulyok Géza ál­lami főállatorvos vezetése mellett Szilveszter nap­ján tették le hivatalos esküjüket vármegyénk al­ispánja előtt. ben ő lesz a legudvariatlanabb uralkodó az egész világtörténelemben. Gyakran megesett vele, hogy igen szokatlan időben ment haza. Sietek kijelenteni, hogy erre mindig volt oka. Egyszer ez volt az oka, máskor meg az. Sőt egyszer még az is megtörtént vele, hogy nem aludt otthon. A szegény Constant egész, éjjel borzasztóan aggódott a felesége miatt, aki reggel kilenc óra tájon tért haza, nagyon fáradtan és kimerültén. Lát­szott rajta, hogy egész éjjel nem aludt. Azt mondta, hogy egy beteg nagynénjét ápolta Vésinet-ben. (Zárjelek között említem, hogy ennek a nagy­néninek a létezéséről Constant soha nem hallott még egy szót sem ; de Hélénenek oly sok nagy­nénje volt, hogy mikor elsorolta őket a férjének, — egyet könnyen kihagyhatott a hosszú név­sorból.) Constantnak különben kitűnő megfigyelő te­hetsége volt, s igy észrevette, hogy valahányszor elmarad a felesége, neki másnap mindig jó dolga van a hivatalban. Egyszer Héléne éjfél után egykor ment haza, — s másnap az igazgató igy szólt Constanthoz: — Ugyan, kedves Lejaune ur, nem veszi észre, hogy léghuzamban ül? Kérem, üljön csak oda a sarokba, — ott sokkal jobb dolga lesz. 1901. január 6; — Táncestély. A szegzárdi r. kath. ovoda javára február 2-án a »Szegzárd Szálló« nagytermében hangversenynyel egybekötött táncestélyt rendez az egyesület. A hang­versenyre megnyerték Opris Valéria kis­asszony hegedüművésznöt, Opris Péter pécsi posta- és távirdaigazgató leányát, Bogyó Alajos fővárosi zongoraművészt és dr. Szabó Gyula törvényszéki bírót. Belépti-dij 4 ko­rona lesz, karzat 2 korona. Családjegyet nem adnak. — Eljegyzés. Dómyei Ödön cs. és kir fő­hadnagy eljegyezte Kaposvárról Vagács Idát, Va- gács László cs. és kir. őrnagy leányát. — Kaszinói közgyűlés. A szegzárdi kaszinó jövő vasárnap, január l3-án tartja meg 10 órakor évi rendes közgyűlését, melynek fontos tárgyai lesznek a tisztujitás és házvétel. — A szegzárdi r. kath. ovodát és gyermek- menhelyet fentartó egyesületbe újabban tagokul beléptek: Ács Vendelné, Bajó Pálné, Jasek Sán­dor, Lindtner Árminné, Mányoky Kornélné, Matzon Kálmánné, dr. Mayer Gyuláné, Szendrői József, dr. Spitzer Manóné, Streitné Rézler Ilona, ifj. Wéber Jánosné (Bonyhád), Wolf Arnoldné. — Adakozások a szegzárdi népkonyhára. A népkonyhára adakoztak: Vilczek Sándor József- puszta, 3 zsák burgonya, Ferdinand A. fiai 5 kiló rizs, 5 kiló köleskása, 2 kiló só, 1Ji kiló bors, */4 kiló köménymag. Salamon Testvérek Szegzárd 25 kiló rizskása. Sztankovánszky János Kajdacs 4 zsák burgonya és ’/» zs^ liszt. Gróf Apponyi Géza Hőgyész egy ürü. Éber Mártonné Szegzárd 14 liter ecet. Özv. Pápay Istvánná Szegzárd 2 liter páprika és egy véka burgonya. Fürst Manó Szegzárd 10 korona. Dr. Kiss Ernő Tamási 6 korona. Pirnitzer József Fiai cég Szegzárd 10 ko­rona. Kron Salamon Fia Szegzárd 3 korona. Tóth Károly Szegzárd 10 korona. Sztankovánszky Mária Kajdacs 20 koronát. Ezen kegyes adományokat szá­mos szegényeink nevében ezennel nyugtatom. Szeg­zárd, 1900. évi dec. 28. liezerédj Pál s. k. — Gyászhir. Bajó Pál központi járási szolga- birót súlyos csapás érte édes atyjának elhunytával. A gyászesetről a líözetkező jelentést vettük: Alul­írottak úgy a maguk, mint a kiterjedt rokonság nevében szomorodott szívvel tudatják Bajó Sándor ev. ref. lelkész 1848—49-iki honvéd hadnagy élete 73. évében, folyó évi december hó 27-én este 1 0 órakor hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei december hó 29-én délután 2 órakor fognak a lápafői sirkertben nyugalomra helyeztetni. Lápafő 1900. évi decem­ber hó 28-án. Áldott legyen emléke! Özv. Bajó Mária, Bajó károly, Bajó Pál mint testvérei. Bajó Pál, Bajó János, Bajó István, Bajó Ilonka, Bajó Róza mint gyermekei. Bajó Pálné szül. Benes Mila, Bajó Jánosné szül. Bergmann Vilma mint menyei, Bajó Dóra mint unokája. TOLNA VÁRMEGYE.1 Különös, hogy valahányszor Héléne későn érkezett haza, Constant mindig azt tapasztalta, hogy a hivatalban szépen halad előre. Mikor az­tán a felesége egyszer negyvennyolc órán át ápolta Yésinetben a beteg nagynénjét, — Constant né­hány nap múlva osztályvezető lett. — Mindegy — ma este nem jön egyhamar haza ! — mormogta Lejaune már vagy ezredszer. Hm! . . . A házmesterné jön s levelet tart a kezében. Lám, a levelet Héléne irta! »Imádott kutyuskám! Tudod, hogy már néhány nap óta nem jól érzem magam. Elmentem egy hires orvoshoz, aki azt ajánlotta, hogv menjek fürdőre. Már épen ideje volt, hogy elmenjek, mert ha még egy napig Párizsban maradtam volna: ment­hetetlenül elvesztem volna. Ne unatkozzál nagyon, édes szivem, s gondolj néha arra, aki mindig csak rád gondol, a te szép Hélénedre. U. 1. — Nyolc nap múlva hazamegyek.« Lejaune arca, amely eddig csak szomorúsá­got és nyugtalankodást árult el, egyszerre földe- I rült : — Nyolc napra utazott el! — kiáltott fel örömében. — Most már bizonyos, hogy legalább is igazgató lesz belőlem ! — Szabadságolás. Kovács Imre szegzárdi m kir. állami erdész egészségének helyreállítása végett négy havi szabadságot kapott s ezt az időt délvidéken tölti. — Jóváhagyott alapszabály. Az őcsényi pol­gári olvasókör alapszabályait a m. kir. belügy­minisztérium ellátta a jóváhagyási záradékkal. — Újabb régészeti leletek Szegzárd határá­ban. Wosinsky Mór múzeumi igazgatóhoz ismét vittek több érdekes tárgyat megvétel végett; eze­ket is szőlőterület forgatása alkalmával találták. Török Ádám gulyásvölgyi szőlőjében kelta leletek voltak; egy igen szép urm, nagy kelta kés, bronz karperec és ezüst gyűrűk. — Maleta Mihály bá­ránya völgyi szőlőjében bronzkori mészbetétes edény került elő. — Bors Györgynek az újvárosi ujtemetö mellett levő szőlőjében pedig bronzkori urna sírokra akadtak edények és csontmaradvá­nyokkal. — Nyilvános magániskola. A vallás- és köz- oktatásügyi miniszter a Klem Mór József gyönki tanító magán elemi-iskoláját a nyilvánossági jog­gal felruházta. — A dunaföldvári községi gazdasági is­métlő iskola létesítésére az állami képviselő testü­let egyhangúlag megszavazott 20 kát. hold földet és 18,000 korona készpénzt.-— A magánorvoslás díjazása legkisebb mér­tékének megállapítása tárgyában a belügyminisz­ter által kiadott körrendelet értelmében Szegzárd a III , a megye többi községe pedig a IV. fizetési fokozatba osztatott be. Ez szerint egy látogatás nappal (reggel 7-től esti 10 óráig) Szegzárdon 3, a vidéken 2 korona. Egy látogatás éjjel (este 10 órától reggeli 7 óráig) Szegzárdon 4, a vidéken 3 korona. Az orvos huzamosabb tartózkodására és az egyes műtétekre külön dij van megálla­pítva. — A házigazdák figyelmébe. Most már tagad­hatatlanul itt a tél, a mit nemcsak a hideg, fagy és a hó, de a síkos járdák is bizonyítanak. Ajánl­juk tehát a házak előtti járdák meghintését a gaz­dáknak figyelmébe, mert úgy halljuk, hogy a rend­őrség a legszigorúbban fog azok ellen eljárni, kiknek háza előtt a járda nincs felhintve. Már pedig mos- tanig még több ház előtt nincs, mint van ! — A szakcsi r. kath. tanítók lakbér járan­dósága ügyében a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter a r. k. iskolaszék által beadott felfolyamo­dást elutasította, »mert ezen tanítói lakbérjárandó­ságok kiszolgáltatását illetőleg az 1899. évi 37163. sz. rendeletével már jogerősen határozott^ s mert az iskolaszék újabb kérvényében oly, eddig hasz­nált bizonyíték, melylyel a község iskolafentar- tási kötelezettsége igazoltatnék; be nem mutatta - tott s egyáltalán a tárgyiratok arra nézve ele­gendő bizonyítékot nem szolgáltatnak, hogy Szakcs község lenne az iskolának fentartója. Szakcs köz­ség az 1868. évi \XXVIII. t. c. 25. §-a értel­mében a hitfelekezeti r. k. szakcsi iskolát segé­lyezi ugyan, de ebből nem következik az, hogy ezen segélyezést az eddigi gyakorlatnak megfelelő mérvben tartozzék teljesiteni. A hitfelekezet saját iskolái fentartása érdekében híveire az 1868. XXXVIII. t. c. 11. § a értelmében hitfelekezeti iskola adót lévén jogosult kivetni s. közig, utón beszedetni, a tanítók megítélt lakbérjárandóságát a hitfelekezet előteremtheti és nem állíthatja azt, hogy fedezet hiányában nem szolgáltathatja ki a tanítóknak a jogerősen megállapított lak- és kert­járandóság pénzbeli egyenértékét.« — Névmagyarosítás. Friedman Márton duna- földvári születésű budapesti lakos és leánya Ibolya vezetéknevöket ^Faragó*.-ra változtatták. — Furcsa módon végezte a népszámlálást Szegzárdon egy vakmerő fiatalember. Azon a cí­men, hogy a cselédeket irja össze, több házba be- szemtelenkedett s a cselédeket félre szólítva : ala­posan megvizsgálta őket. Rájok ijesztett, hogy a hatóság küldötte ki s ha nem engedelmeskednek neki: a városházára kell menniök s ott többek előtt vizsgálják meg őket. A megszeppent cselé­dek többnyire engedelmeskedtek a vakmerő szél­hámosnak. A népszámláló biztosoknak is tudomá­suk van ezen szemtelen fráter viselkedéséről s igy igen kívánatos volna a kipuhatolása, hogy ki volt ez a vakmerő schvindler. A leírás szerint alacsony, barna, úri ruhába öltözött 30 év körüli ember volt hosszú téli kabátban. Leghelyesebb volna, ha a megcsalt cselédleányok jelentkeznének a szolga- biróságnál, hogy az ő vallomásuk után kézre ke­ríthessék és megbüntethessék az ipsét. Mint halljuk a szolgabiróság már nyomában van a kiváncsi nép számlálónak. Zr

Next

/
Oldalképek
Tartalom