Tolnavármegye, 1900 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1900-04-29 / 17. szám

TOLNA VAR ICE 'TT3. 3 — Az érdem jutalma. Nunkovich Ferencz főszolgabíró ma d. e. 11 órakor fogja átadni Wal- acher Jozefa szegzárdi lakosnak a miniszter által adományozott diszérmet és diszokmányt Az átadás a miniszteri utasitás szerint ünnepélyesen történik, miért is a főszolgabíró már előzőleg megkereste a községi elöljáróságot, hogy a tanácsterembe gyűjtse a megjelenőket. — A „Remete kápolnánál“ tegnap kezdőd­tek meg a szokások szombati misék. Mise után szent beszédet tartott Dr. Fent Ferencz szegzárd- ujvárosi plébános. Közel 200 főből álló sereg hallgatta végig a virágzó iák alatt tartott beszédét. Az Isten­tiszteletet a madarak füttye, egy közeli fülemüle csattogása tette még fönségesebbé. A mise az idén is 8 órakor kezdődik. — A b ataszéki pótvásár. A hétfőn tartott pótvásár minden tekintetben nagyon lanyha volt. Rossz napot választottak, mert Baján is ugyanazon napon volt a vásár, s igy a vásárosok inkább oda iparkodtak. — A tanítókat érdekli a m. kir. közigazga­tási bíróság 1899. évi 2111. számú elvi jelentőségű határozata, mely szerint a néptanítók nemcsak fize­tésüktől, illetőleg nyugdijuktól, hanem azon fizetés jellegével biró egyéb járandóságaiktól, például tanítói földektől sem tartoznak községi pótadót fizetni, melyeket tanitói minőségükben javadalmuk kiegé­szítéséül élveznek. — A nemzeti zarándoklaton, mely múlt héten indult el Rómába, a pécsi egyházmegyéből száznál többen vesznek részt ; egyszerű földmivesek is vannak a zarándokolók között. — A szegzárdi tejszövetkezet már megkezdte működését. A hasznos intézményt a közönség már eddig is szépen igénybe veszi, mert tisztán kezelt tejet és tejter­mékeket kaphat a szövetkezetben és nagyon jutányos áron. A szövetkezet üzlethelyisége a Selyemgyár-utcában van, a selyemgyár tőszomszédságában. Megrendelések ide inté- zendők, a hol fölözött és fölözetlen tej, tejszín, vaj : mindenkor, bármily mennyiség­ben kapható. A fölözetlen teljes tej literje házhoz szállítva 6x/4 krajcár; lefölözött tej 21/i kr., tejszín 50 kr., a vaj kilója 1 frt. — A budapesti ügető versenyek második napján a háromévesek eladó versenyében elsőnek érkezett ifj. Bemneder József Kontár nevű pejmé­nével; dij volt 1000 korona, távolság 2200 méter. — Kerti helyiség megnyitása. A vasúti állomás mellett levő, Mutschenbacher-féle kerti he­lyiséget május 1-én fogja megnyitni Pernitz József, jó hírnevű vendéglős, ki városunk ezen egyetlen és kellemes nyári vendéglőjét bérbe vette. A meg­nyitás napján Garay Lajos zenekara játszik. Pernitz a födött helyiséget is átalakíttatta és kibővittette, úgy, hogy kedvezőtlen időben is lesz menedékhelyük a vendégeknek. — Esküvő. Dr. Spitzer Manó szegzárdi gya­korló orvos holnap, e hó 30-án, a helybeli izr. templomban vezeti oltárhoz menyasszonyát, Weiss Anna kisasszonyt. — Megtelepitett kóbor-cigányok. Grábóc községből írják, hogy ott már 5 cigánycsalád épitett magának házat, és mind az öt család tisztességes foglalkozást üz : kovácskodnak és üstöt készítenek. Még megérjük, hogy a cigányok sem ötölnek! — Rosszul sikerült kirándulás. A helybeli kerékpáros-egyesület múlt vasárnapra kirándulást tervezett. Az egyesület 4 tagja vett benne részt. Bonyhád és Bátaszék között Szilágyi Ernőt egy nagy kutya úgy megrohanta, hogy felbukott. Sérü­lése jelentéktelen, de — minthogy az arcról hor- zsolódott le a bőr — nagyon kellemetlen, úgy, hogy a szobát kénytelen őrizni. — Baleset. Múlt pénteken délelőtt fél 10 órakor Klézli József Tam nevű legény a Vár-utcán haladt végig kocsijával; a Ferdinánd-bolt előtt szívbaja elővette, minek következtében a kocsiról lezuhant, és egész arcát összezúzta. A rendőrök siettek segítségére, és elszállították lakására. — Nehéz neki a munka. Horváth László, jános-majori cseléd Blau Bertalan gazdájától egy szép napon megszökött; ámde a szolgabiróság a múlt héten, egy csúnya napon visszavezettette. 1900. április 29. — Nyilvános köszönet. A szegzárdi ref. énekkar és műkedvelői társulat a legutóbb tartott műkedvelői előadásának tiszta jövedelmét összesen 7<? K. 4.0 fillért a helybeli alapnevelési egyesület által fentartott kisdedovodának adományozta. Ezen összeg átvételét nyugtázva fogadja a ref. énekkar nagylelkű adományáért őszinte köszönetemet. Szeg­zárd 1900 ápr. 25. Dóry Pálné elnök. — Eskütétel. Reberits Imre, a tamási kir. járásbíróság legutóbb kinevezett albirája hivatali esküjét a kir. törvényszék teljes tanácsülésében folyó hó 28-án tette le. — A szegzárdi vámhid próbaterhelését és felülvizsgálatát a kereskedelmi miniszter május hó 8-dikára tűzte ki. A közigazgatási bizottság a felül­vizsgálathoz Tottk Ödönt küldte ki. — Mezőgazdasagi tanfolyam néptanítók számára. A földmivelésügyi miniszter az ország külömböző földmives iskoláiban julius hó 1-től 28-áig terjedő tanfolyamot nyit, melyre 380 tanítót vesznek föl; ellátásul 100 koronát kapnak. Jelent­kezni a tanfelügyelőség utján lehet. — Felekezeti izgatás egy tankönyvben. Ezen cim alatt a »Magyar Szót a következőket Írja: »A szegzárdi fiú- és leányiskolákban évek óta használják Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói plébános, a pápa t. káplánjának egyháztörténelmét, melyet a Szent István társulat adott ki és terjeszt. A hetedik kiadását érte meg ez a könyv, melynek 114. lapján a következők olvashatók: »A protestánsok azon ürügy alatt, hogy jogaikat a katholikusok sértegetik, többször fegy­veres lázadást indítottak a királyi ház elleti. Bocskay, Bethlen, Tököly és a Rákócziak veze­tése alatt, a kiket a trónvágy kábított el, iszonyú üldözést támasztottak a katholikusok ellen.« Ennek a könyvnek helyt adtak ezekben a felekezetnélküli, kifejezetten polgári iskolákban is. Hány katholikus iskolában használják ezt, s hány — minden behatás iránt fogékony ifjúi lelket mé- telyeznek meg vele ? ! S a tanfelügyelő ezt a fele­kezeti izgatást, mely a történelem meghamisításával akar célt érni, nem veszi észre és nyugton eltűri.« Mindenesetre helytelen, ha a magyar törté­nelem alakjainak szereplése a tényekkel és az igaz­sággal ellentétben, egyoldalú felekezeti világításban állittatik a tanuló-ifjuság elé, mely esetekben az egyháztörténelmet alaposan megcáfolja az objectiv világi történelem. A tanfelügyelőnek és az intézet igazgatójának azonban — sajnos — nem áll mód­jukban az eféléken változtatni, mert minden egyes felekezetitek, saját autonom jogkörébe esik annak megállapitása, hogy az egyes intézetekben a tanulók a hittant milyen tankönyvből tanulják. A szegzárdi polgári fin- és leány-iskolában a felekezeti szellem és felekezeti tekintetek soha semmiféle irányban egyoldalulag nem érvényesültek, s mindkét intézet­ben a vezetés e tekintetben mintaszerű, és úgy az igazgató, mint a tanári testület tagjai mindenkor példásan teljesítették hivatásukat és kötelességöket abban az irányban, hogy az intézetből mindennemű felekezeti velleitást kiküszöböljenek. E tekintetben valóságos mintaintézet a mi polgári iskolánk. — Vásár. Bonyhádon az országos vásár áp­rilis 30-án és május 1-én, vagyis holnap és holnap­után tartatik meg. — Kellemetlen táncosok. Szarka József, Keserű István, Csomó Ferenc és Erdélyi János szedresi lakosokat azzal vádolta Körösi István hidjapusztai lakos, hogy őt folyó hó 16-án éjjel, a vendéglőben tartott táncmulatság alkalmával azzal tisztelték meg, hogy botokkal megtáncoltatták. A két első beismerte tettét, de a két utóbbi azt mondja, hogy: 5 nem táncos. — Furcsa köszöntés. Németh József nagy- doroghi lakos sehogy sincs megelégedve azzal a köszöntés-móddal, a melyet Miklós István részéről f. hó 18-án tapasztalt. De nem is csoda. Németh Józsefet hazafelé ballagtában Miklós István egy ólmos bottal úgy hátba köszöntötte, hogy valószí­nűleg még az ügyészség is megsokallja. — Törekvő legények. Szép missziót teljesít a szegzárd-ujvárosi rk. ifj. egyesület. A kebelében alakult dalos-kör tágjai Ketskés Elek karmesterük vezetése mellett már többször kitüntették magukat. A mai, */s12 órakor tartandó misén az intelligens közönségnek is lesz alkalma előrehaladásukról meg­győződni. — Vásár Tolnán. A legközelebbi tolnai or­szágos vásár 1900. május 7-én fog megtartatni, melyre az érdeklődők figyelmét ez utón is felhívjuk. — Az országos czimer egyleti lobogókon. A belügyminiszter az ország czimerének egyleti lobogókon való használása tárgyában a következő körrendeletét adta ki valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének: Utóbbi időben ismételten elő­fordult, hogy egyletek azt a kérelmet terjesztették elő, hogy egyleti lobogójukon az ország czimerét használhassák. Tény ugyan, hogy ilyen kérelmek folytán a múltban adattak ki engedélyek, az 1883 évi XVIII. törvényezikk rendelkezéseinek másfél évti­zeden át gyakorlati alkalmazása körül szerzett ta­pasztalatok azonban a m. kir. miniszterelnökséget arra a meggyőződésre vezették, hogy az ország czimerének zászlókon, lobogókon való használata nem esik az 1883. évi XVIII. t.-czikk rendelkezé­sei alá és azért nem is képezi engedélyezés tárgyát. — A gyalú — labas-jószág. Legalább Valter György györkönyi lakos úgy tapasztalta Mig ő a község házánál volt, egy csomó gyalu, néhány fűrész, több fúró, véső, stb. eltűnt. Valter azt mondja, hogy Ponicsán János érdeméből lábakere- kedett ezeknek. Tényleg meg is találták az illető tüntetőnél a fenti tárgyakat, csakhogy még neki állt feljebb, hiszen ő azokat ettől és ettől vette. A kikre hivatkozott, igazat adtak neki, ámde több tanú meg azt bizonyította, hogy nem is volt pénze. Mit szól ehhez az illetékes szolgabiróság, az még titok. . . — Paksi ember halála Amerikában. A cle­velandi »Szabadság« irja, hogy Hainer Ignác, ki­nek Leon városban szép kis farmja volt, szélhü- désben meghalt. Hainer 1818-ban Pakson született. A szabadságharc idéién gróf Batthyán Lajos ma­gántitkára volt. 1854-ben vándorolt ki nejével, két leányával és Jenő fiával; 1856-ban Missouri állam egyetemén a franczia és német nyelv tanárának választották. Egy ideig Jowa állam kongresszusi képviselője is volt. — Törvényjavaslat a kereskedelmi üzletek átruházásáról. A kereskedelmi és iparkamarák s más kereskedelmi testületek számos konkrét panasz- szal fordultak a kereskedelmi miniszterhez a miatt, hogy kereskedelmi üzletek a hitelezőket károsító czélzattal lehető gyorsasággal másra ruháztatok át és az uj tulajdonos az üzlet felé saját czégfelirását alkalmazta. Ebből a jelenségből alaposan volt kö­vetkeztethető az is, hogy a megnyilatkozott fizetés- képtelenségek és csődök aligha bírtak mindig ment­hető alappal. Az emlitett üzletátruházási esetek­ben a keresk. törvény 20., 89., és 95 §§-ai védte­lenül hagyják a hitelezőt az üzletátvevőjével szem­ben. Ezek a panaszok szükségessé teszik, hogy a szóban forgó kérdés még a keresk. törvény czél- bavett revíziója előtt megoldassék. Hegedűs Sándor miniszter ehhez képest meg is tette a szükséges lépéseket s törvényjavaslattal fog legközelebb a képviselőház elé járulni. — A szölőmolynak a szőlő virágzása előtt való irtására a földmivelésügyi miniszter rövid út­mutatást adott ki, amelyet Nils István borászati felügyelőnél az érdeklődők megkaphatnak. VIDÉK. — A gyönki kaszinó termeiben április hó 29-én (vasárnap) zártkörű tánccal egybekötött mű­soros-estély lesz. Belépési dij személyenként 2 ko­rona ; családoknak 5 korona. A tiszta jövedelem az ág. hitv. ev. templom fölszerelésére fordittatik. A mulatságon Garay Lajos szegzárdi zenekara fog muzsikálni. Műsor: 1. Zongorán játszanak Me- gyery Dezső és felesége, Schuster Irma úrasszony. 2. Szaval Keck László dr. 3. Felolvas Póth József. 4. Szaval Elekes Imre. 5. Zongorán játszik Mura- keözy Lenke k. a. Tánc. EGYLETEK. INTÉZETEK. — A szegzárdi r. kath. ovodát és gver- mekmenhelyet fentartó egyesület május hó j-án tartja évi rendes közgyűlését Dóry Pálné elnöklete alatt az egyesület saját helyiségében. Az ülés tár­gya: elnöki jelentés, az 1899. évi számadás és a folyó évi költségvetés előterjesztése, tisztujitás és indítványok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom