Tolnavármegye, 1900 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1900-09-02 / 35. szám

6. TOLNA VARMEGYE. 1900. szeptember 2. — A Szent Fer.-rendiek uj Kapisztrán-tarto- mánya. A Pécsett megtartott Generale Capitulum-on megállapították az uj Kapisztrán-provinciának sze­mélyzeti ügyeit, melyhez most a régi Szt. László tartomány legtöbb magyar zárdája is tartozik. A philosophiát (megfelel a gimnázium felső osztályai­nak) tanuló növendékek (összen tizenegyen) a duna- fóldvári rendházban lesznek ; tanáraik lesznek Bózóky Ödön és Ungvári Antal atyák. Simontomyai gvárdián lett Schmidt Fugentius, concionator és viearius Soóthy Szaniszló. — Tengerészmérnök. Ferdinand Lajost, Fer­dinand József szegzárdi kereskedő fiát a hadügy­miniszter kinevezte Pólába tengerészeti hajóépítő mérnöknek. — Az uj bankjegyek. Az osztrák-magyar bank a jövő hónapban fogja az uj bankjegyek kibocsátását megkezdeni. Először is, amint említet­tük, a húsz koronás bankjegyeket bocsátják ki, amelyek tudvalevőleg a tízforintos bankjegyek pót­lására fognak szolgálni. A többi bankjegy kibocsá­tása a jövő évre marad, amikor is első sorban a mostani öt-forintos államjegyeket helyettesitő tiz- koronás jegyek kerülnek majd forgalomba. — Zarándok út Szegzárdról Mária-Gyüdre. Szegzárdról f. hó 5-én Balog József helybeli káplán vezetésével nagyobb zarándokcsoport indul Nádasdon és Pécsen keresztül Mária-Gyűdre, a hol a Hetyey Sámuel püspök által vezetett körmenethez fognak csatlakozni. A szegzárdiak 10 én jönnek vissza. — Viteldijkedvezmény Ausztriába szállítandó gabona után. A gabonaszállítási évad beálltára való tekintettel tudatjuk, hogy a győr—Veszprém—dom­bóvári helyiérdekű vasút Felső-Nyék, Fornád— Kecsege, Fürgéd, Kocsola—Dalmand, Konda, Mező- Komárom—Hidvég, Ság-Kónyi s Tamási—Miklós vár állomásairól Ausztria déli és nyugoti részének jelen­tősebb állomásairól Ausztria déli és nyugoti részé­nek jelentősebb állomásaira szállítandó gabona után a »Vasúti és közlekedési közlöny« f. évi 40. szá­mában 354. folyószám alatt közzétett hirdetmény szerint igen mérsékelt díjtételek léptek érvénybe, melyek az egyes vasúti állomásokon megtudakol­hatok. — Tanítói választás. A lemondás folytán megüresedett kölesdi rom. kath. tanítói választás folyó évi szeptember hó 9-én fog megtartatni. Javadalom: évi 900 korona fizetés, szép lakás, mellékhelyiségekkel és házi kert. . — Elönév adományozások. A király Korch- tndros Gábor kir. járásbiró és Korchmáros Meny­hért volt hőgyészi, jelenleg kőszegi lakosoknak, a kisunyomi nemesi előnevet adományozta. — A mohácsi vész évfordulóján, augusztus 29-én a Mohács melletti emlék kápolnában, a ma­gyar szentbeszédet Kovács Antal szakályi plébános tartotta. — Az elhagyott férj rémtette. Pirger János gerjeni lakost a felesége már régen elhagyta, a szerencsétlen ember azonban még mindig remélte, hogy feleségét visszaédesgetheti. Ámde minden törekvése hasztalan volt. Emiatt a szegény ember szive keserűséggel tölt meg és keserűségében jó­zan gondolkodásának mérlege is megbillent: aug. 25-én felkereste a hűtlen asszonyt és háromszor reá lőtt az ablakon keresztül; az egyik lövés ta­lált. Most Pirgerné a Ferenc-közkórházban, férje pedig a fogházban elmélkedik a történtek felett. — Megégett lovak. Özvegy báró Jeszenszky Jánosné felsőhidvégi pusztáján, a múlt napok egyi­kén a csikós szokás szerint este felé az anyakan­cákat a csikókkal együtt beterelte az istállóba; az egyik csikó széles jó kedvében vagyon ficánkolódott s egyszerre csak a lámpát tartó oszlopra oly erő­vel rúgott, hogy az égő lámpa a száraz szalmára esett s azt nyomban meggyujtotta. A szabadon levő lovak közül több kifutott az istálóból, azon­ban 7 anyakanca és 4 szép csikó bentégett. A tüzet, mely a kasznárlakot s a melléképületeket is erősen fenyegette, a cselédségnek a Kölesdről jött tűzoltókkal együtt még idejében sikerült el­oltani. — Csödmegsziintetés. A szegzárdi kir. tör­vényszék a Rubin Károly bátaszéki bejegyzett ke­reskedő elleni csődöt a vagyon felosztása folytán megszüntette. — Az iskolaév kezdetén ajánljuk az érde­keltek figyelmébe Krammer Vilmos szegzárdi jó hírnevű könyvkereskedő üzletét, ezen tisztes, szo­lid, régi céget, mely városunkban már 38 év óta áll fönn s jelenleg újabb bevásárlásokkal üzletét annyira kibővítette, hogy minden igényeknek képes megfelelni. — Jegyző-segéd. Egy gyakorlott jegyzősegéd, ki különösen az adóügyekben jártas, a regölyi községi jegyzői irodában azonnal felvétetik. IRODALOM. ZENE. — Sirisaka Andor: „Anyósok könyve.“ Most nevezett szerző-kiadó arról értesíti lapunk utján t. olvasóinkat, hogy e humorisztikus, illusztrált müvé­ből még vannak eladásra váró példányai. Egy fűzött könyv ára 2, piszpéldány 4 korona. Megrendelési cim: Sirisaka Andor, Bogdása (Baranyamegye.) Ajánljuk megvételre és elolvasásra. — A helybeli és vidéki kerékpárosok figyelmébe ! A kerékpározásnak, ennek az utolsó esztendőkben magyar földön is óriási mérveket öl­tött uj és szép sportnak egy hazai szakközlönyét kaptuk tegnap, mely megérdemli, hogy a kerék­párosok figyelmébe ajánljuk. Cime : Kerékpár-Sport Megjelenik minden tiz napban váltakozóan négy melléklettel, u. m. a »Karika-Viccz«, a »Slotsz-Sport« a »Kerékpáros hölgyek Lapja« és a »Kerékpár­kereskedők Újsága« cimü mellékletekkel. A főlap állandó érdekei tartalmát a vezércikk, szakközle­mények, tárca, útleírások, bel- és külföldi hirek, technikai újdonságok leírása, sportirodalom, mulat­ságok, versenykiírások és eredmények, szabadalmi értesítő, képes levelező-lap gyűjtők rovata, táv­iratok stb. teszik. Különösen kiemelendő a «Kerék­pár Sport« turadij pályázata is, melynek értelmé­ben a szerkesztőség minden óv végén 20 értékes ezüst és bronz érmet oszt ki a lap előfizetői kö­zött. A dijakon minden előfizető pályázhat. — Az ügyesen szerkesztett, csinos kiállítású kerékpáros újság a legszakavatottabban foglalkozik a sport, összes kérdéseivel s igy nézetünk szerint nélkülöz- hetlen minden magyar kerékpárosra nézve. Kívá­natos volna tehát, ha a helybeli és vidéki kerék­párosok hathatósan támogatnák e sok jó célt szol­gáló, csakis nekik szerkesztett szaklapot, ami nem kerül nagy áldozatba, mert a lap előfizetési ára egész évre csak 8 korona, félévre 4 korona. A »Kerékpár Sport« szerkesztősége Pécsett, (Siklósi- országút 20. sz. alatt) van, a honnan kívánatra mutatványszámot is küldenek, mely igazolni fogja annak a nehány dicsérő szónak igaz voltát, mely e jóravaló magyar sportirodalmi termékről elmon­dottunk. KÖZGAZDASÁG. — A közgazdasági állapot 1899-ben. A kereskedelmi miniszternek a kereskedelmi és ipar­kamarák jelentéseiből egybeállitott most megjelent munkájából közöljük a következőket: A búza-üzlet egész éven át, csekély felpezsdülés kivételével, mindenütt vontatott volt. Az árak tetemesen leszál­lótok és mindenütt szembeötlő volt az év eleje és vége között az aránytalanság. Ezt általában négy főokra vezetik vissza; az egyik, mely min­denütt éreztette hatását, a budapesti tőzsdén a ta­vasszal alakult buza-ring; a másik az, hogy a hi­vatalos terméskimutatás mögötte maradt a tényle­ges eredménynek, a mi a gazgákat az eladástól kelleténél nagyobb tartózkodásra birta és ezzel a készleteknek — az 1898. évi rossz termés dacára — nagy felhalmozódását okozta ; a harmadik ok az általános pénzviszonyok kedvezőtlen alakulása ; a negyedik a malmoknak megcsappant vételkedve. A borkereskedés állapotában az 1898. év sem hozta meg a kívánt javulást, sőt ez a kereskedelmi ág folytonosan tért vesztett a borhamisítások címén indított üldözés miatt, a mely a kereskedőket tar­tózkodásra kényszeritette s a hazai borkereskedel­met a külföld előtt diszkreditálta. Károsan hatott továbbá a borkereskedésre az olasz borok invázi­ója is. A legnagyobb borkereskedő kerületűkben, mint az aradi, budapesti, győri, kassai, pécsi, nagy­váradi, pozsonyi kamarai kerületekben évtizedek óta nem tapasztalt alacsony fokra szállott le a for­galom, ellenben jó áron kelt el a bortermés a zenggi kerületben, a hol azonban szintén káros hatással volt az olasz borbehozatal Az állattenyésztés és kereskedés főbb ágaiban csaknem az egész ország területén, örvendetes emelkedést mutat. A szarvasmarha-kereskedés hely­zete javult, a mennyiben a kiviteli üzlet az 1898. évinél jóval eredményesebb volt. Kivétel a Győri kamarai kerület, a hol a szarvasmarha-kereskedés viszonyai kedvezőtlenek voltak. A lókereskedés is általában élénk volt; csak a sertésüzlet érzi még mindig a nagyrészt már megszűnt sertésvész kö- v tkezményeit. A juhkereskedés folyvást vészit je­lentőségéből. Az állati termények között kitűnő volt az üz­let a gyapjúnál, a melyben az árak nem remélt színvonalra emelkedtek. Erről számolnak be az aradi, besztercebányai, budapesti, debreceni, győri, szegedi, miskolci kamarák jelentései. A miskolci gyapjuvásár sikerült. — Állategészségügyi kimutatás. A raga­dós állati betegségek állása Tolnavármegye terü­letén a következők: Lépfene: Paks 1. u., Bonyhád 1 udv., Hant 1 udvar. Veszettség'. Kajdács 1 u. Báta 1 u., Bony­hád 1 u, Döripatlan 1 u., Mórágy 1 u. Takonykor és bőrféreg'. Szakcs 1 u. Juhhimlő: Udvari 2 u., 1 1. Sertésorbáncz: Györköny 2 u., Nagy-Dorogh 1 u., Paks 5 udvar. Sertésvész : Kocsola 28 u., Szakcs 30 u., Uj- Dombovár 3 p., Bölcske 5 u., Duna-Kömlőd 4 u., Gindli-Család 1 p., Báta 1 u., Báttaszék 5 u., Decs 1 m., Harcz 10 u., Őcsény 3 m., Pilis 3 u., Simon­major 1 m., Szegzárd 1 p., Gyönk 1 udv., Kölesd 6 u., Medina 8 u., Fürgéd 1 u., Majsa 1 u., Nagy- Szokoly 8 udvar, Szántó 27 u., Tótkeszi 10 u., Bonyhád 5 udvar, Czikó 11 u., Tolna-Váralja 1 udvar. A szegzárdi anyakönyvi hivatal értesítése: folyó évi augusztus 25-től szeptember 1-ig. Született: 11 gyermek, 5 fiú és 6 leány. Kihirdetve: Weiszfeiler Móricz — Singer Fannival. Meghalt: Kovács János, Mayer Sámuel, Békés Istvánná sz. Kar­dos Rozália, Kósza Ezsébet, Nagy János. HIVATALOS HIRDETÉSEK. 4346. sz./tlkvi 1900. Árverési hirdetmény. A szegzárdi kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a Tolnamegyei takarék- és hitelbank és az ezennel esatlakozottnak kimondott Tolna­megye gyámpénztára és a szegzárdi Népbank végrehajta- tóknak, Németh János és Horváth Ferencné szül. Nemet Katalin végrehajtást szenvedő ellen, 100 korona, 344 ko­rona, 200 korona tőkék és járul, iránt folyó végrehajtási ügyben, a szegzárdi 5862. számú tjkvben 8471 hrsz. prés­ház Iván völgyben az 1881. évi 60. t. ez. 156. §-a alapján egészben 400 kor., az ugyanazon sz. tjkvben 3416. hrsz. szerint vámhidi diilöbenaz 1881. évi 60. t. ez. 156. §-a alap­ján egészben 308 kor., a 4791. számn tjkvben 80. hrsz. 74. népsz. ház, udvar és kerttel az 1881. évi 60. t. ez. 156. §. alapján egészben 800 korona az 1679. sz. tjkvben 2028. hrsz. rét, ludas görönd és nyárádi fok környékén az 1881. évi 60. t. ez. 156. §-a alapján egészben 333 borona, az ugyanazon sz. tjkvben 9870/a hrsz. szántó Baranya völgy­ben az 1881. évi 60. t. ez. 156. §-a alapján egészben 177 koiona kikiáltási árban, 1900. évi október hó 31-én délelőtt 10 órakor a kir. törvényszéki épület 8. sz. helyiségében megtartandó árverésen eladatni fog. Figyelmeztetnek venni szándékozók, hogy az árve­rés megkezdése előtt a fenti kikiáltási ar 10°/o-at bánatpénz fejében letenni, és a vételárt 3 egyenlő részletben 6% ka­matokkal együtt a szegzárdi kir. adóhivatalnál, mint letét pénztárnál lefizetni kötelesek és végre, hogy az árverési feltételek a hivatalos órák alatt alulirt telekkönyvi ható­ságnál, úgy Szegzárd község elöljáróságánál megtekinthetők. Szegzárdon, a kir. törvényszék telekkönyvi osztályá­nál, 1900. évi augusztus hó 11-én. Ge.le Jakab, kir. törvényszéki biró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom