Tolnavármegye, 1899 (9. évfolyam, 1-53. szám)

1899-06-11 / 24. szám

/IX. évfolyam. 24. szám. Szegzárd, 1899. junius 11. TOLNAVARMEGYE Előfizetési ár : Egész évre . . 6 írt — kr. Fél évre . . . 3 » — » Negyed évre . . I » 50 » Egy szám ára . . . 12 » Előfizetéseket és hirdetéseket a kiadó* hivatalon kívül elfogad Krammer Vil­mos könyvkereskedése Szegzárdon. POLITIKAI ES VEGYES TARTALMÚ HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szegzárdon, Vár-utca 130. sz. Felelős szerkesztő és lap tulajdonos : Dr. LEOPOLD KORNÉL. Segédszerkesztő : SZÉKELY FERENC. Kéziratok vissza nem adatnak. A lap szellemi részét illető köz­lemények, valamint az előfize-1 tések és a hirdetések is a szer- | kesztőséghez intézendők. Hirdetések mérsékel'en megállapított árszabály szerint számíttatnak. Aratás előtt Rövid egy hónap választ el már csu­pán bennünket attól az időponttól? melyben megkezdődött az aratás, gazdasági életünk minden egyes esztendejének ez a legkiemel­kedőbb momentuma. Az egész ország* a leg­nagyobb érdeklődéss£h-fléz a Péter-Pál-nap terminusa elé, amikor megkezdődik az az óriási munka, melyet méltán lehet igy ne­vezni : nagy számadás a természettel. Minden évben természetesen megvan ez az érdeklődés az aratás iránt s minden­kor a legnagyobb várakozással néznek elébe. Ámde e várakozásnak az alaphangu- lata nem mindig egyforma, hanem a viszo­nyok szerint váltakozó. Tavaly például épp ezidőtájt a félő aggodalom fogott el ben­nünket, ha a terméseredmény betakarítá­sára gondoltunk ; most ellenben a reménylő várakozás az az érzés, melylyel a dolgok fejlődésének elébe nézünk. A mai napig a terméskilátások határo­zottan kedvezők s az országnak semmilyen részéből sincsen olyan hir, mely a jó remény­séget leronthatná. A hivatalos jelentés sze­rint az összes gabonanemüek kielégítően, sok helyütt kedvezően állanak, nagyobb elemi csapások avagy egyéb károk egyelőre alig voltak s a növényzet fejlődése általá­ban kedvezőnek mondható. Egyelőre tehát panaszra nincs ok s bárha ebben a tekin­tetben egy rövid nap is teljes fordulatot idézhet elő — emlékezzünk a múlt év jú­niusi jégverésére ! — mégis annyit lehet állítani, hogy ezidőszerint az aratás jó re­ménységgel kecsegtet. A földmivelésügyí miniszter már hozzátevőleg mégis becsül­tette a termés várható eredményét s a becslés a tavalyi tényleges eredménynyel szem­ben J—,/ millió métermázsányi többletet prog­nosztizál, a mi — ismerve a miniszter becs­léseinek józan pesszimizmusát — kétség­kívül elég alap a kedvező reménykedésre. Ha a természet valóra váltja ezeket a re­ménységeket, akkor jó esztendeje lehet ez- idén a magyarnak. A termés sikerén kívül van még egy másik tényező, amely az eredményt hatal­masan befolyásolja: ez az értékesítés, melyet a magyar gazdák nagy része még az idő­járásnál is ingatagabb és megbízhatatlanabb faktornak tart. Hát a legutóbbi évekről, de kivált tavalyról nem igen lehet panaszunk a gabona-értékesités ellen; olyan árakat láttunk-kaptunk, amilyenekre bezzeg nem számíthattunk. Ezidén pedig az értékesítés egyelőre szintén megnyugtatóan alakul, ha­bár az árak színvonala természetesen távol áll a tavalyitól, melyet annak .idején is csak az abnormális viszonyok idézhettek elő. — És ami különösen figyelemreméltó, ezidén a kedvező áralakulás nem a börzei viszonyok­nak esetleg hirtelen változó körülményein épül, hanem a nemzetközi termésviszonyok tényleges állapotára. Amerikából a vetés-terület korlátozó- dását jelentik, kapcsolatban a növényzet kedvezőtlen fejlődésével, mig Kelet-Indiában az idei jobb termésre hárul a múlt évi hiány kárpótlásának terhe; ekként tehát ezidén a tengerentúli verseny remélhetőleg igen kevéssé fogja zavarni a mi gabonánk érté­kesítését. Itt Európában pedig közvetetlen szomszéd versenytársaink területéről szintén rossz termés-hirek érkeznek. Romániában hangos a panasz, hogy a szárazság és az esőhiány tönkretette a vetést az egész Ha- vasalföldön s az ország egyéb részein is helyrehozhatatlan károkat okozott. Orosz­országban a gazdák hasonlóképpen abszo­lúte elégedetlenek a vetések állásával mi­nőségi s mennyiségi szempontból egyaránt. Ekként tehát gabona-értékesitésünket ezen a ponton sem fenyegeti nyomás, úgy, hogy a körülményeket egybevetve, az éi'tékesités kilátásai egyelőre általában jóknak s meg­nyugtatóknak mondhatók. Mindezek szerint tehát határozottan jogosult és megokolt az a jó reménység s megnyugvással kapcsolatos várakozás, mely­lyel az aratás elé nézünk. Vegyük még hozzá ehhez, kogy az aratás lebonyolítá­sának tényezői, de nevezetesen a munkás­viszonyok szintén nem adnak okot panaszra, sőt az ország minden részéből csend és békesség hire érkezik ; másrészt pedig, hogy a forgalmi tényezők, melyek az értékesítésben fontos szerepre hivatottak (vasúti vaggonkészlet, vízállás stb.) ez­idén szintén úgy állanak, hogy nem aka­dályozói, hanem segítői lesznek a »nagy számadás>-nak, akkor — mindent egybevetve — összesithetjük a véleményt abban, hogy egyelőre az ország nyugodtan nézhet az aratás elé. Ha pedig a várakozá­sok valóra lesznek, úgy az 1 S99-ik évet gazdasági szempontból majd a jó eszten­dők közé fogjuk sorolhatni. — Borliamisitási kihágásban elmarasz­talt egyén az eljárási költség jellegével biró vegy- vizsgálati dij megtérítésére is kötelezendő. (M. k. belügyminiszter 1899. évi 212. sz. határozata.) — Vizrendöri kihágási ügyekben a vár­megyei tiszti ügyész által hozott Ítélet semmis. (M. kir. földmivelésügvi miniszter 1898. évi 67.558. o j \ számú határozata. VARMEGYE. — A közigazgatási bizottság junius havi ülését tegnap délelőtt tartotta meg gróf Széchenyi Sándor főispán elnöklete alatt. A mnzeimi megnyitási ünnepélye. Vármegyénk kulturális ünnepe fényesen sike­rült. Pompás idő kedvezett az ünnepélynek, mely zavartalanul s minden igényt kielégitőleg folyt le, a rendező-bizottság Örömére. Napok óta fáradhatlanul rendelkezett D ö r y Pál alispán, a rendező bizottság elnöke, hogy az ünnepély sikere biztosítva legyen ; nagy tevékeny­séget, mindenre kiterjerjedő figyelmet igényelt a rendezés sokfelé eloszló nehéz munkája, de végre is teljes siker jutalmazta fáradozását. — Önzetlen működésükért teljes elismerést érdemelnek az alis­pán derék munkatársai Mathis Kálmán főszám­vevő, Rácz József alszámvevő és Rill Józset várkapi ány, kikre a rendezés sok tennivalóiból jelentékeny rész nehezült, s kik derekasan megfe­leltek a reájok bízott, feladatnak. Megérkezés. Szombaton délután már a vasúttól a főtérig terjedő utcák, a Széchenyi-ulca minden háza lo- bogódiszt öltött; délután a székesfehérvári h o n- védzenekar megérkeztét nagy közönség várta; a zenekar tagjai egyenesen a kaszinókertbe vonultak, hol D ö r y Pálné úrnő uzsonnával vendégelte meg őket. Ezután a Garay-szobor előtt térzenét tartot­tak, s a közönségnek előre is volt alkalma gyö­nyörködni pompás játékukban. A. meghívóit vendégek közül először gróf A p p o n y i Sándor és neje érkeztek meg, négyes fogaton, velők jött özv. Eszterházy Miklósné sz. Borghese Camilla hercegnő és Gerini marchese ; a plébániára hajtattak, mert Wo sins ky Mór es­peres vendégei voltak. A délutáni vonattal megérkezett gróf Szé­chenyi Sándor nejével és leányával Alice grófnő­vel 7 óra felé megérkezlek saját fogataikon Pécs sz. kir. város küldöttei : dr. T ró b e r Aladár főjegyző, Bolgár Kálmán anyakönyvi felügyelő és Juhász László ügyvéd ; ugyancsak szombaton reggel már megérkezett Lichtneker József, a székesfehér­vári régészeti és muzeumegyleí képviselője. Az esti vonattal jött a vendégek zöme. A közoktatási kormány részéről: Zsilinszky Mihály államtitkár, továbbá megjöttek: gróf Zichy Jenő, F r a k n ó i Vilmos püspök, a múzeumok és könyv­tárak országos főfelügyelőié, gróf Széchenyi Berlalan és Domokos, Szalay Imre miniszteri tanácsos, a nemzeti muzeum igazgatója, dr. K a ro­mé r e r Ernő szépművészeti kormánybiztos, dr. Radisits Jenő az iparművészeti muzeum igazga­tója, dr. C z o b o r Béla egyetemi tanár, a műem­lékek orsz. bizottságának előadója, dr. Hermann Antal a néprajzi társaság elnöke, dr. Horváth Géza múzeumi igazgatc-5r; Baranya vármegye kül­dötteként Zvonicsek Alajos vörösmarti plébá­nos, megyebizottsági tag. A vendégek szállásukra hajtattak s esti 9 órakor a főispánhoz voltak hiva­talosak estélyre. Lapunk mai száma ÍO oldalra, terjed.

Next

/
Oldalképek
Tartalom