Tolnavármegye, 1898 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1898-09-25 / 39. szám

4. Antal kanonok 303 frt 98 kr, Grónay Imre föld­birtokos 301 frt 16 kr. Kovács Antal plébános 296 frt 66 kr, Hangyály Mihály esperes-plebános 294 frt 48 kr, Szondy István gyógysze ész 283 frt 36 kr, dr. Pick Mór ügyvéd 283 frt 12 kr, Gruber József ügyvéd 277 frt 16 kr, Föidős Gó„a ügyvéd 269 frt 44 kr, Pártos Zsigmond esperes-p'ebános 265 frt 16 kr, Wosinsky Mór esporca-plebános 262 frt 16 kr, Szalay ála'os plébános 255 frt 34 kr, Totth Ödön ügyvéd 211 frt 78 kr, Török Béla ügyvéd 231 frt 24 kr, dr. Láng Frigyes orvos 227 frt 28 kr, Ujfalusy Imre ügyvéd 2á6 frt 32 kr. Egyszeresen számított adóval fölvétetett Domsits László hógyészi lakos. A bizottsági tagok névjegyzékéből pedig tö­röltettek : 1. elhalálozás folytán : dr. Szigeth Gábor föld- birtokos, Eéder János bonyhádi iparos, Németh Ferenc tamásii esp. plébános, Tenczlinger József földbirtokos, Bonyhády Gyula földbirtokos és No- vák József ozorai plébános; 2. a kedvezmény iránti jelentkezés elmulasz­tása miatt: Vitkovits Ferenc szakcsi plébános, Gei­ger Gyula ügyvéd, dr. Hilberth István ügyved, Szemenyei Mihály regölyi plébános és Kutor Fe­renc tótkeszii plébános; 3. a kimutatott adók nem elégséges összege miatt: Börzsönyi Lajos paksi földbirtokok, dr. Kra- molin Emil ügyvéd, üjváry László ügyvéd, Dávid Mihály földmives, Fuhrmann Simon kereskedő, Schwarz János borkereskedő, Goldstein Manó ke­reskedő, Mayer Gusztáv kereskedő, Ivánics István földmives ; 4. a közös arányban kimutatott adóalap mi­att : Rosenfeld Mór dunaföldvári regálebérlö ; 5. Adóalap hiánya miatt: Döry Andor, Hirsch Ferenc, Szluha Sándor, Strasser Jónás, Heinrikffy Pál, Závody Albin, Schlesinger Fülöp, Jó Dömötör Dániel, Németh József, Liebhauser István, Welt­mann Adolf, Hohman József, Stán Ferenc, B. Ko­vács János, Murin István, Horvát Pál, Balog József. — Az államépitészeti hivatal személyi és dologi kiadásaihoz a vármegyei közúti alap ter­hére a hozzájárulást a kereskedelmi miniszter az 1897. és 1898. évekre 4400 írtban állapította meg. Hírek. — A püspök adományai. H e t y e y Sámuel pécsi püspök Szegzárdon léte alkal­mával a város szegényeinek 200 frtot, a r. kath. óvodának és nőegyletnek 100—100 frtot, a kath. olvasókörnek és legényegy­letnek pedig 50—50 irtot adományozott. — Perczel Dezső belügyminiszter fo­lyó hó 22-től kezdve minden csütörtökön délután 4 órától 5-ig tart kihallgatást. — Gróf Széchenyi Sándor v. b. t. t., főispán Erzsébet kirá'yné temetése után is Becsben maradt, a hol részt vett az udvari gyászmiséken és vigíliákon. Bécsből pénte­ken tért haza, szombaton, vagyis tegnap elnökölt a törvényhatósági rendkívüli köz­gyűlésen és még a déli vonattal visszauta­zott Nagy-Doroghra. — Heiyey Sámuel püspök itt idézése alatt több ízben kifejezést adott ama jóindulatnak, a me­lyet városunk iránt érez, hangsúlyozván, hogy ő Szeg zár dot az ő második székhelyének tekinti. Ez okból, mint számos alkalommal ki is jelentette, már 19-én, vagyis egy nappal, mint bejelentve volt, érkezett városunkba, azzal a szándékkal, hogy Er­zsébet királyné emlékére körlevelében ezen napra kitűzött gyászmisén személyesért celebráljon. A gyász­mise azonban nem volt erre a napra kitűzve, meit már az előző héten — kedden — megtartották, a mikor még nem érkezett ide a püspöki körlevél; de ha bárkinek tudomása is lett volna arról, hogy a püspök már a bérmálás előtt való napon a gyász­mise végett megérkezik, akkor bizonyára, ha má­sodszor is, megtartották volna a rekviemet. A püs­pök, mint nyomatékosan kijelentette, nagyon saj­nálta, hogy a gyászmisét nem tarthatta meg. Őszin­tén sajnáljuk ezen félreértést, a mely miatt a fennforgó körülmények között senkit sem terhel mulasztás. A püspök ur ő méltóságának városunk iránt táplált szives jóindulatáért minden esetre öszite köszönettel adózunk. — Apponyi Sándor gróf v. b. t. t., lengyeli földbirtokos, mint levelezőnk írja, abból az alka­lomból, hogy a mucsii templom belsejét csinosítják és kifestik, a templom külső falait és a torony te­tejét saját költségén tataroztatta és szépen helyre- állittatta. v — A varos. Szegzárd város ügyeinek hiva­talos intézésére közvetlenül hivatott közegek isme­retes tapintatosságát és jó ízlését, mely utóbbira múlt számunkban „Portenger4 cim alatt megjelent közleményünkben is volt alkalmunk rámutatni, mi nem jellemzi jobban, minthogy a nagy nemzeti közgyász közepette a város gyászának kifejezésére | alig jutott idejók és alig tettek valamit. Arról nem } is szólunk, hogy a képviselőtestületet ez ügyben össze sem hívták és mai napig sem fejezte ki a város közönségét képviselő testület a város gyá­szát, részvétét seb. Ezért még csak nem is tennénk szemrehányást, mert ennyit követelni a hivatkozott közegektől igazán sok volna Ámde annyit mégis ! csak megtehettek volna minden közönyösségük és indolenciájuk dacára is, hogy gondoskodtak volna arról, mikép a temetés órájában, abban a nevezetes és szomorúan ünnepélyes órában, a midőn Magyar- ország védöasszonyát es drága, jótevő nemtőjót ki­sérik az egész világ megilletódése és fájdalmas részvéte közben utolsó útjára, a város külső képe is, csak némileg kifejezze a közgyászt és intéz­kedhetett volna, hogy a felejthetetlen szeptember 17-én d. u. 4 órakor megkouduljauak a városban a harangok, az üzletek zárva legyenek, az utcák lámpáit meggyujtsák s gyászfátyollal vonják be stb. stb. Azonban mindez nem történt meg és Szegzárd külső képe a temetés órájában ugyanaz volt, mint szokott lenni más heti vásáros szombat­nak délutánján. És még egyet. Ha máskor a város képviseletében a városi biró ur valamely rekviemen megjelenik, tegye meg legalább azt, a mivel nem önmagának, hanem a város tekintélyének és méltó­ságának tartozik és öltsön magára fekete ruhát.-----­— Sz árnovszky Ferenc szobrászt, a Garay szobor megalkotóját, Bánffy miniszterelnök Pálffy Miklósnak a főváros területén felállítandó szobra elkészítésével bízta meg. A művész 20,000 frtot kap a szobor elkészítéséért és felállításáért. — Művészi ösztöndíj. A vallás és közokta­tásügyi miniszter Éber Márton szegzárdi tanító fiá­nak, Éber Sándor fővárosi mintarajztanodai növen­déknek az 1898/9-iki tanévre 200 frt művészi ösz­töndíjat adományozott. — Eljegyzés. Rácz Gyula szegzárdi ev. ref. kántor-tanitó eljegyezte özvegy Várkonyi Endréné, szül. Länderer Leona urhölgyet. — A vármegyei muzeum egyletbe újabban alapitó tagul belépett Döry Dénes, O-Dombovár község, továbbá Bezerédj Andor és Martai Béla, cs. és kir. kamarások. Rendes tagokul belép'ek : dr Kramolin Emil, Ujfalusy Imre, dr. Mayer Gyula ügyvéd és Rácz József megyei könyvvivő Szegzárd- ról, Hász József Tamásiból, Mányoky Tamás, Loh- mann Henrik és Zsilli Dániel Nagy-Székelyről, Ge­bauer József czikói körjegyző, Mözs község és Pápay István ottani jegyző, Borzsák Endre, Vargha Lajos. Tamásiból: Sörös József, Freund Lajos, Spettl Imre és Donner Kálmán. — Uj plébánia a pécsi egyházmegye ben. Hetyey Sámuel pécsi püspök Tengőd kuráciát plé­bániai rangra emelte és plébánossá Kovács József eddigi adminisztrátort nevezte ki. — A szegzárdi kaszinó múlt szerdán tartott választmányi ülésén uj tagokul fölvétettek: dr. Bo­rostyán Sándor pénzügyi segédtitkár, Sárospalaky j József kir. alügyész, Ocskay János polg. isk. tanár, Lencz József vasúti pénztárnok és Iraiber János tanító, vidéki tagul pedig Altdorfer Lipót kajmádi intéző. A házvételi ügy előkészítésére Fórdo’s Vilmos elnöklete alatt Ágoston István, Fejős Károly, Gold­berger J. Mór, dr. Mayer Gyula és Tóth Károly küldettek ki, az ő jelentésük fog alapul szolgálni a további tárgyalásokra. — Kinevezés. Zsinkó Lajos pécsi kir. tör­vényszéki dijnok a dunaföldvári kir. járásbíróság­hoz írnokká neveztetett ki. / — Követésre méltó példa. O-Dombovár köz- ség egyhangúlag hozott képviselő-testületi határo­zat folytán belépett a vármegyei museum egyesü­letbe alapitó tagul. A 100 frtnyi alapitó tagdijat öt évi 20 trtos részletben határozta befizetni. Mint értesülünk, Ocsény község szintén belép az egyesü­let alapitó tagjai közé. Reméljük, hogy eme két derék község példáját több is fogja követni, mert gazdag vármegyei múzeumunk fejlesztése és meg­felelő épületben leendő elhelyezése mindnyájunk kulturális közérdekét képezi s a megye minden községe büszke lehet arra, hogy székvárosunkban ilyen nagyjelentőségű közművelődési intézménnyel dicsekedhetünk. — Áthelyezés. Fáy Lóránd, szegzárdi pénz­ügyigazgatósági fogalmazót a pénzügyminiszter sa­ját kérelmére és költségére, hasonló minőségben áthelyezte a lőcsei pénzügyigazgatósághoz. TOLNA VÁRMEGYE. — 200,000 forint. Két napi lapnak, a * Nemzet *-\\ok és a * Pester Lloyd*-nak az Erzsébet királyné szobra javára eszközölt gyűjtése a mai na­pon együttesen immár túlhaladta a kétszázezer fo­rintot (külön-kö'ön 100,000 frtot.) Nyolc nap alatt valóban bámulatos eredmény, a melyhez fogható — közadakozás utján — még nem fordult elő nem­csak hazánkban, hanem sehol a külföldön. — A *Nemzet*-n()\ tömörültek a miniszterek, képviselők (egyetlen egy ellenzéki sincs közöttük) állami mél­tóságok, minisztériumok, a magánosok egy része és közéletünk kiválóbbjai. — A «Pester Éloyd*-\v\I adakoztak a fővárosi bankok, pénzintézetek, kaszi­nók, egyesületek, a tőzsde, a mágnások egyrósze, számos földbirtokos és igen sok nagykeieskedő. A magánosok adakozásai között első helyen áll Dreher Antal 10,000 forinttal, utána báró Popper Sándor 5000 írttal és gróf Csekonics Endre és neje 3000 frttak. következnek. A fővárosi pénzintézetek és tár­sulatok adománya 1000—5000 frt között váltako­zik, a törvényhatóságoké szintén 1000 és 5000 frt között. — Áthelyezés. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Salzmann Ottó szegzárdi kir. törvényszéki joggya­kornokot a pécsi kir. törvényszékhez hasonló mi­nőségbe áthelyezte. . — Ötvenéves szerzetesi jubileum. Szép ün­nepet ült az irgalmas rend abból az alkalomból, hogy Pataky Lucidus, a pécsi irgalmas rend per- jelje és főorvosa most töltötte be 50 éves szerze­tesi jubileumát. Pataky Lucidus 1848. szeptember hó 21-én tettele a professziót Egerben s 1865-ben került Pécsre mint orvos. 1867-ben lett a rend pécsi házának perjelje s később törvényhatósági bizottsági tag. Pataky Lucidus általános tisztelet­nek és szeretetnek örvend az egész városban, ahol több mint negyedszázada végzi áldásos működését. A rend ünnepélyén, mely tekintetre az országos gyászra, a legszűkebb keretekben mozgott, Füzy Szaniszló tartományi főnök is részt vett, azonkívül a város előkelőségei is megjelentek s élénk ováci­ókban részesítették a jubiláns perjelt. — Sikkasztó postamester. 7arródi Lajos kölesdi postamester folyó hó 23-án maga jelent­kezett a szegzárdi kir ügyészségnél, bejelentvén, hogy körülbelül 1500 frtot a kezelésére bízott pén­zekből elsikkasztott. — A szerencsétlen embert nyomban letartóztatták. — A tolnai tanítók lak- és kertilletménye. A tolnai tanítók lak- és kertilletményét a közigaz­gatási bizottság egyenként 100 írtban állapította meg. Az egyházközség fölebbezése folytán a köz- oktatásügyi miniszter a közigazgatási bizottság ezen- határozatát megsemmisítette, mert a tolnai tanítók 300 frtos minimális fizetésnél 150 és 200 írttal több javadalmazásban részesülnek, s igy fizetésük­ből 150 frt illető 200 frt marad lakásra és kertre, ami a minisztérium kijelentése szerint »jelentéke­nyen több a bizottság által megállapított 100 fo­rintnál.« — Duna Földvár nyaraló-telep. Duna-Föld- várról ismét oly mozgalomról veszünk hirt, a mely rokonszenves színben tünteti fel vármegyénk e nagy ambíciójú városát Arról van ugyanis szó, hogy pár lelkes úri ember az elöljáróság támogatásával nyaraló-telepet létesitt Duna-Földvárott, mely bőven rendelkezik különben is azokkal a feltételekkel, melyek a még csirájában levő eszmét a megvaló­sulás stádiumába hozhatják. A fővároshoz való kö­zelsége, hajó és vasúti összeköttetése, olcsó piaca, csavargőzös vállalata (mely már a jövő tavaszszal megkezdi mőködését), fürdői, fővárosi mintára be rendezett hidegvíz gyógyintézete, jó levegője és olcsó lakásviszonyai már egymagukban is mind oly tényezők, melyek szintén arra predesztinálják, hogy nyaraló-teleppé legyen. A kivitel módozatainak meg­beszélésére a napokban népes értekezlet is volt már Duna-Földvárott, mely értekezlet két albizott­ságot választott. Az egyik a sajtó segélyével fog gondoskodni arról, hogy a fővárosiak tudomást ve­gyenek az uj nyaraló-telepről, a másik albizottság pedig a lakásügy viszonyait rendezi. Az első bi­zottság tagjai: Rátkay László, Szluha István, Ra­gályi Lajos orsz. képviselők, Niefergall Nándor, dr. Gál Jenő, dr. Schóber László, dr. Schützenberger Endre, Rotter Lajos, dr. Scheffer Sándor (Buda­pest), Fényes Dezső (Budapest), dr. Lévai Dezső és Rafael Leo. — A lakásügyi bizottság tagjai: Német József, Kiüti biró, Smidt László, Halmos Hen­rik, Doór Antal, Güns Béla, Koch Lajos, Pintér Károly, Bodor István, Pintér Gyula (Budapest), Csernyánszky Béla és Steiner Fülöp. — A nyaraló­telep-bizottság elnöke dr. Pálföldy Lajos, jegyzője pedig Berky Ignác. — Tanítói korpótlék. A közoktatásügyi mi­niszter Szirtes Zsigmond és I. Fischer Regina paksi izr. tanítók ötödéves korpótlékait államsegélyként utalványozta. 1898. szeptember 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom