Tolnavármegye, 1898 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1898-07-17 / 29. szám

4. TOLNA VARMEGYE. — Változások a pécsi kath. főgimnázium tanári karában, A zirci apát Vértesy Kristóf pécsi főgimnáziumi oki. rendes tanárt, az I. osztály volt főnökét Egerbe helyezte át s helyére a pécsi szü­letésű Greksa Kázmér dr. oki. r. tanárt rendelte Pécsre, ki Vértesi osztályát, vagyis a leendő II. osztályt veszi át mint osztályfőnök. A jövő tanév I. osztályának főnöke dr. Mécs Szaniszló lesz. — Az aratas vármegyénk egész területén békésen kezdődött; a főszolgabirák jelentései sze­rint az aratómunkások mindenütt zavartalanul foly­tatták munkájukat, sehol semmi munkásmozgalom sem volt észlelhető; csak a hangos pusztai bérlő­nek, Grünfeld Ignácnak volt t4 pár varsádi arató­jával némi differenciája, amit azonban békés utón kiegyenlítettek, anélkül, hogy hatósági közbenjárást vettek volna igénybe. — A paksi polgári iskolai tantestület ellen a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálat befejeztetvén i a közigazgatási bizottság múlt pénteken hozott ha­tározatával elrendelte a fegyelmi eljárást az igaz­gató és a tanárok közt fölmerült és hirlapilag is j szellőztetett torzsalkodások miatt. — Névmagyarosítás. Katzenbach István alsó- nánai jegyző vezetéknevét «Kardosára változ- j tatta miniszteri engedélylyel. — A ménesbirtokolt látogatása. A földmi- velésügyi és kereskedelmi miniszterek támogatásé- | val a falusi kisgazdák most sorban megtekintik az állami ménesbirtokokat. A kereskedelmi minisztérium olcsóbb vasúti jegyeket ad a tanulmányozó gaz­dáknak, a földmivelésügyi minisztérium pedig a fel­merülő költségeket megtéríti és a kirándulóknak a ménes-birtokon ingyen ellátást és szállást ad. A me- zóhegyesi ménesbirtokot eddig 19 csoportban 1443 gazda, a bábolnai ménesfcirtokot 7 csoportban 261 gazda, a kisbéri ménesbirtokot pedig 6 csoportban 320 gazda tekintette meg. Az egyes ménesbirtokok megtekintésére újabban ismét több száz gazda je­lentkezett, kiket előjegyzésbe is vettek. — A tolnai selyemfonodát, melynek építke­zése az őszre befejezést nyer, a jövő május havá­ban fogják ünnepélyesen fölavatni. A múlt század utolsó tizedének elején Tolnán már volt egy se­lyemfonoda s most száz év múlva a régit messze fölülmúló, s a modern technika minden vívmányá­val fölszerelt nagyszabású fonodát kapnak a tolnaiak. — Váralja—bátaszéki bánya-vasút. A dél­magyarországi kőszénbánya társulatnak a váraljai József-bánya Alice aknájától a m. kir. államvasutak bátaszék—dombóvári vonalának 73. sz. őrházáig tervezett bányavasutra vonatkozólag a kereskede­lemügyi miniszter a kisajátítási eljárást elrendelte. — A honvédelmi miniszter a kisiparosok­nak. A »Keleti Értesítő« jelenti, hogy a honvédség részére a jövő évben szükséges íizezer pár bakancs és íizezer pár könnyebb fajta cipőnek szállítását a honvédelmi miniszter alkalmi iparssóvelkezelek ut­ján kívánja eszközöltetni; e végből leiratot intézett az ipar és kereskedelmi kamarákhoz, hogy az ipa­rosok figyelmét e szállításra fordítsák. A miniszter hajlandó az iparosoknak az eddigi kedvezéseket megadni, sőt nem is követeli a vállalkozóktól az eddig szokásos kötelező nyilatkozatot; csak azt köti ki, hogy abban az esetben, ha az elvállalt megren­delést nem teljesíthetnék, ezt idejekorán a minisz­ternek bejelentsék, hogy a miniszter másutt szerez- j hesse be az illető cikkeket. — Vakmerő betörés. Folyó hó 14 én a szeg- zárdi csendőrörs Kovács Pál döbröközi illetőségű napszámost csavargás miatt letartóztatta. Az Örs előtt azonban a csavargó nagyon gyanúsnak tűnt föl s ellene a nyomozást megindította. Kiderítette, hogy a csavargó folyó évi május havában gróf Széchenyi Jenő szentivánvi kastélyába az ablakon keresztül betört, onnét egy hat lövetű Lancaster forgópisztolyt, egy ezüst sótartót, egy gömbölyű ezüst tojástartót, egy darab aranyozott ezüst kana­lat, egy drb tajtpipát fehér esztergált szárral, egy dib tájt makrapipát tokkal, egy drb szárnélküli tájt csibuk pipát, néhány tájt szivarszipkát és egy do­hányzó készüléket ellopott. Kiderítette továbbá az Örs, hogy eme csavargó Édes Pál hamis név alatt több helyen szolgált és mindenütt lopást követett el. Körözve is volt több Ízben. A csavargót átki- sérték a sárbogárdi szárnyparancsnoksághoz a nyo­mozás folytatása céljából. — A villamos világítás baratait bizonnyára érdekelheti a »Pécsi Napló« következő rövid közle­ménye, mely ekként szól: »— Érdekes ajánlat. Kaposvár arról neve­zetes, hogy ott évek óta villamos világítással van­nak ellátva az utcák, és magánfogyasztásra is ren­delkezésre áll a villanyos világítás. — Ámde arról is nevezetes Kaposvár, hogy lámpát, vagy gyertyát kell gyújtania annak, a ki a kaposvári primitiv vil- lamvilágitás mellett valamit látni akar. így termé­szetes, hogy a vállalkozó nem boldogulhat, és most ajánlatot adott be a városhoz, melyben fölajánlja a villanyvilágitási telepet, lámpákat, vezetékeket és az ezekkel járó jogokat a városnak. Mindezekért a Siemens és Halske cég 182.000 friot kér. Sokat gondolkoznak most a kaposváriak azon, elfogadja-e a város az ajánlatot, de sokan ellenzik ezt, ami természetes, mert újabb, még hozzá jelentékeny be­fektetés nélkül nem lesz a villamos világítás jöve­delmező a városra nézve.« Ilyen körülmények közt azt hisszük, hogy az acetylenvilágitás ilyen kis városban is, mint Szeg­zárd és Kaposvár, jobban bevál; mint a Szegzárd Szálló világítása is bizonyítja, hol az acetylen ke­zelésével eddig még semmi baj sem járt s elég szép világosságot terjeszt. — Segcdjegyző kerestetik Tolnavármegye Uj-Dombovár községjegyzői hivatalában egy jó ma- gaviseletü, szép és gyors irásu, a jegyzői teendők­ben jártas, nőtlen segédjegyző azonnal alkalmazást nyerhet. Fizetése havi 30 frt vagy mosás és ágy­nemű kivételével teljes ellátás és havi 12 frt; szor­galmához képest havonként 6 — S frt mellékjövede­lemre is számíthat Az ajánlatok okmányolandók és Czék Ferenc h. jegyzőhöz intézendők. — Draga ozpecsenye. Fehér István szeg- zárdi lakos január 30-án éjjel őztehénre vadászott, de rajta vesztett, mert följelentették s fegyverét is elkobozták. Kihágási ügyében meghozták már a II. fokú ítéletet, mely elveszi a kedvét ezentúl az őz­vadászattól. Az ítélet szerint ugyanis 1. éjjel ide­gen területen való vadászás miatt 200 frt pénzbün­tetésre vagy 20 napi elzárásra, 2. fegyvertartási igazolvány hiánya miatt 50 frt pénzbüntetésre vagy 5 napi elzárásra és 3. tiltott időben elkövetett va­dászás miatt ismét 50 frt pénzbüntetésre vagy 5 napi elzárásra Ítéltetett s ezenkívül az ítélet jog­erőre emelkedése után a fenforgó jövedéki kihágás elbírálása végett áttétetik ügye a pénzügyigazgatóság­hoz is, ami mind össze-véve egy őzért igen szép kis büntetés. — Kuruzsló asszonyok. Még mindig tehetet­lenül állunk a közegészségügy eme fölötte ártalmas alakjaival szemben. Rendelet a rendeletet követi, de hasztalanul. A köznép hiszékenysége, részben az egészség ápolásának nálunk még fölötte drága volta teremti meg a kuruzslókat, akik azután hihetetlen módokon zsákmányolják ki a szegény földinives nép hiszékenységét. Az a földhöz ragadt polgár ember fél a drága gyógyszerektől, orvost nem hivat, ha­nem a kuruzsló asszony buta tanácsait követi. Csak a közel napokban hallottunk egy tamásii kuruzsló asszony élményeiről ily épületes dolgokat. Többek között egyik paciensének szemén hályog volt. A «doktornő« azt a tanácsot adta neki, hogy keres­sen egy tiszta fekete kutyát; azt addig etesse me­leg étellel, amig hab nem jön ki a száján, ezzel a habbal háromszor kenje be a szemét és menten el­tűnik a hályog. Egy másik betegjének gyomorrákja volt. Ennek pedig olyan forma recipét adott, hogy egy fél doboz fénymázat keverjen össze hamuban megsütött szentjános bogár szárnynyal, ezt a pre­parátumot három nap és három éjjel tegye a ván­kosa alá, azután egy egy evő kanállal egyék belőle. Bizony szomorú jelenség, hogy még mindig akad­nak könyenhivő lelkek, akik felülnek a kuruzslók ily őrületes rendeléseinek. — Szerencsétlen ugrás. így, gyümölcsérés idején édes boldogság a gyermekeknek, ha fent j mászkálhatnak a gyümölcsfák tetején. Jarosi János is egy barackfa tetején akarta éhségét csillapítani, j Amint egy pirosán mosolygó gyümölcs után kapott, elveszítette az egyensúlyt és oly szerencsétlenül bu- j kott le a fa tetejéről, hogy csontzuzódást szenvedett. \ Állapota szerencsére — nem életveszélyes és ha kiheveri a baját, ügyesebben log a fa tetején mászkálni. — A javíthatatlan címmel ir a »Pécsi Napló« a nálunk is ismert Babies Sándor viselt dolgairól. 1 Nevezett tudvalevőleg sok mindenfélét próbált me­gyénkben is. Volt körjegyző, megyei hivatalnok, s utóbb Mohácson végrehajtó, ahol azonban okiratot hamisított s e miatt elvesztette hivatalát s bűnvádi eljárás alá fogták. E közben Szegzárdon telepedett le, s hírlapi hirdetés utján egy jómódú özvegy asz- szonyt nőül vevén, nagy szélhámosságokat követett el egy általa föltalált fillokszéra irtó szerrel; mi­dőn már itt hitelét vesztette, Debrecenben ütött ta­nyát, ahol bank- és jelzálogkölcsönt közvetítő iro­dát nyitott, de ott is többször foglalkoztatta a rend­őrséget gyanús dolgaival. A múlt évben általános feltűnést keltett s a debreceni helyi lapok is élén­ken tárgyalták azt a brutális esetet, melyet nejével, kinek pénzét már elverte, elkövetett. Erőszakkal ki­vitette a közkórházba s az elmebetegek közé zá­ratta a teljesen ép elméjű asszonyt. Minden áron azt' akarta bizonyítani, hogy neje őrült s a lipót- mezei tébolydába akarta szállíttatni. A rendőrség erélye s a kórházi orvosok humánus érzése mégis megmentette a szegény asszonyt, hogy az élőhalouak közé zárják. E közben megjött a Curia Ítélete is s Babicsot a pécsi fogházba szállították két és félévi fogházbüntetésének kiállása végett. A fogházban ki­fogástalanul viselte magát, úgy hogy a főügyész­ség előterjesztésére az igazságügyminiszter föltéte­les szabadságra bocsátotta. Babies eztán visszatért Debrecenbe, hol ismét kísérletet tett arra, hogy ne­jét az elmebetegek közé zárassa, de a rendőrség közbelépése miatt ez nem sikerült; legutóbb pedig zsarolás miatt följelentést tettek ellene, s e miatt az igazságügyminiszter megvonta tőle a föltételes sza­badságot s újra letartóztatták és múlt vasárnap visz- szaszállitották a pécsi fogházba büntetésének kiál­lása végett, sőt legújabban a zsarolás miatt is Ítél­kezni fognak fölötte. — Állami tisztviselők vámmentessége. A m. kir. közigazgatási bíróság 1898. évi 182. számú döntvényében kimondotta, hogy állami tisztviselők és azokat szállító fogatok akkor is vámmentesek, ha az illető tisztviselő nem hivatalos kiküldetésben jár el. — Szerencsétlenül járt gyermek. Bonyhád- ról Írja tudósítónk : Hi Is József 6 éves fiúcska hét­főn, e hó 11-én Kakasdról a szomszédasszonynyal bejött az aznapi, nagyon látogatott bonyhádi' vá­sárra. A felügyelet nélkül levő gyermek odatelepe­dett egy ló mellé, hol gondatlanul babrált vásári babájával. Ekkor a ló hátsó lábával kirúgott és fejbe találta a gyermeket, csonttörést okozva. Be­kötözték ízegénykének a fejét és eszméletlen álla­pota még tartott, mikor hazaszállították a szülői házhoz. A gondatlan kisérőnő ellen megindították a bűnvádi eljárást. — Sikkasztó napszámos. A budapesti kir. törvényszék Duska Mihály némedii születésű 30 éves, sikkasztással vádolt napszámost, mint isme­retlen tartózkodásut, országszerte körözteti. — Mts zsebében kotorászott. Scwarcz József kereskedő a napokban Dombóvárra érkezett és ott S z a 1 a y György vendéglőjébe szállt. A mig aludt, közelébe férkőzött egy Ember Fe­renc nevű csavargó és észrevétlenül ellopott az alvó zsebéből 30 irtot és azzal tovább állott. A keres­kedő, a mikor felébredt, nagy ijedten vette észre, hogy a pénze elveszett. Azonnal a csendőrségre fu­tott és jelentést tett az esetről. A nyomozás alatt kiderült, hogy az alvótól a pénzt a csavargó lopta el. Keresik, de még nem sikerült kézrekeriteni. — Az arany gyűrűk. Spitzer Sándor dombó­vári lakosnak volt két darab értékes, nehéz arany gyűrűje. A napokban a gyűrűknek nyoma veszett. Futott a csendőrséghez, a mely ki is nyomozta a tolvajt Kepes Mór üvegmetsző segéd személyében. A gyűrűk megkerültek. — Megleletezhetők-e a csomagokba tett le­velek. Többször fordult már elő, hogy a postai csomagokba levelet is tettek és legtöbb esetben az ily leveleket tartalmazó csomagokat bélyegcsonkitás miatt megleletezték. Pedig a postai csomagokba ige­nis szabad levelet illetve közléseket- tenni. — Erre nézve hivatkozhatik mindenki a Pénzügyi Közlöny 30-ik számában megjelent pénzügyminiszteri rende­letre, melyet 51.180. szám alatt adtak ki. Kivételt képeznek oly csomagok, melyek olcsó szállításban részesülnek, mint az áruminták, kereszt kötések; ezekbe írásbeli közléseket nem szabad tenni. »898. julius 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom