Tolnavármegye, 1897 (7. évfolyam, 1-44. szám)

1897-01-03 / 1. szám

2. TOLNA VÁRMEGYE. kettőzött erővel és hazafias buzgalommal kell arra törekednünk, hogy Magyarország teljesen a magyaroké legyen ! A magyar nemzeti érzés fölkeltése és ápolása legyen gondja minden jó magyar hazafinak; példát adjon minden jó érzésű magyar ember a magyar nyelv és nemze­tiség iránti szereltre és művelésre. Helyes értelemben vett soviniszta legyen minden magyar ember, hogy az erős nemzeti ön­érzet ereje és nyilvánulása imponáljon a többi nemzetiségnek s meggyőzze a magyar nemzetiség uralkodó fölényéről. A jövő ezredév egyik fő feladata te­hát a magyar nemzeti állam sziklaszilárd épületének fölemelése lesz, mert e nélkül ismét tovább énekelheti majd a lemondás fájdalmas hangján a jövő ezredév borongó lelkű dalnoka: Múltadban nincs öröm, jö- vődben nincs remény ! A magyar állami nyelv terjesztése és megkedveltetése feküdjék szivén mindenki­nek, kinek módjában áll, vagy alkalma van a magyar nemzet hegemóniájához bármely csekély morzsával hozzájárulni. A nemzeti politika szerencsés kézzel való vezetése és föladatainak helyes meg­oldása nehezül a közel jövő álamférfiaira, kik e nélkül meddő munkát fognak végezni s működésük sikere a magyar nemzet An- naleseiben nem lesz feljegyezve a nemzeti politika követelményeinek megvalósítása nélkül. Ami általánosságban az egész ország kormányzati és politikai irányzatára vonat­kozik, ugyanaz teljesen ráillik a mi szükebb hazánkra, Tolnavármegyére is. Tolnavármegye a magyar nyelv és nemzetiség terjesztése érdekében majdnem kétszázadon át nagyon csekély jelét adta a jövendőbe való előrelátásnak. A megye jó nagy részét ellepő német telepitvények majdnem kétszáz év után is oly állapotban vannak nemzetiségi tekintet­ben, mint mikor uj otthont, uj hazát adott nekik Magyarország ! A magyar állami nyelv elsajátítása, s a német nyelvű népnek assimilálása érde­kében eleink alig tettek valamit, mert kü­lönben az eredménynek valamikép jelent­keznie kellett volna. Az a Schwarzwaldból, Würtenbergből meg Németország egyéb zugából hozzánk bevándorolt, különben jóravaló, munkás népség bizonnyára régen teljesen magyarrá vált volna érzésben, nyelvben, szokásban, ha elődeink tapintatos módon alkalmat, mó­dot nyújtottak volna nekik uj hazájuk nyel­vének elsajátítására. A múltak bűnét tehát végre-valahára jóvá kell tennünk. Az erre való hajlandó­ság néhány év óta örvendetesen észlelhető vármegyénkben is. A törvényhatóság kul­turális alapítványának talán meg lesz a fo­ganatja, s évek múltán eredményt fog föl­mutatni a magyar állami nyelv elsajátítása körül. Tanügyünk állami funktionáriusa és ellenőrzője erős hazafias érzelemmel és lan­kadatlan buzgalommal iparkodik a jelenleg is egészen a német nyelvet kultiváló he­lyeken megkedvelteim zengzetes magyar nyelvünket s a törvény követelményének szívós kitartással igyekszik mindenütt ér­vényt szerezni. Ily kedvező körülmények között tehát nem marad más hátra, mint hogy a ma­gyarság minden intelligens eleme szívvel, lélekkel segítsen az illetékes faktorok mun­káján könnyíteni s a magyar nemzeti állam eszméjének reálizálása érdekében hozza meg a tőle telhető csekély és csak h' tafias lel­kesedést igénylő áldozatot. Tolnavármegyének a magyarságra nézve elhanyagolt vidékein a lelkészeknek, jegy­zőknek és tanítóknak nem szabad közö­nyöseknek lenniök a magyar nemzeti eszme iránt, mert különben a múltak bűnét csak újabbakkal tetézik, s a szomorú mulasztáso­kat a közel jövőben is nehéz lesz helyre­pótolni. A megyei németség szigeteire'rá kell bocsátani a magyar kultúra áldásainak fény­sugarait, hogy ezen uj hazát talált nép szívben, érzésben és nyelvben egyaránt ma­gyarnak vallja magát! Mindezt nem az erőszak és kényszer fegyvereivel, hanem bar erélyesen, de azért tapintattal és kellő kímélettel kell megva­lósítani. Akkor aztán újra meg fogjuk hódítani Magyarország részére ezeket az elveszett területeket is nem vérrel, hanem a kultúra nemes és békés fegyvereivel, s a magyar nemzeti állameszme megvalósításának nagy munkájában kivettük vala részünket mi is, kikre századok mulasztásának, hanyagságá­nak terhe nehezült. Az uj ezredévet a nemzeti aspirációk megvalósitásának fölemelő reményében kezd­jük meg s erős hitünk van a magyar elem diadalának bekövetkeztében. = Simontsits Béla, Szatmár vármegye és Szatmár város volt főispánjáról a „Nagy-Károly és vidéke“ elbucsuzása alkalmából igen melegen em­lékezik meg, s ebből a közleményből kiderül, hogy az „Egyetértés“-ben Simontsits búcsúztatásáról megjelent közlemény célzatos. Az idézett lap a többi között a következőket Írja: „Vármegyénket mindenesetre veszteség éri Simontsits Bélának a főispáni székről való távozá­sával, mert ő kitűnő ismerője közigazgatási viszo­nyainknak s kiváló képességeit, melyeket most a belügyminisztériumban lesz hivatva érvényesíteni, ezen rövid ittműködése alatt is éreztük. Hogy a közigazgatás terén nagy tehetség, hogy páratlan erólylyel és igazságszeretettel, kiváló szorgalommal és körültekintéssel intézte a vármegye ügyeit, azt senki sem tagadhatja, csak az volt a kár, hogy a vármegye első tisztviselője az alispán s közötte az a legutóbbi választás előzményeiből kifolyólag nem volt meg a kellő egyetértés és összhang, s hogy az itteni társas élettől való távolmaradás és elzár- kózottsága folytán a hivatalos érintkezés alatt megnyilatkozó s alkut nem ismerő erólye — a gyengélkedéséből származó ingerlékenységével párosulva — a tisztikar iránti jóindulat hiányaként tűnt fel s benne nem a jóakaró támogatót, hanem a rideg főnököt látták. A főispán a vármegyében való működését a kinevezés megérkezte után be- j szüntetvén’, a közgyűlésen már nem elnökölt, a törvényhatósági bizottságtól Írásban vett búcsút, s 1897. január 3. Mert mi lappang a lámpafüst alatt: A füstölő lámpás — szép kép, ugy-ó ? — A sötótkópü pesszimizmus-é ! Nem tiszta mindjárt — s ez legfőbb baja — Mély fó’-szivéből forrt — az olaja ; Igénye srófját meg úgy felcsavarja, Hogy persze száll a füstje fel kavargva. így megy keresni embert . . . s nem leli, Mert eleve ördöggé füstöli, És jajgat: nincs a földön tiszta jóság, Minden csak önzés, érdek és hiúság 1 Kenyérre kenhedd, lágy ez mint a vaj — Az ő szemében — eh, csak bárgyú faj; Ártatlan és türelmes mint a bárány — Jó, ha mehet a „birka“ címnek árán ; Jóságos, jó férj, a kit cseppnyi nőcske Kiss ujja köré csavar kényeként, Hord terhet, szarvat s nem nyög egy betűt se — „Bamba csacsi!“ igy tiszteli szegényt. , Árvákra milljót szór a testamentum — Halál után — ahá 1 — egy monumentum! Az erényt hosszú élten által üzhedd — Eád fogja számitsz: erény biztos üzlet! Előtte méltányos és jó okosság Csak önzés, számitó bölcs tudatosság; S még Hamlet előtt jegyzó notes-óbe: „Nagy gaz lehet, habár mosolyg a képe.“ Mi tűrés-tagadás, már annyi szent, Vau igaz ebben, jókora procent. jfáj látni sokszor, hogy ki mint vaj olvad, Gyengébbel szemben mint bősz bivaly oly vad; Mulatnak rajta mint jámbor süsün — S a hivatalban tüskés mint a sün; Alul ha van, simul mint rózsa szirma, Felülkerülve lesz kegyetlen fifina 1 Milljóit árvák háza örökölte — De a mig élt egy könnyet sem törölt le. Adakozó, jóságos gentleman — S kisül: iparlovag a szemtelen ! Stb. Ah, rosszul esik csalódni — Szomorú tény: oly ritka a valódi! S ha akad olykor jó ember valóba’, Azt mondod: várjunk, mig megvolt a próba! De hát ép e próbát megejteni, Csalhatlanul, még nem akadt zseni ? A jóság olyan mint a nemes érc, Vegyest salakkal rejti csak a bérc ; Megint hogy forgathasd s láss benne hasznot, Profán keményebb ércbe kell olvasztnod. De nagy feladat aztán megtalálni, Hány rész a tiszta s hányadrész a talmi: Szokás, bölcs számítás, vagy puszta illem, Vagy bárgyú félelem és más több ilyen. Szóval e téren kényes is, nehéz is, Tökéletlen a vegyi analízis. 9 Nincs hát jó ember, színarany, igaz, Hogy bátran rá foghatuók: Nézd, ez az! Van. E bozótban itt; csak türelem ! És fogd a puskát, én majd terelem. Mint jó vadász, cserkószszük át a bokrot, És lőjük meg menten, mihelyt kiugrott. Állsz Budapesten, tenger nép között, Mely ezredévet ünnepelni jött; Nagyszerű látvány, lelket mint emel 1 Dolmány feszül, tágul a honfi-mell . Kivált ott ama jó falusi-ó, ügy fölmelegszik, hogy izzad belé! Lám ki is gombol dolmányt, pruszlikot, Tárcája, ni, kandin piroslik ott ... . Egyszer csak oda kap — ugyan mi lelte ? A búgyellárist gyors kéz elemelte 1 Na, káromkodnék most és mekkorát 1 Te mosolyogva nézed zavarát. Vesztedre I Mert lám hozzád fordul nyomban: Uram segítsen, látja, nagy bajom van . . . Hadd, anyjukommal zónázzunk haza, Ppnzót megküldjük, higyje, meg lesz a’ 1 le hátat forditsz : „Nem vagyok bolond 1 Emészt eléggé engem is a gond.“ S a bús ilt pár csüggedten tovamegy. Hát íme melléjük lopódzik egy Szerény alak s egy erszény korinát Csúsztat az atyafi markába át. Ez tapogatja . . . nézi emberünket, Bámul nagyot, aztán meg ühmget, ühmget . • • Végül kitör: „Nem vagyok köbül én sem, De gaz legyek, ha nem kendnél a pénzem !“ Lármát csap, a rendőrség ott terem — S galléron csípve az — én emberem ! Mert az enyém ő ! 0 az, kit kerestünk., S ä kit bizony már el sem is eresztünk. Mondtam, ugy-e, a bokorból kiront: Az aranyos, jószivü, JÓ BOLOND ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom