Tolnavármegye, 1896 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1896-01-05 / 1. szám

TOLNA VÁRMEGYE. 8. jövő évben szünetet, hanem a kiállítás egész ideje alatt mind a hét színházban folytonosan tartatnak előadások. Azért azonban a színházak érdekes ki­állítása sem fog hiányozni. Szilágyi Lajos operai műszaki tanácsos indítványára ugyanis a kiállítás igazgatósága elhatározta, hogy az ünnepek csarno­kában a földszinten több nagyobb fülkét rendez be, a hol a színházi berendezéseket és fölszerelé­seket mutatják be. — Minden egyes fülkében egy egy magyar eredeti színdarab egyik-másik hatásos elenete lesz látható. A kulisszák, fölszerelé­sek, bútorom ugyanazok lesznek, amelyeket a színházak hazználnak, a szereplőket pedig életnagy- ságu viaszbábokkai helyettesítik. Eddigelé „Bánk- Bán“, „Hunyady László“ és „A falu rozsza“ egy- egy jelenetének utánzását tervezik, de bemutatnak még esetleg miudegyik színházból még 1—-2 da­rabot. Háziállatok a faluban. Hogy a falu képe minél tarkább, elevenebb, változatosabb legyen, hogy necsak a mozdulatlan alakok töltsék be, az állatvilág képviselőiről is kel­lett gondoskodni. Sajnos, eleven állat csak kevés lesz, galambok a dúcokban, tyúkok, kakasok, csir­kék, kacsák az udvaron, — ez az egész eleven állatvilág. De azután galamb lesz annyi, mint a Szent-Márk-téren, s bizonyára akadnak majd itt is, akik valósággal sportszerűen etetik majd a kiállí­tás galambjait. Kutya, macska is lesz a házakban, mint valóságban mindenhol falun, de persze nem elevenen, mert a legtöbb kutya harap, a macska pedig megszöknék. De azért, ahol a számadó ju­hász beszámol a rovásokkal, ott lesz mellette hű­séges kutyája, az öreg nénike pedig, a ki a pad­kán sütkérezik, hosszuszőrü ezirmosát cirógatja, Az istállót, az ólat se lehet majd üresen hagyni. Ló, fejős-tehén, nagyszarvu ökör, hizó stb. lesz bennök. A kitömött állatokat dr. Lendl Adolf műegyetemi tanár preparálja. Az idegenek elszállásolása. A székes főváros ezredéves kiállítási bizott­sága az idegeneknek és legföképen a vidékről fel­jövő látogatóknak olcsó elszállásolása céljából a fő­város részéről átengedendő helyiségeknek olcsó ven- dégfogadószerü berendezésére nyilvános versenytár­gyalást hirdetett. Az árlejtést a napokban tartották meg. s arra három ajánlat érkezett be. A legju- tányosabb terv szerint a szobák három osztályzatba lesznek sorozva, teljesen ellátva mindenféle bútor­ral s egyéb kellékekkel, amelyek csak a minősóg­1896. január 5. _________________ Ré gi dolog, hogy a nők mindig jobban sze­retik a mauvais sujetet, mint azt, a kiről magok is elösmeiik, hogy: „jó ember.“ Szerintem az már utolsó titulus. Hát úgy történt, hogy egy szép napon sensa- tiós hymenhir lepte meg az ösmerősöket ; a Csa- ródy Kata és Török Arisztid eljegyzése. Az egész világ csodálkozott, és semmi jót nem jövendöltek Katának Csaródy Károly pedig vállat vont és any- nyit mondott, hogy: — En mosom kezeimet. Figyelmeztettem Ka­tát annak idejében, nem hadgato t rám. Nyakas volt’egész életében. Csináljon, a mit akar, utoljára is nem gyermek már. Huszonegy éves korában csak benőhetett a teje lágya. Kata mindezekre nem szólt semmit. Hallga­tott és boldog volt. A mikor Török nyilai kozott előtte, s megkérte i a kezét, Kata leküzdve leányos zavarát, nyíltan sze­mébe nézett az ifjúnak, mig édes, szép arcán ott lángolt a boldog szerelem pírja, aztán megszólalt dallamos, mély hangján, mely most kissé remegett a fölindulás miatt: — Nincs elég erőm, hogy kikosarazzam, mert szeretem. Lehet, hogy helytelenül cselekszem, a mikor feleségül megyek magához, és talán igazok van azoknak, akik óvtak engem ettől az összeköt­tetéstől, de én nem hallgatok rájok, hinui akarok magának s szivem szerint cselekszem, a mikor kezét elfogadom. Török megi? ’''Iva zárta karjaiba a szép leányt, s az a megindu , nem volt tettetett. A hűséges Tobor pedig, midőn megkapta az eljegyzési értesítést kiment a faluvógi kis temetőbe, ben különböznek. Lesz a szobák csoportjában közös társalgó- és olvasóterem, telefon stb. Az I. osztályú szobák ára (egy ágygyal) na­ponként 70 kr, vendégágy 50 kr. A II. oszt. szoba ára 60 kr., vendégágy 40. A III. oszt. szoba ára 50 kr, vendégágy 30. Gyertyáért 10 kr. Értéktárgyak őrzéséért 10 kr. Összesen 500 szobát rendeztek be. Hivatalok ügyforgalma 1895-ben. Az elmúlt 1895. évben a vármegyei közigaz­gatás a következő ügyforgalmat tünteti fel: Beérkezett: 29200 alispáni, 1000 alispán el­nöki, 1920 közigazgatási bizottsági, 359 kihágási, 123 erdészeti, 9 erdészeti II. fokú, 98 filloxera bi­zottsági, 21 tisztviselői nyugdijválasztmányi, 50 köz- sógjegyzői nyugdijválasztmányi, 170 Styrum Lym- burg választmányi, 5 fegyelmi választmányi, 113 központi választmányi, 103 igazoló választmányi, 2 bíráló választmányi, 82 vármegyei pótadó felszólam- lási küldöttség. Az árvaszéknél beérkezett a múlt évben 22196 ügydarab ; A központi járási szolgabiróságnál a közigaz­gatási iktató 17400, a kihágási iktató 960 számot mutat. l / A szegzárdi kir. törvényszéknél Polg. osztályban: 1894-ben 16101. szám. 1895-ben 12885. „ Apadás 3216. szám. Büntető osztályban : 1894-ben 6608. szám. 1895-ben 5771. „ Apadás 837. szám. Telekkönyvi osztályban : 1894-ben 9459. szám. 1895-ben 9338. „ Apadás 121. szám. A szegzárdi kir ügyészségnél: 1894- ben 7463. szám. 1895- ben 6714. „ Apadás 749. szám. A szegzárdi kir. járásbíróságnál: Polgári osztályban : 1894-ben 15002. szám. 1895-ben 14205. „ Apadás 797. szám. Büntetőosztályban: 1894-ben 2719. szám. 1895-ben 3001. „ Emelkedés 282. szám. A szegzárdi kir. pénzügyigazgatóságnál: 1894- ben 48250. szám. 1895- ben 40949. „ Apadás 7301. szám. ott a Kata édes anyja sírjáról leszakította az első ibolyát, melyet együtt ültettek a lány nyal. és el­küldte neki, egy sor Írás kíséretében: „Az édes anyja üdvözlete.“ A boldog menny asszonyt könnye- zésig meghatotta ez a gyöngéd figyelem, s még az nap szeretetteljes levélben köszönte meg To- bornak. A szép Bodajkynó az elsők közt volt, ki Ka­tának szerencsét kívánt, még pedig olyan meleg, őszinte hangon, mely Katát nagyon kellemesen lepte meg. Egymást érték a gratulációk, ajándékok és a menyasszony élete csupa öröm és ünnepeitekből állott. És a vőlegény? Soha senki olyan gyökeres átváltozáson nem ment keresztül, mint Török Arisz­tid, mióta Csaródy Katával jegyet váltott. Arra a í könnyelmű viveurra senki sem ösmert volna rá a szerelmes vőlegényben. Lemondott minden o'yan mulatságról, szórakozásról, a melyekben eddig első szerepet vitt. Pedig az orfeumban egy uj csillag | feltüntet hirdették. Egy par exellence excentrique francia chansonette énekesnő produkálta ott magát minden este, aki szépségével, gyémántjaival, és egyéb képességeivel mesés sikereket ért el. Török meg se nézte. Továbbá a kaszinóban is lázba jött az egész társaság a Muharos Vincze szerencséje fölött, mely- lyel ka'áberen százezer forintot nyert rövid egy hó í alatt. Altaláuos volt a nézet, hogy csak Török Arisz­tid tudná lefőzni, sőt fel is szólították rá, hogy mérkőzzön össze véle. Már csak a renomé kedvé- I ért is. Hallani sem akart róla. Felé sem nézett I kaszinónak, orfeumnak. Nem lehetett őt látni soha, Szegzárd község ügyforgalma. 1894- ben 12278. szám. 1895- ben 13426. „ Emelkedés 1148. szám. Sylvester estély. Minden tekintetben sikerült estélyt rendezett a szegzárdi dalárda Sylvester estéjén. Részint a jól összeválogatott programra, részint a tánckedí" annyi embert csalt az estélyre, hogya nagy terem va­lósággal zsúfolásig megtelt. A dalárda erőiben mint­egy megifjodva állt a közönség elé, és énekelt, a hogy azt a szegzárdi dalárdától már megszoktuk: szépen, szabatosan. A dalárda előadásain kivül még 3 pontja volt a hangversenynek: a Komáromy Mariska urhölgy által zongorán előadott boszorkány-tánc, a mely- lyel valósággal megboszorkányozta a közönséget, mely nem nyugodott, mig a kisasszony előadását még egy darabbal meg nem toldotta. Borsódy Lala urhölgy „Regina Ooeli“-je, elbájoló volt. A remek előadásban szinte megelevenedni láttuk azt, amiről a szép költeményben szó volt. Hogy a gyönyörű előadást xzber Sándor ur diszkrét zongorakisérete még emelte, azt mondanunk sem kell. A hatás, melyet a melodráma a közönségre gyakorolt, még az előadás befejeztével is élénken volt tapasztal­ható. Ezután Hauke Elvira és Stepke Mircl urhöl- gyek a „Magyar táncok“-at adták elő, mely darab művészi előadását szűnni nem akaró tapsviharral jutalmazta a közönség, de a kisasszonyok sem ma­radtak adósok az elismerésért, és szintén megtol- dották előadásukat egy gyönyörű darabbal. A dalárda, illetőleg annak elnöke mindegyik közreműködő hölgynek egy-egy szép csokorral kedveskedett, amit a közönség éljenzéssel fogadott. Az előadást tánc követte éjfélig. De akkor nem engedték az uj évezredet észrevétlenül besu­hanni, hanem a dalárda köszöntötte a Hymnussal és egy másik, alkalomszerű énekkel. Úgy intézték a dolgot, hogy az ének alatt görög tűz gyűljön ki és tegye az éneket hatásosabbá. De a görög tűz sztreikolt; akárhogy biztatták, nem akart kigyulni. Hja, nem hiába származik a Balkán félszigetről; késett, késett és elkésett, és a 2 dal elhangzott görög tűz nélkül. De végre ez is meggondolta ma­gát, mert a „Három szinü zászló*-nak nem tudott ellentállni és végre mégis csak kigyult, fényárt bocsátva a lelkesülten éneklő dalárokra. Ennek végeztével az egymásnak „Boldog uj évet“, „boldog uj évezredet“ kívánó közönség újra hozzálátod a mulatós, majd a tánchoz, mely csak a reggeli órákban ért véget. A négyeseket 48 pár táncolta. (Hiába ! Szegzárd nem enged a 48-ból.) Jelenvolt hölgyek: Asszonyok: Bati Jánosné, Bátori Dezsőné, Boros Gyulané, Borsody Lajosné, Borzsák Endrénó, Dicenty Lajosné, özv. Dór Já- nosné, Dörv Viktorné, Éber Mártonná, Ékes Gyu- lánó, Franek Jánosné, Fürst Manónó, Gráber Ár­minná, Gutrung Henriknó. Halmay Istvánné, Haj- pál Sándornó, Heidekker Bólánó, Heidekker Ká- rolyné, Hilbert Istvánné, Hívért Ignácnó, Horváth sehol, csak a menyasszonya oldalánál. Még az öreg Csaródy is kifakadt egyszer, hogy az egész kom­pánia nem ér egy pipadohányt, mióta Török nincs közöttük. Ilyen viszonyok közt, természetesen, hogy a Kata bizalma vőlegényéhez vógkóp megerősödött. A szép Bodajkynéra pedig azt a rossz viccet talál­ták ki, hogy unalmában ő is készül kimenni Af­rikába oroszlánra vadászni. Ezalatt a fiatal pár boltról boltra járt a Misz- szel, vásárolták a kelengyét, s már ki is volt az esküvő napja tűzve, mikor sensatiós eset történt a fővárosban. Egy bankár lőtte magát főbe, hátraha­gyott másfél millió passzívát. Abban a másfél millióban Csaródy Károly közel kétszázezer forintig volt érdekelve. Úgyszól­ván összes vagyona ráment. Az öreg inkább dühös volt, mint kétségbe­esett, hogy őt igy rászedhette valaki. Azt sem le­het mondani, hogy Katára valami nagyon lesujtó- lag hatott volna a dolog. Ő boldog volt szerelmé­ben és nyugodt abban, hogy a Török érzelmein ez mit sem változtathat. Elvégre is az almási birto­kuk megmaradt, haza mennek, és csöndesen gaz­dálkodva magólnek hárman belőle. Lehetett vagy százötven hold az egész, tő- szomszédságában a Tobor 800 holdas birtokának. Mikor Kata kifejtette ezt vőlegénye előtt, Török idegesen pödörgette bajuszát, s lesütött szemmel hallgatott. A lány nyugtalanul fordult hozzá. — Miért nem szólsz semmit? Van talán va­lami kifogásod ellene? A férfi átölelte menyasszonya karcsú derekát és magához vonva őt, mélyen szemeibe nézett. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom