Tolnavármegye, 1891 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1891-08-02 / 31. szám

Eitka egyértelműséggel ítélte el tónyüket az ország, országgyűlés és hírlapirodalom. TOLNAVÁRMEGYE. 1891. augusztus 2. itható. Az újságok kihordása egész SZEMLE. A természettudósok ugyan azt mondják, hogy a természetben nincsen ugrás (in natura non datur saltus), annak törvényei változhatlanok. Ez évben mégis az ellenkezőről győződtünk meg. Az al­kotmányos élet óta nem történt még, hogy az or­szággyűlés egész nyáron együtt lett volna. Miként a diákoknak, tanároknak, bíráknak és más hivatal­nokoknak, úgy a honatyáknak is. a kik ezek tör­vényeit is alkotják, legalább 2, de sokszor 3 hó­napi szünidejük is volt. Most az ugyan törvényes, de úgy látszik czélra nem vezető magatartás kö­vetkeztében ott izzadnak a fővárosban, a honnan ilyenkor, a ki csak teheti menekül. Az államosítási törvényjavaslat részletes tár­gyalása — csigamódra — folyik. Ki a hibás ? nem . vitatjuk, a nagy közönség véleménye megoszlik. Annyi tény: szenved a közérdek, s szenvednek azok a fontos javaslatok, melyek e miatt csak jóval később kerülhetnek tárgyalásra, szentesítés alá pe­dig még későbben. A komédiát pedig fizeti nem az, a ki nevét, mert a honatyák Levetnek leg­többet és legjobban, hanem az adózók, a kik épen most fáradtsággal és izzadsággal szerzik be egy évi élelmüket családjaik fentartására. De — a mint következtetni lehet — való­színű, hogy pár hót alatt vége lesz a komédiának, beáll az igazi ugorka saison, a képviselőket haza eresztik, ha t. i. gr. Szapáry csakugyan feloszlatja az országgyűlést. Pedig erre nagy a kilátás. — Ugyanis mindkét ellenzék vezérférfiaival tanácsko- ' zott a napokban az elnapolás érdekében. Az egyez­kedés azonban czólhoz nem vezetett, a függetlenségi párt mindkét árnyalata megtagadta beleegyezését s igy biztosan megérjük azt, hogy 1892. helyett már egy évvel előbb történik a képviselőválasztás és igy csakugyan módjában áll az országnak nyilatkozni a felett, hogy akarja-e a tárgyalás alatt levő javaslatot, vagy sem? Nem volna a teljességet megközelítő szem­lénk, habár igy sem mondható épen annak, ha megfeledkeznénk br. Kochmeisterről és társairól, ‘Valamint az Ugron-Uzelácz-féle ügyről és esetleges következményeiről. Amazokat csak épen felemlítjük i névszerint, mert vezérczikkünk elbánik velők. Ezen magyarfaló, zsírunkon kövéredő és gazdagodott né­met kultur-harczos hazánkfiainak, a kik hazudnak a koronás királynak (s e szempontból jól teszik, hogy németül tették) nevei a következők: br. Kochmeis- ter Frigyes, Lesser Szaniszló, Singer Zsigmond, Hirsch Jakab és Leipziger Vilmos. Eddig köztiszte­letben éltek, mostantól kezdve azonban ólőhalo tak a nemzet számottevő tagjai között. vers is be lesz küldve, a tárczarovat kifogástalanul van szerkesztve. De kérem, ez mind a könnyebb része a lap­szerkesztésnek. Vezérczikket, tárczát szerezhet vala­hogy a lap fáradhatlan, éles nyelvű munkatársa — az olló, — de híreket költeni, csak a hírlapi kacsa tud, erre pedig a vadászatot a főszerkesztő meg­tiltotta, A hírrovat szerke iztése okoz nekem álma;- lan éjszakákai, és nem alszon, mert nem tudón , mivel fogom e lap olvasóit délutáni álomba rin­gatni. De mikor itt semmi sem történik. A pénz­intézeteinél nem sikkasztanak, ha utazik egyik másik tisztviselője, saját pénzét viszi csak magá­val, a tisztelt betörő urak — úgyis gyéren terem­nek nálunk hál’ Istennek — fürdőzni járnak, az emberiség a nyári hónapokban alig házasodik, alig születik. A rendőrség nem adhat rendőri hí­reket, mert a legérdekesebb „hogy t. i. X-nek csir­kéje kárt okozott a szomszéd kertjében és ezért agyon ültetett,“ rendőri feljelentés tárgyát képez­heti ugyan, de újdonságnak be nem válik. Sze­rencse, ha még híreket messze vidékről küldenek be és ezek helyi lébe mártva, .vagy jobban mondva feldolgozva, kerülnek az ugorka saisonban nagyon is elnéző olvasó közönség kegyes színe elé. Ha ezen három rovat elkészült, akkor jön a valódi laptöltelók. A vetések állása, az uj arató gépek, a javított kávémasina stb. a közgazdasági és ipari rovatba,, a lefordított „Fliegende“ élczei az „apróságok“ közé, az ó-göi'ög bölcsészek mondatai „gondo latok “-nak. Ép oly érdekkel várjuk a miniszterelnök és ke­reskedelmi miniszter válaszát a br. Kaas és Ugrón interpellácziójára, mert hisszük, hogy a német szín­ház .eszméje ezzel teljesen meg fog semmisülni. Különösen nagy elégtételére szolgálhat a nemzet­nek, hogy gróf Andrássy Tivadar kezdeményezése folytán már gyűjtés folyik a negyedik magyar színházra. Az Ugron-Uzelác-féle ügy miatt élénk- figye­lemmel néz az ország a mentelmi bizottság tár­gyalásai elé. Ennek határozatától függ az ügy bé­kés elintézése és egy fontos elv, a képviselői im­munitás épségben tartása, egyúttal pedig a mint rebesgetik br. Fejérváry honvédelmi miniszter mara­dása, vagy távozása. Fejérváry báró ugyanis expo­nálja magát a hadseregért, azonban legalább eddig I úgy látszik, a miniszterek közül többen nincsenek vele egy véleményen. A képviselők jó része és az ország közvéleménye Ugrón mellett van, ellenben Fejérváry és többen feltétlenül állítják, hogy Ugrón elégtétellel tartozik Uzelácnak. S ha nem az ő né­zete szerint határoz a mentelmi bizottság, le fog mondani honvédelmi miniszteri állásáról. A fáma már azt is tudni akarja, hogy helyébe gr. Andrássy Gyula vagy egy magas honvéd törzstiszt van ki­szemelve. De erről beszélni még úgy látszik korai! Majd megadja a választ a mentelmi bizottságnak folyó hó 5-én délután e tárgyban tartandó ülése. Hírek. — Személyi hir. Simontsits Béla vár­megyénk alispánja augusztus 1-től szabadság időt vesz igénybe és 4-én Tamás-Kátára utazik. — Alapítványi hely. 0 felsége a bécsi csá­szári és királyi Theresianumban megüresedett Má­ria-Terézia-fóle báttaszóki magyar alapítványi helyet ■Gyömörey Antalnak, Gyömörey Antal cs. és kir. altábornagy fiának adományozta. — Kinevezés. A szegzárdi m. kir. pénzügy­igazgatóságnál megürült helyettes pónzügyigazgatói állásra Fink Kálmán kassai pénzügyigazgatósági titkár neveztetétt ki. — Esküvő. Horváth Ignácz szegzárd- ujvárosi r. k. tanító julius 28-án tartotta esküvőjét Molnár Mariska kisasszonyDyal. Az esketést Mikó György plébános végezte. Tartós boldogságot kívánunk az uj párnak. — A vasárnapi munkaszünet ‘tárgyában kö­vetkezőket adjuk még tudomásul: Gyufa és szivar kapapiros akadálytalanuláru­De a szedők mindezzel nem elégszenek meg. Hát tegyék bele tisztelt uraim a vasúti és hajózási menetrendet, a gabona és lisztárak jegyzékét, a jövő heti időjárást, és a megyei képviselők ország- gyűlési beszédeit. Lehet, hogy lesz valaki az olva­sók között, kit ez is érdekel és ami fő, legalább változatos a lap tartalma. Ne mondják hogy én nem dolgozom s lap számára, én is irok szerkesztői üzeneteket, nem létező személyek számára, feleletet soha hozzám ne n intézett kérdésekre. Ha ez mind nem elég, ha a hirdetések sem töltik be a lap hát­ralevő két harmad részét, hirdessük nyomdá.-z ur az ön nyomdáját, nagy betűkkel, széles czifrasá- gokkal és félméteres betűkkel azt a világhírű szert, mely egyaránt jó köszvény, kopasz fej, fillokszera és fogfájás ellen, az újdonságok végén tegyünk eh­hez reklámot és végre valahára meg lesz a tele nyomtatott. iv — ha egy kis „durchschus“-sal is. Ugye mondtam, sok dolgot ad egy ilyen lap­szerkesztés, főleg a főmunkatársnak, — a szer­kesztő távo]létében — mert nem tudja, mit vegyen be a lapba- Hátha már egy czikk rég megjelent, hátha valakit valamely czikkel megbánt, és ezáltal a szerkesztőnek lenne baja. Azért szerkesztő uram, az ugorka saisonban tessék itthon maradni, vagy legalább is fizetése­met megkétszerezni, mert különben nem szerkesz­tek lapot, vagy még jobban feltárom az olvasó közönség előtt a lapszerkesztés komikus bajait. Dr. H. At vasárnap meg van engedve, mert ez nem ipar. Az újságokat tehát úgy a fővárosban, mint a vidéken, a posta vasárnap is kézbesíti, a nap bármely idejében érkezzenek is meg. Pálya­udvarokon meg van engedve az újságok elárusitása. Az élelmi szerekkel házaló kofák a kültelkeken egész vasárnapon át árulhatják czikkeiket. — Petrich Ferencz interpellácziója. Emlí­tettük volt lapunk egyik számában, hogy Petrich Ferencz orsz. képviselő Pálfa község fogyasz­tási adója tárgyában interpellácziót intézett volt a pénzügyminiszterhez. Wekerle Sándor pénz­ügyminiszter julius 25-én felelt ezen interpellácziora, azt mondván, hogy „Pálfa község fogyasztási adója tárgyában a vizsgálatot elrendelte^ de egyetlen támpontot sem talált arra az állításra, hogy a fo­gyasztási adót abban a községben egy megbizhat- lan és boszutól vezetett pénzügyi közeg informácziói alapján vetették ki. Ha Pálfa község csakugyan szegény, akkor az év végén a hátralékot le fogja íratni.“ Petrich az interpellácziójában mondott állí­tásokat fenntartja s a választ nem vette tudomásul. — 15., 16. és 17. zóna. A zónarendszer nagy haszna mellett tudvalevőleg aránytalanságok mutat­koznak. így a Budapesttől 247 kilométernyire eső Nagyváradra ugyanannyi a viteldij, mint a 731 kilo­méternyire levő Brassóba. Ugyanezek az arányta­lanságok a többi végállomásoknál is megvannak. Baross Gábor kereskedelmi miniszter e visszás helyzetet megszüntetni kívánja s még három vo­nalszakasszal akarja a tizennégy zónát kiegészíteni. A Brassóba s a vele körülbelül egy távolságra utazók, e 17. zónát fizetnék. A viteldij emelkedése a 15., 16 és 17. zónában az alapdijnak megfelelő lesz. — A szegzárdi polgári leányiskolához egy tanítónői állásra hirdetett pályázat lejárván, .8—10 folyamodó között vannak kellő minősítéssel bírók és oklevél nélküliek is. A kir. tanfelügyelő a kér­vényeket e héten küldötte fel a minisztériumhoz, az ügy eldöntése, illetve egy tanítónő kinevezése végett. — Községi biránk szives figyelmébe! Már körülbelül egy év óta nem jár a belvárosi torony­óra. Az uj harangok husvét óta készen vannak. Addig még lehetett ok az óra megcsináltatásának halogatására, ma nem tudunk semmit. Az egész lakosság érzi ezen óra hiányát, szeptembertől kezdve pedig a tanuló ifjúságnak e szerint kell igazodnia, hogy rendesen járjon iskolába. Azt hisszük, hogy a biró urnák csak sok egyéb teendője miatt nem jutott eddig eszébe ezen óra megesináltatása. Hát most valóban igen sok községi lakos nevében kér­jük, hogy a toronyórát megcsináltatni szíveskedjék. — Hadmentességet élvezők figyelmébe! A szegzárdi m. kir. pénzügyigazgató a hadmentesek díjlajstroraát julius 26-tól kezdve augusztus 3-ig a községi nyilvántartói hivatalban közszemlére tétette ki, hogy az illetők megszemlélvén, ha felebbezési jogukkal élni akarnak, ezt tehessék. A díjt október 30-ig kötelesek lefizetni. — Az államosítás ellen. Az önkormányzat, illeti leg -a tisztviselők választási jogának föntartása érde sében az országgyűléshez 295 község adott be kérvényt. E kérvényezők között vannak megyénk­ből: Tamási, Varsád, Simontornya, Medina, Gyöuk, Kas-Tonnás és Decs község több lakosa. — Kinevezés. B i t z 1 Viktor tolnavármegyei napidijas Baranya vármegye alispáni irodájába, A d r 0vv i c z István ottani dijnok pedig ide nevez­tetett ki napidijassá. — Csőd. Vastag Imre és neje Horváth Maria dunafoldvári lakosok elleni csődnyitási ügy­ben a szegzárdi kir. törvényszék a pécsi kir. tábla feloldó végzése folytán Vastag Imre csizmadia ellen a csődöt elrendelte, csődbiztosul Borsody György kir. törvényszéki birót, tömeggondnoktíl dr. Spányi Leo szegzárdi, helyettesül dr. Scheffer Sándor du- naföldvári ügyvédeket nevezte ki. A követelések bejelentésére határidő bezárólag október 1-ig, fel­számolási tárgyalás október 28-án, esődválasztmány megválasztása október 29-én. Horváth Mária ellen a csőd vagyonhiány miatt és mert csődöt kérők időközben csődkérelműktől elállottak -- elrendel­hető nem volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom