Tolnavármegye és a Közérdek, 1915 (25./11. évfolyam, 1-103. szám)

1915-01-25 / 7. szám

1915 január 25. TOLNA VARMEGYE és a KÖZÉRDEK 5 sütemény, 5 kiló dió, 1 rúd szalámi, Schneider Ágnes 1 üveg bor, Varga |ózsef 2 üvjg belőtt, Holub lánosné 90 drrc mákoskifli és sok cukorka, özv. Schneiderbauer |ó- zselné 10 üveg befőtt, Orószbauer Imréné 1 kosár szőlő, Zsigmondék 6 liter bor, Konsianczerék 1 doboz sütemény, alma és be'ött, dr. Martin ]ózse! 6 üveg bor, Jártas Róza sütemény és aszalt szilva, özv. Kotbonics Dezsőné 5 üveg bor. Dr-. Szentkirályi Mihályné 5 liter bor, Vinkovits nővé­rek 65 drb bői bonier, Égti Béláné sütemény. Bodnár Istváoné SÓ üveg bor, Fusz Ferencné 4 üveg befőtt, 1 to^ta, 100 cigaretta és cukorka. Bajó lánosné 2 kngluf, Lipovszky Anica 6 üveg bor, 1 doboz sütemény, Molsár Istvánná V hósapka, Hock Istvánná 150 drb pogácsa, özv. Krammer Jánosné 1 nagy tálca piskóta, özv. Székely Fe­rencné 2 rózsafüzér, Schindler főerdész és neje (Szálka) 8 karácsonyfa. 1 zsák alma, Almássy cukrászda 100 darab karácsonyfacukorka, Pollermann István 1 üv*g bor, 1 üveg , befőtt, aszalt gyümölcs és hurka, Schultz Gusztávné 4 üveg bor, 1 üveg befőtt. Szondy István 4 üveg bor, Ranga Antal dió, Honorits józsef i pipa, 2 csomag dohány, Oszvald Pál szőlő, Taksonyi János kolbász, özv. Klein Márkuszné 1 csomag csokoládé, Mer-verth Lajos 5 üveg bor, Fekete Hugóné 3 pár zokni, Debulay Antalné szőlő és dió, özv. Babits Mihályné 12 üveg vörös bor, Halmay Istvánná 2 üveg hefőtt. Gutái Sándor d'ó, Csötönyi Dánielné gyü­mölcs, Csütönyi Péter mandula, Kovács Pál Töttös dió, Kagy Lajos dió, Csötönyi Benő dió, Szabó Dezsőné 100 cigaretta, 8 üveg belőtt, Kovács Józsefné 1 üveg bor, man­dula, Tötök Józsefné 6 tojás, Géczi Sándorné 3 üveg bor, 1 nagy dióspalkó, özv. Czank Józsefné és Bors János sza­lonna, Steiner György, Gusztus lánosné, Prantner Györgyné • Kovács Ádámné dió és szőlő, Katona István 1 üveg bor, Varga Györgyné alma, Zemán lánosné, Bonyai János, Kö- rösztüs János, Baka Lajosi é 1—1 üveg bor. Spitzer Edéné dohány, Bors Anna alma, özv Balogh Gyuláné 4 üveg befőtt, 2 csomag csokoládé. Nagy Jánosné mandula, Mor- .vay Inliska lhea, rum és sütemény. Beöthy Károlyné pipák, szipkák, dohány és dió, Horváth Györgyné szőlő, dió, Horváth Imréné dió, alma, özv. Meiwerth Józsefné dió, mandula, özv. Szeged Istvánná sütemény, Fejős Emma cigaretti, Vallier lánosné dohány, gyufa, 2 üveg befőtt. Hoffbanek Katalin cigaretta, Brandt Mariska 1 doboz, ciga- rellos, Molnár Ignác befőát, alma, dió, Steinfeld Béláné cigaretta, Píszter György, Prantner Antalné dió, özv. Traiber Tirádámé 100 cigaretta, sütemény, Czirá y Ferencné süte­mény és gyümölcs, Kálmán Feiencné 5 üveg befőtt. 100 cigaietta, özv. Otbach Antalné 4 üveg befőtt 100 cigaretta, Schwartz Keresztély 3 üveg bor, Polgár Józsefné 1 üveg lekvár, Tolit Józsefné a’ma, Fent Lászlón! sütemény, Kun- cer Jánosné 1 üveg bor, 100 cigaretta, sütemény, Flettner Henrikné I torta, 100 cigaretta, Steiner Ferenc 1 üveg bor, Eszterbauer József 1 üveg bor és hurka, Prantner Jánosné 1 üveg bor, dió, Steiner Mihályné l üveg bor, özv Ujj Jánosné dió, Prantner Andrásit! I üveg bor, dió, Neiner Józsefné I üveg bor, dió, Békés János Máté 1 üveg bor, füstölt hús, Vas Istvánná 1 üveg bor, bohánv és hurka, Békés Mihály I üveí bor, dió. Takács Istvánne 1 üveg bor, füstölt hús, Török lózset 1 üveg bor. Takács Istvánná I üveg bor, füstölt Ints, Vesztcrgombi Jánosné 1 üveg bor, hurka, Koldeisz Mihályné 1 üveg bor, dió, Péterbence István 4 üveg bor, Klézli Jánosné 1 üveg bor, özv. Németh Mihályné 4 liter bor, alma, Németh Pálné 2 üveg bor, Takács János 1 üveg bor, hurkaféle, Némelh Ferenc 1 üveg Török Ferenc 1 üveg bor, Pollermann István 1 üveg bor és hnsféle, J<lézli Ferenc 1 üvegből, Lendvái János I üveg bor, iff. Klézli Ferenc 1 üveg bor, Nagy Ignácné dió, szőlő, Tarlós Jánosné 1 üveg bor, 3 üveg befőtt, sütemény, N. N. befőtt, Nyitrai Mihályné hc-főit, Szabó Antalné 2 üveg be­főtt, Rogics Gizella lhea sütemény, Ludwig Károly 1 üveg bor, Steiner Györgyné 2 üveg bor, Zeman Józsefné l üveg bor, Huber Ferencné, Ferger István, Szűcs Ferenc, Major Józsefné, Klézli Jánosné,. Odor László 1 — I üveg bor. (Vége köy.) ■jj— _ —r=r : - ------ — tt ".n PÉ NZINTÉZETEK. A Szekszárdi Népbank közgyűlése. A Szekszárdi Népbank t. lió 24 én tartotta meg közgyűlését, amelyen a tagok közül több, mint félszázan jelentek meg. A közgyűlésen Forster Zoltán vármegyei alispán, az intézet elnöke elnökölt. Jegyzőkönyv hitelesítőkul Uraim Mór és Diczcnly La jos választattak meg. A Schneider János ügyvezető igazgató által készített és fel­olvasott igazgatósági jelentés bevezetésében vázolja a világháborúnak egész gazdasági életünkre, úgy az intézetre gyakorolt hatását, majd a legnagyobb részletességgel ismerteti a lefolyt üzleti év ered­ményét. Örömmel konstatálja, bogy a tagok e válságos időben is mily dicsérendő kötelesség tudást tanúsítottak az intézettel szemben, másfelől, hogy a Tolnamegyei Takarék és Hitelbank, mint ti Dunántúli hitelszöuetkezelek hoteleké­nek központja, a legsúlyosabb viszonyok között H a legelőzék eny ebben bocsátotta a szükséges tökét a kötelék rendelkezésére. A háború kitörésé bár tartózkodó álláspontra utalta a Népbankot is, mindazonáltal nem tévesztette szem elől hivatását es a szükséges óvatosság szem előtt tartása mel­lett kötelességének ismerte a neliez időkben köl­csönök nyújtásával tagjainak segítségére lenni. Az intézet a lefolyt évben 818 esetben 362,164 korona kölesöot folyósított, melyből a január— augusztusra terjedő időre 312,444 korona esik, ezzel a kihelyezés a múlt évihez képest 109 990 koronával emelkedett. Az év folyamán 1025 üzletrész számolt fel, aminek magyarázata az, bogy számos hadbavonult az intézetnél elhelyezett kis tőkéjére volt utalva. Az intézet a felszámo­lások el<* akadályt nem gördített, könnyíteni akar­ván a tagok nehéz helyzetén. Bár ezen felszámo­lások folytán 52,462 korona fizettetett ki, mégis az intézet vagyona emelkedést mutat. Az üzlet­részek száma a múlt évi 17,310-zel szemben 17,930-ra, tehát 620-szál emelkedett Jelentékeny emelkedést mulatnak az egyes alapok is A fel­számoló XXIII évtársulat osztaléka semmivel sem kedvező lenebb, mint az 1913. évben fel­számolt XXI. évtársulaté. Nagy gondot fordított a vezetőség a künnh rőaégek biztosítására. A bruttó nyereség az 1913. évihez képest 3391 K 04 fillér emelkedést mutat, de a könyvek és nyomtatványok régibb időből származó tételeinek szigorúbb megbirálása és egyéb üzleti költségek emelkedése folytán tiszta nyereség a mait évi 66,827 korona 94 fillérrel szemben csak 60,908 korona, 81 fillér. E'énk tevékenységet f-jtett ki az intézet a hadi kölcsönök jegyzése körül. Maga az intézet 20,000 K-t, tagjai 51,000 koronát jegyeztek. A szövetkezet összes vagyona 1.628,894 K 53 fillér, tehát 133 438 korona 53 fiiérreI nagyobb, mint a múlt évben A tiszta nyereség hováforditására vonatkozó javaslat a tartalékalapot 5400 korona 88 fillér rendkívüli dotációval gyarapítja. A pénztárforgaloui 4.556,780 kor. 02 fillér volt az előző évi 2.753,193 korona 90 fillérrel szemben. A lendületes, minden részletre kiterjedő, szép és szakszerű jelentést a megjelent tagok élénk tetszéssel fogadták és a felügyelő-bizottsági jelentés után, melyet Ilolllb János polg. iskolai igazgató, felügyelőbizottsági elnök olvasott fel, a közgyűlés az igazgatóság jelentését, valamint a tiszta nyereség hovaforditására vonatkozó javas­latot az igazgatóság iránti bizalom kifejezése mel­lett elfogadta és úgy az igazgatóságnak, valamint a felügyelőbizottságnak a felmentvényt megadta. Az elhunyt Junosits Károly igazgatótanácsi tag helyére, akiről az igazgatósági jelentés az őszinte részvét meleg hangján emlékezik meg, a közgyűlés Gödé Lajos ref. lelkészt választotta meg. Forster Zoltán elnök záró szavai után, amelyekben egy jobb jövő bekövetkezésére irányuló óhajat és bizodalmát fejezte ki, a közgyűlés véget ért. A IMiiinl'üld vári Járási Takarék és Hitel­bank 1914. évi mérlege nagyjában a múlt évi keretben mozog. Tiszta nyeresége 182 koronával több, mint volt az előző évben és 112.955 koro­nát tesz ki, mindazonáltal — igen helyesen — a háborús viszonyok miatt az osztalékot 18 ko rónára mérsékli. Üzleti forgalma a múlt évhez képest lényegesen nem változott. Betétállománya 213.016 koronával csökkent, ami annak tudható be, ltogy a badikölc-ön jegyzésére 160 000 koro- nátt vittek el tőle. Váltótárcája igen tekintélyes, és pedig 3 millió 545 627 korona, ami 161.811 kor. emelkedést jelent. Visszleszámitolása 997.414 korona, 318.815 koronával több, mint volt. Igen szépen, bőségesen dotálja tartalékalapjait, azon felül pedig tekintélyes összeget, 20.000 koronát visz át a jövő évre. Közgyűlését február hó 2-án tartja meg* A Tamási i Takarékpénztár 1914. évi mérlege teljesen megnyugtató adatokat tartalmaz. Az intézettől 42 évi fennállása alatt bizonyára egy évben sem vontak el annyi betétet, mint az elmúlt évben, ami az ottani igen szép h«diköl- csöii jegyzésnek tulajdonítható, és pedig 350.000 koronát vontak el betéteikből erre a célra. Be tetállománya mindazonáltal csak 37 338 koroná­val apadt és az év végén kitett 1.558.7Ö0 koro­nát. Egyéb üzletágai is lényegtelen csökkenéseket tüntetnek fel és pedig váltótárcája 124,000 ko­ronával, jelzálogos kölcsönei 13,000 koronával, folyószámlái kölcsönei 5,000 koronával és vissz­leszámitolása 115,000 koronával apadt. Tiszta jövedelme 50.405 korona, amiből osztalékul ki­fizet 1500 részvény után a 26 korona (műd év­ben 30 koronát fizetett) 39 000 koronát, tartalék- alapba pedig 10.000 koronát he'yez. Jótékony* - célra 900 koronát fordít és a jövő évre átvisz 16 424 koronát. EGYESÜLETEK. — A szekszárdi önkéntes tnzoltótestü­)et vasárnap délután tartotta évi rendes közgyű­lését, Szentkirályi Mihály dr. polgármester elnök­lésével, aki a gyűlést megnyitva, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kurz Vilmos kir. tanácsost és Andre Istvánt kérte fel. Az elnöki jelentésre áttérve, meleg szavakkal emlékezett meg a Pestliy Pál dr. tüzoltófőparancsnokot ért előléptetésről, aki a szekszárdi kir. törvényszék elnökévé neveztetett ki. Úgy a maga, mint a testület nevében örven­dező szívvel üdvözli öt illusztris állásában, kérve öt, hogy a testületet továbbra is hathatós támo­gatásban részesítse. Pesthy Pál dr. főparancsnok hálás köszönetét fejezte ki a megtisztelő meg­emlékezésént, kijelentve, hogy uj állásában is örömmel teljesiti vállalt tisztét és mindig meg­tisztelve érzi magát, ha a tűzoltó testület öt bi­zalmával megajándékozza. A parancsnoki jelen­tés tudomásul vétetett és egész terjedelmében a jegyzökönybe vezetni rendeltetett. Ebből meg­említjük, hogy a testület hadba vonult tagjai kö­zül Gyimóthy János őrvezető és Dömötör Gábor elesett, Haypál Benő megsebesült, Haraszti Jó­zsef dr. pedig orosz fogságba került. A jelentés kapcsán a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette, hogy Kallenberger Zsiginond gépmester sokoldalú hasznos szolgálatai elismeréseid segéd­tiszté léptettetek elő. Kovács Sebestény Endre főispánnak és Sztankovánszky Imre dr. ország­gyűlési képviselőnek, akik adományaikkal lehe­tővé tettek, hogy a legkiválóbb működő tagok • jutalomban részesittessenek, jegyzőkönyvi köszö­net szavaztatott Úgyszintén köszönet szavazta­tott a Világ-mozgó igazgatóságának a testület­nek jnttatott két szabadjegyért, továbbá P sthy Pál diné es Bajó Jánosné úrnőknek, akik a h'idbavonu t tűzoltók családjai segélyezésére 140 koronát gyűjtöttek és Pestity Pál drnak, aki ó gyűjtést 200 koronára kiegészítette. Köszönet szavaztatott még Szokszárd városnak, amiért a testület évi segélyét 1000 koronával felemelte. A számadások rendben találtatván, következett a tisztujitás. Kamarás Béla indítványára a régi tisztikar, parancsnokság és választmány egyhan­gúlag, újból megválasztatott. A választmányban megüresedett két tagsági helyre Kurz Vilmos kir. tanácsos, árvaszéki elnök és Schneider János népbauki igazgató megválasztatott. Testületi orvosul Klein József dr., ügyészül dr. Török Ottó választatott meg, az állandó 7 es tűzoltó bizottság tagjaivá pedig Termel Ferenc, Nagy József, Végh Lajos, Víg János, Kóréh Ernő, Künnöcz Károly, Tóth János. A számvizsgálók sorában megüre­sedett helyre megválasztatott Kamarás Béla. Mautner Gyula segédtiszt, aki a testület ügyei körül állandóan a legnagyobb buzgóságot fejti ki, tiszteletbeli szakasparancsnokka léptetteett elő. Wilhelm Ede és Darázsy János, akik évtizedeken át fejtettek ki buzgó működést a testület kebe­lében, érdemeik elismeréséül az előbbi tb.' pa­rancsnokká, az/utóbbi tb. szakaszparancsnokkjí léptettettek elő, Szajkó József kürtös pedig őr­vezetővé. Végül Marx Lajos testületi kézbesítő fizetése havi 30 koronára felemeltetett. — A Szekszárdi Temetkezés Egylet köz­gyűlése. A Szekszárdi Temetkezési Egylet « hó 17 én tartotta évi közgyűlését dr. Fent Ferenc apát plébános elnök lésével. Az évi záró mérleg elfogadása után a tisztujitást ejtették meg. El­nökké dr. Fent Ferencet, alelnökké dr. Steiner Lajost, pénztárossá Xarubty Ferencet, számvizs­gáló bizottsági elnökké: Wallacher Lajost, szám- vizsgálókká Vitkovits Józsefet rs Mikecz Endrét választották meg. Rajtuk kívül választottak még 24 választmányi rendes és 4 póttagot. Az egylet tagjainak száma 6500 s eddig 242 000 korona temetkezési segélyt fizettek ki a csekély 20 fil­léres befizetésből. VIDÉK. Háborús délután Dunaföldváron. A „Dunaföldvári Nőegy!etu háború tartama alatt megindított lelkes agilitásának legszebb erkölcsi és anyagi eredményekkel teli koronája volt az általa 1915 január hó 17-én a „Nemzeti Szálloda“ emeleti nagytermében rendezett háborús délután. A Vöröskereszt sebesült katonái mellett óriási közönség tolongott osztály különbség nél­kül, hogy áldozhasson kiki a háború károsultjai­ért. A nagy nemzeti cél egy táborba vonzotta a nagyközönséget, de a fényes siker elérésében fáradságot nem kiméit az egyletnek vezetősége sem. Odaadó lelkes tevékenysége olyan egyszerű, de kedves és hazafias programot mutatott be, hogy a legnagyobb megelégedéssel beszélt róla mindenki s az.első háborús délután erősen meg­alapozta a továbbiak sikerét is. Huber Ferenc egyleti titkár megynyitó beszéde világította meg a háborús délutánnak nemes céljait, tartalmas és lelkesítő előadásával a háborús délutánnak pártolására kérte a közön­séget Özvegyek, árvák áldani fogják :— úgy­mond — az egyesület szerény munkáját s a nagy közönséget, hogy filléreivel segítségére siet. A megnyitó után Keller Magda a közön­ségre mély hatást gyakorolt felemelő szavalata következett. A „Csak várlak, visszavárlak . . erős hatású költeménnyel gyászruhában állt a közönség elé s előadása soknak szemébe könnyet csalt s hatásos szavalata lelkes tapsokat s éljen­zést váltott. Majd Sárdy Erzsikének végtelenül kedves ,.Katona tragédiája“ következett. A kis polgárista huszársapkával fején, fegyverrel a vállán állt elő. tisztelgése és mondásainak minden szava igazi lelki örömet keltett. A műsort Ehrenfeld Lenkének Sopronyi Rózsi ka kedves zongorajátékával kisért „Románc“ énekszáma követte. A tapsviharra aktuális há-

Next

/
Oldalképek
Tartalom