Tolnavármegye és a Közérdek, 1913 (23./9. évfolyam, 1-103. szám)

1913-01-07 / 2. szám

TOLNA VÁRMEGYE és a KÖZÉRDEK 1913 január 7. 2—3 hónapi szolgálat után a munkást, akit ezzel megfoszt politikai jogainak gya- korolhatásától. Vagy mondjuk, ha egy munkás ugyan­azon munkaadónál eltöltött 23 hónapi hü és becsületes munka után más munkaadó­hoz, ahol valamivel nagyobb munkabért kaphat, lép be — ez okból a következő öt évre elesik politikai jogainak gyakorol- hatásától. De az is igen gyakori eset, hogy in­telligens szakmunkások a maguk tovább képzése érdekében évről-évre újabb szak­csoportba, uj munkakörbe, tehát uj mun­kaadóhoz lépnek és azért, mert ez a mun­kás az ambíciótól hajtva folyton tanulni akar — legyen megfosztva politikai jo­gától ? ‘ Van ebben igazság ? Az is megtörténhetik (igen gyakori eset) hogy mondjuk egy 40 éves munkás 15 évig dolgozott állandóan egy munka­adónál, azután uj munkaadóhoz lép, aki-. nél azonban pár hónap után azt látja, hogy nem tud nála megszokni és mond­juk fél év után kilép ezen uj munkaadó­nak szolgálatából, ebben az évben tehát ezt a 40 éves munkást, aki előzőleg 15 évig egyfolytában állott ugyanannál a mun­kaadónál alkalmazásban, nem veszik fel választónak. A 30 éves korhatár indokolatlanul magas az eddigi 20 évvel szemben és a választói jegyzékbe való felvétel miatt való jelentkezési kényszer, születési, iskolai és szolgálati bizonyítványok beszerzése sok időt igénylő nehézkes és zaklató eljárás, amellyel az állampolgárokat azért sújtani, hogy az őket megillető politikai jogok él­vezetébe juthassanak, nem szabad, nem méltányos. Ezek főbb kifogásaink a javaslat el­len, melynek egyébként (az ipari munkások kivételével) az értelmi cenzusra, az analfa­bétákra, a szavazó körökre, a szavazás módjára, (különösen, hogy a törvényhatósági joggal ielruházott városokban titkos a sza­vazás) vonatkozó intézkedéseit helyeseljük. Az ipari munkásokkal szemben való körülbástyázás indokait — eltekintve, hogy beleütközik a jogegyenlőség alapelveibe — nem is tudjuk megérteni. Mindenkinek el kell ismernie, hogy a mai parlament, amely egyharmad részben nagy és középbirtokosokból, egyharmad a fogyatékosán szoptató anyák száma növe­kedett 8°/o-tei, A szoptatni nem tudó anyák száma növe­kedett 10°/o tel. Mi okozhatja ezt a csökkenést, illetőleg növekedést. Ez is, mint minden ilyen társadalmi jelenség, több októl függ. A gazdag vagy jó­módú osztályoknál ilyen ok gyanánt hozták fel az intenziv oktatást, amelyben a fiatal leányokat részesítik, akiknek organismusa — a testgyakor­lat és friss levegő hiányában fogyatékosán fejlődik ki, ami aztán nagyon gyöngén képesíti őket azokra a szent kötelességekre, amelyekkel az anyaság jár; a munkásosztályoknál a nagyon jelentékeny testi erőfogyasztás és a romlott leve gőjii szüle műhelyekben való dolgozás a főok. Normandiában, ahol annyira elterjedt a nők kö­zött az iszákosság, még ez is súlyosbítja a hely­zetet, miután — mint tudjak — az alkohol hoz­zájárul a tej-kiválasztás apasztásához. Mindezek­hez az okokhoz hozzájárul még a ttlterhelés és a túlságos kifáradás a terhesség vagy a szoptatás első időszaka alatt, lógyes városokban a tejcsöpp intézményhez hozzátartozik az anyák gyámolitása is : ez az utóbbi jótékonyság különösen Párisban vett nagyobb lendületet : felkutatja s jelentékeny anyagi segélyben részesíti az olyan anyákat, akik vagy egészen vagy részben maguk szoptatják gyermeküket, mi által lehetővé teszik nekik, hogy visszatartsák magokat a munkától, vagy ami még rosszabb, a koldulástól. Páris város tanácsa min­den anyának, akinek évi jövedelme nem éri el az 1800 frankot, kiegészíti ez összegig a jöve­delmét. A fécámpi kongresszus figyelmét különösen részben volt közigazgatási tisztviselőkből és egyharmad részben gyakorló ügyvédek­ből áll, első sorban az ipari körök képvi­selőivel való felfrissítésre szorul, mert csak ez adhat uj szint, uj vérkeringést a mi törvényhozásunknak. Az ipari munkások képviselőitől éppen a sivár és meddő közjogi harcok kiküszö­bölését várjuk és éppenséggel nem lesz baj, ha a házszabályok elcsavarintásával és a puffogó közjogi frázisok gyártásával foglalkozó prókátori agyafúrtság helyett, a szociális és gazdasági kérdéseknek jut majd nagyobb tér a magyar képviselőházban. A javaslat szerint az ipari munkások az ország (a főváros 1—2 kerületének ki­vételével) egyetlen kerületében sem bírnak annyi szavazattal — minthogy a polgári pái- tok szavazataira nem számíthatnak — hogy az ő jelöltjüket beválaszthassák, aminek az lesz a következménye, hogy az ipari mun­kások jelöltet sem fognak állítani, hanem zárt sorokban a függetlenségi jelölt mellé fognak csatlakozni, pedig egyenesen kí­vánatos volna, hogy 20—25 szociálista képviselő kapjon helyet az uj parlament­ben, hogy bent a házban adják elő kí­vánságaikat, panaszaikat és sérelmeiket és illetékes helyről közvetlenül hallják a megnyugtató vagy visszautasító választ. Értenők, ha a magyar államiság, a magyar nemzeti szupremácia érdekei kí­vánnák az ipari munkások szavazatának tervezett megszorítását. Ámde az a helyzet, hogy éppen az ipari gócpontok (Budapest, Győr, Arad, Szeged stb.). nemzeti szempontból a leg- kevésbbé aggályosak és a nemzetiségi vi­dékeken, akár a románok, akár a tótok között, a legkevesebb az ipari vállalat. Az ipari munkások 75°/0 különben is má- gyar anyanyelvű é^yálasztójogosultsággal a javaslat igen helyes rendelkezése sze­rint egyáltalán csak az bír, aki magyar állampolgár, legalább 5 év óta áll a ma­gyar állam kötelékében és állandó lakhelye legalább egy év óta ugyanegy községben van. Ismételjük: távol állunk minden radi­kális, minden szélső, minden túlzó állás­ponttól — azonban nem tudjuk helyeselni a fél utón való megállást sem, a modern jogos igényekkel számot nem vető félénk kez­deményezést sem. A radikálizmus és ezen bátortalan igénybe vette azoknak a módoknak a tanulmá­nyozása, hogy miként lehetne jó vagy tiszta tejet kapni. A tej kiváló táplálék, amely mindazou elemeket magában foglalja, amelyek az élet fenn­tartására szükségesek. Miként a vér, egy „élő folyadékot“" képvisel, amelynek azonban nagy hibája, hogy erjesztő anyagok vagy különféle tisztátalanságok hatása alatt a legnagyobb gyor­sasággal megromlik. A tej fogyasztása olyan ál­talános, hogy termelése és szállítása mind nehe­zebb problémává válik modern nagyvárosainkra nézve. Ezenkívül, minthogy árusítása sokat jöve­delmez, hamisítása is mind gyakoribbá válik. Legegyszerűbb s legelterjedtebb hamitási módja a tej lefölözése. Ez abban áll, hogy lesze­dik a tejfelt, vagyis a( tejnek zsir- és nitrogén termékekben gazdag részét, hogy belőle vajat köpüljenek. De nemcsak a tejfelt szedik le, ha­nem igen gyakran vizet is kevernek a tejhez, sőt olykor a tej kereskedő még tudósabb fogásokhoz is folyamodik, amennyiben keményítőt vagy más terméket tesz bele, hogy a vizzel való higitás nyomát eltüntesse. — Ezek a kevéssé becsületes manipulációk a tejet gyakran alkalmatlanná teszik a betegek, sőt ártalmassá zsenge gyermekek táplálására. Dr. Guerbet roueni orvos felsorolja azokat a felügyeleti és ellenőrzési rendszabályokat, a melyeket Angolországban a tejtermelőkkel szem­ben alkalmaznak. Manchestei’ben 1897-ben, a tej­szabályozás előtt, 18 százalék rossz tej volt. 1909-ben már csak 4’9 százaléknyi akadt. — A tisztátalan tej lebegő állapotban idegen anya­gokat tartalmaz, amelyeket turbinákkal szétszórva izolálni lehet. Ez idegen anyagok súlya mutatja kezdeményezés között a közép utón állva a tiszta Szabadelvű ség és a demokratikus fejlődés jogos követelményeinek intakt érvé­nyesülését óhajtjuk. A nemzeti munkapárt a szabadelvű hagyományokban is legyen jogutódja a szabadelvű pártnak, amely akkor állott si­kereinek és népszerűségeinek delelő pont­ján, amikor az egyházpolitikai reformakció­val habozás nélkül ragadta kezébe és fen­nen lobogtatta a tiszta szabadelvüség zász­laját/ Emlékezzünk csak gróf Csáky Albin és Szilágyi Dezső nemes alakjára, kik a megalkuvást nem ismerő szabadelvüség- nek voltak ihletett vezérei. Annak idején akik az egyházpolitikai reformokat — bár becsü­letes jóhiszeműséggel — ellenezték, szin­tén mennyire féltek ennek a korszakot alkotó reformnak romboló következmé­nyeitől, az államot, a vallást, az erkölcsö­ket fenyegető destruktiv hatásától. Az ese­mények csakhamar bőségesen igazolták az összes aggályok alaptalanságát. A jogok kiterjesztésétől kevésbbé kell tartani, mint a jogok elkobzásának, vissza- fojtásának következményeitől. Dolgos, öntudatos, értelmileg fejlett ipari munkásainkat, az újkori Magyarország eme hasznos és egyik alapvető társadalmi osztályát öleljük szeretettel magunkhoz és ne idegenitsük el őket azzal, hogy csak kis részben fogadjuk be őket az alkotmány sáncaiba. A jobbágyság felszabadítása — vagyis a 48-iki jogkiterjesztés a konzervatív haza­fiakat szintén komoly aggodalmakkal töl­tötte el. Az idők parancsszavát ideig-óráig mesterkélt eszközökkel föl lehet ugyan tar­tóztatni, de mindig fokozódó eruptiv erővel tör magának utat, hog\r jogait, a maga igazát teljes egészében kivívja. A politikai reason követeli, hogy meg kell érteni az idők szavát — mert minden kornak megvannak a maga eszmeáram­latai, amelyek elől elzárkózni nem lehet és a reformeszmék megvalósításának poli­tikai sikere abban áll és szociális jelentő­ségük csak úgy érvényesülhet, ha minden a maga idejében történik meg. Megnyugtató a miniszterelnöknek új­évi beszédében tett ünnepélyes kijelentése, hogy éppenséggel nem zárkózik el a lénye­gesebb módosítások elől és hisszük, hogy a tej tisztaságának fokát. Manchesterben ja kö­vetkező módon osztályozzák a tejet: Az a tej, amelyikben L40 gr. idegen anyag van ; nagyon tiszta, az a tej, amelyikben 3 gr. idegen anyag van : tiszta, az a tej, amelyikben 6 gr. idegen anyag van, kevéssé tiszta, az a tej, amelyikben 7 gr. s több idegen anyag van : tisztátalan. Minél jobb minőségű tejet kapnak a csecse­mők, annál inkább csökkentjük náluk a, beteg­ség és halál esélyeit. A gyermekre nézve, kivált nyárban, a rossz tej valóságos méreg. A tejcsöpp intézmény és a fécampi kongresz- szus adatai bebizonyították a családanyák előtt, hogy a gyermeki higiénia nagy elveinek szigorú alkalmazása mily áldásos eredményekre vezethet. Ezeknek az elveknek száma kicsiny s alkalma­zásuk könnyű. Minden családanya, minden fiatal leány könnyen megtanulhatja őket anélkül, hogy evégre szakszerű és nehézkes tanulmányokat kel- lane végeznie. Néhány látogatás a tejcsöpp inféz- ménynél elegendő arra, hogy őket a sterilizáció eljárás módjára és a gyermekek észszerű táplá­lására megtanítsa. Mig a tömeghigienia alkalma­zása sok nehézséggel jár, mert áz emberek nem szívesen akarnak rossz szokásaiktól megszaba­dulni vagy káros kedvteléseikről lemondani, — addig a gyermeki higienie, ha módszeresen alkal­mazzuk, úgyszólván mindig eredmény nyel jár. A „tejcsöpp“ ezt az igazságot újra fényesen igazolta. , Rácz Lajos. (Vége köv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom