Tolnamegyei Ujság, 1943 (25. évfolyam, 1-93. szám)

1943-08-20 / 59. szám

1943 augusztus 20. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 3 'Hitek Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — menyország Vitéz nagybányai Horthy István Magyarország kormányzóhelyettese 1942 augusztus 20-án halt hősi halált. Időjelzés. / Hőmérsékleti szélsőségek és csa­padék Szekszárdon, 1943 augusztus 12—18-ig. Hőmérséklet maximum: 33 5 C° augusztus 15-én, minimum: 15.6 C° augusztus 14-én. Csapadék: eső lO'l mm augusztus 12-én. Áramszünet. F. hó 22-én 4—12 óráig a máza—szekszárdi távvezeté ken folyó javítási munkálatok miatt az áramszolgáltatás Szekszárdon szü­netelni fog. — Miniszteri köszönet. A val­lás- és közoktatásügyi miniszter báró Kornfeld Móric iregszemcsei föld- birtokosnak, aki a folyó tanévben 7200 pengő értékű ruhaneműt ado­mányozott az iregszemcsei népisko­lák és óvodák szegénysorsu tanulói részére, ezért a nemes áldozatkész­ségéért és a magyar tanköteles ifjú­ság iránt hosszú időn át ismételten janusitott megértő támogatásáért el­ismerését és köszönetét fejezte ki. — Dr Szüle Dénes előadása a Keszthelyi Nyári Egyeiemen. A napokban tartotta nagysikerű elő­adásait dr Szüle Dénes egyetemi m. tanár a Keszthelyi Nyári Egyete­men a tuberkulózisről. Nagy érdek­lődéssel kisért előadása hallgató­ságát annyira lekötötte és érdekelte, liogy a következő napon is újabb előadás megtartására kérték fel. Kü­lön ki kell emelnünk, hogy dr Szüle előadásait mindig zsúfolt tanterem­ben tartotta. — Szeptember t-től 15 ig a könyv- és papirkereskedések este 7 óráig tarthatók nyitva. A kereskedelem- és közlekedésügyi mi­niszter elrendelte, hogy a könyv-, Írószer- és papírkereskedések mind­azokban a városokban és községek» ben, amelyekben ezeknek az üzle­teknek hétköznapi zárórája este 7 áránál korábbi időpontban van megállapítva, 1943. évi szept. 1-től f&~tg bezárólag, a közbeeső va­sárnap kivételével, este 7 óráig tart­hatók nyitva. A Tolnamegyei Újságban néhány héttel ezelőtt kiáltás hangzott el: Oltárt a Hadikórháznak. Kopogtat- I tunk a szivek ajtaján és kérő sza- vünk meghallgatásra talált. Fehér oltár áll a hadikórházban. Augusztus 18-án szentelte fel Horváth Károly szekszárd-újvárosi esperes plébános. A szép rkis uj oltáron Szongott Edvinné alispánné Öméltósága által ajándékozott virágcsokrok moso­lyogtak a sebesfiit katonák felé és hirdették, hogy ebben a zűrzavaros világban, amikor véres harcok dúl­nak és sötét felhők kergetik egy­mást, olyan jó és olyan boldogító megpihenni az Ur Isten oltára tövé­ben. Minden oltár a béke szigete, mert az örökkévalóság Krisztusa, a béke Királya száll le az oltárra, száll közénk a szentmisében, hogy felemeljen bennünket és segítsen embereknek, magyaroknak és ke­resztényeknek maradni. A fehér oltár mellől hálánkat és köszönetfinket küldjük: Szongott Edvinné Öméltóságának, aki szives jóakarattal támogatta az oltár fel­állításának ügyét és akitől szőnyeget kaptunk, dr Treer István kórházi igazgató-főorvosnak, aki a közkór­ház egy régi oltárának anyagát adta, Horváth Károly esperesnek, aki felszentelte az oltárt és szívhez — Karpaszományos lelkészek eskütétele. Julius elseje óta fiatal felszentelt papok és teológusok lak­ják a pécsi Zrínyi Miklós m. kir. gyalogsági hadapródiskola épületé­nek egy részét. Mint a többi kato­nák, végzik a csuklógyakorlatokat, kihallgatásra sorakoznak fel, disz- menetben vonulnak és tanulják a katonai elméleti ismereteket, hogy ha a hazának szüksége lesz rájuk, teljes elméleti és gyakorlati tudás­sal tölthessék be a tábori lelkész! hivatás fontos feladatát. A kéthó­napos vakációjukat most a katonai kiképzésre fordítják és ha néha a városba kimennek az újoncok ha­gyományos „bakancs-komisz ruha* öltözetében, senki sem sejtené, hogy az öltözet papot, — köztük több tolnamegyeit is — teológust, cisz­terci, jezsuita, vagy ferences szer­zetest takar. A kiképzés eredmé­nyeként e hó 16-án a pap-katonák letették a katonai esküt. Egyházi és katonai előkelőségek jelenlété­ben az intézet udvarán szentmise vezette be az ünnepélyes eskütételt. Szentmjse után Szépréthy Ottó tá­bori esperes, a tanfolyam parancs­noka tartott gyújtó hatású beszé­det a tábori-lelkész jelöltekhez. Az eskütétel után dr Temessy Béla ve­zérőrnagy buzdította a fiatal pap­katonákat fontos feladatuk buzgó betöltésére, az ünnepélyt diszmenet zárta be. A szép ünnepélyen dr Te- messy Béla vezérőrnagyon, mint a hadtestparancsnok képviselőjén kí­vül megjelentek : dr Hanuy Ferenc apostoli protonotárius, általános püs­pöki helynök Virág Ferenc megyés­püspök képviseletében, dr Pálos Ber- nardin tankerületi főigazgató, dr Kühn Szaniszló tanügyi főtaná­csos, dr Hajós György szemináriumi rektor és mások. — ZOidmezőgazdasági tan­folyam tanítók részére Szekszár­don. A földmivelésügyi minisztérium legelőosztálya a szekszárdi m. kir. mezőgazdasági szakiskola tanár- testületével elemi iskolai tanitók részére 1943 augusztus 9 tői 14 ig 6 napos zöldmezőgazdasági tan­folyamot rendezett. A tanfolyamnak szóló, meleg szavakat intézett a sebesültekhez, Lunova Jenő főhad- j nagynak, aki tervezte az oltárt, a Horthy Miklós-közkórház, Árva­ház, Szeretetház apácáinak, akik értékes oltárteritőket és kehelyfel- szerelést adtak, Leopold Mária intéző- I testvérnek fáradhatatlan munkájáért, j A pénzküldeményeket igaz hálá- val nyugtázzuk: Gratzl Gyula Sásd 100, N. N. Ozora 100, Kőszegi 1st- I ván Pécs VI. 80, Csermák Margit - Pécs VI. 80*92, Szekszárdi Jézus • Szive Szövetség 50, Fábián Mátyás Szekszárd 50, Horváth Károly Szék- ! szárd 20, Nádasi Sándor Szekszárd j 17*16, Káptalan József Mecsek- szabolcs 10, Nagy Béla Pécs 10, Petz Hubert Szekszárd 10, Pápay j András Szekszárd 10, Moser Antalné j Tevel 10, dr Frank Miklós Buda­pest 10, Székelyi Ferencné Szék- | szárd 5 éi Kovács Lajos Szekszárd . 16*92 pengőt, összesen: 580 pengő, j Külön köszönetfinket nyilvánítjuk Hangonyi István asztalosmesternek, aki a nehéz beszerzési viszonyok j ellenére jutányosán és odaadással készítette az oltárt és Fusz Ferenc bádogosmesternek, aki a gyertya- j tartók felszerelését készítette és aján­dékozta. Kovács Géza tábori lelkész. 29 bácskai, kárpátaljai és tolnai tanító hallgatója volt, kik igen nagy érdeklődéssel tették magukévá a rét és legelővel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, hogy majd visszakerülve községükbe, ott a rét és legelőjavitásnak és karbantartás­nak vezető apostolai legyenek. — A dunaföldvári ferenciek 1 gyásza. Pesthy Emmánuel ferences | atya a földváriak „Manó bácsija“ augusztus 17-én hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 19-én volt Dunafőldváron. — Lemondás és felmentés. Vitéz j Madi Kovács Imre főispán dr Vargha Konrád szekszárdi Horthy Miklós i közkórházi segédorvost, aki kétévi harctéri szolgálat után visszatérve, állásáról lemondott, itteni alkalmaz­tatásától felmentette. — Rombadölt Kossuth Lajos torinói temploma. A legutóbbi , bombázások alkalmával Torinóban j rombadölt az egyik valdens-refor- mátus templom is, melybe Kossuth Lajos száműzetése idején rendsze­resen járt s ahonnét utolsó útjára kisériék. Elhamvadt az a biblia és énekeskönyv is, amelyet Kossuth használt az istentiszteleteken. — Kósza hirek az iskolai év későbbi kezdéséről. Mostanában hirek terjedtek el arról, hogy az uj tanévet a középiskolákban és az elemi iskolákban nem szeptember elején nyitják meg, ahogy ez minden esztendőben szokásos, hanem csak október elején, sőt egyesek arról is tudnak, hogy október 20 án lesz a tanitás nyitánya. Ebben az ügyben illetékes helyen érdeklődtünk, ahol a következőket mondották: Az eredeti rendelkezések értelmében szeptember 8-án évnyitó istentisz­telettel kezdődik az uj iskolai év. Kétségtelen azonban, hogy hirek hirek kerültek forgalomba az iskolai év később történő megkezdéséről is. Hivatalosan eddig semmit sem tudnak róla, hogy felsőbb helyen terveznek- e ilyen rendeletet. Ezidő szerint tehát az a helyzet, hogy a szekszárdi és megyebeli iskolák már szeptember elején megnyitják ka­puikat. ASPIÍUN — A holdfogyatkozás. Szekszár­don, sőt a vármegye egész terüle­tén is megfigyelhető volt a vasárnap esti holdfogyatkozás, amelyet 19 óra 59 perctől 22 óra 58 percig észleltek. Több helyen a felhős ég zavarta a teljes megfigyelést. — Baromfivész Szekszárdon. A polgármesteri hivataltól szerzett értesülésünk szerint Szekszárdon is fellépett a baromfipestis. A pol­gármesteri hivatal felhívja a lakos­ság figyelmét erre a körülményre és kéri, hogy a baromfielhullásokat a városháza I. e. 10. sz. szobájában nyomban bejelenteni szíveskedjenek, hogy a vész elterjedését meg­akadályozó intézkedések késedelem nélkül megtehetők legyenek. — Véres verekedés a vagyon­ért. Botzem János dunakömlődi lakos elváltán él a feleségétől. Emiatt ; nap, mint nap állandóan korcsmá­i rozott. Gyermekei féltek, hogy I apjuk eltékozolja a szerzett vagyont és nekik majd a halála után nem jut semmi. Mikor azután atyjuk Hirth Ferenc dunakömlődi korcs- márosnak egy darab földet eladott, elérkezettnek^ látták az időt, hogy tegyenek valamit. Hirth Ferenc fia, ifj. Hirth Ferenc kerékpáron Paksra ment az iratokkal. Ezt valahogyan megtudta Botzem János hasonló nevű mészáros fia, motorbiciklin Hirth után száguldott és a paksi őrháznál utolérte. Szóváltás támadt köztük, majd Botzem gumibottal és szúrásokkal súlyos sebeket ejtett Hirthen. Dr Pongrácz Sándor paksi körorvos a helyszínen kötözte be Hirth sebeit, majd dr Resch sza­natóriumába szállították a sérültet. Az eljárás megindult. — Bevezetik az énektanítást a gimnáziumokba és a közép­iskolákba. A kultuszminiszter el­rendelte, hogy az olyan gimnáziu­mokban, kereskedelmi és mezőgaz­dasági középiskolákban, ahol nem működik államilag engedélyezett zeneiskola, rendkívüli tantárgyként be kell vezetni az ének- és zene­tanítást. A tandíj a zene- vagy az énektanításért havi 10—14 pengő. Csoportos tanításnál egyszerre leg­feljebb 3 növendéket szabad taní­tani. Az űj rendszer szeptember i-én lép éleibe. — Két hónapra biztosították a falusi lakosság csizmaellátását. A lábbeliközpont tájékoztatta Szon­gott Edvin alispánt az augusztusi és szeptemberi anyagellátásra vonat­kozó rendelkezésekről. A lábbeli­központ mindenekelőtt közölte, hogy a rendelkezésre álló bőrfáleségek mennyiségét olyan mértékben álla­pította meg, hogy a most kővetkező két hónapban kiállítható pirosszinü utalványokra megfelelő anyagfedezet legyen az elosztó, illetőleg kijelölt talpbőrkereskedőknéi. Megjelölte a lábbeliközpont az uj csizma készi­Oltárszentelés a Hadikórházban

Next

/
Oldalképek
Tartalom