Tolnamegyei Ujság, 1942 (24. évfolyam, 1-98. szám)

1942-02-11 / 11. szám

1942 február 11. 3 — Közigazgatási Bizottság. A vármegye Közigazgatási Bizottsága vitéz Madi Kovács Imre főispán el­nöklésével kedden délelőtt tartotta ehavi rendes ülését, melyen a hi­vatalfőnők és előadó tagokon kivül résztvettek Schneider Gábor, Tolnay- Kneféty Ödön és Tóth Lajos válasz­tott bizottsági tagok. Az szakelő­adók jelentésének tudomásul vétele után az albizottságok üléseztek. '— Bírói kinevezések. A Kor­mányzó Ur Öfőméltósága dr Koncz •Jenő pécsi kir. törvényszéki tanács­elnököt a szekszárdi járásbiróság volt elnökét kinevezte táblabírává a décsi kir. ítélőtáblához, dr Deák Ferenc paksi kir. járásbirót a paksi járásbiróság elnökévé, dr Mányoky Andor pestvidéki kir. törvényszéki titkárt (néhai földink, Mányoky Jó­zsef jószágigazgató fiát és Mányoky Ödön ny. h. árvaszéki elnök unoka- öccsét) a kolozsvári kir. törvény­székhez bíróvá, dr Török Zoltán nagykanizsai kir. törvényszéki tit­kárt (dr Török Ottó ny. szekszárdi városi tiszti főügyész, ügyvéd fiát) a kaposvári kir. ügyészséghez kir. ügyésszé. — Vármegyei kisgyülés. Tolna vármegye törvényhatósági kisgyű- lése f. hó 10-én délelőtt vitéz Madi Kovács Imre főispán elnöklésével rendes ülést tartott és elintézett 51 ügydarabot. Ezek közül fontosab­bak voltak a közgyűlés hatáskörébe tartozó 2 ügy előkészítése, Duna- főldvár segély iránti kérelme a solti árvízkárosultak megsegítésére for­dított költségek részbeni megtérí­tésére, Alsónána, Bonyhád, Cikó, Máza, Mórágy és Mőcsény anyagi támogatása hullaemésztő vermek lé­tesítésére, Szedres község nap­köziotthonos óvodája felállításának segélye, továbbá képviselőtestületi határozatok. — Ügyvédi hir. Dr Prantner Jó­zsef ügyvédi irodáját Szekszárdon, Széchenyi-u. 61. sz. a. megnyitotta, i — Áthelyezés. Szongott Edvin alispán dr Marth Ferenc tb. szolga- bíró, vármegyei fogalmazót a köz­ponti járási főszolgabírói hivataltól áthelyezte az alispáni hivatalba. — A paksi postahivatal uj fő­nöke. A kereskedelmi miniszter Vdrady Zoltán m. kir. postafelügye­lőt a kaposvári postahivataltól át­helyezte Paksra és kinevezte a paksi posta, táviró és távbeszélő hivatal főnökévé. Vdrady Zoltánt, aki 22 évet töltött a kaposvári postahiva­talnál, pályatársai és barátai ben­sőséges és ünnepi vacsora kereté­ben búcsúztatták Kaposvárról való távozása alkalmából. — UJ tűzrendészed felfigyelő. A belügyminiszter szekszárdi főldin- ket, vitéz Zsigmond Géza mohácsi városi hivatásos tűzoltó főparancs­nokot kinevezte a dárdai kerület tűz­rendészet! felügyelőjévé. — A Szekszárdi Polgári Ol­vasókör folyó hó 8-án tartotta meg ezévi tisztújító közgyűlését Horváth Ignác elnöklésével. Dorn Zsigmond, az egyesület ügyvezető-igazgatója, kimerítő jelentésben számolt be az Olvasókör múlt évi működéséről s ugyancsak ő terjesztette be a távol­levő pénztárnok helyett a mérleget és a jövő évi költség vest, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Á közgyűlésnek kiemelkedő pnntja volt Debulay Imrének, az előkelő szekszárdi iparosmesternek disz- elnökké történt megválasztása, aki hosszú évekig viselte az alelnöki tisztséget. A megejtett tisztujitás, egy-két tag kivételével, a régi veze­tőket választotta meg. Itt említjük meg, hogy ez a hazafias egyesület most töltötte be fennállásának 72- ik évét. , TOLNAMEGYEI ÚJSÁG — A havazás megbénította a 1 forgalmat. A vasárnaptól kedd reg­gelig tartó újabb havazás ismét meg­bénította úgy a vasúti, mint a köz­úti forgalmat. Sárbogárd—Szekszárd —Bátaszék közt a vonatok nem tudnak közlekedni, mert a pályát 70—100—120 centiméter magas hó borítja. Kedden délután hókotró mozdonyok fogják megtisztítani a pályát, ahol a munkások óriási tö­mege dolgozik a hó eltakarításán. A közönség a forgalom megindu­lásáról a pályaudvarokon levő hir­detmények révén tájékozódhatik. Hasonló a helyzet a vármegye köz- utain is, ahol 50 hatlovas hóeke igyekszik a havat elkotorni, azon­kívül mindenütt kirendelték a köz­erőt is, ahol ennek a szüksége mu­tatkozott. Legnehezebb a Duna- kömlőd és Dunaföldvár közt lévő útszakasz megtisztítása, mert onnan távol esnek azok a községek, ahon­nan a közerőt ki lehet rendelni. — A szekszárdi gimnazisták farsangi estélye. Folyó hó 8-án szenzációs sikerű farsangi estélyt rendezett a szekszárdi Garay János gimnázium az intézet segélyalapja javára. A Szekszárd Szálló színház­terme zsúfolásig megtelt érdeklődő közönséggel, amelynek soraiban megjelent Szongott Edvin alispánnal az élen Szekszárdnak majdnem minden vezető embere. A vitéz Berend Iván tanár által nagy lelke­sedéssel és hozzáértéssel rendezett | estély műsora Bóka József Vili. o. t. ötletes mókáival kezdődött, majd Takács József, Turányi László, Pe- kari István, Szabiár Károly, Kecsey Magdolna, Thuránszky László, Ker- tay József, Németh István, Piskor Kálmán, Simon Ferenc, Tucsni Pál, Lendvai István, Petz Antal adták elő hatásosan a Nemzetközi asztal- társaság című egyfelvonásos szín­művet, mely után Bűs Márta, Gaal Judit, Gömbös Sasa, Pünkösty Manci, Surgóth-Tamás Klára, Vendel Ily táncolták el a Nőegylet estélyén is nagy tetszés mellett bemutatott ke- ringőjüket. Ezt követte a Csendes otthon cimü egyfelvonásos bohózat,; melynek ügyes szereplői Petz Antal, Maar Erzsébet, Kovács Kata, Wäch­ter Károly, Piskor Kálmán, Bürger Ferenc, Kecsey Magda és Marth Sándor voltak. — A szép műsort Tihanyi Erzsébet, Titte Irén, Theisz Magdolna, Tóth Mária, Seper Lidia, Mentz Jolán, Mészáros Erzsébet és Kecsey Magdolna igen bájos farsangi tánca zárta be. Az óriási közönség minden számnál lelkes melegség­gel ünnepelte úgy a rendezést, mint az ügyes szereplőket. A műsort kedves tánc követte. A szekszárdi leventék szenzá­ciós szinielőadása és táncestélye. A Szekszárdi Levente Egyesület sportszázada február hó 15-$n este fél 8 órai kezdettel a Szekszárd Szálló összes termeiben tánceal egy­bekötött műkedvelő előadást tart. Színre kerül Mikszáth—Harsányi: A vén gazember cimű szinmve. Be­lépődíj: I. hely 2*50 P, II. hely 1*80 P, III. hely 1-40 P, állóhely 1 P. Megjelenés utcai ruhában. Zenét a 18. h. gy. ezred részleges jazz- zenekara szolgáltatja. A főszerepet Simon József játssza, a többi sze­replők: Szamosvölgyi Béla, Nagy Mária, Simon Vera, Sillerwein Já­nos, Agonás László, Babay Aladár, Majoros Giziké, Molnár Ferenc, Gőtz József, Hirschfeld József, Szűcs János, Tischer János, Hor­váth József, Müller György, Miskéri Ferenc, Majoros Erzsébet, Joó Ist­ván, Kubanek Gyula, Cziráki Ferenc, Győrfi Imre. Az előadás tiszta jöve­delmét a „Levente Otthon“ céljaira fordítják. Felülfizetéseket köszönet­tel fogad a Rendezőség. A kitűnő mulatságnak ígérkező estre a je­gyeket a Molnár-féle papirkereske- désben lehet elővételben kapni. —- A Szekszárdi Kát. Olvasó­kör közgyűlése. A Szekszárdi Róm. Kát. Olvasókör 1942 február 2 án tartotta rendes évi közgyűlését. Ná- dost Sándor h. egyházi elnök meg­nyitójában rámutatott a nagy világ­égésre, melynek okát abban látja, hogy az emberiség Önmagában bízva nem törődik az Isten törvé­nyeivel. Nem csoda, ha bekövet­kezett a második bábeli nyelvzavar, amelyben az emberek nem tudják vagy nem akarják megérteni egy­mást. Majd buzdította a Kör meg­jelent tagjait, hogy csatlakozzanak az Actio CathoUca mozgalmához és egyesült erővel küzdjenek a károm­kodás ellen, hogy újra szent legyen az Isten neve az emberek ajkán és az Isten irgalma vessen véget az emberi gyűlöletnek s egymást meg­értve jöjjön el a megbékélés ideje, amit mindnyájan óhajtva várunk. A tisztujitás során egyhangú lelkese­déssel választották meg a régi tiszt­viselőket és a választmány tagjait, örömmel fogadták el Nádosi Sán­dor ügyvezető-elnök azon indítvá­nyát, hogy uj zászlót csináltasson a Kör a júniusi városfelajánló ün­nepélyre. Az indítvány elfogadása után az ügyvezető-elnök kérte a közgyűlés tagjait, hogy adományaik­kal segítsék elő a terv megvalósí­tását. Ezúton is felkéri a Kör tag­jait hogy e célra szánt adományai­kat juttassák el a Kör elnökségéhez. Eddig beérkezett adományok: v. Makray Ferenc alelnök, Nádosi Sándor ügyv. elnök 20—20 P, Gaál János apátplébános, Baka János Steiner világi elnök, Simon József Gránitz jegyző-titkár 5—5 P, Ferkelt István, Földes Imre 2 50— 2*50 P, Kelemen István Cziráki ház- nagy, ifj. Prajmayer József könyv­táros, Búzás István üzletvezető, Kovács György ig. tanító, Szőr János, Takler Vencel, Heiman Ferenc Pollerman, ifj. Horváth József, Kovács Pál s. lelkész, 2—2 P, Sudár Imre Budai 150 P, Tam András Mayer, Nagy Lajos Takács, Dragos György 1—1 P, Neiner Ferenc 20*— P, ifj. Czéh János 10*— P, Vesztergombi Antal 5*— P, Németh Mihály Steiner 4*— P, ifj. Steiner Lőrinc 2*50 P, Baka Ferenc Szőr, Mester József, id. Steiner Lő­rinc 2—2 P, Péterbencze József, Eszterbauer János, Fehér János Klézli, Taksonyi 'János Steiner, Eszterbauer Ferenc Takler, v. Foga- rasi János, id. Budai Mátyás, ifj. Horváth János, Simontakács István, Nagy József Vesztergombi, Czéh István, Horváth Szabó József, Nagy György, Marton Ferenc, Marton János, Németh János Schilling, Ribling József, Búzás József Békés, Kovács János Takács 1—1 P, Faragó János, Dörnyei-- István 2—2 P. A beérkezett adományokat hirlapilag nyugtázzák. — A Foederatio Emericana Alta Ripa (Tolna) Corporatiojának uj priora. Mint ismeretes, a Foederatio Emericana j)écsi szervezete a köte­lékébe tartozó tolnamegyei egyetemi hallgatókat az Alta Ripa (Tolna régi római korbeli neve) Corporatioban tömöríti. Az Alta Ripa uj priorává dr Szilléry Péter kir. közjegyző Budapestre távozásával dr Paiss Dé­nes pécsi törvényszéki tanácselnö­köt választották és e hó 8-án ked­ves est keretében üdvözölte a Cor­porate uj priorét. A subprior meg­nyitó és üdvözlő szavai után Kühn Szaniszló nagyprior szólalt fel és kedves beszédében vázolta az uj prior és a corporatio közti régi kapcsolatot. Munkájára Isten áldá­sát kérte. A beszéd után a meg­jelentek hosszasan ünnepelték uj priorjukat Az üdvözlésre dr Paiss Dénes prior válaszolt örömmel vál­lalja a corporatio vezetését, mert mindenkinek kötelessége a magyar ifjúságért dolgozni. Az Emericana célja nem változott és nekünk azon kell fáradozni, hogy azt minél job­ban és tökéletesebben megvalósít­suk a mostani időben is : az ifjúsá­got átmenteni a jövő számára. Majd a subprior és a senior üdvözölték az uj priort a convent és a curia nevében. A Gaudeamus eléneklése után kezdetét vette a vigrész, amely a késő esti órákban ért véget a leg­jobb hangulatban. — Az „Ungarn“ februári száma. Vezető helyen Tasnádi Nagy András berlini előadását közli a magyar al­kotmány szelleméről. O. A. Schmidt a német parasztregényekről, Pa- kánszkyné Kádár Jolán Schiller nem- zetiszinházi előadásáról, — Seléndy Andor a magyarok részvételéről a távolkeleti világháborúban, Drucker György a magyar-bulgár kulturkap- csolatokról, Kovács Endre Érsek­újvárról ir. Tamási Áron novellája, Petőfi , Erdélyi- és Márai versek, Medgyessy Ferenc szoborreproduk­ciói és gazdag magyar-német kul- turszemle egészíti ki az uj számot. Az „Ungarn“ főszerkesztője Pu- kánszky Béla egyetemi tanár, szer­kesztője pedig bonyhádi földink Gál István budapesti tanár. Egy szám ára 1 P. Kapható mindenütt. — A német nyelvtanfolyam első félévét február 12-én, csütörtökön zárja esti 6—8 órakor. Erre az al­kalomra dr Röhl Gerhard pécsi tu­dományegyetemi lektor és a Német Tudományos Intézet igazgatója lá­togatását jelentette be s a gimnázium fizikai előadótermében vetített ké­pekkel előadást tart az Isar-menti német Athénról. Vendégeket szíve­sen lát a vezetőség. A második fél­évi előadások február 19-én kez­dődnek. Beiratkozni lehet minded hétfőn és csütörtökön d. u. 5—6 óra közt. Jótékonycélu farsangi előadás. Az Isteni Megváltó Leányai vezetése alatt álló szekszárdi leánygimnázium növendékei február 13-án, pénteken délután 5 órai kezdettel jótékony- célú farsangi előadást rendeznek a Szekszárd Szálló nagytermében. A jövedelmet Kaszap István boldoggá- avatási költségeinek fedezésére for­dítják. Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezőség. — Erdőőri kitüntetések. Az er­dőgazdasági segédszolgálatban levő azoknak a szakképesített erdészeti alkalmazottaknak, akik a vármegye törvényhatósága területén egy szol­gálatadónál legalább 30 éven ke­resztül szolgálatukat példás maga­tartás mellett mindvégig odaadó hűt séggel látták el és kitüntetésben ed­dig még nem részesültek, elismerő oklevelet kíván a m. kir. földmi- velésügyi miniszter adományozni. A kitüntetésre érdemes egyének ada­tait március hó 15-ig kell az ille­tékes főszolgabírói, illetve polgár- mesteri hivatalhoz beterjeszteni. Ott a feltételeket is meg lehet tudni. — A gépkocsik fuvardíjának uj megállapítása. Szongott Edvin al­ispán a telephelyről induló géperejű bérkocsik viteldiját e hó 9-től kezdve kilométerenként az alábbiakban ál­lapította meg : kis gépkocsi 41 fil­lér, közép gépkocsi 47 fillér, nagy gépkocsi 53 fillér. A várakozási óra­dijat a rendelet az 60 kilométeren aluli, az 50 és 100 kilométer közti, valamint a 100 kilométeren felüli utakra külün-külön állapította meg«

Next

/
Oldalképek
Tartalom