Tolnamegyei Ujság, 1941 (23. évfolyam, 1-94. szám)

1941-05-10 / 35. szám

TOLNAMEGYEI UJSÁfl 1941 május 10. Min “ Hozió valók: __ ___ y, liter »•; ......................j............—.21 3 e vókooél cukor......................... —.14 f ct. Or. Ootkor vaníliák rémpor —.12 4 evőkanál vii az olkeveréehei -----­* *oJá>......................................... - W 25 deka túró ---- ~ « V, citrom héjo.......................K-........ —.04 •/ , kg. cukrozott nyer* gyümölcs —.50 P 1.52 DtOetíe+ <iiclitcr és tct&őáfÓ tuAoohf&rn Qi/ümöfccseß A tojot a cukorral fölfűzzük, lovesz- •zük a tűzről, a tojás ás vizz»l simára elkevert krémport habverővel •Ivorjük banne, újra tűzre tesszük ás addig keverjük, míg felfő. A fehér­jék kemény habját a még meleg krémhez vegyítjük. A túrát szitán áttörjük, citromhéját adjuk hozzá, a meleg krémet kana- lankint elkeverjük benne. A gyümöl­csöket üvegtálba rakjuk, a krémet ráöntjük és hidegre tesszük. Idéiiorú racaptkŐayval kívánságra ingyon küld: Or. Oil KÉR A. Buda post. Vili., Conti-uka 2S. iHudCCiai/td 'Knté/nvfaCT' Párád fürdő a Mátra gyöngye A visszaszerzett keleti országré­szek bővelkednek ugyan hires hegyi nyaralóhelyekben és gyógyfürdők­ben, azonban az ismert közlekedési nehézségek miatt annyira távol es­nek Dunántúltól, hogy innen bizo­nyára kevesen kockáztatják meg a hosszú utazást. A mindent kizsaroló román uralom e fürdőket is elha­nyagolta, tönkretette, úgyhogy ezen a nyáron ezek a nagyhírű üdülő és gyógyhelyek még nem fogad­hatják úgy a vendégeket, mint ré­gen, amikor korszerű kényelem várta az idegeneket. Éppen ezért azoknak, akiknek hegyi levegőre, üdülésre és gyó­gyulásra van szükségük, a legme­legebben ajánljuk a tőlünk arány­lag rövid idő alatt, igen kényelmes utazással megközelíthető, tündéri szép Párád fürdőt, a Mátra gyön­gyét, amely ezenkívül az ország egyik legszebb s legnagyobb gyógy­hatású, teljesen újjá épített modern gyógyfürdője. A csodásán szép Párád fürdő teljesen felkészült az idei ta­vaszi szezónra, amely mindig ra­gyogóan szép ma a Mátrában, akár­csak májusban a hatalmas hegyek és fenyvesek között a tavasz. Cso­dálatosan szépek a verőfényes me­leg napok, a gyönyörű csillagos esték, az ozóndus és nagyszerű le­vegő és a nagyhatású fürdők a biz­tos gyógyulást kereső és pihenő vendégek ezreit vonzzák évente Pa- rádfürdőre. Megkapó a fekvése ennek a hat­ezer holdas vadaskert közepén el­helyezkedő gyógyfürdőnek. A tele­pet évszázados tölgy- és bükkerdők veszik körül és ezek a legmaga­sabb csúcsokat is beborítják. Az árnyas szakadékok mentén mér­földekre terjedő, igen gondozott sétautak vezetnek. Észak felől nagy hegyek védik a zord északi szelek­től A légáramlat nyugatról kelet felé haladva, de a környező ma­gaslatok által erejében gyöngítve éri a fürdőtelepet. Parádot nem környezik komor, csupaszfejü, hó­val borított bércek, hanem min­denütt a középhegység lomberdő borította barátságos zöldje fogadja a vendéget. Éghajlata ennek meg­felelően enyhe hegyvidéki, mérsé­kelten meleg, rohamos hőváltozá­soknak ki nem tett légkörrel, amely teljesen pormentes. A kilenc kilométer hosszú völgy- J >en timsósvasas fürdővizei, vasas I savanyuvize, égvényes kénes sava- nyuvize és vasas arzénes gyógy­vize fakad. Csodás gyógyhatása van ezeknek az 1778 óta ismert vizek­nek, amelyeket fürdőknek és bo­rogatásoknak, részben pédig belső­leg használnak. A legnagyobb si­kerrel gyógyulnak itt a gyomor és bélhurutok, a gyomorfekélyek, a sápkór, a vérszegénység, ideggyön- geség, a női betegségek, a csont­képződés és az epeelválasztás rend­ellenességei, a légzőszervek külön­böző bántalmai, idült garat-, lég­cső- és gégehurutok. A világfürdőkre jellemző kénye­lem és a modern berendezések egész sora fogadja itt a vendége­ket. Vasas — timsós — arzénes fürdők, nagyszerű szénsavas fürdők, a legpompásabban felszerelt hideg- vizgyógyintézet áll a betegek ren­delkezésére. Külön szenzáció a vi­rágos hegyoldalban levő gyógyvizű impozáns strandfürdő. Az elhelye­zés a hideg-meleg folyóvizes szál­lodákban, valamint a kastélyban minden igényt kielégítő. Az étter­men kívül a kaszinóval kapcsola­tosan cukrászdát és tejcsarnokot is üzemben tart az igazgatóság. Gya­logsétákra a park sok kilométer hosszú utai szolgálnak. Autókon és autóbuszokon kirándulni lehet a kö­zeli Kékesre, Galyatetőre, Mátra­házára, Mátrafüredre, Gyöngyösre és Egerbe. Párádra egész esztendőben elő­kelő közönséget várnak, miért is már most le kell foglalni és biz­tosítani a szobákat azoknak, akik a csodaszép előidényt ott akarják eltölteni, mert május hó 14-én már megnyílik a fürdő. A múlt évben is többezer vendége volt ParádfürdŐnek, ahol a többek közt vendégek voltak: dr Hóman Bálint m. kir. vallás- és közokta­tásügyi miniszter és családja, Térfi Béla ny. miniszter, a Közművelő­dési Alapítvány elnöke, Huszár Ká­roly ny. miniszterelnök és családja, Varga Ferenc m. kir. titkos taná­csos, ny. koronaügyész és neje, dr Vladár Gábor m. kir. titkos taná­csos, kúriai tan. elnök és neje, dr Láng Mititzky Ernő m. kir. titkos tanácsos, a budapesti tábla elnöke, dr Kindlovits Gyula ügyvéd, kor­mányfőtanácsos és neje, Jakab Mi­hály kúriai tan. elnök és neje, báró Balás György ny. táborszernagy és neje, báró Kemény Árpád föld­birtokos és neje, Lugossy Géza és neje, dr Bíró Henrik ny. tábornok, orvos és neje, Papp Antal címze­tes érsek, m. kir. titkos tanácsos, dr Czobor Gyula Futura ügyv. igaz­gatója és neje, dr Curry Richard táblai tan. elnök, dr Leidenfrost Gyula egyetemi tanár és neje, őzv. Fogler Béláné kúriai bíró, özve­gye, özv. Hanvay Sándorné, Vörös Zoltán nyug. miniszteri tanácsos, Demel Aladár az Országos Magyar Földhitelintézet vezérigazgatója és neje, dr Remenyik István ny. főis­pán, Purgly János földbirtokos és neje, dr Petry Mór iró, a Petőfi Társaság főtitkára, dr Le _ Fevre Dezső ny. kúria bíró és neje, Ja- kabffy Zoltán miniszteri osztályfő­nök, dr Nyiry Zoltán közigazgatási biró, dr Weiser István egyetemi tanár és neje, drOravetz Pál egye­temi magántanár és neje, Berkes Róbert a Központi Sajtóvállalat igaz­gatója és neje, Bún József a^ Ma­gyar Leszámítoló Bank vezérigaz­gatója, dr Jaross Andor ny. mi­niszter és családja, özv. Feszty La- josné, dr Hübner Emil kormány- főtanácsos és neje, dr Bárány Ti­bor főorvos és családja, özv. Gere» vich Emilné, Gerevich Géza min. osztálytanácsos és neje, Görömbey István ny. törvényszéki tanácselnök, dr Bozóky Jenő ügyvéd és neje, dr Hegedűs Margit egyetemi tanár­segéd, Barkáts Mária ny. főgimn. igazgató, dr Kovách Aladár minisz­ter osztálytanácsos, dr Hirsch An­dor miniszteri osztályfőnök és csa­ládja, dr Hainiss Elemér egyetemi tanár és családja. e Időjelzése Hőmérsékleti szélsőségek és csa­padék Szekszárdon, 1941 május hó 1-7 ig. Hőmérséklet maximum: 1*71 C° május 1-én, minimum: 3*8 C° május 4-én. Csapadék: eső 5*2 mm május 1-én. eső 0*6 mm május 2-án, eső 0*5 mm május 3-án, eső 3*2 mm május 7-én. összesen 9*5 mm — Az újságíró kérése az Ol­vasóhoz. Az újságíró lelkének, el­méjének kincseit az év minden nap­ján pazar kézzel osztogatja olvasó- közönségének és nem kért magának cserébe semmit Tekintetét most ol­vasóközönségére emeli és kér — nem magának — de kartársainak, akik­nek kezéből az idő kiütötte a tollat és az elárvult újságíró özvegyeknek és árváknak. A betű milliárdjai sze­rény filléreket kérnek a 60. évét ün­neplő Újságírók Nyugdíjintézete ja­vára. A magyar újságíró rend a leg­kisebb adományt is mélységes hálá­val nyugtázza. Addig is, amig la­punkhoz egy alkalommal postabefize­tési lapot mellékelünk, minden ol­vasónk eljuttathatja adományát a Nyugdíjintézet 5600-as csekkszám­lájára, vagy postautalványon a Ma­gyar Hírlapírók Országos Nyugdíj­intézete címére, Budapest, Andrássy- ut 101. — Kirendelés. A m. kir. belügy­miniszter Sándor Albert bátaszéki főjegyzőt községi szolgálatra kiren­delte a délvidéki katonai kormány­zósághoz. Hadlemlékműoek, orszoszoszlóK, templomfelszerelések művészies kivitelű síremlékek készítése és raktár márványból és műkőből — kedvező fizetési feltételekkel Hulschenbacher Ödön és Fia (Mut8Cheobaoher Jenő) kőfaragó, szobrászati műterme, sírkő nagyraktára Szekszárd, Horthy Miklós-ut 14—16—18. szám Fiók sirkőraktárak: Tolna és Kakasd 5 — Polgár István főszolgabíró Udvarhely megye tb. főjegyzője lett. Ismeretes, hogy Polgár István, a központi járás főszolgabirója az év elején huzamosabb időt töltött Székelyudvarhelyt, ahol a belügy­miniszter rendeletéből a vármegyei tisztikart bevezette a most érvény­ben lévő jogszabályok szerint leendő közigazgatási ügyintézésbe és megszervezte az ottani vármegyei közigazgatási szervezetet. Udvar­hely megye főispánja a törvény- hatósági bizottság most tartott első közgyűlésén Polgár István főszolga­bírót áldozatos fáradsággal végzett szervező munkája elismeréseképpen kinevezte Udvarhely vármegye tb. főjegyzőjévé. — Első dij az Országos Mező- gazdasági Kiállításon. A mező- gazdasági kiállításról szóló beszá­molónkból tévedésből kimaradt egy első dijat nyert uradalmunk. Gróf Erdődy Pálné juhépusztai (Tevel) uradalma kiállított 10 drb hússertés kanjával és 6 kocájával I/b. dijat és Budapest székesfőváros tisztelet­diját nyerte el. örömmel pótoljuk ezt most annál is inkább, mert az uradalom másodízben vett csak részt a Mezőgazdasági Kiállításon és ki­tűnő szereplésével méltán keltett fel­tűnést. A székesfővárosi m. kir. pénz- ügyigazgatóság felkéri az igen tisz­telt közönséget, hogy aki a címére küldött állami sorsjegyet megtartja, annak árát a postatakarékpénztári befizetési lap felhasználásával egyen­lítse ki. Aki a sorsjegyet nem kí­vánja megtartani, szíveskedjék azt a mellékelt portómentes válaszborí­ték felhasználásával visszaküldeni oda, ahonnan érkezett. Az állam­sorsjáték jótékony célt szolgál s aki a megtartani nem kívánt sorsjegyet nem küldi vissza, a jótékonycélt ká­rosítja meg. A sorsjegyek vissza­küldése díjtalan. — Tanitóválasztás. A dunakőm- lődi r. k. iskolaszék egyhangúlag megválasztotta^ kisegítő tanítónak Buzási Józsefet, az V. sorszámú ta­nítói állásra. Néhai id. Buzási Ist­ván igazgató ezen sorszámon volt tanító, kit most fia követett. A közgyűlés a kimerítő jelenté­sért köszönetét mondott dr Gaal Dezső elnöknek, majd jóváhagyta a zárszámadást, elfogadta a költség­előirányzatot, megejtette a tisztuji" tást, amelynek a során az eddig1 funkcionáriusok jutottak újból meg" bizáshoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom