Tolnamegyei Ujság, 1939 (21. évfolyam, 1-101. szám)

1939-05-09 / 37. szám

XXI. évfolyam. Szekszárd, 1939. május 9. (Kedd) 37. szám. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP BurkniUMg im kiadóhivatal: Szekszárdi Népbank épületében. Telefon izém: 85 EISflsaMal dl|i Egész évre _12 pengő || Félévre_______6 pengő fe lelő, szerkesztő: BLÁZSIK FERENC A lap megjelenik minden szerdán de szombaton. Nlrdeldesk árait azéles hasábon mllliméiersoranként 10 fllltr, Állástkeresőknck SO százalék kedvezmény. Blffflselésl dllak és hirdetések, valamint s lap szellemi részéi Illető | A hírrovatban elhelyezeti reklám«, eljegyzési, caaládl hír, valamint a nylltiér soronként 60 fillérbe kerttl. közlemények a szerkesztőeégbez küldendők. Az alkotó munka hlztosltása. Teleki Pál gróf miniszterelnök országszerte nagy érdeklődéssel várt vasárnapi szegedi beszédének alap­hangját az erős akarat vezette, mint ahogy az erős akarat érzett ki Teleki húsz évvel ezelőtti szegedi beszé­déből is. A miniszterelnök most is azokat az eszméket vallja, mint annakidején. Célkitűzései lényegük­ben ugyanazok, csak a feladatok változtak, nőttek meg azóta. Ma már Magyarország Europa jelentős tényezője lett, mert az or­szágban rend van s külpolitikánk helyes utón halad. A szegedi eszme, amelynek határa Vereckéig húzódik, dicsőségesen tört fel, meghódította az egész országot és mindenütt dia­dalát üli a nemzeti, keresztény és szociális gondolat, amiért akkor harcoltak a szegedi gondolat zászló­vivői. Akkor az ország fenntartásá­ért kellett küzdenünk, ma már át­mehetünk az uj, nagyobb Magyar- ország megépítésének korszakába. Teleki Pál beszéde eltért a kép­viselőválasztások alkalmával mon­dani szokott beszédektől. Semmit sem Ígért csak azért, hogy választói őt kövessék. Oe Telekinek nincs is szüksége ígérgetésekre. Az ő húsz­éves politikai muttja, pártjának ed­digi működése biztosítékot nyújt arra, hogy a Magyar Élet Pártja megvalósítja nemzetépitő program­ját s mint ahogy Teleki annakide­jén Szegeden magyar életet hirde­tett és az országfenntartás munká­jából derekasan kivette a részét, úgy ma is uj magyar életet hirdet és tovább dolgozik az uj, szociális, keresztény, nemzeti és nagyobb Magyarország megépítésén. Ez a választás — hangoztatta a minisz­terelnök — nem az ígéretek válasz­tása lesz, hanem az alkotó munka biztosítása. Bizalmat kért az ország népétől és fegyelmezettséget s el­várja, hogy mindenki a maga he­lyén teljesítse kötelességét. Az uj magyarabb Magyarországon eddig is sók keresztény foglalt el újabb gazdasági pozíciókat s a nemzet erkölcsi irányításának pozícióit. Eze­ket az uj pozíciókat lelkes köteles- ségteljesitéssel, becsülettel kell be­tölteni, mert ezek az állások ma­gyar missziót jelentő megbízatások a nemzet részéről Beszéde során kijelentette a mi­niszterelnök, hogy a földbirtok- poljtikai reformot — minden cél- zatos híreszteléssel ellentétben — az összeülő parlament letárgyalja, a törvény meghozása után a kor­mány. végrehajtja. Rátért Kárpát- aljának az ezeréves magyar alkot­mány életéből vett formák szerint adandó önkormányzatára, — majd megállapította, hogy a félévszáza­dos községi törvény és az állam- 1 élet decentralizálása szükségessé ■ vált. A milliárdos beruházási program szerint 600 millió pengőt kellene öt év alatt a hadsereg felszerelésé­nek kiegészítésére és tökéletesbi- tésére fordítani. Teleki bejelentette, hogy ettől eltérően, már másfél év alatt felhasználják ezt az összeget a honvédelem céljaira, mig a négy- százmillió pengős polgári beruházás megmarad az ötéves terv keretei között. A miniszterelnök ezzel a tervével elsőrangú kötelességünk­nek, az önálló magyar hadsereg fejlesztésének a munkálását szol­gálja. Ezáltal nagyobb lendülettel indul meg a hadfelszerelési gyá­rakban a munka, a gazdasági élet vérkeringése élénkebb lesz s az országban fokozódik a jólét. Ter­mészetesen már most gondoskodás történik arról, hogy a munka be­fejeztével ezek a munkások ne ma­radjanak munka nélkül. A szegedi gondolat további dia­dalát jelentik a mostani választások amidőn az ország népe titkos vá­lasztásokon is be fogja bizonyítani, hogy hű marad a jobboldali nem­zeti eszméhez az egyedül helyes j szegedi úthoz és kitart az uj ma- ■ gyár életet hozó Magyar Élet Pártja > mellett. Megindult a választási mozgalom Gróf Teleki Pál miniszterelnök­nek lapunk vezető helyén ismerte­tett remekbeszabott szegedi beszéde az egész országban elindította a választási mozgalmat. Bár egyes kerületekben még nem alakult ki a kampány teljes képe, vármegyénk­ben a Magyar Élet Pártjának jelölt­jei már majdnem minden egyéni kerületben megjelentek és felvették az érintkezést a választó polgár­sággal, amely a legszeretetteljesebb módon fogadja gróf Teleki Pál munkatársait. A vármegyei Iajstromos kerület listavezetője Kunder Antal keres­kedelemügyi m. kir. miniszter, a külföldön is nagy tekintélynek ör­vendő gazdaságpolitikus, akinek már eddig is voltak Szekszárddal és a megyével kapcsolatai Hisszük, hogy e kötelékek később még sok­kal jobban kimélyülnek. Pongrdcz Lajos bátaszéki gyógy­szerész, a melegszívű emberbarát, Tolna vármegye közéletének ez az általános tiszteletben álló egyéni­sége második a lisztán. A szociális gondoskodás programmját meg­valósítani kívánó Magyar Élet Párt­jának egyik legértékesebb tagja lesz, aki már eddig is tanúságot tett nagy agilitásáról és őszinte, igaz szociális érzéseiről. Egyéni kerületek A szekszárdi egyéni kerület jelöltje dr Szakáts Pál honvédelmi minisz­teri osztálytanácsos, akinek, mint néhai Gömbös Gyula volt munka­társának kiváló kvalitásairól múlt számunkban már részletesen meg­emlékeztünk. A dombóvári választókerületben a hivatalos jelölt dr Rajniss Ferenc, a nagytekintélyű publicista. Eddig is ő képviselte a kerületet, mely­nek népe egy emberként áll most is mellette. A paksi választókerületben hiva­talos jelöltnek dr vitéz Téglássy Béla főorvost küldte a MÉP. őt már tizenkét éve ismeri a kerület, melynek egy cikluson keresztül kép­viselője is volt. Ez alatt az idő alatt oly sokat tett kerülete népéért, hogy ott ismét a régi szeretetteljes ra­gaszkodással veszik körül. A tamási választókerület jelöltje sem uj ebben a vármegyében. Dr Lendvay Bélát az előző választás alkalmával Gömbös Gyula rendelte a tolnai kerületbe, mig a legutóbbi alkalommal, az időközi választáson, ugyancsak nagy szimpátákat szer­zett magának. A kiváló képességű, nagy munkabírású férfitól méltán vár sokat az ország, mert más té- 1 ren már rég megmutatta vezetésre ' hivatottságát. Képviselőválasztási biztosok és a válasz­tási bizottságok A pünkösd napjára kitűzött or­szággyűlési képviselőválasztásokk al kapcsolatban a pécsi királyi Ítélő tábla f. hó 6-án tartott teljes ülésé­ben kijelölte azokat a bírákat, akik a vármegyében a választási biztosi tisztet be fogják tölteni. Ezek és helyetteseik a következők: A tolnamegyei Iajstromos választó- kerületben választási biztos dr Bolgár Kálmán szekszárdi kir. törvényszéki bíró, helyettese dr Szentiványi Fe­renc gyönki járásbiró. Az egyéni választókerületekben vá­lasztási biztosok: Szekszárdon dr Hitzelberger Sán­dor bonyhádi királyi járásbirósági elnök, helyettese dr Hitter Győző kir. járásbiró. Bonyhádon dr Meszlényi Károly pécsi kir. táblabiró, helyettese dr Gulyás János szekszárdi kir. tör­vényszéki biró. Dombóváron dr Koncz Jenő szek­szárdi kir. járásbirósági elnök, he­lyettese dr Szenyeki István dombó­vári kir. járásbiró. Pakson dr Molnár Imre szekszárdi kir. törvényszéki biró, helyettese dr Deák Ferenc paksi kir. járásbiró. Tamásiban dr Gebhardt Antal dombóvári kir. járásbirósági elnök, helyettese dr Székely László szek­szárdi kir. járásbiró. Tolna vármegye központi választ­mánya f. hó 8-án tartott ülésén megválasztotta a kerületi választási elnököket és helyetteseiket, az al­ispán kinevezte a vármegyei lajstro- mos kerület, a főszolgabirák viszont ugyancsak kinevezték az 5 egyéni kerület jegyzőit. A bizottság tag­jait és póttagjait az alispán meg­hallgatásával az illetékes választóéi biztosok hívták meg. A válasz'ási bizottságok eképpen alakultak meg: Tolna vármegye Iajstromos választó- kerületében elnök Schneider Gábor ny. kúriai biró Szekszárd, helyet­tese dr Marxreiter Alajos ügyvéd Szekszárd, jegyző dr Tarlós Károly városi adóhivatali nyilvántartó. Ren­des tagok: Frey János Vesztergombi Frey Ferenc Pollermann, Debulay Imre lakatosmester Szekszárd ; — póttagok: Mirth Gyula nyug. OTI igazgató Szekszárd, Marth Ferenc kereskedő Szekszárd, Rochi János szíjgyártó Szekszárd, Hayth Ferenc nyug. szőlészeti és borászati fő­felügyelő Szekszárd. A szekszárdi egyéni kerületben el­nök Wagner Andor nyug. tábla­biró, helyettese dr Törők Ottó ügy­véd, jegyző dr Nikitits Sándor vá­rosi aljegyző. Rendes tagok: Blum Mátyás kereskedő, Szigetvári Antal magánzó, Czéh István Tőrök föld- míves, Tóth József nyug. törvény- széki irodafőigazgató; póttagok: Hradek Lajos bádogos, Tóth János órás és ékszerész, Vesztergombi Jó­zsef földmives, Prantner Imre csiz­madia, szekszárdi lakosok. A bonyhádi egyéni kerületben el­nök dr Szentiványi József ügyvéd, helyettese dr Wajdits György gyógy­szerész, jegyző dr Rumy Imre vár­megyei közigazgatási gyakornok. Rendes tagok: vitéz Zerinváry Já­nos gimnáziumi tanár,, Lékay Re­zső nyug. százados, nagytőzsdés, Handl János ipartestületi elnök, Potzner Fülöp községi biró,** pót­tagok: Wéber Kálmán földbirtokos, Weiszenburger János asztalosmes­ter, Szokolics Pál kereskedő, Pan- holczer Ferenc másodbiró» bony­hádi lakosok. A dombóvári egyéni kerületben el­nök Vér Vencel nyug. gimnáziumi igazgató, h. elnök Mauchs Sándor földbirtokos, jegyző dr Harsányi László segédjegyző. Rendes tagok: dr Piukovics Sándor nyug. gimná­ziumi igazgató, dr Szenczy Sándor ügyvéd, Türkőssy Sándor földbir­tokos, Sipos István nyug. posta- főfelügyelő; póttagok: Horváth Fe­renc Futura bizományos, Rother­Egyes szám ára 12 fillér. u

Next

/
Oldalképek
Tartalom