Tolnamegyei Ujság, 1939 (21. évfolyam, 1-101. szám)

1939-11-22 / 92. szám

XXI. évfolyam. Szekszárd, 1939. november 22. (Szerda) 92. szám. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG hetenként kétszer megjelenő keresztény politikai és társadalmi lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szekszárdi Népbank épületében. Telefonszám: 85 Felelős szerkesztő: BGÁZSIK FERENC A lap megjelenik minden szerdán és szombaton. Hirdetések árai: A legkisebb hirdetés dija l‘SO pengő. — A hirdetés egy 60 milliméter egy « széles hasábon miillmétersoronként 10 (illér. előfizetési dii: I „ , ", .' , .. , , a 7". I Állástkeresőknek fO százalék kedvezmény. D , , a II Fóiówo f\ ni>nn/i I dijak hirdetések, valamint a lap szellemi részét Illető I A hírrovatban elhelyezett reklám-, eljegyzési, családi hír, valamint ■ Egész évre __ 12 pengő || reiévre —--------6 pengői közlemények a szerkesztőséghez küldendők. I nyilttér soronként 60 fillérbe kerti 1. Er is kéz o Külkereskedelem Irányításában »Legfontosabb feladatomnak tar­tom: elősegíteni a keresztény ele­mek előretörését a kereskedelmi pályán“, ezzel a célkitűzéssel kezdte meg Varga József, az uj kereske­delmi miniszter beszédét a keres­kedelemügyi tárca költségvetési vi­tájában. Ez a miniszteri kijelentés azt mutatja tehát, hogy gróf Teleki Pál kormánya elsőrendű és fontos feladatának tartja, hogy minden ren­delkezésre álló eszközzel támogassa és előmozdítsa a magyar gazdasági életnek azt az átalakulási folyama­tát, amelyet az első és második zsidótörvény indított meg. — Ez a zsidótörvény tudvalevőleg ésszerű és az ország lakosságának arányai­hoz mért korlátok közé szorítja a zsidóság térfoglalását a magyar gaz­dasági és kulturális életben. A má­sodik lépés tehát ezen a téren csak az lehet, hogy a zsidók által el­hagyott helyeket a keresztény ma­gyarság alkalmas elemei foglalják el. Ehhez kíván segédkezet nyúj­tani a kormány, még pedig a ke­reskedelmi miniszter bejelentése szerint ezt a célt többféle módon kívánja elérni. Elsősorban képesí­téshez fogja kötni a kereskedelmi pályát s erre vonatkozólag a közel jövőben törvényjavaslatot fog a Ház elé terjeszteni. Ezzel kapcsolatban nagyon helyesen mutatott rá a mi­niszter arra, hogy a gazdasági irá­nyú nevelést már az iskolában kell kezdeni, hogy olyan magyar és ke­resztény erkölcsű kereskedő nem­zedék nőjön fel, amelynek legfon­tosabb célja a köz áldozatos szol­gálata lesz. Emellett a kormány hitelakcióval kívánja támogatni a kiskereskedő­ket s erre a célra 2*1 millió pen­gőt állított a kereskedelmi tárca költségvetésébe. Ugyancsak ezt a célt fogja szolgálni az a kereske­delemügyi minisztérium kebelében fölállítandó osztály, amely kizárólag az önálló kereskedők támogatásá­val fog foglalkozni. Végül kiterjesz­tette a kormány a nemzeti őnálló- sjtási alap működését is és pedig azért, hogy a keresztény elemeket a kereskedelmi életben megerősít­sék. Ez az alap eddig a kereske­delmi pályán 295, ipari pályán 294, az érettségivel nem rendelkezőknél kereskedelmi pályán 336, ipari pá­lyán pedig 225 egyén önállósítását tette lehetővé. Igen érdekes formában nyilatko­zott a kereskedelmi miniszter vita­záró beszédében a szövetkezetek­ről is. Megállapította, hogy a szö­vetkezetek az ország bel- és kül­kereskedelmében mindinkább nö­vekvő szerepet játszanak, amennyi­ben az országon belül az árufor­galom 10%-át, a külforgalomban pedig 35—40%-át bonyolítják le. Továbbra is támogatni kívánja a szövetkezetek munkáját, azonban épp oly fontosnak tartja azt is, hogy az iparban és kereskedelemben mi­nél több önálló egzisztencia kelet­kezzék és a magánkezdeményezés minél szélesebb körben érvénye­süljön. A kormány külkereskedelmi po­litikájára vonatkozólag hangsúlyozta a miniszter, hogy a mai háborús helyzetben a nemzet érdekei meg­kívánják. hogy külkereskedelmün­ket erős kézzel, politikai és gazda­sági helyzetünknek megfeleően irá­nyítsuk. Kiemelte, hogy Olaszország és Németország részéről a gazda­sági kapcsolatok kimélyitésére irá­nyuló törekvéseinkben a legnagyobb jóindulattal találkoztunk. A közlekedési kérdésekről szólva a miniszter örömmel állapította meg, hogy az uj országterületek vissza­csatolása folytán főközlekedési út­hálózatunk 9486 km-ről 12.200 km- re emelkedett. A visszacsatolt terü­leteken több hidat építtet a kormány s a nagy fontosságú medvei hid 1942-re el fog készülni. A kereskedelmi tárca egész költ­ségvetéséből és Varga József mi­niszter beszédéből kétségtelenül megállapítható, hogy a feszült euró­pai helyzet ellenére a magyar gaz­dasági élet továbbra is egészséges és megnyugtató irányban halad és semmi akadálya nincs annak, hogy a nemzet a kormány gondos irá­nyítása és támogatása mellett to­vább folytassa termelő és alkotó munkáját. VIrás Ferenc püspök felszentelte az őcsényi katolikus templomot A pécsi megyés főpásztor, akinek szívügye a templomok szaporítása, vasárnap már a tizenötödik Isten­házát szentelte fel, amikor az őcsényi szentegyházat átadta rendeltetésé­nek. Nagy öröme volt ez nemcsak az őcsényieknek, hanem a szek­szárdiaknak is, akik Gaál János apátplebános vezetésével körmenet szerűen hatszázan vettek részt a szomszédban lakó hittestvérek lélek­emelő ünnepén. Virág Ferenc püspök dr Erdélyi Gyula titkár kíséretében autóján már szombaton délután 5 órakor megérkezett Szekszárdra, ahol a plébániára szállt, majd látogatáso­kat tett. Felkereste Szongott Edvin alispánt, Horváth Károly esperest, továbbá itt élő rokonságát. Vasár­nap reggel 7 órai misén volt a belvárosi templomban és meghall­gatta Kovács Pál segődlelkész pré­dikációját. Azután 10 órakor érkezett őcsénybe, ahol a közigazgatási hatóság nevében Polgár István fő­szolgabíró üdvözölte. Az üdvözlő közönség között ott volt Szongott Edvin alispán, dr Szakáts Pál a szekszárdi kerület országgyűlési képviselője, dr Treer István szek­szárdi kórházigazgató főorvos, őcsény község elöljárósága, Szek- szárd, Decs, Bátaszék, Báta, Vár­domb, Tolna, Bogyiszló és Sióagárd népe óriási számban. Az üdvözlés és a püspök köszönő válasza után megkezdődött a Gosz- tonyi Gyula pécsi műépítész tervei szerint épült művészi templom fel­szentelése, melyben Kiss Lajos ka­nonok, Gaál János apátplebános, dr Erdélyi Gyula püspöki titkár, Horváth Károly esperes, dr Hauser Imre bátaszéki, Cselenkó János püs- pőklaki, Pulay János őcsényi plé­bánosok, át Taksonyi József pécsi énekiskolai prefektus, Kovács Pál szekszárdi és Báter Károly pécs- Delvárosi káplánok segédkeztek. A templom külső megszentelése után a püspök bevonult a temp­lomba és a belső szertartások el- végeztével csendes szentmisét ol­vasott. Evangélium után szentbeszé­det mondott, melyben azt a kérdést magyarázta, — mély hatást keltve — hogy mi célból épülnek a temp­lomok. Az emberrel — úgymond Virág püspök — az Istennek ma­gasztos céljai vannak. A saját ké­pére és hasonlatosságára az örök boldogságra teremtette, felruházta értelemmel és szabad akarattal. Ez­zel azonban nem fejeződött be Isten­nek az emberről való gondoskodása, mert a bűnbe esett embert az ő egyszülött fia által meg is vál­totta. A megváltás kegyelmének a folytonosságára itt hagyta az ő anyaszentegyházát az ő szentsé­geivel. A templomok azért épül­nek, hogy rendszerint itt szo'gál- tassák ki a szentségeket, hogy Isten céljai érvényesüljenek. A templom­ban vannak a megváltás áldozatá­nak állandó felújítására és bemuta­tására az oltárok, a hit igazságai­nak a hirdetésére a szószékek és a megtévedteknek Istenhez való visszatérésére a szószékek. Szentbeszéde végén nagy örömét fejezte ki a püspök, hogy ez alka­lommal egyházmegyéje tizenötödik templomát szentelhette fel. A szentbeszéd után folytatódott a püspöki mise, melynek áhítatát nagyban emelték Nemes József kántor-tanító gyönyörű énekszámai. Mise végeztével a püspök Szek­szárdra autózott, a plébánián át­öltözött, majd gépkocsiján Pécsre tért vissza. A misét követően déli 1 órakor 150 terítékes közebéd volt az őcsényi katolikus kultúrházban. Délután 4 órakor a vidéki ven­dégek számára litánia volt az uj templomban, öt órakor pedig Kiss Lajos kanonok körmenettel vitte át a templomba az Oltári Szentséget a szükségkápolnából. Ezt követően ismét litánia volt, amelyen Várkonyi János pécsi hittudományi főiskolai lelkiigazgató prédikált. Este a ka­tolikus kulturházban a templomépi- tési alap javára jól sikerült estélyt és táncmulatságot rendeztek. Itt említjük meg, hogy Virág Fe­renc pécsi püspök az uj őcsényi templom számára ajándékozta a régi pécsi székesegyház egyik legszebb empire-stilü oltárát. H Toínaudrmegyet általános Tanítóegyesület évi rendes közgyűlését folyó hó 16-án Szekszárdon tartotta a vármegyeháza nagytermében, me­lyet a hatóságok képviselői, a ven­dégek és a megye tanítósága tel­jesen megtöltött. A Himnusz elének- lése után Szebényi Lajos körzeti iskolafelügyelő, a dombóvári állami iskola igazgatója s a tanítóegyesü­let elnöke mélyen szántó, gondo­latokban gazdag beszédben emlé­kezett meg arról a történelmi év­fordulóról, hogy 20 évvel ezelőtt a nemzeti hadsereg élén vitéz nagy­bányai Horthy Miklós kormányzó Őfőméltósága bevonult Budapestre, az ország fővárosába. Ez örvende­tes évforduló alkalmából tolmácsolta a vármegye tanítóságának hódola­tát, felsorakoztatva mindazokat a történelmi eseményeket, melyek a hazánk javát munkáló kormányzása alatt Őfőméltósága nevét minden magyar leikébe, szivébe vésték.^ — Majd megemlékezett a Felvidék visz- szacsatolásáról s a magyar honvéd­ség hősi fényeiről s javaslatára a közgyűlés, — mely az elnök sza­vait állva hallgatta végig s lelkesen ünnepelte Kormányzó urunkat és a magyar nemzet legdrágább kincsét: honvédségünket — fölkérte kir. tan- felügyelőnket, hogy a vármegyei fő­ispán utján juttassa el a vármegyei tanítóság hódolatát és háláját ötö­méitől ágához s a magyar honvéd tisztikar és a honvédség iránti őszinte nagyrabecsülését a gyalog­dandár parancsnokság előtt —szi­ves továbbítás végett — tolmá­csolja. A lelkes ünneplés és szűnni nem akaró éljenzés csillapultával elnök kegyelettel parentálta el a nemrég elhunyt Darányi Kálmán miniszter­elnököt. Ezután kegyelettel adózott az egyesület volt s korán elhunyt főtitkára: Károlyi Károly emlékének. Elnöki megnyitójában a tanitó hazafias feladatairól, a nemzetneve­lés jelentőségéről és a magyar ta­nitó nemes munkájáról megemlé­kezve, meleg szavakkal köszöntötte Egyes szám ára 12 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom