Tolnamegyei Ujság, 1937 (19. évfolyam, 1-100. szám)

1937-09-15 / 71. szám

iX. évfolyam, 9. szám. 1937 szeptember 15, TOLNAMEGYEI GAZDA A TOLNAMEGYEI GAZDASÁGI EGVESŰLET és a TOLNAMEGYEI TEJSZÖVETKEZETEK SZÖVETKEZETE N , * HIVATALOS LAPJA ______________ ______ Fe lelős szerkesztő: John Sándor vm. g. e. igazgató Szerkesztőség: Szekszárd, Vármegyeház. Telefon: 125 Szarvasmarhadijazás Pakson A Tolnamegyei Gazdasági Egye­sület a vármegyei m. kir. gazdasági felügyelőséggel karöltve folyó hó 12 én, vasárnap, évtizedek ntán Pak­son rendezett ismét szarvasmarha- dijazást. A mnlt tapasztalataival szem­ben ez alkalommal szép érdeklődést váltott ki az állatdijazás. Az egye­sület azért választotta ki Paksot az állatdijazás színhelyéül, hogy ennek a vidéknek kevésbé fejlett állat­tenyésztését kiragadja az egyhangú megszokottságból és a díjazás rende­zésével előbbre vigye a tejellenőrzés révén már szépen fejlődésnek indaló szarvasmarhatenyésztést. A kiállító községek közül is azok voltak a job­bak és azok is nyerték el az első dijakat, ahol a tejellenőrzés és törzs­könyvezés már be van vezetve. Fel­hajtottak mintegy 100 darab tehenet, üszőt és bikát. Legjobbak voltak a bikák, leggyengébbek az üszők. A bikákat kivéve, észrevehető volt a fiatalkori gyenge nevelés és a ké BŐbbi túlságos ridegen tartás hatása. Az alapanyag nem rossz, csak a helyes nevelést kell megtannlniok az ottani kisgazdáknak és akkor elér­hetik a völgységi járásbeli állatte­nyésztés színvonalát. A bíráló bizottság munkájában báró Fiáth Tibor és gróf Széchenyi Do­monkos elnökletével réBztvettek: Fe kete Ödön, Fray József, dr Erdélyi Aladár, Gombkötő Sándor, Hsisler Imre, dr Herodek Sándor OMGE titkár, Ganzély János, dr Kovács- Sebestény Endre, dr Szakách Ernő, az állatorvosi kar, m. kir. gazdasági felügyelői k'ar és a gazdasági egye­sület tisztviselői. A díjazáson a ható­ságok képviseletében Polgár István főszolgabíró, Tarisznyáé Gerd paksi főjegyző és a környékbeli községek elöljárói is megjelentek. A bírálat eredményeképpen a kö­vetkező gasdák részesültek állataik- | kai díjazásban. Teheneikért: Reiech János, Fóber. János Németkér, Far- kasfalvi János Dunakömlőd, K*tz Dániel Dunassentgyörgy) Hirt János Dunakömlőd, Fóber János Németkér, Tenli Ferenc Paks, Kata Dániel Dunaszentgyörey, Lovas József, E ga- mann Ádám Paks, Tárcái János, Tűrjék Mihály^ Földesi Lajos Ma- doosa, Fitzer István, Schmidt Ferenc Duoakömlőd, Bujdos György Bölcske és Koch Frigyes Györköny - üszőik kel: Botzang Miklós Dunakömlőd, Pámer János és Gávich József Né­metkér, Szintai András, Szekeres Já- ros, ifj. Kovács István Madocsa, Horváth Imre Paks; bikáikkal {a -bikák aránylag jobbak voltak a bonyhádi bikadijazáson résztvett bi­káknál) : dr Csók Sándor Danaszent- györgy, Fóber János Námetkér,Vincze István Dunaszentgyörgy és Heisler Imre Tolnasziget A m. kir. Főldm>veléaügyi Minisz­térium ptaadijat, H«nzáiy János, dr Kováca Sabestóoy Endre és dr Ssa kách Ernő használati tárgyakat, a Tolnamegyei Gazdasági Egyesülőt A Tolnmnegsel Gazdasági Egyesület APRÓ HIRDETÉSEI fiazdmáaok OzemimwBnl utján szerezhetők be: Olaj, benzin, gázolaj, traktorolaj, petroleum. — Mindennemű mű­trágya, zsák és kötéláru, erőtakarmányok, vetőmagvak, —: csávázó és növényvédelmi szerek. Pétim és kéllmOlréépo CK Szekszárdou, az egyesület révén, kisebb tételekben is. Mezőgazdáméi gépek, gyártmá­nyúak, az egyesület révén beszerezhetők. könyvi hatóság hivatalos helyiségében, Deák Ferenc-utca 10. szám, 4. ajtó, fogják meg­tartani. Az árverés alá kerölő a paksi 5682. számú tkvi betéti A t 1-, II. 1—3. sorsz. 10.269., 21.354., 21.355., 21.356. hrsz. alatt felvett ingatlanokat a végrehajtató 1000 P és jár. követelésére megtartott árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál, 200 P és jár. követelé­sére megtartott árverésen jószágtestenként 1621 pengőnél és 100 P és jár. követelésére megtartott árverésen jószágtestenként 1914. pengőnél; u. e. tkvi betéti A III. 1—15, sorsz. 21.028/1., 21.028/2., 21 029/1., 21.029/2., 21.029/3., 21.029/4., 21.035 1., 21.035(2., 21.035/3., 21.035(3., 21.035(5., 21.035'6. 21.035/7., 21.035 8., 21.051 3, 21 035/4* hrsz. ingatlanokat 2096 P 67 fillérnél ala­csonyabb áron alul eladni nem lehet. (1908. évi XLI. te. 26. §. 5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. te. 42- §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881: LX. t.-cikk 147-, 150„ 170. §§. 1908 :LX1. t.-c. 21. §), Az, aki az ingatlanokért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akarj köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908: XLI. 25. §). Paks, 1937 június 23. 587 \i Pk. 974—1937. Vh. 95—1937. Árverési hirdetmény. Dr Hojlás Ödön ügyvéd által képviselt özv. Ujágh Árpádné javára 45 pengő 50 fil­lér tőke és több követelés járulékai erejéig a gyönki királyi járásbíróság 1937. évi 619. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi május hó 25-én lefoglalt 3659 pengő 50 fillérre becsült ingóságokra a gyönki királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. te. 20 § a alapján a fent megneve­zett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamaiban nincs, végrehajtást szenvedő la­kásán, Simontornya községben, Siópart 114. házszám alatt leendő megtartására határ­időül 1937. évi szeptember hó 18. napjának délelőtt 10 órája tűzetik ki, amikor a birói- lag lefoglalt bútorok, búza, gépjavító szer­számok. fehérnemüek, gőzgép, mérleg, hen­gerszékek, tisztitó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a vég­rehajtást szenvedő beleegyezésével, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a ki­kiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610—1931. M. E. számú rendelet értelmé­ben csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Tamási, 1937 augusztus 28. Dr Deák, kir. járásbiró. | 588 Szabó Andor kir. bir. végrehajtó. I használati és dísztárgyakat, továbbá érem- és oklevél dijakat adományo­zott a dijazás céljára. A dijakat báró Fiáth Tibor gazdasági egyesületi el­nök buzdító szavak kíséretében nyúj­totta át a gaadáknak. A dijazás utáni közebéden Voith Miklós, a dunaföldvári járás gazdasági fel­ügy eléje köszönte meg a jelenlévők­nek az érdeklődését és kérte a jövőre nézve is a támogatást. GAZDA HÍREK — A Tolnamegyei Gazdasági Egye­sület igazgató-választmánya folyó hó 9-ÓD} népes gyűlést tartott báró Fiáth Tibor elnökletével. A tárgy­sorozat első pontjaként a gazdandó- ságok végleges rendezésének kérdé­sével kapcsolatosan elhatározta a gyűlés, hogy felir az Országos Ma­gyar Egyesülethez egy gazdag dósság- védelmi értekezlet sUrgős összehívása érdekében. Megalakult az egyesület Lótenyésztési Szakosztálya, melyóek elnökéül gróf Apponyi Károly föld- I birtokos felsőházi tago*, alelnökéül | pedig Stockinger János földbirtokos, I ny. őrnagyot választották meg, majd Gőzeke- és fűtési szén salgótar­jáni kocka, darabos vagy tojás brikett az Egyesület révén megrendelhető. Ugyanott gabonás zsákok, ponyvák és kötöző zsine­gek megrendelhetők. HIndenféle DlZtOSlttiSl Ősükén. mint tűz, jég, általános és állatbiztosításnál készséggel rendelkezésre áll a gazdáknak egyesületünk biztosítási fő képviselete. Mindenféle «előmos Ä rezhető. 1 drb 1 éves pej ardeni mén, 1 drb 1 éves pej ardeni kanca, 1 drb 8 éves aranysárga kanca, belovagolt, eladó* Cim: a Tolnamegyei Gazdasági Egyesü­letnél. A tamási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 4581—1937. tkvi szám. árverési hlrdetménv-hlvonnl. Eke Lajosné végrehajtatnak, Pillér Fe- rencné végrehajtást szenvedő ellen indítóit végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. te. 144., 146. és 147. §-ai értelmé­ben elrendeli a végrehajtási árverést 120 P tőkekövetelés, ennek 1931. évi október hó 15. napjától járó 7'5% kamata, 17 P 95 f eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 12 P 50 fillér költség behajtása végett a tamási királyi járásbíróság területén lévő, Felsőireg községben fekvő, s a felsőiregi 983. sz. tkvi betétben A f 1. sorsz. 153i/2a hrszám alatt felvett szántónak ä Somi nti csonka dűlő­ben, (amelyen egy telekkönyvileg ki nem tüntetett ház is van), V, részére 1161 P 50 f kikiáltási árban Boda Márton és neje szül. Devecz Julianna haszonélvezeti jogával ter­helten. A tkvi hatóság az árverésnek Felsőireg községházánál megtartására 1937. évi október bér hó 7. napjának délelőtt 11 óráját tűzi ki. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes értékpapirosban a kikül­döttnél letenni. Tamási, 1937 junius 25. 586 Dr Hamar sk., ömkf-jegyző. a folyó ügyeket tárgyalták. Az iga«- gató válasstmáoyi gyűlés után báró Schell József el nők lésével a Növény, termelési Ssakosztály tartotta m0» gyűlését. Megállapították az 1937^ évi — első — busaveraeny eredmé. nyit és elhatárolták, hogy a díj. nyertes kisgazdáknak ünnepélyes ke­retek között a helyszínen, Kisvejkéo Tengelicen és Závodon adják át a d'jakat. — Miniszteri kitüntetés. Megható ünnepség volt az Ujdombóvárhoz tar­tozó Felsőleperd-pusztán, ahol e hó 8-án adta át Kenézg László járási főszolgabíró a földmivelésügyi minist, tér elismerő okiratát és 80 P pénz. jutalmát Sziber György pusztagaz. dának, aki 55 óv óta megszakítás, nélkül szolgál. Az ünnepély a kas­tély parkjában volt, ahová felvonul, tak az iskolások, a leventék, a puszta és környék lakossága. Megjelentek az ünnepségen Németh József her­cegi gazdasági felügyelővel élükön a hitbizomány ujdonsbóvári intéséi, a szomszédos m. kir. honvéd csikótelep képviseletében Szabó Ferenc őrnagy és Németh László számtartó, Mauchs Sándor dombóvári birtokos, Rátli István nagybérlő, községi biró. Az. ünnepség a „Hiszekegy“ gyei kezdő­dött, utána Kenézg László főszolga­bíró üdvözölte a kitüntetettet és adta át az elismerő okiratot és pánzjutal. mat. Alkalmi és hazafias szavalatok után Hollósg Andor főjegyző a köz­ség részéről Üdvözölt Sziber Györ­gyöt és örömmel emlákesett meg ar­ról, hogy a Ssiber családban a most kitüntetett a harmadik, mert két testvére évekkel ezelőtt hasonló ki­tüntetésben már részesült. Ezután Németh József hitbisomány felügyelő szép beszéd kiséretében nyújtotta át a Bzolgálatadó herceg 100 P pénz- ■ jutalmát és természetbeni adományait. | Az ünnepség a Himnusz hangjaival I záródott, majd Sziber előtt a levente | szakaszok diszlépésben vonultak ól. p A tamási királyi járásbíróság mint télé könyvi hatóság. 4580-1937. tkv. szám. Árverési hirdetmény-kivonat. Eke Lajösné végrehajtatónak, Pillér Fe- rencné szül. Lendvai Anna végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. te. 144-, 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 120 pengő tőkekövete­lés, ennek 1934. évi január hó 1. napjától járó 7 5% kamata. 22 pengő eddig meg­állapított per- és végrehajtási és áz árverési kérvényért ezúttal megállapttott 12 P 50 f költség behajtása végett, a tamási királyi járásbíróság területén levő, Felsőireg köz­ségben fekvő s a felsőiregi 983. számú ttyi betétben A f 1, sorsz. 1531/2a hrszám alatt felvett szántónak a Somi úti csonka dűlőben (amelyen egy telekkönyvileg ki nem tünte­tett ház is van), % részére 1161 P 50 í fa* kiáltási árban Boda Márton és neje szili. Devecz Julianna haszonélvezeti jogával ter­helten. . A telekkönyvi hatóság az árverésnek Feiso- ireg községházánál megtartásására 1937. évi október hó 7. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki* . • i Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ar kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. , Az árverelni szándékozók kötelesek bánat- pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, i vagy óvadékképes értékpapirosban a kikul* I dőltnél letenni, 1 Tamási, 1937 junius 25. | 585 Dr Hamar sk. ömkf-jegy*^ Molnár-féle nyomdai műintézet és szab. iróalzatgyár rt. nyomása, Szekszárd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom