Tolnamegyei Ujság, 1937 (19. évfolyam, 1-100. szám)

1936-12-30 / 1. szám

I TTf TOLNÁMEGfEÍ trJSÁG 1936 ^écéSitó §ib. tulajdonítottak, hogy nem bírta a gőzös gyorsabban hosni Ssekszárd felé a világhír ilyen hatalmas terhét. A hosssu utón as volt egyik társas játékunk, hogy minden utas papírra irta, hány levelet kapott Pétery Sán­dortól. As összehajtogatott papírok «létbontása után kitűnt, hogy a leg­kevesebb levél, amit egy meghívott kapott — 15 volt. Ekkora lelkesedésnek teljes sikert kellett aratnia 1 Mi teljes számban megjelentünk s mindannyian ason voltunk, hogy a nemes cél — a le­venték ügye is teljes sikert aras­son. Mert össze kell fognunk, egyet kell akarnunk, ha ast célozzak, hogy * magyar ifjúság szemében valósággá lobbanjon a jövő tüze, hogy valóban felvirradjon a — „szebb jövő !a Kovács Károly, a Ludovika Aka­démia szakoktatója, az Ökölvívó Szövetség kiküldötte: Meleg szeretettel fogok mindig gondolni a szekszárdi Olympiai estre, mert minden pillanatban érezni lehe­tett azt az őszinte magyaros vendég­szeretetet, amellyel bennünket ven­dégeket fogadtak éB körülvettek. — Örömmel jöttünk. Soha nem fogjak és fogom feladni azt a nemes és tö­rekvő, hazaszeretettel teli lelkesedést, amelyet a magyar sport szerény har- sósainak juttatott a város minden polgára. Nem feledjük és nem feled hetjttk el, mert bebizonyosodott, hogy „nem vész ett kárba a munka, ahol gyökeret vert a szeretet la Dr Gerey-Gerevich Aladár, olym­piai kardcsapatbajnok: Az előttem levők már mindent meg dicsértek (még magukat is), de el­felejtették a legfontosabbat meg­dicsérni, ennek a ragyogó estnek a rendezőjét: Pétery Sándort. Én ezt a hibát most kijavitom és a legmele­gebben kösönöm a pompás rendezést. Kendőr—Kúócz Kóruly kiránságaji az Ezőrkiléncszázharminc 7 szűk esztendőre •ér^TsdÓi Károly ; s??»*. ..W-t* *3™ Irta: Kívánok magiknak midönféle lyókat, Hízott récét, tikot, gúnarat tojókat. Kívánom az Isten aggjon sok böségöt, Sovány emböröknelc kövér felesigöt. Mindön öggyes asszony gyerököt nevejjen. Ne sokat aluggyék, röggee korán kejjen! Szüntelen dóggozík, ne loptya a napot*». Ne szigyeniccsék mög beszídbe a papot. Gondjuk lögyön rá, hogy embör, állat ögyön, Szóvá a ház körül, mindön röndbe lögyön. A polétlkába se ártsák magukat, Ne emancibájják asszonyi fajukat. Ha ezt mögfogaggyák, rönd lösz mindenfele A fehírnípsfgnek lösz otthun lyó hele. Most a polétika kerül pedig sorra, Hogy rá ne fizessünk az idei borra. Nincs a bornak ára, nagy baj ez minálunk, Uj esztendő előtt igy piz nélkün állunk. Polétikus urak emejjik az árát, A választásokná nem látik majd kárát I Váccsák be most ríszbe a sok ígéretet, Talán úgy megérünk még egy jobb szüretet. De, ha nem csinájják, ájjanak ám fére .», Ne számijjanak egy újabb szótöbbségre. Genfbe mög üzenem a következőket: Egy jó Frankó bomba robbancsa szét őket I Ha üres a fejük, ne Genfbe járgyanak, Hanem ha eső van, alája ájjanak 1 Még a lomha főd is termékeny lösz tüle. Genfi kiküldött se lőhet mög nélküle... Bár nem éppen nagy baj, hogy üres a fejük, Mer köny ebben tanál utódot a helyük. Csak a sok badarság, amit mögbeszfnek, Az a borzasztóság, az árt a békének. Ezér azt ajánlom, mönnyenek csak széjjel, Ha nappal röstelik, hát egy sötét éjjel. Csak mán ne foltassák a sok butaságot, Szabadidd mög Uram tülük a világot I Add, hogy elmujjék mán mindönféle bánat, Hadd vögyem el végre 100 éves babámat. A lapunknak adott mindenesetre érdekes nyilatkosatok után meg kell még emlékeznünk arról, hogy a ren­dezés sokirányú és nagy körültekin­tést igénylő munkájából Darvas Sán­dor, vitéz Gerenday Ádám, Beszter- czey István és Krammer János vet­ték ki a részüket. Hogy milyen nagy szerűen, azt a páratlanul fényes siker bizonyította be. Kellemes feltűnést keltett Erdős Miklósnak, a Ssekszárd Szálló bérlő- as az intézkedése, amellyel költséget nem kímélve — gyö­nyörű módon feldíszítette a Szálló bejáratát, az előcsarnokot és a lépcső- házat, csakhogy ezzel is Ünnepélye­sebbé tegye Ssekszárd nagy sport­eseményét. A Szekszárd-Belvárosl Katolikus K6r negyvenéves Jubileuma A Ssekszárd- Belvárosi Katolikus Kör december 27-én tartotta 40 éves jubileumi ünnepségét. A tagok a kör helyiségéből zászló alatt vonultak a szentmisére. Ezután ismét testületileg tértek vissza a kör nagytermébe a díszközgyűlés megtartására. Veszter* gombi József világi elnök nyitotta meg a gyűlést, majd a gyengélkedése miatt távollevő Kiss Lajos apát- plebános elnök megnyitó beszéde .került felolvasásra. Méltatva a nap jelentőségét, rámutatott az egyesüle­tek életét bomlasztó és veszélyeztető modern kor hibáira, utat mutatva a további jubileumokat megérő építő— munkára. A lelkes helyesléssel fogadott be­széd után Hábel Vince ügyvezető elnök felolvasta a Kör 40 éveB tör­ténetét. Felsorolta a Kör eseményeit, 40 év örömeit, küzdelmeit. Meleg szeretettel emlékezett meg a Kör még ma is életben levő kezdeményezőiről: Preimájer József, Csat János, Stei­ner József, Szabó Imre tagokról. A Kör fáradhatatlan most működő tagjai közűi pedig kiemelte Petz Hubert titkárt, aki hosszú évek óta vezeti a kör dalárdáját, az ének- és zene­darabok betanítását fáradhatatlanul végzi; Szűcs Mhályt, aki főképp a műkedvelő gárdában, Takács Istvánt, aki a dalárdával kapcsolatban szer­zett sok érdemet. Majd meleg hangon emlékezett meg Taksonyi Jánosról, a körnek 30 éve állandóan tisztséget viselt tagjáról, aki mint könyvtáros, jegyző, jelenleg pedig mint pénztáros szerzett érde­meket. Fiatalabb éveiben mint tehet­séges műkedvelő, a közönség ked­vence volt. Későbben a műkedvelő ügy teljesen az ő kezébe került, ame­lyet katolikus gondolkozással, hozzá­értéssel és lelkesedéssel végez. A ta­gok lelkes tapssal ünnepelték. Majd a történet befejeztével a Himnusz zárja a közgyűlést. Este szép műsor szórakoztatta a közönséget. Már jóval az előadáB előtt minden jegy elfogyott. A Szek­szárdi Daloskör nyitotta meg a mű­sort a Szózattal. Ezt követően a mű­kedvelő gárda „Szent Mór“ egyfelvo- násost hozta színre annyira szép ala­kításban, hogy sokaknak könny csil­logott a szemében. A szép előadás Keiner Erzsiké, Vesztergombi Rozika, Prantner Erzsiké, Németh Erzsiké, Tóth István, Tóth János, Klézli An­tal, Ferger Mihály, Vas József, Simon József, Dorogi Ferenc és még két kis angyal: Taksonyi Jucika és Simon Lacika szereplők érdeme. Majd Petz Hubert cigánykisérettel szólószámo­kat énekelt. Ä közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta az alkalma­san megválasztott, érzéssel előadott nótákat. Ezután a „Csíki gyöngy­virágok“ irredenta színműben az el­szakított magyarság szomorú haza- vágyását, bizakodó reménykedését érzékeltették és szemléltették ugyan­azon szereplők, azonkívül díszes, ma­gyarruhás leányok és leventék. Be­fejezésül a Szekszárdi Daleskör szép nótái, végül a Himnusz zárták a fe­lejthetetlen napot. HÍ R E K Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyországi Előfizetési kérelem 1 Tisztelettel kérjük Tolna megye közönségét, hogy 1937. évre szóló előfizetésével lapunkat támogatni kegyeskedjék. Immár tizenkilence­dik éven át szolgáljuk vármegyénk hazafias, kulturális, gazdasági és minden rangú ügyeit. Tárgyilagos hűséggel örökitettük meg a várme­gye eseményeit és komoly hangú cikkeinkkel és hireinkkel minden­kor odatörekedtünk, hogy olvasó­inknak élvezetet szerezzünk. Törek­vésünk mindig építés volt lelkiek­ben és gazdaságilag egyaránt Tudjuk, hogy ma mindenkire erő­sen nehezedik a megélhetés gondja, de ez nem vonhatja maga után, hogy oly csekély áldozattal, mint amit lapunk kér a vármegye közön­ségétől, ne tartsunk fenn olyan sajtó- orgánumot, amelyet a forradalmak utáni időkben e vármegye komoly elemei azért indítottak meg, mert szükségét érezték, hogy a várme­gye ne maradjon hazafias, megbíz­ható sajtó nélkül. Hogy hűen megőriztük ezt a szel­lemet és megalkuvás nélkül küzdöt­tünk azokért a célokért, amelyek alapitóink előtt lebegtek: annak bi­zonyítéka múltúnk. A konszolidáló­dás nagy munkájából becsülettel ki­vettük részünket és ma ezer gond között is megőriztük idealitásunkat és csak azért szállunk harcba, amit hazafiasnak, nemesnek és felemelő­nek ismerünk. STEIGER FA- ES SZENKERESKEDO szekszArp, alkotmAny-utca 1, Telefon 46. TŰZIFA — SZÉN — FASZÉN — MÉSZ — TÉGLA — HOMOK Nagy szilárdságú portlandcement. Dunakavics, Biber, Sicurit és falszigetelő lemezek. Teljes vagon, vagy kicsiben házhoz szállítok. Szükséglete fedezése élőit saját érdekében kérje ajánlatomat. Steaua Magyar Kőolaj Rt benzin ős olaj lerakata Megrendelőhely á fióküzletben, Hitelbank-épület Vármegyénk tisztelt közönségé­nek támogatásától függ, hogy ered­ményesen tovább küzdhessünk a nagy céljainkért Reméljük, hogy erre hű előfize­tőink megadják az alkalmat. Ebben a hitben köszöntjük olvasóinkat és kívánunk boldog újévet. A Tolnamegyei Újság szerkesztősége és kiadóhivatala. Időjelzés. A szekszárdi meteorológiai állomás 1936. évi december 17—29-i fel­jegyzéseiből : Hőmérséklet: maximmá: 7*8 C° december 18-án. minimum: —-6*2 C° december 29-én. Csapadék: köd 0*2 mm december 2t-éa, eső 0*4 mm december 25-én. összesen 0*6 mm. A levegő nyomása december 29-én nö­vekvőben volt. Este 9 órakor a barometer 3*3 CJ mellett 761*4 mm-t mutatott Azontúl tovább emelkedett. Előlisetőinkek, hirdetőinknek, ol­vasóinknak, lapunk barátainak él munkatársainak boldog újévet kí­vánónk. Lapunk legközelebbi száma, a Jövő heti ünnep miatt 8-án, pénteken dél­ben Jelenik meg. — Kitüntetések. A Kormány só öfő- méltósága a vallás* és közoktatás­ügyi miniszter előterjesztésére Róder Pál tanügyi tanácsosi cimmel felru- hásott és a miskolci tankerületi kir. főigazgatósághoz középiskolai szak­előadóként beosztott gimnáziumi igaz­gatónak a tanügyi főtanácsosi címet és G év ay-Wolff Aladár kir. köz­alapítványi főfelügyelőnek a kir. köz­alapítványi igazgatóhelyettesi címet adományozta. — Közjegyzői kinevezés. Az igaz- ságügyminiszter dr Szakáts István budapesti királyi kösjegyzőhelyettest Ssekszárdra kir. közjegyzővé kine­vezte. Kinevezések. A Kormányzó öfő­méltósága az igazságügy miniszter elő­terjesztésére dr Kocsis Mihály ta­mási kir. járásbirót a szekszárdi kir. ügyészséghez kir. ügyésszé, dr Tóth János dombóvári kir. járásbirősági jegyzőt a berettyóújfalui kir. járás­bírósághoz járósbiróvá kinevezte és Lantai Gyula szekszárdi kir. tör­vényszéki irodatisztnek az iroda­főtiszti címet és jelleget adományozta. — Helyőrségi bál. A szekszárdi farsang egyik legérdekesebb szen­zációja lesz a helyőrség tisztikarának a szekszárdi Kaszinó helyiségeiben január 16-án tartandó táncestélye, melyre a meghívókat már szét is küldötték. A bál iránt megyeszerte óriási az érdeklődés és ngy tudjuk, hogy nemcsak Szekssárd környéké­ről, hanem a vármegye távolabbi vi­dékeiről is sokan készülnek a megye- székhely ezen ilynemű első mulatsá­gára. — Jánosi György budapesti elő­adásai. Jánosi György váraljai ref. lelkész, a kitűnő író, lapunk illusztris munkatársa január hó 16-án délután 16 óra 15 perces kezdettel felolvassa a rádióban A sánta csikó cimü me­séjét. A Székesfővárosi Népművelési Bizottság keretében működő Kis- anyák Iskolájában a „Gyermekneve­lés“ eimű folyóirat rendezésében tiz előadás lesz. Ezek közül egyiknek a megtartására Jánosi Györgyöt kér­ték fel. Ez az előadás Egyszer volt, hol nem volt. • . cjmet viseli. Idő­pontja január 19, színhelye a buda­pesti Nagymező*utcai polg. iskola.

Next

/
Oldalképek
Tartalom