Tolnamegyei Ujság, 1936 (18. évfolyam, 1-102. szám)

1936-01-15 / 4. szám

1936 január 15. TOLNAMEGYEI ÚJSÁG — Liszt'emlékünnep. A* Egyesült Sieksiárd—Tolnamegyei Nőegylet f. évi február hó l én Liszt Ferenc­estét tart, amelyre nagyban folynak az előkészületek. Lapunk legköze­lebbi számában a részletes műsort közölni fogjuk. — Közigazgatási helyettesítések és 1)B08Ztá80k. Kenézy László dombó-, vári főszolgabíró a decsi helyettes vezetővé kirendelt gyulaji főjegyző 'helyettesítésével megbízta Foltényi Ferenc kurdi adóügyi jegyzőt, Fol­tényi helyére Szíjártó Emil ujdom- bóvári segédjegyző, Szíjártó helyére dr Marton István dombóvári végre­hajtó, oki. jegyző, dr Marton végre­hajtói állásába pedig Kocsoláról He- iényi István jegyzőgyakornok került, Dr Bánhelyi Károly oki. jegyző Ujdombóvárról a dombóvári község­háza adóügyi osztályához került át, helyét a dombóvári községházáról Mód. László segédjegyző tölti be. — Halálozások. ö*v. Madi Ko vács István miniszteri tanácsos öz­vegye sz. Sípos Elza folyó hó 8 án Budapesten elhunyt és holttestét 10 én szentelték be a budapesti gyáliuti honvéd és közrendészeti kórház ha- lottaaházában, ahonnan Paksra szálli tották és a római katolikus temető- bán történt újabb beszentelés után szombaton helyezték örök nyugalomra. Az engesztelő szentmise áldozatot 13-án délelőtt tartották a budai Ka- pisztrián János helyőrségi templom­ban. A megboldogult édesanyja volt: Madi Kovács János volt országgyű­lési képviselőnek, Madi Kovács Dé­nes és Madi Kovács Imre földbir­tokosoknak, akiken kívül a rokon-Kovács Sebestény család tagjai is gyászolják. Fonyódi Fonyó Andor oki. gyógy­szerész, az angyalföldi m. kir. elme­gyógyintézet nyugalmazott gondnoka, — évtizedekkel ezelőtt a szekszárdi közkórház ellenőre — Budapesten 75 óves korában meghalt. Az elhunytat gyermekein és a fonyódi Fonyó csa­lád tagjain kívül gyászolják a gönc- ruszkai gróf Kornis, a,bogárd-tinódi és rétszilasi Mányoky és a simaházi Totth családok. — A vármegye népmozgalmi adatai december hónapban gyarapodást mu tatnak, mert 347 halálesettel szem­ben a születések száma 404, tehát * születések 57-tel felülmúlják a halálozásokat. Az elhunytak közül 1 éven aluli volt 49, 2—7 éves korú 12, 8—14 éves 5, 70 éven felüli 75, 80 éven felüli 44, 90 éven felüli 1. Ezek közül a legmagasabb kort érte el egy Dunakömlődön elhunyt 91 éves férfi. — A Községi Tanítók és Óvónők Országos Egyesületébe választmányi tagokul vármegyénk területéről Pákái Mihály paksi községi el. népiskolai igazgató, a vármegyei tanítóegyesü­let elnöke és Walter Gyula bátaszéki községi iskolai igazgató, mig pót­tagul Szemerédi Miklós tamási— öreghenyai községi tanító választat­tak meg. — Csökken a járványos betegsó* 0®k száma. Megemlékeztünk róla, hogy Tolnán és Ozorán "november hónapban járványszerüen lépatt fel a vörheny, Pakson a tífusz, Bonyhád- ▼arasdon és Dombóváron pádig a kanyaró. A kezelőorvosoknak a ható­ságokkal karöltve végzett erélyes in- tézkedései megfékezték a járványo­kat, úgyhogy a bezárva volt iskolá­kat ja megnyitották. Fertőző bateg- ság egyébként dacamber hó folya- mán a vármegye 57 községében 242 eaetban fordult elő. Ezek közül ka­nyaró volt 10 községben 98, vőrhany községben 74, difieritisz 18 köz­ségben 25, tifusz 11 községben 23, vérhas 4 községben 4, gümőkór 3 községben 4, bárány hi mlő 2 község­ben 3, szamárhurut 2 községben 2 eset. — A bátaszéki beszámoló. Báta- ezéki tudósítónk a következőket írja : Dr Dulin Jenő képviselő múlt vasár­nap tartotta beszámolóját. A beszá mólóról az emberek csalódással távoz­tak, mert pozitívumok helyett nega­tívumot kaptak, magyarán: Ígéretek az eddigi Ígéretekre megsegítés he­lyett. — A szekszárdi Horthy Miklós kórház ápoltjainak száma november végén 563 volt, mig december folya­mán 537 aj beteget vettek fel. Ezzel a december hóban ápoltak száma 1100-ra rúgott. Ebből elbocsájtatott 524, meghalt 27, vagyis az öbszcb fogyaték 551, melynek leszámításá­val december végén ápolás alatt ma­radt 549. Az elmebeteg családi ápo lási telepeken elhelyezve volt: Szek- szárdon 1 férfi, 2 nő, Szálkán 118 férfi, 182 nő, KakaBdon és Balacon 56 férfi, 114 nő, vagyis 175 férfi, 298 nő, a palánki tanyagazdaságban 42 férfi, 16 nő, vagyis összesen 531 egyén. — Kuiturdélután a Rom. Katolikus Körben. A Siociális Misszió kulturá­lis szakosztálya 16 án, délután 6 órai kezdettel rendezi ezidei negyedik népművelési előadását a belvárosi r. kát. kör nagytermében, az alábbi műsor keretében: Himnusz. Énekli a Polgári Dalkör. Vezényel Petz Hubert. Vörösmarty: Szavalja Szab­iár B. reálg. IV. o. t. A száz éves Szózat címen előadást tart v. Molnár József felsőkereskedelmi iskolai tanár. Szózat. Énekli a Polgári Dalkör. Kar­nagy Petz Hubert. Vörösmarty: Vén cigány. Szavalja Paulies Géza reálg. VIII. o. t. Vörösmarty: Kis gyermek halálára. Szavalja Busás Mária polg. isk. IV. o. t. Hiszekegy. Énekli a Polgári Dalkör. Vezényel Petz Hubert. —« Tagosítás. A tagOBÍtás a vár­megye területén Alsónyék község határában folyamatban van. Kérel­mezték a tagosítást Mözs és Báta- szék községekben, melyek végrehaj­tása ezidőszerint anyagi fedezet hiánya miatt késik. — A simontornyai egészségvédelmi ÓS tüdőgondozó intézet december hó folyamán kifejtett munkássága során orvosi vizsgálatban részesült 1 anya­jelölt, 41 csecsemő, 31 kisded, 83 gümőkóros és 85 más beteg. A meg­vizsgált iskolás és más gyermekek száma 55. A védőnő meglátogatott 139 családot. f — A szekszárdi 685. sz. Krammer János C88rkÓ8ZCSapat vasárnap, f. hó 12 ón jól sikerült teadélutánt ren dezett a polgári fiúiskola tornatermé ben. A jókedvű kis cserkészek mu láttató nótáikkal, szavalataikkal ke délyes délutánt szereztek a termet zsúfolásig megtöltő szülőknek és ven­dégeknek. A teadélután jelentékeny összeget jövedelmezett aj cserkészek nyári kirándulási alapja javára. — Levente est. A Tamási Levente Egyesület e hó 5-én és 6-án erköl­csileg és anyagilag igen jól sikerült hazafias tárgyú műsoros estet rende­zett. Az első előadás után reggelig táncoltak az egyenruhás leventék és a magyarruhás lányok. Csárdás, ma­gyar kettős és verbunkos járta egész éjjel. Az egyesület halad célja felé: megszerettetni mindenkivel a levente- intézményt.’ — Megszökött betörő. Mezei Jó­zsef (Csibész) 26 éves dunafőldvári napszámos a múlt év végén a község határabeli tanyákban álkulcs segít­ségével 60 rendbeli lopáBt követett el és folyó év január 2 án megszö­kött. Országosan körözik. — Családvédelmi előadás Alsónyó- ken. Az Alsónyéki Ref.Olvasókör­ben a családvédelmi előadássorozat kapcsán január 12-én Balogh Ferenc káplán a templom nevelő hatásáról tartott nagy közönség előtt gyönyö­rűen felépített előadást. A hallgató ság szives szóval köszönte az előadó szép szavait. — Az Országos Stefánia Egylet tolnamegyei anya- és csecsemővedő- intézeteiben december folyamán orvosi tanácsadásban részesült 28 anyajelölt, 312 csecsemő, 215 kisded. A védő­nők meglátogattak 48 anyajelöltet, 583 csecsemőt, 545 kisdedet ób 108 gyermekágyas nőt. — Az időjárás és a.vármegye mező­gazdasága. A hivatalos megállapítás szerint az eBŐkkel váltakozó enyhe időjárás mellett tartani lehet attól, hogy a növényzetben — különösen az úgynevezett korai gyümölcsök és cserjéknél — a nedvkeringés meg­indul és a rUgyfakadás idő előtt be­következik, ami a tál még hátralévő részére való tekintettel, súlyos fagy­károkra vezethet. Az őszi vetések az enyhe időjárás mellett kellőleg bok- rosodtak és eddig jól telelnek. Fagy­kár még azonban nincseD. Lényege­sebb rovarkár a vetésekben nem ész­lelhető. A repcék egyöntetű sűrűek és jól telelnek, őszi szántás az enyhe tavaszias időjárás mellett, a dombo­sabb területeken, a mai napig csak­nem zavartalanul végezhető volt. A trágyázási munkálatokat nagyban hátráltatja a nagymennyiségű csapa dék által átázott talaj, mert a sze- kerezés azon nehézségbe ütközik. A földmivelésügyi miniszter a múlt évi­hez hasonlóan, a m. kir. gazdasági felügyelőség által felhívást intéztetett a kis- és nagygazdaságok tulajdo­nosaihoz, hogy rózsavetőburgonyát, bab- és lencsemagot igényelnek-e. Örömmel állapítható meg, hogy ezen felhívásra elenyésző csekély az igény- bejelentés, ami azt bizonyítja, hogy Tolna megye tavaszi vetőmagszük­séglete ugyhisszük fedezve van. A takarmánykészlet igen gondos körül tekintés és beosztás mellett kitelel tetésre elegendő lesz. A jószágállo mány kondíciója és egészségi álla­pota ezidőszerint megfelelő. Az őszi j apaállatvizsgálatokon kiselejtezett egyedek pótlása s a vármegyei te nyészbikák beszerzésére vonatkozó intézkedések folyamatba vannak. A tej ellenőrzés és a szarvasmarhák törzskönyvezése hivatásos tejellen­őrök közreműködésével és azoknak a m. kir. gazdasági felügyelőség ál­tal gyakorolt ellenőrzésével zavar­talanul folyik. — Szekszárd multévi népmozgalmi Statisztikája. Szeksiárdon az 1934. évi 391 születési esettel szemben az 1935. évben 457 volt a születések száma. Ezek közül 417 született élve, 40 halva. A városban született élve 123, halva 3, kórházban született élve 294, halva 37. A kórházban élve születettek közül 79 szekszárdi, 215 vidéki, a halva születettek közül 4 szekszárdi, 33 vidéki. A nemenkénti megoszlás a következő: élve szüle­tett fiú 217, halva született 22, élve született leány 200, halva született 18. A halva születettek közül szek­szárdi 7 Lu és 8 leány, vidéki 15 fiú és 10 leány. Halálozási eset volt 499. Ebből 266 férfi, 233 nő. A városban meghalt 185 egyén, a kór­házban 314. A kórházban elhunytak közül 69 szekszárdi, 245 vidéki. Az összes elhaltak közt 1 éven aluli volt 52, 1—3 óv közti 18, 3 éven felüli { 429. Az 1934. évben meghaltak száma 444 volt. Házasságot kötött az 1935. évbez 105 pár, az 1934. évben pedig 129 pár. Prima tűzifát ölben és aprítva, g-* a legjobb minőségű hazai szeneket a legmegbizhatóbban és legolcsóbban TREBITSCHER szén- és tflzifakereskedőnél kaphat Iroda: Széchenyi-u. 29—31. Telefon: 137 Raktár: Szent István-tér 24. Adományok a koimáoyzóná nyomorcnyhltö akciójára (Folytatás.) Dr Pesthy Pál Budapest, gróf Apponyi Károly Pálfa 50—50 P, Szekszárdi Pénzügyigazgatóság 43 P, Szekszárdi Kaszinó 25 P, Hanzély János Bölcske 20 P, dr Nemes Jó­zsef BoDyhád 15 P, Machwarth gazdaság Pincehely, dr Spányi Leó Szekszárd, dr Treer István Szek­szárd 10—10 P, Szendovics Vilmos Nagydorog 6 P, dr Kováts Károly Szekszárd, vitéz dr Szentlőrinczy Géza Bátaszék, özv. Niefergall Im- réné Dunaföldvár, dr Haypál Sándor Szekszárd, Tamási Hitelbank Ta­mási, dr Kalmár Vilmos István Szekszárd, dr Barabás Imre Szek­szárd, Kónyi Lajos Szakcs, Gund- rum József Závod, Wolf Antal Té­véi 5—5 P, Dicenty László Szek­szárd, dr Lehmann István Bonyád, Pincehely Görbői Takarékpénztár 4 P, dr Guthy János Dombóvár, Rother- mel János Dombóvár, Blum János Dörypatlan, Muhi Sándor Gyönk, dr Diamant Salamon Tevel, dr Hof­mann Imre Tolna, dr Bereczk Ador­ján Regöly, báró Wimmersperg Fri­gyes Dörypatlan, Bodor Pál Duna­földvár, őszi Adorján Bátaszék, dr Kaufman Lajos Hőgyész, Mittel- mayer Adolf Tevel, Hőnig Vilmos Dombóvár, Hollósy Andor Ujdombó- vár 3—3 P, Koritsánszky Dénes Kötesd 2'50 P, dr Végess Ferenc Szekszárd, Dréher Arnold Fadd, Kai ser Imre Dombóvár, Varga Béla Kurd, Wéber gyógyszertár Duna­földvár, Mező László Alsónyék, Kiss Lajos Nagyszokoly, Somogyi N. Kö- lesd, Steindl Miklós Bátaszék, Szabó Márton Paks, dr Kovalewszky Géza Dombóvár, Müller Róbert Felső- nána, Kertész Jenő Dombóvár, Wolf Gyula Dombóvár, Padányi Hen­rik Kisvejke, Mányoki Ödön Szek­szárd, dr Polgár N. Paks, Majsay István Szekszárd, Kovács Dávid Szekszárd, Brauer János Bonyhád, Horváth Károly Szekszárd, Létay Gyula Szekszárd, dr Zoltán Jenő Pincehely, Róder József Tolna, Szabó Sándor Dunaföldvár, Hujber József Fadd, Győrffy Zoltán Miszla, dr Pál* völgyi Ferenc Paks, Pákái Mihály Paks, Bordás Sándor Pálfa 2—2 P, Gondos András Döbrököz l'öO P, Klein Albert Tolna 1*20 P, Schnitta József Tolna 1*50 P, Támos Gyula Tamási, Geiger Péter Szakadát, dr Sommer Gyula Ozora, dr Arbanász Zoltán Gyönk, Asztalos István Alsó­nyék, dr Szentirmay Sándor Szakcs, dr Moussong Gyula Hőgyész, ifj. Egyed József Felsőnyék, Fauszt Já nos Apar, Papp Ferenc Nagyszo­koly, Friedenthal Lázár Dunaföld­vár, Lehner Testvérek Bátaszék, Mocskó Ilona Szakcs, dr Rátkay László Dunaföldvár, Müller György Izmény 1—1 P. IP

Next

/
Oldalképek
Tartalom